Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 1

GARIS PANDUAN UNTUK TINDAKAN SEKOLAH


Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun Satu
Tahun 2016
1. PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIPERKUKUHKAN
a) Menubuhkan jawatankuasa pelaksanaan pada peringkat sekolah.
b) Merancang aktiviti Minggu Orientasi dan Aktiviti Program Transisi yang bertema
dan bersepadu yang sesuai dengan latar belakang murid-murid sekolah tuan.
c) Kedudukan kelas Tahun Satu hendaklah sesuai dari segi keselamatan dan
keselesaan.
d) Kerusi, meja dan perabot hendaklah mencukupi, sesuai digunakan oleh muridmurid Tahun 1 dan selamat kepada kanak-kanak.
e) Melengkapkan peralatan pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan tema
dan aktiviti bersepadu yang dirancang.
f) Meningkatkan kebersihan dan keceriaan bagi setiap kelas Tahun Satu (dalam
dan luar bilik darjah).
g) Menggunakan pendekatan Theory of Constraints(TOC) sebagai kaedah yang
dapat menarik minat murid untuk datang ke sekolah, menerap nilai-nilai murni
dan melatih kanak-kanak berdasarkan KSSR dan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)
h) Walau apa pun pendekatan atau teknik pengajaran dan pembelajaran yang
digunakan, fokus/tumpuan pembelajaran Tahun Satu adalah menggunakan
PENDEKATAN LINUS bagi setiap murid.
PERINGATAN:
Tidak ada penilaian penguasaan asas 4M bagi murid-murid Tahun Satu boleh
dijalankan semasa Program Transisi (3 minggu tersebut) kecuali Saringan LINUS.
2. PERKARA YANG PERLU DIPATUHI
a) Susunan kerusi dan meja murid-murid hendaklah mengikut bentuk kumpulan dan
susunan ini hendaklah berkekalan hingga hujung tahun.
b) Tiada sebarang ujian dalam tempoh 3 minggu, tumpuan harus fokus kepada
penilaian berterusan untuk memantau perkembangan dan kemajuan murid dari
segi kognitif, psikomotor dan afektif (nilai).
c) Tidak membahagi murid-murid mengikut pengalaman dan pencapaian semasa
kepada kelas-kelas yang berlainan.
d) Pihak pentadbir hendaklah sentiasa memberi dan memantau pengajaran dan
pembelajaran dan pembelajaran dalam kelas.
e) Aktiviti pemulihan dan pengukuhan hendaklah dirancang dan dijalankan.
f) Program ini memakan masa tiga minggu sahaja, untuk memberi ruang kepada
Program LINUS.
Lampiran 2

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN


PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU 2016

BIL
1
2

PERKARA/AKTIVITI
Membentuk Jawatankuasa Induk Kerja
Menetapkan guru yang akan mengajar Tahun Satu adalah guru
yang memahami dan dapat melaksanakan Program Transisi,
Pendekatan Tematik, Theory of Constraints (TOC) dan Guru
Penyayang
Persediaan Bilik Darjah dengan mengambil kira:
-Lokasi
-Pemilihan dan susunan perabot
-Penggunaan ruang/sudut
-Keceriaan dalam dan luar bilik darjah
Merancang pengisian Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu
2015:
4.1 Pendaftaran murid Tahun Satu/Taklimat Penjaga
4.2 Aktiviti Minggu Pertama; Minggu Orientasi
4.3 Aktiviti Minggu Kedua; Minggu Gerakerja Berkumpulan
4.4 Pengisian Minggu Ketiga; Pengajaran dan Pembelajaran
berpendekatan didik hibur, gabungjalin dan bermain sambil belajar.
Menghantar satu salinan Perancangan Program Transisi dan Guru
Penyayang ke Pejabat Pendidikan Daerah
Menyediakan fail dan maklumat peribadi murid-murid.
(sila dapatkan portfolio dan rekod kemajuan murid
Tadika/Prasekolah)
Menyediakan Borang Penilaian Kemajuan Murid dalam Program
Transisi dan Guru Penyayang. Borang ini akan digunakan pada
Minggu Ketiga.
Menghantar Laporan Pelaksanaan Program Transisi 2016 ke
Pejabat Pendidikan Daerah untuk dirumus dan seterusnya ke
Sektor Pengurusan Akademik
Pejabat Pendidikan Daerah dimohon untuk memilih 5 salinan
terbaik untuk dihantar ke Sektor Pengurusan Akademik.

TARIKH
Dis 2015
Dis 2015

Dis 2015

Dis 2015

Pada atau
sebelum 30 Dis
2015
Dis 2015

Dis 2015/Jan 2016

Pada atau
sebelum 15 Feb
2016