Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Sejarah

Mata Pelajaran / Kelas


Tajuk
Masa
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Objektif

Aktiviti

Sejarah / 4 Kembara
Tajuk 1: Mari Belajar Sejarah
08.30 09.30 pagi (60 minit)
1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga
1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.
K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i.
Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa
berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru.
ii.
Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga berdasarkan contohcontoh yang diberikan oleh guru.
iii.
Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas berdasarkan hasil
perbincangan kumpulan.
Set induksi
1. Guru menunjukkan beberapa lidi yang ada melekatkan gambar mengenai
anggota keluarga.
Langkah 1
1. Guru menerangkan tentang perkembangan diri dan keluarga Hisham kepada
murid melalui kertas mahjung.
2. Murid mendengar penerangan guru sambil mencatat isi-isi penting dalam buku
catatan atau pada kertas kosong.
3. Murid diminta membina garis masa berkaitan dengan perkembangan diri dan
keluarga masing-masing dan beberapa orang murid diminta menjelaskannya.
Langkah 2
1. Guru menerangkan tentang contoh-contoh peristiwa bersejarah dalam keluarga
Hisham melalui kad peristiwa dan kad masa.
2. Murid mendengar penerangan guru sambil mengimbas kembali peristiwa
bersejarah dalam keluarganya.
3. Beberapa orang murid diminta menceritakan tentang peristiwa bersejarah yang
pernah menjadi kenangan pahit atau manis dalam hidup mereka.
Langkah 3
1. Guru menerangkan tentang maksud keluarga asas kepada murid-murid.
2. Material monitor mengambil petikan Keluarga Yang Bahagia, pen marker dan
borang pengurusan grafik dari meja guru.
3. Setiap kumpulan membaca petikan dan membincangkan tentang keistimewaan
mewujudkan keluarga asas berdasarkan petikan yang telah diberi dan
menghantar wakil kumpulan melaporkan hasil kerja dengan bantuan
pengurusan grafik.
Langkah 4
1. Guru menjalankan aktiviti soal jawab tentang perkembangan diri dan keluarga,
peristiwa bersejarah dalam keluarga dan keistimewaan mewujudkan keluarga
asas.

Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

Penutup
1. Guru merumuskan keseluruhan isi kandungan pelajaran.
2. Guru menyedarkan lembaran kerja kepada setiap murid.
Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah
-

Membuat penjelasan

- Membuat interpretasi garis masa


Nilai murni
- Bersyukur
- Kasih sayang
- Hormat-menghormati
- Bertanggungjawab
- Bekerjasama
- Toleransi
- Kerajinan

Alat/Bahan Bantu
Mengajar

ENT
- Kreatif dan inovatif
Lembaran Kerja, Lidi(Anggota keluarga), Kertas mahjung(Perkembangan diri dan
keluarga Hisham mengikut garis masa), Bahan rangsangan(Petikan), Kad
maklumat, Kad masa, Buku teks Sejarah tahun 4

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran


Langkah/Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Pedagogi EMK

Catatan

Set Induksi: 08.30 08.35 pagi (5 Minit)

Guru menunjukkan beberapa lidi yang ada melekatkan


gambar mengenai anggota keluarga.
Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan
gambar yang diperhatikan.
Bagaimanakah anda dapat dilahirkan di dunia
ini?
Apakah maksud bagi peristiwa bersejarah dalam
keluarga?
Murid menjawab soalan guru secara lisan.
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.
Langkah 1: 08.35 08.50 pagi (15 minit)

KPS
- Membuat penjelasan

KPS
- Membuat penjelasan
Membuat interpretasi
garis masa

Guru menerangkan tentang perkembangan diri dan


keluarga Hisham kepada murid melalui kertas
mahjung.
Murid mendengar penerangan guru sambil mencatat
isi-isi penting dalam buku catatan atau pada kertas
kosong.
Murid diminta membina garis masa berkaitan dengan
perkembangan diri dan keluarga masing-masing.
Beberapa orang murid diminta menjelaskan
perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa
yang telah dibuat.
Guru merumuskan isi pelajaran dan seterusnya
menerapkan nilai murni bertanggungjawab.

Nilai Murni
- Bersyukur
- Kasih sayang
KB
- Menjana idea
- Menghubung kait

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Lidi(Anggota keluarga)
Teori Kecerdasan
Pelbagai(TKP)
- Visual-Ruang

Nilai-murni
- Bertanggungjawab

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Kertas
mahjung(Perkembanga
n diri dan keluarga
Hisham mengikut garis
masa)

KB
- Menjelas
- Menjana idea

Teori Kecerdasan
Pelbagai (TKP)
- Visual-ruang

ENT
- Kreatif dan Inovatif

Langkah 2: 08.50 09.00 pagi (10 minit)

Guru menerangkan tentang contoh-contoh peristiwa


bersejarah dalam keluarga Hisham melalui kad
peristiwa dan kad masa.
Guru sambil menerangkan peristiwa bersejarah dalam
keluarga Hisham dan melekatkan kad maklumat dan
kad masa yang telah disediakan.
Murid disuruh mencari maklumat yang mengenai
peristiwa bersejarah keluarga Hisham melalui buku
teks Sejarah tahun 4 yang berhalaman 24 hingga 25.
Murid mendengar penerangan guru sambil mengimbas
kembali peristiwa bersejarah dalam keluarganya.
Beberapa orang murid diminta menceritakan tentang
peristiwa bersejarah yang pernah menjadi kenangan
pahit atau manis dalam hidup mereka.
Guru menerapkan nilai kasih sayang terhadap keluarga
dalam isi pelajaran.

Langkah 3: 09.00 09.15 pagi (15 minit)

KPS
- Membuat penjelasan
Nilai Murni
- Kasih sayang
KB
- Menjana idea
- Menjelas

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Kad maklumat, Kad
masa, Buku teks
Sejarah tahun 4
Teori Kecerdasan
Pelbagai (TKP)
- Visual-linguistik
- Visual-ruang

Guru menerangkan tentang maksud keluarga asas


kepada murid-murid.
Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
Setiap kumpulan melantik seorang ketua, pencatat,
material monitor dan pelapor.
Material monitor mengambil petikan Keluarga Yang
Bahagia, pen marker dan borang pengurusan grafik
dari meja guru.
Setiap kumpulan membaca petikan dan
membincangkan tentang keistimewaan mewujudkan
keluarga asas berdasarkan petikan yang telah diberi.
Isi pelajaran dirumuskan dalam bentuk pengurusan
grafik.
Wakil kumpulan melaporkan hasil kerja dengan
bantuan pengurusan grafik.
Guru merumus isi pelajaran dan menerapkan nilai
bekerjasama.
Langkah 4: 09.15 09.25 pagi (10 minit)

KPS
- Membuat penjelasan

Guru menjalankan aktiviti soal jawab tentang


perkembangan diri dan keluarga, peristiwa bersejarah
dalam keluarga dan keistimewaan mewujudkan
keluarga asas.
Bilakah perkembangan diri anda bermula?
Bilakah perkembangan keluarga anda
bermula?
Adakah perkembangan diri dan keluarga
penting untuk diketahui? Mengapa.
Apakah peristiwa bersejarah dalam keluarga?
Keluarga asas anda terdiri daripada siapa?
Apakah keistimewaan mewujudkan keluarga
asas?
Bagaimanakah sebuah keluarga asas yang
bahagia dapat diwujudkan di rumah anda?
Murid menjawab soalan guru secara lisan.
Penutup: 09.25 09.30 pagi (5 minit)

KPS
- Membuat penjelasan

Nilai Murni
- Kerajinan
- Bertanggungjawab

Guru merumuskan keseluruhan isi kandungan


pelajaran.
Guru menimbulkan perasaan pencapaian murid dan
memberikan peneguhan positif.
Guru menyedarkan lembaran kerja kepada setiap
murid.

Nilai Murni
- Bekerjasama
- Toleransi
- Hormat-menghormati
KB
- Menjana idea
- Menjelas

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Bahan
rangsangan(Petikan)
Teori Kecerdasan
Pelbagai (TKP)
- Kinestetik
- Interpersonal
K1.2.9

ENT
- Kreatif dan Inovatif

Nilai Murni
- Bertanggungjawab
KB
- Menjana idea
- Menjelas

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Soalan-soalan
Teori Kecerdasan
Pelbagai (TKP)
- Visual-linguistik

Alat/Bahan Bantu
Mengajar
Lembaran kerja