Anda di halaman 1dari 24

TAKLIMAT UMUM

BINA INSAN GURU PPG


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
P ER I N G K AT 2 S EM . 2 DAN S EM . 3
JANGKAMASA PELAKSANAAN
S ATU S E M E S T E R

Pendahuluan
Komponen kursus wajib
3 kredit (120 jam)
Wajib lulus
4 fasa/peringkat

Pelaksanaan BIG Peringkat 2 (20 jam):


SEM 2 dan SEM 3

Peringkat 2 - bermula Awal semester Februari hingga


10 Mar 2016 (Khamis)

Struktur Pelaksanaan BIG PPG


Bi
l

Proforma
BIG PISMP

Peringkat

Pkt 1

Pkt 2

Pkt 3

Pkt 4

Tahun
Pelaksanaan

2012

2013

2014

2015

PPG

45

10

10

35

10

10

Jumla
h

120

JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG


Peringka
t

Semester
Pelaksana
-an

Proforma Kursus

WAJ 3143
( Ceramah /
Aktiviti
Kemasyarakatan
)
Pro Forma Fasa
2 (10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum
BIG (1 jam)
* Taklimat Ceramah
(1jam)

Jam

Juml
ah
Jam

Catatan

Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG
(3 jam di
IPG)
(1 pensyarah

Samb
Peringkat

Semester
Pelaksan
a-an

Proforma Kursus

2. Ceramah :

Jam

Juml
ah
Jam

Catatan

(kumpulan sasaran - rakan


sejawat )

A. Pembinaan Insan
Guru Yang
Seimbang
i.

Guru sebagai insan


mulia

ii. Kualiti peribadi dan


profesionalisma
seorang guru
iii. Pembelajaran
berterusan dan

Dilaknanakan
di sekolah
Pelajar PPG
boleh memilih
tajuk A, B
atau C.
Pelajar PPG
sebagai
pelaksana

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

2 dan 3

Proforma Kursus

B. Guru dan
Hubungan
Komuniti
(kumpulan sasaran masyarakat setempat)
i.

Cabaran guru
merealisasikan
pendemokrasian
pendidikan

ii. Guru sebagai agen


perubahan
masyarakat
iii. Hubungan sekolah

Jam

Jumla
h
Jam

Catatan

Dilaksanakan
di sekolah
( school based
)

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

Proforma Kursus

C. Guru dan
Akauntabiliti
Profesionalisme
( kumpulan sasaran rakan sejawat ) :
i.

Pembinaan semula
sikap ke arah
perkhidmatan
pendidikan bertaraf
dunia
ii. Guru reflektif
menjana
keberkesanan tugas
iii. Etika dan moral

Jam

Jumlah
Jam

Catatan

Dilaksana
kan di
sekolah
(school
based)

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

2 dan 3

Proforma Kursus

3. Aktiviti
Kemasyarakatan:
A. Khidmat sosial
(sasaran murid
sekolah)
1. Khidmat dan
kebajikan ( rumah
kebajikan, hospital.
Rumah anak yatim,
pusat penjagaan
warga emas dll.
2. Bantuan bencana
(banjir. Kebakaran,
bencana alam)
3. Gotongroyong( membersihk

Jam

Jumla
h
Jam

Catatan

Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

Proforma Kursus

4. Refleksi dan
pelaporan untuk
aktiviti 2 dan 3

Jam

Jumlah
Jam

10

Catatan

Pelajar PPG
dikehendaki
Membuat
refleksi dan
pelaporan

JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG


Peringka
t

Semester
Pelaksana
-an

Proforma Kursus

2 dan 3

WAJ 3143
( Bengkel /
Aktiviti
Kemasyarakatan
)
Pro Forma Fasa
2 (10 Jam )
1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum
BIG (1 jam)
* Taklimat Bengkel
(1jam)

Jam Julah
Jam

Catatan

3 jam
-dilaksanaka
n di IPG KTI

Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

2 dan 3

Proforma Kursus

Jam

2. Bengkel
(kumpulan asaran
pelajar PPG)
Bengkel Etiket dan
Sosial:
a. Pengucapan
awam
b. Kesantunan
berbahasa
c. Tertib / adab di
meja makan
i. Pengendalian
Majlis
ii. Etika
berpakaian

Jumla
h

Catatan

Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)
Pelajar
PPG boleh
memilih
SATU
tajuk a. b
atau c
untuk
dilaksanakan

Samb
Peringkat

Semester
Pelaksana
-an

2 dan 3

Proforma Kursus

Jam

Jumlah
Jam

Catatan

3. Aktiviti
Kemasyarakatan
( kumpulan sasaran
murid )

1. Khidmat kepada
komuniti
i . Kelas tambahan
ii. Klinik subjek
bimbingan /
pembelajaran
iii. Kempen kesedaran
( AADK, ASNB dan
sebagainya )

Dilaksanakan di
sekolah
(school
based)
Pelajar PPG
memilih
SATU tajuk
untuk
dilaksanaka
n

Samb
Peringka
t

Semester
Pelaksan
a-an

Proforma Kursus

4. Membuat
refleksi dan
pelaporan
aktiviti 2 dan 3

Jam

Jumla
h
Jam

10

Catatan

Pelajar PPG
dikehendaki
membuat
pelaporan

Unjuran Pelaksanaan Pentaksiran BIG PPG


Fasa

Program/
Aktiviti

Intrumen

Mark
ah

Jumla
h

Wajaran

Perkhemahan

Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

30

Kursus/Bengkel/
Seminar/Kajian
Kes

Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

20

Perkhemahan

Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

30

Lawatan
Benchmarking/Akti
viti Khidmat
Masyarakat

Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah

30
30
30
10

100%

20

Borang penilaian
1. Lampiran A dinilai oleh penyelia Unit Koku
2. Lampiran B dinilai oleh penyelia Unit Koku
3. Lampiran C - dinilai oleh guru besar
sekolah (sulit)
Sila sertakan rakaman video sebagai bukti
Semua dokumen di atas hendakalah dihantar
dalam portfolio individu pelajar kepada
penyelia
masing-masing

CATATAN

Guru pelatih yang sedang bertugas

sebagai pegawai di PPD dan JPN


hendaklah melaksanakan BIG secara
menumpang di sekolah berhampiran.

CADANGAN J/K PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS


Struktur J/K
Pengerusi : Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan
Kokurikulum
Setiausaha : Pelajar PPG;
Bendahari : (lantikan sekolah)
Ahli jawaankuasa:

Pengerusi J/K Kerohanian dan Moral


Pengerusi J/K Peralatan
Pengerusi J/K Makanan
Pengerusi J/K Aktiviti
Pengerusi J/K Kebajikan dan Keselamatan
** dilantik mengikut keperluan aktiviti atas nasihat
Guru Besar.

Samb
Bil

Perkara

Isi Kandungan

Tindakan

1.

Mesyuarat
Perancangan
Pelaksanaan
BIG PPG

Perancangan Pelaksanaan
Program
-Lokasi program
- Tarikh program
-Perhubungan luar
-Peralatan
-Pembahagian tugas
Jurulatih/Fasilitator
-Kos
-Kebajikan/Makanan

- Pelajar PPG
dengan j/k
pelaksana BIG
PPG peringkat
sekolah.

Samb
SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara

Isi Kandungan

1.

- Memperkenalkan
-Pelajar PPG
jurulatih/Fasilitator
- Pembahagian tugas kepada

Taklimat
kepada
peserta
program

peserta
-Keadaan fizikal
-Peralatan
-Status kesihatan
-Kuatermaster makanan
-Kuatermaster peralatan
-Kebajikan dan keselamatan
-Jadual pelaksanaan
-Pergerakan aktiviti
-Disiplin peserta

Tindakan

Samb
Bil

Perkara

Isi Kandungan

Tindakan

2.

Pelaksanaan
aktiviti

-Arahan tetap yang


merangkumi prosedur
sebelum aktiviti

Pelajar PPG

-Melaksanakan semua
komponen dalam jadual
-Penilaian dan penulisan
refleksi

Samb
SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara

Isi Kandungan

Tindakan

1.

-Membuat refleksi / laporan


pelaksanaan BIG PPG

-Penyelaras

Tindakan
selepas
aktiviti

-Menyediakan dokumentasi
audio / video untuk tujuan
pelaporan dan penilaian
-Menyiapkan portfolio
-Surat penghargaan kepada
agensi yang membantu
program BIG PPG (cth: Polis,
Jabatan Hutan, jabatan
Bomba dan Penyelamat dll

Program BIG
PPG IPG

PENULISAN PORTFOLIO
Kandungan

Pra Perancangan

Kertas Cadangan

JK Pelaksana
Peranan JK
Objektif
Latar Belakang
Demografi Pelajar
4W1H
Jadual Kerja
Laporan Reflektif
Analisis SWOT
Maklum balas Pelajar

Surat memohon kebenaran


Surat kebenaran daripada agensi berkaitan

FORMAT PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO-VIDEO


1. Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian pengauditan
video ( video editing ) seperti Corel Video Studio, Movie Maker,
Cyberlink Power Director dan sebagainya.
2. Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD.
3. Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak
menepati kehendak penerbitan rakaman.
4. Rakaman boleh menggunakan format FLV ,Mpeg-4, AVI, WMV
dan sebarang format yang menyokong perisian Windows atau
Apple.
5. Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story board )
bersama dengan laporan ini.
6. Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit sahaja.

Sekian

Terima kasih