Anda di halaman 1dari 16

1.

0)

PENGENALAN

Kebelakangan ini, masalah tingkah laku di kalangan pelajar menjadi topik


perbincangan di kalangan masyarakat umum yang mana tidak mengira peringkat
umur. Masalah ini boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan di antara
emosi dan aktiviti kehidupan seharian individu serta memberi kesan yang buruk
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Umumnya, sekolah rendah
merupakan tapak utama asas pendidikan. Dari sini, kanak-kanak dibentuk mengikut
acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Oeh itu, setiap
orang guru perlu memainkan peranan utama dalam membentuk peribadi tingkah
laku murid-murid semasa berada di sekolah.
Selain dari tanggungjawab ibu bapa, guru adalah orang yang penting dalam
menghasilkan insan yang sempurna dalam pendidikan. Dengan bertambahnya
bilangan anggota masyarakat yang berpendidikan moden, sikap yang tidak
mementingkan kanak-kanak ini telah beransur berubah. Kanak-kanak pada hari ini
telah diberikan perhatian serius secara keseluruhan dari segi emosi, jasmani dan
rohani. Kini, ibu bapa sudah mula pandai melayan pertanyaan anak-anak, membawa
mereka makan bersama, berbincang serta memberi peluang kepada anak-anak
menyuarakan pendapat dan pandangan serta memberi mereka kebebasan memilih
atau membuat keputusan asalkan tidak memudaratkan diri dan keluarga.
Perkembangan sikap ini telah memberikan kesan positif dalam dunia
kehidupan kanak-kanak supaya ia dapat menghasilkan satu generasi yang lebih
aktif, berani dan mahu tampil ke hadapan untuk bertanding lebih gigih dalam
kehidupan masyarakat. Walaubagaimanapun, masalah tingkah laku sememangnya
sering dihadapi oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlaku. Bukannya mudah untuk menguruskan masalah tingkah laku di kalangan
murid-murid. Adakalanya ia dapat dikawal dan ada kalanya ianya seperti barah yang
boleh menyebabkan lumpuhnya proses pembelajaran di dalam bilik darjah.
Apa yang pasti, tanggungjawab seorang guru di sekolah amat berat sekali. Bak kata
pepatah Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul . Itulah hakikat
tugas seorang guru di sekolah. Apabila berlaku masalah salah laku disiplin di
kalangan murid-murid, maka guru akan dipersalahkan dan jari dituding ke arah guru.

1.1)

KONSEP MASALAH TINGKAH LAKU

Mengikut Mohd Nazar Mohamad ( 1990 ), mentakrifkan masalah tingkah laku


individu sebagai tingkah laku yang menggangu perjalanan kehidupannya. Menurut
Robert H Woody di dalam bukunya berjudul The School and the Behaviour Problem
Child menyatakan semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam
berbagai bentuk dan ragam. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka
dengan keadaan dan suasana pembelajaran. Keadaan begini selalu menjejaskan
pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain.
Mengikut pandangan Lewis M. Beaker (2001), sebarang perbuatan yang
dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Bagi
Garry Martin & Joseph Pear (2003), tingkah lagu juga merangkumi aktiviti, aksi,
prestasi, bertindak balas, tindakan atau reaksi. Dari segi teknik, aktiviti yang
melibatkan otot-otot, kalenjar dan aktiviti eletrik oleh setiap organ. Pada dasarnya
tingkah laku adalah apa saja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu.
Feldhusen (Levin & Nolan, 2004), merujuk kepada tingkah laku yang bermasalah
yang melakukan gangguan terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang lancar.
Manakala, dalam konteks pendidikan, masalah tingkah laku merujuk kepada
sebarang tingkah laku murid yang boleh menjejaskan kelicinan atau keberkesanan
pembelajaran dan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah. Kanak-kanak yang
menghadapi masalah tingkah laku tidak boleh menyesuaikan dirinya dengan
kelakuan-kelakuan yang diterima oleh masyarakat dan selalunya keadaan ini
menjejaskan keadaan pelajarannya, keupayaan untuk belajar dan perhubungannya
dengan orang lain. Di dalam bahasa Inggeris, masalah tingkah laku disebut sebagai
Abnormal Behavior iaitu tingkah laku yang terkeluar dari nilai dan norma
masyarakat. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal.
Tingkah laku bermasalah ini boleh berupa tingkah laku negatif atau positif dan
yang pastinya masalah ini boleh membawa kesan yang tidak baik atau
memudaratkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh
yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab seorang guru mengenalpasti muridmurid yang bertingkah laku bermasalah di dalam kelasnya agar strategi atau teknik
tertentu dapat diguna pakai bagi memastikan keberkesanan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar serta berkesan.
2.0)

FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU

Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah seperti
tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya adalah
persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan.
Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan
strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian
dan tidak mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid
bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan bising
menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif.
3.0)

JENIS-JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH

Sudah menjadi lumrah duniawi setiap menusia mengalami pertumbuhan dan


perkembangan sehingga ke peringkat matang. Perkembangan manusia merujuk
perubahan dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Hampir semua
perkembangan tersebut berkaitan dengan faktor baka dan persekitaran. Seperti
mana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah
diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan
negatif. Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan
pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan,
cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil
hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah
sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia
mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang
berlaku.
Tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu
perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti-sosial, disruptif berkaitan tingkah laku
mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan. Tingkah laku
distruktif sering berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap
agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada
melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bergaduh,
melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini mungkin
melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak
lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam.

3.1)

Tingkah Laku Disruptif

Tingkah laku masalah distruptif didefinisikan sebagai sebarang tigkah laku yang
dapat menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Seorang murid
yang distruptif ialah seorang yang dapat menarik perhatian guru dan mengelak guru
tersebut daripada memberikan perhatian kepada murid-murid yang lain di dalam bilik
darjah. Tingkah laku distruptif ditunjukkan apabila seorang murid tidak bekerjasama
dengan guru dan mengelak dirinya daripada murid-murid yang lain. Di sekolah yang
sering berlaku pergaduhan kecil sesama mereka disebabkan oleh perkara yang
remeh. Walaupun, dilihat sebagai pergaduhan kecil yang melibatkan kanak-kanak
namun ianya akan memberi kesan yang buruk kelak.
Tingkah laku masalah ini dicatat di dalam buku disiplin sekolah. Tindakan
akan diambil adalah berbentuk amaran untuk pertama kali dan kedua kali dilakukan.
Apabila ianya kerap dilakukan maka murid itu akan diambil tindakan berjumpa
dengan waris sebelum sekolah mengambil tindakan susulan. Terdapat buku
peraturan sekolah dan tindakan yang akan diambil termasuk merotan mengikut
undang-undang yang ditetapkan sekolah dengan perserujuan ibu bapa dan Jabatan
Pendidikan. Murid yang mempunyai tingkah laku disruptif pula sentiasa menganggu
dan menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,
tingkah laku menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adikberadik mahupun rakan sebaya membuat bising iaitu tingkah laku yang
mengganggu atau disruptif. Kebiasaan masalah ini wujud apabila keadaan murid
berasa tidak kondusif ketika mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Boleh
dikatakan kebanyakkan mereka akan membuat bising sama ada ketiadaan guru
atau sebaliknya. Mereka akan bercakap sesama mereka, menjerit, mengganggu
rakan sekelas dan sebagainya.
3.2)

Tingkah Laku Distruktif

Tingkah laku distruktif juga dikenali sebagai tingkah laku merosakkan. Ia biasa
berlaku di kalangan murid-murid yang berumur 10 hingga 14 tahun. Tingkah laku ini
merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan diri, sekolah dan masyarakat.
Kanak- kanak yang sentiasa menunjukkan tingkah laku distruktif akan menunjukkan

kelakuan dan perbuatan. Tingkah laku anti-sosial lebih menjurus kepada masalah
tingkah laku berbentuk jenayah. Di dalam sebuah sekolah, ia lebih difokuskan
kepada masalah disiplin. Tingkah laku murid sebegini harus diberi perhatian khusus
oleh guru-guru rendah kerana bibit-bibit jenayah pada peringkat ini jika dibiarkan
akan menular dan merebak dan menjadi masalah besar pada peringkat akan
datang.
Menurut Duke (1980) menyatakan bahawa setiap individu bertanggungjawab
terhadap

perlakuannya

sendiri.

Murid-murid

berkemungkinan

menjadi

tidak

berdisiplin kerana mengikut kehendak-kehendak diri mereka sendiri tanpa sebarang


pengaruh dari luar. Terdapat dua sebab utama yang mempengaruhi tingkah laku
distruktif iaitu konsep kendiri dan kawalan kendiri yang rendah. Pendapat Freud
ialah kanak-kanak yang mempunyai sifat agresif telah mempelajarinya daripada ibu
bapa, masyarakat atau televisyen (mencontohi / memodel watak). Justeru itu, guruguru mempunyai cabaran untuk memahami dan respon kepada keperluan muridmurid sedemikian sementara memastikan murid lain berada dalam keadaan selamat
dan terus proaktif.
3.3)

Penggantungan Lebihan

Tingkah laku penggantungan lebihan merujuk kepada murid-murid yang mempunyai


masalah untuk berdikari, selalu bimbang dan selalu menarik diri daripada aktivitiaktiviti akademik dan ko-kurikulum. Penggantungan lebihan juga merujuk kepada
tingkah laku bermasalah dimana seseorang individu berharap kepada orang lain
untuk membuat kerjanya serta menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dan
cirri lain penggantungan lebihan. Tingkah laku pergantungan berlebihan ini kerap
berlaku di kalangan kanak-kanak yang berumur sepuluh tahun ke bawah. Namun,
ianya juga mungkin akan berlarutan hingga remaja. Pada suatu ketika, apabila orang
yang diharapkan tiada, individu ini akan berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan
tidak tahu apa yang dilakukannya. Individu sebegini juga merupakan individu yang
pendiam, tidak aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan dan tekanan. Di
antara punca berlaku tingkah laku pergantungan berlebihan ialah akibat ibu bapa
yang mengamalkan perlindungan terlampau, suasana rumah tangga yang tegang,
autokratik dan tidak mempercayai kanak-kanak.

Kebimbangan berkait rapat dengan emosi ketakutan. Walaupun kebimbangan


adalah suatu keadaan emosi yang berlaku di peringkat dalaman murid namun ianya
juga merupakan salah satu daripada jenis tingkah laku bermasalah yang kurang
ditonjolkan permasalahannya. Seseorang yang sentiasa bimbang akan sentiasa
cemas atau phobia menghadapi sesuatu cabaran. Kebimbangan adalah fenomena
yang akan menyebabkan kanak-kanak mempunyai personaliti dan kendiri yang
negatif. Individu sebegini akan menghadapi kesusahan dalam perhubungan dengan
orang lain. Antara sebab terjadi tingkah laku kebimbangan ialah percanggahan motif,
konflik diri antara tingkah laku dan nilai sebenarnya, penyesuaian diri dalam
menghadapi suatu keadaan yang baru, menghadapi suatu keadaan yang sukar
diramal dan kehilangan tempat bergantung.
Pengunduran diri merupakan penarikan diri daripada suatu situasi kurang
selamat atau mengancam. Tingkah laku ini merupakan mekanisme helah bela diri.
Pada kebiasaannya, ianya berkaitan dengan pengalaman pahit pada masa lampau.
Kanak-kanak yang pernah gagal dalam sesuatu usaha akan mengambil keputusan
untuk tidak melibatkan diri dalam sebarang tugas yang ada kaitannya dengan
pengalaman awalnya. Tingkah laku pengunduran diri ini jika dibiarkan akan
menyebabkan pembentukan konsep diri yang rendah, tidak yakin untuk berinteraksi,
dan terjejasnya perkembangan sosial, emosi dan intelek serta kurang berupaya
untuk menyelesaikan masalah. Pengasingan diri merupakan tingkah laku yang cuba
menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku ini juga
merupakan sejenis mekanisme helah bela diri untuk mengelakkan diri daripada
berkomunikasi dengan orang lain.
Semasa saya menjalankan praktikum fasa 3 di Sekolah Kebangsaan Layalaya, Tuaran, saya telah mengenalpasti suatu masalah berkaitan dengan masalah
tingkah laku (maladaptif) di kalangan murid selepas pemerhatian. Masalah tingkah
laku (maladaptif) yang telah saya kenalpasti iaitu tingkah laku yang mengganggu
(disruptif). Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan
orang lain. Masalah ini turut berlaku di sekolah yang saya menjalaini praktikum.
Semasa saya mengajar kelas Tahun 4 Kembara, saya mendapati bahawa ada
seorang murid lelaki berkelakuan nakal dengan suka menggangu kawan-kawan,
membuli atau menyakat kawan-kawan sekelas.

4.0)

CARA-CARA MENGENAL PASTI MURID-MURID YANG BERMASALAH


TINGKAH LAKU (DISRUPTIF)

Untuk mengenal pasti murid-murid yang bermasalah tingkah laku itu, kaeadah yang
telah saya gunakan iaitu teknik jenis bukan ujian. Teknik ini adalah pemerhatian dan
temubual. Pemerhatian boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah kajian yang boleh
digunakan untuk mencari kebaikan dan kelemahan murid dan menentukan faktorfaktor yang menyebabkan sesuatu masalah tingkah laku berlaku. Ianya boleh dibuat
di dalam bilik darjah atau luar bilik darjah.
Pemerhatian seperti ini penting bagi saya untuk menentukan kekerapan,
tempoh langsungnya serta intensiti sesuatu salah laku yang telah dikenal pasti. Data
yang dikumpul melalui teknik pemerhatian adalah sangat penting kerana saya dapat
merancang tindakan susulan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku yang
berlaku. Selain itu, pemerhatian ini juga penting kerana ia dapat menolong saya
mengawal tingkah laku bermasalah ini di dalam bilik darjah. Berikut ini merupakan
borang pemerhatian yang digunakan untuk meneliti tingkah laku bermasalah itu:
Nama Murid :
Pemerhati :
Aktiviti
Tingkah Laku :
Peristiwa-peristiwa yang
berlaku sebelum tingkah

Tarikh Pemerhatian :
Masa :
Mata Pelajaran :
Tingkah Laku Bermasalah

Kesan-kesan daripada
tingkah laku bermasalah

laku bermasalah

Rajah 1: Borang Pemerhatian Tingkah Laku Bermasalah


Selain kaedah pemerhatian, guru juga boleh menggunakan kaedah temubual
dengan murid-murid yang mempunyai masalah tingkah laku ini. Temubual ini boleh

dijalankan antara guru bimbingan atau guru biasa dengan murid bermasalah, ibu
bapa atau penjaga, rakan sebaya dan pihak lain untuk mendapatkan maklumat.
5.0)
5.1)

PENGURUSAN TINGKAH LAKU


DEFINISI PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Menurut Dr Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005), pengurusan tingkah laku
ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah
ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Dalam
rancangan ini, guru harus memberitahu murid-murid tentang tingkah laku yang harus
diamalkan di sekolah dan peraturan-peraturan sosial yang harus ditunjukkan dalam
bilik darjah. Di samping itu, guru harus menggunakan contoh-contoh visual dan
konkrit untuk menunjukkan interaksi yang positif dalam sistem persekolahan
contohnya membetulkan tingkah laku murid yang salah dengan menunjukkan
mereka tingkah laku yang betul. Dalam proses modifikasi tingkah laku, guru mesti
mengikut langkah-langkah yang berikut, antaranya membuat pemerhatian awal dan
penilaian terhadap sesuatu tingkah laku yang bermasalah, mengenal pasti dan
menetapkan matlamat tingkah laku yang diingini, menunjukkan tingkah laku yang
betul serta memberikan ganjaran untuk tingkah laku yang positif secara konsisten.
Guru-guru perlu menggunakan banyak teknik untuk modifikasikan tingkah laku
murid-muridnya. Ianya melalui satu sistem pengurusan tingkah laku bermasalah
dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkah laku bermasalah di
dalam bilik darjah. Setiap orang guru perlu menyimpan rekod salah laku muridmuridnya seperti bila ia berlaku dan bagaimana ia berlaku. Proses merekod ini amat
penting dalam memodifikasikan tingkah laku dan juga sebagai bahan rujukan guru.
5.2)

TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU

Berdasarkan masalah tingkah laku ini yang telah dikenalpasti, saya telah merancang
program intervensi yang sistematik dan melaksanakannya. Selain itu, saya juga
telah memilih kaedah intervensi yang sesuai dengan keperluan murid tersebut. Saya
merasakan bahawa peneguhan dan token ekonomi dapat menyelesaikan masalah
tingkah laku yang mengganggu (disruptif) ini yang telah dikenalpasti menurut teori
Behavioris. Modifikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang bersistematik untuk
mengubah tingkah laku melalui aplikasi pelaziman menurut teori Behavioris. Jadi,

masalah tingkah laku ini tidak diselesaikan dengan secepat mungkin, akan
menyebabkan menjejaskan kelancaran proses pengajaran.
5.2.1) PENEGUHAN
Terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan negatif dan peneguhan positif.
Peneguhan positif ialah proses di mana saya akan cuba mengawal tingkah laku
murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, sentuhan serta kata-kata perangsang
yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku murid-muridnya. Terdapat dua
ganjaran peneguhan positif iaitu, ganjaran primer (makanan, gula), ganjaran terlazim
(bintang, token, markah tinggi, penerimaan sosial dan sentuhan, perkataan (lisan
dan bertulis), permainan dan aktiviti, ekspresi dan wajah guru (muka atau badan).
Terdapat dua contoh peneguhan positif yang boleh telah saya gunakan untuk murid
tersebut. Antaranya, semasa murid tersebut tidak lagi mengganggu kawan lain
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, saya akan memberikan
peneguhan positif iaitu, memberikan pujian, gula-gula dan tambah bunga ke atas
token ekonomi yang telah saya buatkan. Diharapkan dengan pujian ini, murid
tersebut dapat berfikir dan berubah untuk tidak melakukan perkara negative lagi.
Malangnya, ada sehari semasa mengajar mata pelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi di kelas 4 Tahun Kembara, murid yang bermasalah tingkah laku itu
mengulangi perbuatan tersebut lagi. Hal ini memaksa saya menggunakan
peneguhan negative terhadap murid tersebut. Di sini bermaksud jika peneguhan
positif tidak berkesan, maka boleh menggunakan peneguhan negatif untuk
mengawal tingkah laku murid seperti denda, memarahi murid, atau menyuruh
mereka menjalani times out. Tetapi saya tidak menggalakkan diri sendiri dengan
menggunakan peneguhan negative terhadap murid tersebut kerana meungkin
tindakan ini akan memburukkan lagi masalah ini.
5.2.2) TOKEN EKONOMI
Saya juga menggunakan token untuk mengawal tingkah laku murid tersebut semasa
pengajaran dan pembelajaran berlangsung supaya proses pembelajaran tidak
terganggu. Setiap kali murid tersebut menunjukkan tingkah laku yang positif, iaitu
tidak mengganggu rakan lain dengan menumpuhkan perhatian, saya akan satu
bunga sebagai token kepada murid tersebut untuk dilekatkan di atas token ekonomi

yang telah saya sediakan sebagai pujian. Token terdiri daripada bunga yang
mempunyai

nilai-nilai

tertentu.

Sebagai

contoh,

jika

melakukan

perbuatan

bermasalah itu, satu bunga akan dibagikan. Jika murid telah mengumpul banyak
bunga, maka akan diberikan hadiah. Ini akan memotivasikan murid untuk terus
menunjukkan tingkah laku yang positif dengan tidak mengulangi tingkah laku
bermasalah itu lagi. Selain itu, jika murid menunjukkan tingkah laku yang baik seperti
tidak mengganggu kawan lain semasa proses pengajaran dan pembelajaran maka,
saya akan memberikan hadiah sebagai tukaran. Ini akan memotivasikan murid
tersebut supaya lebih gigih lagi.
6.0)

KESIMPULAN

Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak
selesa dan menyebabkan masalah tingkah laku berlaku. Kelas yang terlalu ramai,
alat kelengkapan yang tidak mencukupi, suasana di dalam kelas yang tidak harmoni,
alat bantu mengajar yang tidak cukup, gangguan dari luar dan keadaan sekolah
yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. Kesemuanya ini boleh
menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas.
Oleh itu, pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh
dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-strategi
untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan
prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Sebagai ibu bapa, kita mestilah
menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Ibu
bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan
keperluan asas mereka. Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan
kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka, mendengar penjelasan
dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka
minati.
Oleh demikian, tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan
bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran
dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran
yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di
sekolah. Memodifikasikan tingkah laku ialah satu strategi penting yang boleh
digunakan guru yang mana tingkah laku yang dikehendaki diteguhkan melalui

peneguhan positif dan tingkah laku yang tidak dikehendaki dihapuskan atau
dikurangkan melalui peneguhan negatif.
BIBLIOGRAFI
Abdullah dan Siti Nordinar Mohd.Tamin. 1993. Pengantar Kaunseling. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hendrarno dan E. Supriyo Sugiyo. 2003. Bimbingan dan Konseling. Semarang:
Unnes Pres. Keguruan Sekolah Rendah. Subang Jaya. Kumpulan Budiman
Sdn Bhd.
Latipun. 2008. Psikologi Konseling. Malang: UMM Press.
Mok Soon Sang. 2003. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Sekolah Rendah: Komponen 1
& 2 Psikologi & Pedagogi. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd
Mok Soon Sang. 2007. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI: Komponen 3: Profesionalisme
Mok Soon Sang. 2011. Nota Intisari Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan. Puchong:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Mok Soon Sang. 2011. Psikologi Pendidikan: Nota Intisari Ilmu Pendidikan.
Selangor. Penerbitan Multimedia.
Mok Soon Sang. 2012. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Puchong:
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
Murugiah Velayutham. 1996. Psikologi Pendidikan 1: Psikologi perkembangan.
Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Rohaty Mohd. Majzub. 1992. Psikologi Perkembangan Untuk Bakal Guru. Kuala
Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Sulaiman Ngah Razali. 1997. Pedagogi: Teori dan Praktik. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Surya Mohammad. 1998. Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori).
Kota Kembang: Yogyakarta.
Pendekatan Kaunseling Behavioral.
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/23/pendekatan-konselingbehavioral/ www.psikomedia.com/artikel/pdf?=2408. Dimuat turun pada 18
Februari 2016.
Teori-Teori Kaunseling.
https://www.academia.edu/8008157/TEORI-TEORI_KAUNSELING.

Dimuat

turun pada 18 Februari 2016.


Perbandingan Teori Pemusatan Dengan Teori Rasional.
http://docslide.net/documents/perbandingan-antara-teori-pemusatan-klienteori-rasional.html. Dimuat turun pada 19 Februari 2016.
Pendekatan Kaunseling Rasional Emotif.
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/23/pendekatan-konselingrasional-emotif/. Dimuat turun pada 20 Februari 2016.

Lampiran

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3