Anda di halaman 1dari 34

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBEF3203
PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

SEMESTER 2 TAHUN 2014

NAMA

NURHAYATI BINTI ISKANDAR

NO. MATRIKULASI

760905125652001

NO. KAD PENGNEALAN

760905125652

NO. TELEFON

0135456150

E-MEL

bayati2557@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

OUM TAWAU

HBEF3203

ISI KANDUNGAN

MUKA

1.0

PENGENALAN

2.0

JADUAL PENENTU UJIAN (JPU)

2.1

MEMBINA JADUAL PENENTU UJIAN (JPU

2.11

JADUAL PENCAPAIAN MURID MENGIKUT


SETIAP ITEM

3.0

4.0

ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR

3.1

KEKERAPAN

3.2

JADUAL KEKERAPAN

3.3

INDEKS KESUKARAN ITEM

3.4

INDEKS DISKRIMINASI ITEM

10

KESIMPULAN KESESUAIAN ITEM INDEKS


KESUKARAN
4.1

12

KESIMPULAN KESESUAIAN ITEM INEKS


DISKRIMINASI
4.2

5.0

SURAT

13

ANALISIS ITEM-ITEM UJIAN

KESIMPULAN

14
18

RUJUKAN

19

LAMPIRAN A

20

LAMPIRAN B

21

LAMPIRAN C

25

LAMPIRAN D

27

HBEF3203

1.0

PENGENALAN
Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting

dalam dunia pendidikan.Seringkali istilah ini bertukar ganti digunakan.


Misalnya,sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian,mereka mungkin akan
mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sebuah
bilik darjah tanpa mengambil tahu maksud sebenar atau maksud khusus berkenaan istilah
berkenaan dengan dengan pengujian,pengukuran dan penilaian.Secara khusus ketiga-tiga
istilah ini mempunyai makna yang lebih spesipik dan mempunyai perbezaan masingmasing.
Dalam dunia pendidikan,penilaian yang sistematik ialah dengan mengambil kira
semua faktor yang boleh mempebgaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi supaya
dapat membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat.Antara ketiga-tiga
istilah ini (pengujian,pengukuran dan penilaian) berkenaan,pengujian selalunya dianggap
menyokong maksud yang lebih sempit atau khusus.
Pengujian menurut

Cronbach (1970) mengatakan bahawa, ujian ialah satu

prosuder yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang
individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor atau sistem yang
berkategori.Kepentingan

pengujian

bagi

mengukur

perubahan

tingkah

laku

pelajar.Menurut Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa ujian adalah
suatu cara untuk mendapatkan contoh perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam
keadaan yang dikawal atau ditentukan.Maklumat yang diperolehi daripada ujian akan
dijadikan dasar untuk membuat penialain atau pengadilan.
Hasil daripada jawapan yang diberikan oleh pelajar,satu ukuran yang disebut
sebagai markah yang akan diberikan kepada pelajar tersebut.Pengujian menjelaskan
keadaan prestasi murid yang diuji.secara ringkas pengujian adalah satu prosedur yang
sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku.Tujuannya ialah untuk menentukan
pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran sama ada dalam bentuk pemerhatian,ujian
lisan atau pun ujian bertulis.

HBEF3203

Manakala penilaian pula menurut Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian satu
proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi
menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai.Hal ini
seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang
tepat berhubung pengajarn dan pembelajaran.
Dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
adalah melalui langkah-langkah pengujian,pengukuran dan penilaian yang tepat dan
berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah.Justeru,kecekapan guru dalam
membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya
dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.
2.0

JADUAL PENENTU UJIAN (JPU)


Menurut Kubizyn dan Borich (2003),jadula penentu ujian (JPU) adalah carta dua

hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran.Lajur carta ini
menyenarai objektif-objektif pengajaran sementara baris carta ini pula menyenarai
konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur.Dengan demikaian,JPU boleh menjadi
panduan kepada guru-guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif
pengajaran yang perlu dicapai pelajar.
Dari segi pembinaan iyem ujian pula,JPU akan menjadi panduan kepada guru
supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal
hingga akhir.Dengan demikian,JPU seharusnya dibina seawal mungkin,misalnya sebelum
kita memulakan pelajaran.Antara ciri-ciri yang terdapat pada jadual penentu ujian ialah
ianya mengandungi sukatan pelajaran,jenis item yang digunakan,kemahiran dan dan aras
soalan mengikut aras taksonomi bloom,nombor soalan serta jumlah keseluruhan soalan.
JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan
pembina item/soalan ujian.Antara kepentingan JPU ialah,kertas ujian dapat digubal
secara teratur dan bersistematik untuk menjamin kesahan dari segi persampelan sukatan
pelajaran,memberi keseimbangan terhadap taburan soalan mengikut tajuk yang telah
3

HBEF3203

ditetapkan dan pelaksanaan ujian adalah meliputi keseluruhan sukatan pelajaran yang
telah dipelajari.Di samping itu juga,aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke
tahun,walaupun item yang dibina oleh pembina soalan yang berbeza.
Berdasarkan tajuk tugasan yang telah diberikan,saya telah menggunakan satu
jadual iaitu berbentuk 2 dimensi yang terdiri daripada lajur dan baris .Dalam dimensi
pertama mengandungi isi kandungan yang terdiridaripada sukatan pelajaran Bahasa
Melayu tahun 5. Manakala dalam dimensi yang kedua pula mengandungi senarai aras
kemahiranpengajaran mengikut Taksonomi Bloom yang terdiri daripada aras rendah dan
aras tinggi.Aras rendah terdiri daripada aras pengetahuan dan aras kefahaman.Manakala
aras tinggi terdiri daripada aras aplikasi,analisis,sintesis dan penilaian.Saya telah
mengambil keputusan menggunkan semua aras dengan syarat 50% aras rendah dan 50%
aras sederhana dan tinggi.
Saya telah menyenarai tajuk-tajuk dan isi kandungan yang hendak diuji mengikut
sukatanpelajaran Bahasa Melayu tahun 5 (Rujuk lampiran sukatan pelajaran)

2.1

MEMBINA JADUAL PENENTU UJIAN (JPU)


Sampel ujian untuk tugasan saya adalah pelajar tahun 5. Mereka terdiri daripada 9

orang pelajar lelaki dan 11 orang pelajar perempuan.Jumlah pelajar yang diuji seramai 20
orang.Semua pelajar diwajibkan menjawab semua soalan yang diberikan.Kertas ujian
bahagian A sebanyak 15 soalan objektif dan aneka pilihan, manakala 5 soalan subjektif
untuk bahagian B.Ujian berlangsung selama 45 minit.
Item-item yang dimasukkan dalam ujian adalah berdasarkan kepada sukatan
pelajaran.Jadual di bawah ini menunjukkan hasil analisis item bagi pelajar tahun 5
sekolah SK Muhibbah Raya Tawau.

HBEF3203

2.1.1
Bil

Jadual Pencapaian Murid Mengikut Setiap Item.


Nama

Bahagian A

Bahagian

Jum

2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
/ / / / / / / / / / / / / / 1 x / x x /

5
/ / / / / / / / x / / / x / 1 / / x x /

3
/ / / / / x / / / / / / / x 1 x x x x /

3
/ / / / / / / / x / x / / / 1 x x / x /

3
/ / / / / / / x x / x / / / 1 x x x x /

2
/ / / / / / x / x / x / / / 1 / x / x x

2
/ / / / / / x / x / x x x / 1 x x / x x

0
/ / / / x / / x / / x x / / 1 / x x x x

Nurul Adelin Beddu


2
3

Abu Haris Ismail


Mohammad
Tawfiq.Norzamri

4
5

Nur Nadia Perman


Mohd Al-Hafiz

Roslan
Mohd Firdaus

Salleh
Mohd Fikrul Hafiz

Khairun Nizam
Mohd Haqqul Yaqin

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ahmad M
Nurhanan Hanafi
Dg.Junaidah Juani
Juhaidah Aidil
Noor Faizzah Asme
Norarina Sapri
Nur
AmizaMohammad
Nur Hamizatul
Farhanah
Hamiruddin
Mohd Raif
Muizzuddin
Kamaruddin
Kamarul Abdul

/
/
/
/
/
/

x
x
x
x
x
x

x
/
/
/
x
x

/
/
/
x
x
/

x
/
/
/
x
/

x
/
/
x
/
/

/
x
x
/
/
x

/
/
/
/
x
/

x
x
/
/
/
/

/
/
x
/
/
/

x
/
x
x
/
x

/
x
x
x
x
/

1
9
9
8
8
9
9

/
/
/
/
/
/

/
x
x
x
/
x

x
x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
1

x / / x x / x x x / x / / x 7 x x / x x

x / x x x x / x / / / x x x 6 / x x x x

/ x x x x / x x / x / / x x 6 x x x / x

/
x
x
x
/
x

1 1 1 1 2

x
x
x
/
x
x

x
x
x
x
x
x

x
/
x
x
x
/

/
x
/
x
/
x

HBEF3203

18

Karim
Abi Qutaibah

x / x x x / x x / x / x / x 6 x x / x x

19

Mahasin
Siti Maryam Atikah
Azis

x / x x / x / x / x x x / x 5 x x / x x

20

Sufi Sufrinah

/ / x x / x x x / / x x x x 5 / x x x x

Jadual 2.1 : Jadual Pencapaian murid mengikut item


3.0

ANALISIS PENCAPAIAN PELAJAR


Setelah ujian dijalankan,saya menyediakan jadual analisis pencapaian tujuannya

ialah untuk menunjukkan hasil pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar.Melalui
jadual ini, ia akan memudahkan bagi saya untuk mengukur sejauh mana keberkesanan
item soalan yang dibina terhadap 20 orang pelajar tersebut.
Jadual pencapaian ditunjukkan dalam jadual seperti berikut:
Bilangan Pelajar
Markah diperolehi
1 orang
17 Markah
1 orang
16 Markah
1 orang
15 Markah
2 orang
14 Markah
2 orang
13 Markah
1 orang
11 Markah
4 orang
10 Markah
2 orang
9 Markah
1 orang
8 Markah
3 orang
7 Markah
2 orang
6 Markah
Jadual 3.0 : Jadual Analisis pencapaian murid

3.1 KEKERAPAN

HBEF3203

Antara kaedah merumus data ialah dengan menyediakan jadual taburan data asal dengan
menggunakan kekerapan dan peratus.Seperti dalam Jadual di bawah.
3.2 JADUAL KEKERAPAN
Soalan Aneka Pilihan Bahagian A

Soalan Aneka Bahagian B

(Markah Penuh 30)


Markah
30
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Kekerapan
1
3
2
1
1
4
2
1
3
2

Jumlah

20

(Markah Penuh 20 )
Markah
12
8
3
Jumlah

Kekerapan
1
3
16
20
Jadual Kekerapan (B)

Jadual Kekerapan (A)


Berikut adalah jadual menunjukkan keputusan keseluruhan pencapaian pelajar

HBEF3203

Keputusan Keseluruhan
(Markah Penuh - 100)
Markah
64
60
56
52
48
40
36
32
28
24

Kekerapan
1
1
3
1
2
4
2
1
3
2

Jumlah

20

Jadual 3.2: Keputusan Keseluruhan


Berdasarkan jadual di atas, didapati hampir 60%

pelajar mampu menjawab soalan

diberikan dengan baik. Manakala 30% pelajar lagi gagal menjawab soalan dengan
jayanya. Berdasarkan pencapaian yang diperolehi, seterusnya saya akan menentukan
Indeks Kesukaran dan Index Diskriminasi bagi item soalan yang dibina.

3.3 INDEKS KESUKARAN ITEM


Ciri pertama yang dapat menentukan kualiti sesuatu item ujian ialah melalui Indeks
Kesukaran Item (p). Indeks ini dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item iaitu
sama ada sesuatu item yang telah dibina itu mudah atau sukar untuk dijawab. Bagi ujian
yang berbentuk soalan objektif, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan
calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang
menjawab item tersebut. Pengiraannya adalah seperti persamaan berikut:
8

HBEF3203

p = Bilangan calon yang menjawab dengan betul


Jumlah calon yang menjawab

Berikut adalah jadual yang menunjukkan Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item
Nilai
0.00 0.21 0.41 0.61 0.81 -

(p)
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

Pengkelasan Item
Terlalu sukar
Sukar
Sederhana sukar
Mudah
Terlalu mudah

Jadual 3.3 : Aras


Kesukaran dan
Pengkelasan Item

3.4 INDEKS DISKRIMINASI ITEM


Indeks diskriminasi item ialah indeks yang dapat membezakan/mendiskriminasikan
antara pelajar yang berkeupayaan rendah dengan pelajar yang berpencapaian tinggi.
Indeks diskriminasi boleh dikira dengan membahagikan perbezaan (RU RL) dengan
T(L+U). RU adalah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul di kalangan pelajar
yang berpencapaian tinggi. RL pula ialah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul
di kalangan pelajar berkeupayaan rendah. T(L+U) adalah jumlah pelajar berpencapaian
rendah dan tinggi. Cara mengira indeks diskriminasi item adalah seperti yang berikut :

Index Diskriminasi (d) = (RU RL)


(1/2T (L+U))

Jadual berikut menunjukkan Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item


Nilai (d)

Pengkelasan Item
9

HBEF3203

0.00 - 0.10
Tidak Baik
0.11 - 0.20
Kurang Baik
0.21 - 0.30
Sederhana Baik
0.31 - 0.40
Baik
0.41 - 1.00
Sangat Baik
Jadual 3.4: Jadual Aras Diskriminasi dan Pengkelasan Item

Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi
hampir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan
Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan
pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi
positif menghampiri 0.0, soalan-soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia
tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. Akhirnya, bagi soalan
yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00, dikatakan tidak
baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar
lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul
berbanding pelajar pandai.
Berdasarkan pencapaian yang diperolehi pelajar selepas melaksanakan ujian,
tugasan seterusnya, membina jadual untuk menunjukkan indeks kesukaran item dan
Indeks Diskriminasi, terdapat dalam jadual berikut:

No. Item
1
2
3
4
5

Indeks Diskriminasi
Indeks Kesukaran
0.90
0.60
0.95
0.45
0.55
10

0.25
0.75
0.13
0.88
0.75

HBEF3203

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.65
0.50
0.60
0.50
0.55
0.13
0.50
0.63
0.60
-0.30
0.45
0.88
0.55
-0.13
0.65
0.38
0.50
0.25
0.45
0.88
Jadual 3.5 : Jadual Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi

4.0 KESIMPULAN KESESUAIAN ITEM INDEKS KESUKARAN


Berdasarkan jadual di atas, dapat dilihat soalan 1 dan soalan 3 mempunyai aras
kesukaran 0.90 0.95. Pengkelasan item menunjukkan soalan ini terlalu mudah untuk
diselesaikan. Menurut ujian rujukan norma, soalan ini tidak sesuai untuk ditadbirkan
kerana tidak dapat membezakan antara pelajar pandai dengan yang lemah.
Sebanyak 12 soalan mempunyai aras kesukaran 0.41 - 0.65 iaitu soalan 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, dan 11, 12, 13, 14 dan 15. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan sederhana
sukar dan sesuai ditadbirkan dalam kelas kerana

dapat membezakan keupayaan

menjawab di antara pelajar lemah dengan pelajar bijak. Soalan seperti ini tidak terlalu
mudah atau terlalu sukar dijawab dan sesuai untuk menguji pengetahuan mengikut aras
kemampuan kumpulan pelajar tertentu.
Dari segi kesesuaian soalan ujian rujukan norma, pembina soalan perlu ingat
bahawa soalan yang terlalu mudah (p>0.85) atau yang terlalu sukar (p<0.15) tidak akan
dapat memberi maklumat psikometrik (ukuran psikologi) yang bermakna. Ini disebabkan,
soalan terlalu mudah akan dapat dijawab oleh hampir kesemua pelajar, sementara soalan
yang terlalu sukar pula tidak akan dapat dijawab oleh semua pelajar. Justeru, soalansoalan ini tidak dapat membezakan pelajar yang lebih rendah keupayaannya dengan
pelajar yang tinggi keupayaannya.

11

HBEF3203

4.1 KESIMPULAN KESESUAIAN ITEM INEKS DISKRIMINASI

Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi
hampir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan
Norma ( PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan
pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi
positif menghampiri 0.0, soalan-soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia
tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. Akhirnya, bagi soalan
yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00, dikatakan tidak
baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar
lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan-soalan ini dengan betul
berbanding pelajar pandai.
Contoh pengiraan untuk mendapatkan hasil analisa seperti yang di atas ialah :
Contoh soalan 1 : Markah Tinggi (RU) = 6 orang
Markah Rendah (RL) = 4 orang
T(L+U) = 6 orang
(RU-RL) = 6 4 = 0.33
T(L+U) 6

4.2 ANALISIS ITEM-ITEM UJIAN

Soalan/Item 1
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.25. Seramai 8 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 6 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat
menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang
sederhana baik untuk (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai
dengan murid yang lemah.
12

HBEF3203

Soalan ini perlu penambahbaikkan.

Soalan/Item 2
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.75. Seramai 8 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah
dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item
sangat baik untuk (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan
murid yang lemah.

Soalan ini juga sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Soalan/Item 3
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.13. Seramai 8 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 7 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah
dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang
kurang baik untuk (PRN) kerana soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai
dengan murid yang lemah

Soalan ini perlu diperbaiki atau digantikan dengan soalan yang lebih baik.

Soalan/Item 4
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.88. Seramai 8 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 1 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat
menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item sangat baik
untuk (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid
yang lemah.

Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Soalan/Item 5
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.75. Seramai 8 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat
menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item sangat baik

13

HBEF3203

untuk (PRN) kerana soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang
lemah.

Soalan ini sesuai dikekalkan di dalam ujian ini.

Soalan/Item 6
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.50. Seramai 7 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 3 orang dari kumpulan keupayaan rendah dapat
menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item sangat
untuk (PRN) kerana dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang
lemah.

Soalan ini perlu dikekalkan.

Soalan/Item 7
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.50. Seramai 7 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 2 orang murid berpencapaian rendah menjawab soalan
ini dengan betul. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk
(PRN) kerana dapat membezakan antara murid pandai dan lemah.

Soalan ini juga sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Soalan/Item 8
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.13. Seramai 5 orang murid dari
kumpulan pencapaian tinggi dan 4 orang murid berpencapaian rendah dapat menjawab
soalan ini. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang kurang baik untuk (PRN)
kerana ia dapat membezakan antara murid pandai dengan lemah dalam kelas.

Soalan ini sesuai hanya perlu penambahbaikan.

Soalan/Item 9
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah 0.63. 6 orang murid pencapaian
tinggi dan seorang berkeupayaan rendah menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan ini
berada dalam pengkelasan item yang sangat baik untuk (PRN) kerana dapat membezakan
murid pandai dengan murid lemah.
14

HBEF3203

Soalan ini perlu dikekalkan.

Soalan/Item 10
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini ialah -0.30. Seramai 4 orang murid
pencapaian tinggi dan 6 orang murid berpencapaian rendah menyelesaikan soalan dengan
betul. Soalan ini dalam pengkelasan item yang sangat tidak baik untuk (PRN) kerana
secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah. Pelajar lemah lebih
ramai menjawab soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai.

Soalan ini perlu diubah dan digantikan dengan soalan lain.

Soalan/Item 11
Indek Diskriminasi soalan ini ialah 0.38. Seramai 8 orang murid pencapaian tinggi
dan 5 orang murid berpencapaian rendah menyelesaikan soalan dengan betul. Soalan ini
berada dalam pengkelasan item yang baik untuk (PRN) kerana dapat membezakan antara
murid pandai dengan murid lemah.

Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Soalan/Item 12
Indeks Diskriminasi item bagi soalan ini adalah -0.13. Seramai 4 orang murid
pencapaian tinggi dan 5 orang murid pencapaian rendah dapat menjawab soalan ini.
Soalan ini berada dalam pengkelasan item tidak baik untuk PRN kerana secara songsang
membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah. Pelajar lemah lebih ramai menjawab
soalan ini dengan betul daripada pelajar pandai.

Soalan ini perlu diubah dan digantikan dengan soalan lain.

Soalan/Item 13
Indeks Diskriminasi soalan ini ialah 0.38. Seramai 6 orang murid pencapaian tinggi
dan 3 orang murid berpencapaian rendah menjawab soalan ini. Soalan ini berada dalam
pengkelasan item yang baik untuk (PRN) kerana dapat membezakan antara murid pandai
dengan lemah dalam kelas.
15

HBEF3203

Soalan ini sangat sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Soalan/Item 14
Indeks Diskriminasi item soalan ini ialah 0.25. Seramai 5 orang murid
berpencapaian tinggi dan 3 orang murid berpencapaian rendah menjawab soalan ini.
Soalan ini dalam pengkelasan item sederhana

baik untuk (PRN) kerana dapat

membezakan murid pandai dengan murid yang lemah.

Soalan ini sesuai untuk dikekalkan dalam ujian ini.

Soalan/Item 15
Indeks Diskriminasi item soalan ini ialah 0.88. Seramai 7 orang murid
berpencapaian tinggi dapat menjawab soalan dengan betul, manakala tiada seorang pun
murid kumpulan berpencapaian rendah menyelesaikan soalan dengan betul. Soalan ini
berada dalam pengkelasan item sangat baik untuk (PRN), dapat membezakan antara
murid pandai dengan lemah dalam kelas.

Soalan ini perlu dikekalkan dalam ujian ini.

5.0 KESIMPULAN
Secara keseluruhan, item-item soalan yang dibina adalah bertepatan dengan Jadual
Penentuan Ujian yang telah dibuat. Hasil pengiraan Indeks Diskriminasi juga
menunjukkan bahawa lebih 75% soalan adalah berada dalam pengkelasan item sangat
baik untuk (PRN) kerana soalan-soalan ini dapat membezakan murid yang pandai dengan
murid yang lemah. 10 daripada 20 item soalan mempunyai indeks kesukaran 0.41 0.60
dan 3 daripada 20 soalan mempunyai aras kesukaran sukar 0.21 0.40, manakala, 1
16

HBEF3203

soalan berada pada aras kesukaran terlalu sukar 0.00 0.21. Kesimpulannya, item-item
soalan yang dibina boleh digunakan untuk menilai murid kerana mempunyai nilai
kebolehpercayaan yang tinggi. Pemilihan jumlah soalan sebanyak 20 soalan dalam masa
45 minit bersesuaian dan memberi banyak ruang kepada murid untuk menyelesaikan
soalan berbentuk subjektif.

RUJUKAN
Azizi Ahmad, Mohd Isha Awang. (2013). HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian Dalam
Pendidikan. Open University Malaysia (OUM).
Bhasah Abu Bakar. (2007). Pengujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

17

HBEF3203

Fatimah Busu(2003),Memupuk bakat dan minat penulisan kreatif: Teori&Proses, PTS


Publication&Distribtion Sdn. Bhd.
Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2004).Pembinaan skema.Kuala Lumpur : Lembaga
Peperiksaan Malaysia.
Mohammad

Hafizi

Zaini

(2006).

Jadual

Spesifikasi

Ujian.

Diperolehi

http//:mohammadhafizizaini-bmm.blogspot.com/.Bertarikh 05/03/2014.
Siti Rahayah Ariffin.(2003). Teori,konsep Dan Amanah Dalam Pengukuran dan
Penilaian. Pusat Pembangunan Akedemik Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan
Malaysia.

LAMPIRAN A
Jadual Penentu Ujian
JADUAL PENENTU UJIAN (JPU)
BAHASA MELAYU TAHUN 5
(PEMAHAMAN)
Bi

Kandungan

Aras Kemahiran

Jumla
h

18

HBEF3203

pengetahu kefaham
1

Kata ganti

an
1

nama diri
Kata

3
4

Adjektif
Kata kerja
Kata sendi

nama
Kata

6
7
8

Hubung
Kata Bilang
Kata seru
Kata

9
1

Ganda
Kata Tanya
Kata

0
1

Penguat
Kata

1
1

arah/tunjuk
Pribahasa

2
1

Penjodoh

3
1

Bilangan
Imbuhan

4
1

Kosa Kata

5
JUMLAH ITEM

an

aplika

analisi

sintes

penilai

si

is

an

item
1

10

2
2,6

3
1

1
1
2

12
11,13
14
15

1
1

16

1
17

19

18

2
1

20

1
1

LAMPIRAN B
KERTAS UJIAN
SK Muhibbah Raya Tawau
19

20

HBEF3203

Bahasa Melayu Tahun 5


(Ujian Bulanan )
Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan A,B,C dan D.bagi setiap
soalan,pilih satu jawapan sahaja.
Soalan 1-15
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1. Sultan Mahmud sedang bersantap. ___________ suka makan ikan
dengan kuah asam.
A. baginda

C. Dia

B. Mereka

D. Beliau

Soalan 2 brdasarkan gambar 1

Gambar 1
2. Nenek Namri menjahit baju dengan _________________.
A. Lambat

C. Teliti

B. Gopoh

D. Kuat

Soalan 3 bardasarkan gambar 2


Gambar 2

20

HBEF3203

3. Pak

Ali

sedang

_____________________ ikan di tepi sungai.


A. Memukat

C. Menebar

B. Menjala

D. Memancing

4. Buku cerita yang baru diterbitkan itu sesuai _____________ kanakkanak berusia tujuh tahun.
A. Daripada

C. Untuk

B. Kepada

D. Dari

5. Air sungai Kinabatangan menjadi __________________ selepas


hujan lebat pada petang semalam.
A. Gelap

C. Jernih

B. Keruh

D. Kabur

Soalan 6 hingga 7 bedasarkan gambar 3

21

HBEF3203

Gambar 3
6. Pak Nazmi sedang __________________ buah kelapa yang diminta
oleh pelanggannya.
A. Memotong

C. Memarut

B. Membelah

D. Menghiris

7. Dia perlu ___________________ supaya tangannya tidak cedera.


A. Berangan

C. Bersopan

B. Berwaspada

8. ________________________

D. Bersedia

penduduk

kampung

diarahkan

berpindah ke kawasan perumahan yang baru dibina.


A. Setiap

C. Semua

B. Segala

D. Setengah

9. Mei-Mei memakai _______________ semasa mengikut kelas renang.


A. Baju sukan

C. Baju kemeja

B. Baju renang

10.

D. Baju hujan

Ah-Chong makan buah tembikai ______________ makan nasi.


A. Lalu

C. Selepas

B. sambil

D. Sementara

22

HBEF3203

11.

Keterangan saksi kes rompakan itu ________________ dan

mengelirukan hakim.

12.

A. Bersusun-susun

C. Berbelit-belit

B. Berduyun-duyun

D. Bertolak-tolak

" ________________________,ambil tuala ini dan pergi mandi

sekarang juga !" kata puan Anis kepada anaknya.

13.

A. Nah

C. Eh

B. Cih

D. Amboi

Pak

Samad

_____________________

untuk

menyara

keluarganya sebanyak lapan orang.


A. mandi Peluh
B. Mandi Kerbau

C. Titik peluh
D. Buah tangan

14. " _____________________ harga kasut yang berwarna merah


jambu itu?" tanya Mei
A. Siapakah
B. Berapakah

Lin kepada jurujual itu.


C. Di manakah
D. Bagaimanakah

Soalan 15 Berdasarkan gambar 5

Gambar 5
23

HBEF3203

15.

Kuih-muih

yang

disediakan

oleh

nenek

________________________.
A. Baik

C. segar

B. Lazat

D. Bagus

LAMPIRAN C
SKEMA PEMARKAHAN
Skema pemarkahan bagi soalan objektif
1
2
3
4
5

A
C
B
C
B

6
7
8
9
10

C
B
C
B
C

Keterangan
1 soalan

: 2 markah

Markah penuh

: 30 markah

24

11
12
13
14
15

C
A
A
B
B

sunggu

HBEF3203

Skema pemarkahan bagi soalan subjektif


Soalan 16
Jawapan :

4 Markah

Soalan 17
Jawapan : .

4 Markah

Soalan 18
Jawapan : .

4 Markah

Soalan 19
Jawapan : ..

4 Markah

Soalan 20
Jawapan : .

4 Markah

Markah penuh : 20 markah


Markah dapat : .
Markah dapat x 2 = .%.

25

HBEF3203

26

HBEF3203

LAMPIRAN D

1. Kertas ujian pelajar berpencapaian tinggi

27

HBEF3203

28

HBEF3203

2. Kertas ujian pelajar berpencapaian sederhana

29

HBEF3203

30

HBEF3203

3. Kertas ujian pelajar berpencapaian rendah

31

HBEF3203

32

HBEF3203

33