Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN AMALAN BAHASA MELAYU 2016

MINGG
U

TARIKH

TAJUK

4/1/2016
hingga
8/1/2016
11/1/2016
hingga
15/1/2016

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

ABM

CATATAN

Orientasi pelajar-pelajar baru

UNIT 1:
SEKOLAHKU

UNIT 2:
MENGENAL
MAKMAL
SAINS
SEKOLAH.

Pelajar dapat:
Mengumpulkan maklumat
i .Menyebut dan
tentang latar belakang
menggunakan
sekolah daripada buku
istilah dalam konteks;
tahunan sekolah.
ii. Memerihalkan sejarah
Menghasilkan
buku skrap
dan
yang
mengandungi
identiti sekolah.
maklumat tentang
iii.Memerihalkan aktiviti
sekolah.
utama
sekolah.

Pelajar dapat:
Bersoal jawab untuk
i. Menyebut dan
menerangkan peraturan
menggunakan
di makmal sains
istilah dalam konteks;
sekolah.
ii. Menyatakan peraturan Melawat makmal sains
di
sekolah.
makmal sains
Menunjukkan cara
sekolah;
bagaimana
iii. Mengenal dan
menggunakan peralatan
menyebut
sains.
alat yang terdapat di
makmal sains
sekolah; dan
iv. Menerangkan
kegunaan dan
cara menggunakan

Buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional
Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

alat sains.
MINGG
U

TARIKH

TAJUK

18/1/2016
Hingga
22/1/2016

UNIT 3 :
BERMAIN
CONGKAK

UNIT 4:
PENYELENGG
ARAAN
KERETA

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenal dan
menyebut
nombor serta symbol
operasi
iii. Menyatakan dan
menggunakan operasi
mengira dalam
bentuk
simbol dan perkataan;
dan
iv. Memerihalkan nombor
dan
simbol.
Pelajar dapat:
i. Menyebut
danmenggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan alatan
tangan
untuk kerja
penyenggaraan;
iii. Mengenal pasti alatan
tangan dan
kegunaannya
untuk kerja
penyenggaraan;
iv. Memerihalkan cara

CADANGAN AKTIVITI

ABM

Buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Merujuk
kamus
untuk Kad arahan
mendapatkan
makna Kamus Dewan.
istilah atau kata umum
untuk membina ayat
Permainan menyusun kad
Menyelesaikan
masalah
melibatkan
operasi
mengira.

Mengenal pasti alatan


tangan
penyelenggaraan di
makmal kemahiran
hidup sekolah.
Menama, menyebut
dan melabel.
Menceritakan cara
menggunakan alatan
tangan untuk
menyenggara Enjin.
Mengumpul bahan
yang berkaitan dengan
kereta.

CATATAN
PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang

Tanggungjawab

Baik hati

Hemah tinggi

Kejujuran

Kerjasama

Rasional

KB

BCB:

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.
Mendengar
berkesan.

penyenggaraan mesin
mudah.

MINGG
U

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

25/1/2016
Hingga
29/1/2016

UNIT 5:
RUMAHKU
KELUARGAKU

Pelajar dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan jenis
rumah dan
lokasi;
iii. Mengenal pasti dan
menyatakan
hubungan
kekeluargaan dan
salasilah
keluarga.
iv. Memerihalkan suatu
aktiviti
di rumah yang
mengeratkan
hubungan
kekeluargaan
Pelajar dapat:
i. . Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam
konteks;
ii. Menerangkan sifat
fizikal
haiwan;
iii. Menerangkan ciri-ciri
haiwan;

UNIT 6:
SEHARI DI
Z00
NEGARA.

Merujuk brosur atau


iklan penjualan rumah
untuk mengenal pasti
jenis rumah
Menceritakan pertalian
kekelurgaan dengan
menggunakan carta
salasiah keluarga.
Membuat simulasi
aktiviti di rumah yang
menunjukkan amalan
interaksi kemesraan
dalam kekeluargaan.
Membuat buku skrap
tentang jenis rumah,
lokasi, fungsi ruang
rumah dan pelan
rumah.
Berbincang tentang
sifat fizikal dan ciri
haiwan berdasarkan
tayangan video
Menjalankan aktiviti
untuk membandingkan
dan membezakan ciri
khas haiwan.
Bercerita tentang
kepentingan haiwan

ABM

Buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan.
Buku teks

Membaca ,
Menulis
Mengingat

CATATAN
PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang

Tanggungjawab

Baik hati

Hemah tinggi

Kejujuran

Kerjasama

Rasional

iv. Menerangkan ciri-ciri


khas
haiwan untuk
melindungi
diri;
v. Menyatakan
kepentingan
haiwan
5

1/2/2016
Hingga
5/2/2016

UNIT 7:
PERMAINAN
ANGKA

UNIT 8:
KECERIAAN
SEKOLAH

kepada manusia.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam
konteks.
ii. Menyatakan ayat
matematik
dan bahasa yang
betul dalam operasi
mengira;
iii. Mengenal pasti dan
melengkapkan pola
nombor;
iv. Memerihalkan pola
nombor.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyebut dan
menyatakan
alatan tangan untuk
kerja

Membuat cabutan bola


bernombor dan
menyusunkannya
mengikut tertib
Menyatakan pola
nombor yang dibentuk
dalam ayat matematik
Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan permainan
angka dan pola
nombor.

Mengenal pasti alatan


tangan perkebunan di
makmal kemahiran
hidup sekolah.
Menjalankan aktiviti
membaikpulih perabot
sekolah

Buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan.
Buku teks

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

8/2/2016
hingga
12/2/2016

UNIT 9:
SIRATAN
MAKANAN

UNIT 10:
TAMAN
PERMAINAN.

kayu dan perkebunan


iii. menerangkan cara
membaikpulih
kerosakkan
peralatan.
iv. menyatakan projek
menanam pokok
hiasan.

Melaporkan projek
keceriaan sekolah

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan dan
mengelaskan haiwan
berdasarkan jenis
makanannya;
iii. Menerangkan rantai
makanan;
iv. Menjelaskan siratan
makanan daripada
rantai
makanan; dan
v. Menyatakan siratan
makanan sebagai satu
kitaran dalam
kehidupan

Menyanyikan lagu yang Buku teks


ada kaitan dengan
LPG
siratan makanan
Kertas Sebak
Melukis rajah rantai
Kertas edaran
makanan dan siratan
Kad arahan
makanan
Kamus Dewan
Membincangkan
tentang peranan setiap
hidupan dalam siratan
makanan.

Pelajar akan dapat:

i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan bentuk
geometri;
iii. Mengenal pasti ciri-ciri

Mengenalpasti bongkah
bentuk geometri dan
bahan maujud.
Melukis bentuk dua
matra dna tiga matra
Melawat persekitaran
sekolah
untuk
mengenal pasti bentu
geometri.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat

bentuk dua matra


atau tiga
matra.
iv. Menyatakan bentuk
dan
jenis permaianan di
taman
permaianan.
7

15/2/2016
hingga
19/2/2016

UNIT 11:
BANDAR
RAYA KITA.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menceritakan sejarah
bandar
raya;
iii. Menyatakan
keistimewaan
bandar raya dari segi
lokasi,
aspek fizikal dan
komposisi
penduduk;
iv. Memerihalkan suatu
perayaan di bandar
raya.

UNIT 12:
HAIWAN
KESAYANGAN
KU

gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;

Mengumpul maklumat Buku teks


sejarah
tentang LPG
sesebuah banda raya. Kertas Sebak
Membincangkan
Kertas edaran
keistimewaan
bandar Kad arahan
raya yang terdapat di Kamus Dewan.
Malaysia.
Buku teks
Melaporkan
aktiviti
sesuatu perayaan yang
di adakan di sesuatu
tempat.

Menamakan
haiwan
kesayangan
yang
diperlihara di rumah.
Memelihalkan tentang
haiwan kesayangan.
Menulis tentang haiwan
kesayangan

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat

22/2/2016
hingga
26/2/2016

UNIT 13:
REKA CIPTA

ii. Menyebut dan


menyenaraikan
haiwan
kesayangan;
iii. Menerangkan ciri-ciri
haiwan kesayangan;
dan
iv.Memerihalkan haiwan
kesayangan.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan dan
menamakan bentuk
asas

geometri;
iii. Menyatakan unit
ukiran dan
skala; dan
iv. Menyatakan ukuran
dan
melukis garisan
dengan
tepat mengikut
UNIT 14:
arahan
TAMAN
untuk menghasilkan
HIASAN model.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;

gambaran
mental.

Memerihalkan bentuk- Buku teks


bentuk asas geometri. LPG
Melukis bentuk asas Kertas Sebak
geometri
Kertas edaran
Menghasilkan
modal Kad arahan
geometri
Kamus Dewan.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Melabelkan
nama
alatan
tangan
dan
berbincang
prosedur
kerja
dalam
perkebunan serta cara
menjaga
tanaman
hiasan.
Menunjukkan tunjuk
cara menggunakan
alatan tangan
perkebunan dan

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran

ii. Menyatakan alatan


tangan
untuk kerja praktis
perkebunan;
iii. Menyatakan prosedur
kerja
praktis perkebunan;
iv.Memerihalkan
penjagaan
tanaman hiasan.
9

28/2/2016
hingga
4/3/2016

UNIT 15:
MENGHARGA
I
KEMUDAHAN
AWAM

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan jenis
kemudahan awam
yang
terdapat di sesuatu
kawasan;
iii. Menerangkan cara
yang
betul penggunaan
dan
penjagaan
kemudahan
awam.

prosedur cara menjaga


tanaman hiasan

mental.
BCB:

Mengumpul
maklumat Buku teks
tentang
jenis LPG
kemudahan awam yang Kertas Sebak
terdapat
dikawasan Kertas edaran
setempat.
Kad arahan
Mengumpul
pelbagai
Kamus Dewan.
gambar atau keratan
Buku teks
akhbar
yang
menunjukkan
penyalahgunaan
kemudahan awam.
Membincangkan
kepentingan
kemudahan
awam
kepada masyarakat dan
cara penjagaannya.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

UNIT 16:
KEISTIMEWA
AN MANUSIA
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan

Memerihalkan
gambar
manusia
untuk
memahami
keistimewaan manusia.

Mendengar
berkesan.
Membaca ,
Menulis
Mengingat

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan

10

11

12

7/3/2016
hingga
11/3/2016
13/3/2016
HINGGA
21/3/2016
21/3/2016
HINGGA
25/3/2016

menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan anggota
manusia;
iii. Menerangkan fungsi
deria
manusia;
iv. Menerangkan proses
hidup
manusia;
v.
Menerangkan
keistimewaan
manusia.
UJIAN PERTENGAHAN
PENGGAL 1

Menamakan
anggota
manusia.
Menyanyikan
sambil
menunjukkan bahagian
anggota badan.
Memadankan
gambar
dengan
deria
dan
fungsinya.
Merujuk
kamus
untuk
mencari maksud.

Membuat
gambaran
mental.

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1
UNIT 17:
LAKUKAN
SENDIRI

UNIT 18:
ASAS
PERNIAGAAN

Pelajar akan dapat:

i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;

ii. Menyatakan dan


menamakan bentuk
dua
matra dan tiga matra;
iii. Menyatakan luas, isi
padu

dan perimeter
sesuatu
bentuk; dan
iv. Mengukur dan melukis
garisan dengan tepat
bagi
menghasilkan model.

Mencari luas isipadu


Buku teks
bentuk 2 Matra dan 3
LPG
Matra
Kertas Sebak
Mengukur dan
Kertas edaran
melukisn garisan
Kad arahan
dengan tepat untuk
Kamus Dewan.
membina model
berdasarkan hasil
gabungan bentuk asas
Membina model
berdasasarkan hasil
gabungan bentuk asas

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

13

28/3/2016
hingga
1/4/2016

UNIT 19:
MASYARAKAT
PENYAYANG

UNIT 20:
TUMBUHTUMBUHAN
DAN
KEINDAHAN

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan barangan
yang
sesuai dijual secara
komisen;
iii. Menerangkan
perancangan
untuk memulakan
jualan dan merekod
jualan;
iv. Menyatakan faedah
menjual
barang secara
komisen.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
ii. Menyatakan budaya,
agama dan kepercayaan
masyarakat Malaysia;
dan
iii. Menyatakan keunikan
masyarakat negara kita

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan

Mengumpul maklumat
dan menyenaraikan
contoh barangan yang
sesuai dijual secara
komisen
Membuat simulasi

KB

Membincangkan
komposisi
kaum
di Buku teks
Semenanjung
Sabah LPG
dan Sarawak
Kertas Sebak
Membincangkan kaum Kertas edaran
yang
terdapat
di Kad arahan
Malaysia
dari
segi
Kamus Dewan
budaya, agama dan
kepercayaan
Membincangkan
keunikan
kaum
di
Malaysia.

Membuat

kajian

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

KBT:
KB

Menjana idea

ALAM

14

4/4/2016
hingga
8/4/2016

istilah dalam konteks;


ii. Menyatakan
pertumbuhan
tumbuhan;
iii. Menerangkan cara
pembiakan
tumbuhan;
iv. Menyatakan gerak
balas
tumbuhan terhadap
rangsangan; dan
v. Memerihalkan
sumbangan
tumbuhan terhadap
alam.

UNIT 21:
Pelajar akan dapat:
MARI
KITA i. Menyebut dan
CARI
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan sisi dan
sudut
pada bentuk geometri
iii. Menyatakan bentuk
dan
ukuran peralatan
dalam
bilik darjah,
gelanggang
UNIT 22:
permainan dan
TENAGA
melukis
ELEKTRIK
pelan.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan

lapangan
tentang
pertumbuhan
pembiakan dan gerak
balas
tumbuhan
terhadap rangsangan
Memerihalkan
peringkat pertumbuhan
tumbuhan

Mengenalpasti sisi dan Buku teks


sudut
peralatan LPG
berbentuk geometrik
Kertas Sebak
Mencari
luas
dan Kertas edaran
perimeter
dan Kad arahan
peralatan
Kamus Dewan.
Buku teks

Mengenalpasti sumber
tenaga elektrik yang
sedia ada
Mencari contoh ciptaan
yang
menggunakan
litar elektrik mudah

Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan

istilah dalam konteks;


ii. Menyatakan sumber
tenaga
elektrik;
iii. Menyatakan
komponen litar
elektrik mudah dan
fungsinya; dan
iv. Menerangkan sesuatu
ciptaan yang
menggunakan
litar elektrik mudah.
.
15

11/4/2016
hingga
15/4/2016

UNIT 23:
NEGARA
INDAH
PERMAI

UNIT 24:
LITAR
ELEKTRIK

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenal pasti ciri
fizikal
negara kita;
iii. Mengenal pasti dan
menyatakan tempat
peranginan dan
rekreasi
dalam negara; dan
iv. Menyatakan
kepentingan
mengekalkan
keindahan
alam sekitar.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;

Bersoal jawab tentang Buku teks


tempat-tempat
LPG
peranginan
dan Kertas Sebak
rekreasi dalam negara Kertas edaran
Menulis
kepentingan Kad arahan
mengekalkan

keindahan alam
Kamus Dewan

Menunjukkan
contoh
komponen dalam litar
belektrik.
Sesi
soal
jawab
bersama pelajar dan
guru

Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional
Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan

ii. Menyatakan
komponen litar
elektrik lengkap;
iii. Mengenal pasti bahan
yang
boleh mengalirkan
arus litar elektrik; dan
iv. Memerihalkan
pembinaan
satu litar elektrik yang
lengkap.
16

18/4/2016
hingga
22/4/2016

UNIT 25:
PASAR RAYA

UNIT 26:
MESIN

BCB:

i. Menyebut dan

menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan nilai wang
dalam ringgit dan sen
sesuatu barangan; dan
iii. Menyatakan dan
membuat
anggaran
perbelanjaan
berhemah.

i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenal pasti jenis
mesin
ringkas dan mesin
kompleks
iii. Menerangkan
kegunaan
mesin ringkas dan
mesin
kompleks dalam

menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

Membuat
Latihan Buku teks
dalam buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan

Kamus Dewan

Menunjukkan
contoh
mesin
ringkas
dan
mesin kompleks
Menjawab
soalan
berdasarkan
gambarajah
Melukis mesin ringkas
dan mesin kompleks

Mendengar
berkesan.

Membaca ,

Menulis

Mengingat
PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional
Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan

kehidupan.

17

25/4/2016
hingga
29/4/2016

UNIT 27:
KESELAMATA
N
DIUTAMAKAN

UNIT 28:
PERKHIDMAT
AN POS

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenal pasti bentuk
kerosakan luaran
peralatan
elektirk yang
membahayakan;
iii. Menyatakan cara
menjaga
keselamatan semasa
menggunakan
peralatan
elektrik; dan
iv. Menjelaskan akibat
kecuaian
semasa menggunakan
peralatan elektrik.
Pelajar akan dapat
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan unit
timbangan

Mencari maklumat di Buku teks


dalam
buku
teks LPG
mengenai keselamatan Kertas Sebak
Menyenaraikan contoh Kertas edaran
peralatan elektrik
Kad arahan
Melihat slaid tentang
langkah keselamatan
Kamus Dewan

Merujuk carta dalam


buku teks
Bersoaljawab dengan
pelajar
tentang
perkhidmatan
yang
terdapat di pejabat pos

Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

KB

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran

dan kadar bayaran;


dan
iii.Memerihalkan jenis
perkhidmatan di
pejabat pos.
18

2/5/2016
hingga
6/5/2016

UNIT 29:
SISTEM RAJA

BERPELEMBAGA
AN

UNIT 30:
SUMBER
SEMULAJADI

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan negerinegeri,
ibu negeri dan bandar
diraja di Malaysia;
iii. Menerangkan lagu,
bendera,
jata dan lambang lain
yang menjadi identiti
negara;
iv. Menyatakan struktur
pentadbiran negara.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menerangkan bahan
asli dan
bahan sintetik;
iii. Menerangkan sumber
semula jadi bagi
bahan asli
dan bahan sintetik;
dan
iv. Memerihalkan objek
berdasarkan bahan dan
semula jadi.

mental.

Menjawab
soalan Buku teks
berdasarkan buku teks LPG
Menyanyikan
lagu Kertas Sebak
Negaraku
dengan Kertas edaran
sebutan yang jelas
Kad arahan
Melakar
struktur Kamus Dewan.
pentadbiran negara
Buku teks

Perbincangan
menggunakan
buku
teks
Melihat gambar contoh
bahan asli dan bahan
sintetik
Menulis contoh objek
yang dibuat dari bahan
asli dan sintetik

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisi

19

UNIT 31:
PERSATUAN
PENGGUNA

UNIT 32:
HARI KANTIN

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan hak
pengguna;
iii. Menyatakan peranan
persatuan pengguna;
dan
iv. Mengenal pasti dan
menyatakan masalah
kepenggunaan.

Pelajar akan dapat:

i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan jenis
barang
jualan;
iii. Merancang strategi
jualan;
iv.Menyatakan
dan
membuat
anggaran
perbelanjaan.

Perbincangan
secara Buku teks
berkumpulan
LPG
Bersoal jawab antara Kertas Sebak
guru dan pelajar
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan

Mencari
maklumat
dalam brosur jualan.
Melabelkan
tanda
harga dan membuat
anggaran perlebanjaan

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

20

Pelajar akan dapat:

Menjawab

soalan Buku teks

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM

UNIT 33:
KESETIAN
KEPADA
NEGARA

UNIT 34:
KEUNIKAN
HABA DAN
CAHAYA

i. Menyebut dan
menggunakan

istilah dalam konteks;


ii. Menyatakan peranan
dan
tanggungjawab
sebagai
seorang warganegara;
dan
iii. Menyatakan cara
rakyat
menunjukkan

kesetiaan
kepada negara.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenal pasti sifat
haba
dan cahaya;
iii. Menyatakan warna
dalam
spektrum cahaya;
iv. Menerangkan dan
mengklasifikasi bahan
berdasarkan
kebolehan
cahaya menembusi
bahan;
v. Memerihalkan
kepentingan
cahaya dalam
kehidupan.

dalam buku teks


LPG
Perbincangan
secara Kertas Sebak
berkumpulan
Kertas edaran
Kad arahan

Kamus Dewan

Menjawab
soalan
dalam buku teks.
membuat eksperimen
cahaya dan haba.

Ilmu:

Nilai:

KBT:
KB

Alam
persekolahan
Kesusteraan
Melayu
Isu semasa.

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

21
22
23
24

23/5/2016
hingga
27/5/2016
29/5/2016
hingga
3/6/2016
6/6/2016
hingga
10/6/2016
13/6/2016
hingga
17/6/2016

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
UNIT 35:
KENALI DIRI
DAN RAKAN
SEBAYA

UNIT 36:
ZAMAN
KEGEMILANG
AN
KESULTANAN
MELAYU
MELAKA

Pelajar akan dapat:


i.Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan maklumat
diri
berkaitan umur, berat
dan
tinggi;
iii. Menyatakan purata
umur,
berat, dan tinggi
kumpulan murid; dan
iv. Menyatakan
maklumat
dalam bentuk grafik.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan sejarah
Kesultanan Melayu
Melaka;

Buku teks
Berkerja
secara LPG
berpasangan
Kertas Sebak
Menyukat berat dan Kertas edaran
ketinggian pasangan
Kad arahan
Kamus Dewan.
Buku teks

Mencari gambar tokoh


zaman
kesultanan
melayu Melaka
Sesi
perbincangan
bersama pelajar

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan

iii. Menyatakan sistem


Pentadbiran
Kesultanan
Melayu Melaka; dan
iv. Memerihalkan tokoh
zaman
Kesultanan Melayu
Melaka.
25

20/6/2016
hingga
24/6/2016

UNIT 37:
PERUBAHAN
BENTUK AIR

UNIT 38:
HARI LAHIR

Pelajar akan dapat:


i.. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menerangkan
perubahan
keadaan air apabila
dipanaskan atau
disejukkan;
iii. Memerihalkan
kegunaan air
dan ais dalam
kehidupan.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan jenis
pecahan;
iii. Menjelaskan konsep
pecahan
iv. Memerihalkan agihan
kek
dalam majlis hari lahir.

Mencari
maklumat Buku teks
dalam buku teks
LPG
Melukis perubahan air Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan

Kamus Dewan

Membuat
latihan
dalam teks
Sesi
perbincangan
bersama pelajar

Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat

gambaran
mental.

26

26/6/2016
hingga
30/6/2016

UNIT 39:
PERJUANG
KEMERDEKA
AN TANAH
AIR

UNIT 40:
MAKANAN
DAN
RASANYA

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengenali dan
menyatakan
tokoh yang telah
memperjuangkan
kemerdekaan tanah
air; dan
iii. Menyatakan dan
menghargai jasa tokoh
negara.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Mengelaskan pelbagai
rasa
makanan;
iii. Menerangkankan sifat
kimia
makanan yang
neutral,
mengandungi asid dan
alkali;
iv. Menjelaskan kesan

Mencari
maklumat Buku teks
dalam buku teks
LPG
Sesi
perbincangan Kertas Sebak
bersama pelajar
Kertas edaran
Membuat
latihan Kad arahan
dalam buku teks

Kamus Dewan

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

sampingan makanan
yang
mengandungi asid
berlebihan.
27

3/7/2016
hingga
8/7/2016

UNIT 41:
SUKAN MINI

UNIT 42:
SENI
WARISAN
BANGSA

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan unit
ukuran
jarak dan masa
dengan
betul dan tepat;
iii. Menyatakan perkaitan
antara pecahan dan
nombor perpuluhan;
dan
iii. Memerihalkan
keputusan
acara sukan.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan dan
mengelaskan jenis alat
muzik
tarian tradisional, kraf
tangan dan seni
mempertahankan diri;
dan
iii.Menyatakan
dan
menghargai
seni warisan bangsa.

Teknik tunjuk cara

Teknik sumbangsaran

Buku teks
LPG
Kertas Sebak
Kertas edaran
Kad arahan

Kamus Dewan

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang

Tanggungjawab

Baik hati

Hemah tinggi

Kejujuran

Kerjasama

Rasional
KB

Menjana idea

Membuat
analogi

Membuat urutan

Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis

Membuat
kesimpulan

Membuat
gambaran
mental.

28

11/7/2016
hingga
15/7/2016

UNIT 43:
PENGAWETA
N BAHAN
MAKANAN

UNIT 44:
UKURAN
GELANGGAN
G

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
ii. Menyatakan kaedah
mengawet bahan
makanan;
iii. Menerangkan cara
mengawet makanan; dan
iv. Menyatakan
kepentingan
pengawetaan makanan.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan ukuran
jejari
dan diameter;
iii. Menyatakan perimeter
dan
luas; dan
iv.Memerihalkan ukuran
gelanggang
permainan.

Perbincangan
kumpulan

PENGISISAN
Buku teks
KURIKULUM
dalam LPG
Ilmu:
Makanan
dan

Alam
persekolahan
minuman

Kesusteraan
dalam tin
Melayu
Kertas edaran

Isu semasa.
Kamus Dewan

Teknik tunjukcara
Membuat
latihan
dalam buku teks

Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

29

18/7/2016
hingga
22/7/2016

UNIT 45:
MEMELIHARA
DAN
MEMULIHARA
SUMBER
NEGARA

UNIT 46:
BAHAN DAN
MANUSIA

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan pelbagai
sumber, mengenal
pasti
dan menyatakan jenis
sumber yang boleh
dibaharui dan yang
tidak
boleh dibaharui;
iii. Menyatakan kesan
kegiatan
mendapatkan sumber
secara tidak
terancang
kepada alam sekitar;
dan
iv. Mengenal pasti dan
menerangkan langkah
memelihara dan
memulihara
sumber negara.

Teknik
sumbangsaran

PENGISISAN
Buku teks
KURIKULUM
LPG
Ilmu:
Gambar bahan

Alam
persekolahan
sintetik dan

Kesusteraan
bahan asli
Melayu
Kertas edaran

Isu semasa.
Kamus Dewan
Nilai:

KBT:
KB

Teknik kuiz
Sesi
perbincangan
bersama pelajar

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan sifat

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

fizikal
bahan;
iii. Menyatakan hubung
kait
sifat fizikal bahan
dengan
kegunaannya; dan
iv. Memerihalkan
kepentingan
bahan asli dan bahan
sintetik kepada
manusia.

30

25/7/2016
hingga
29/7/2016

UNIT 47:
MENABUNG

UNIT 48:
MALAYSIA
MAJU DAN
MAKMUR

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan kebaikan
menabung dan
berjimat
cermat;
iii. Menyatakan cara
menabung
yang bijak; dan
iv. Menyatakan kesan
berbelanja lebih.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan pelbagai
jenis

PENGISISAN
Teknik
perbincangan Buku teks
KURIKULUM
secara berpasangan
LPG
Ilmu:
Membuat simulasi
Pelbagai jenis

Alam
persekolahan
tabung

Kesusteraan
Kertas edaran
Melayu
Kad arahan

Isu semasa.
Kamus Dewan

Teknik sumbangsaran

Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun

kegiatan ekonomi
yang
terdapat di Malaysia;
iii. Menyatakan
kepentingan
kegiatan ekonomi
kepada
negara; dan
iv. Memerihalkan satu
daripada
kegiatan ekonomi
tempatan.
31
32

1/8/2016
hingga
5/8/2016
8/8/2016
hingga
12/8/2016

BCB:

mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.
Mendengar
berkesan.
Membaca ,
Menulis
Mengingat

UJIAN PERTENGAHAN
PENGGAL 2
UNIT 49:
PERJALANAN
DENGAN
KERETAPI

UNIT 50:
BANGUNAN
DAN
STRUKTURNY
A

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan masa dan
waktu
iii. Menyatakan
maklumat
tentang jadual
perjalanan
pengangkutan awam;

Model
bentuk
geometri
Kamus Dewan

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;

Perbincangan bersama Buku teks


pelajar
LPG
Membuat
latihan Kertas edaran
dalam buku teks
Kad arahan

Inkuiri penemuan
Melakar bentuk-bentuk
bangunan
dan
strukturnya

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi

33

15/8/2016
hingga
19/8/2016

UNIT 51:
KEJAYAAN
EKONOMI
MALAYSIA

UNIT 52:
BUMI KITA

ii. Mengenal pasti bentuk


sesuatu binaan;
iii. Menerangkan faktor
yang
menentukan
kestabilan
dan kekuatan struktur
sesuatu bangunan;
dan
iv.Memerihalkan
perbezaan
bentuk sesuatu
binaan.
Pelajar akan dapat:

i. Menyebut dan
menggunakan

istilah dalam konteks;


ii. Menyatakan faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan
ekonomi
negara; dan
iii. Menerangkan peranan
kerajaan dan swasta
dalam menjamin
perkembangan
ekonomi
yang berterusan.

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menerangkan bentuk

Perbincangan bersama Buku teks


pelajar
LPG
Sesi bersoal jawab
Glob
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan

Membuat
tentang
masa depan
Kemahiran teknologi

Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional

Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan

34

22/8/2016
hingga
26/8/2016

UNIT 53:
SISTEM
SURIA

dan
tarikan graviti bumi;
iii. Mengenal pasti
lapisan bumi
dan bahagian
permukaan bumi; dan
iv.Mensyukuri penciptaan
bumi
oleh Tuhan.
Pelajar akan dapat :

i. Menyebut dan

menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan planet
dalam
sistem suria;
iii. Menyatakan ahli
sistem
suria; dan
iv. Mengagumi keindahan
alam
semesta ciptaan
Tuhan.

UNIT 54:
MALAYSIA DI
ARENA
ANTARABANG
SA

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menyatakan
pertubuhan
yang dianggotai oleh
Malaysia; dan
iii. Menyatakan

Teknik tunjuk cara


Teknik sumbangsaran

Inkuiri penemuan
Teknik sumbangsaran

Buku teks
LPG
glob
Kertas edaran
Kad arahan
Kamus Dewan

menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

KBT:
KB

Kasih sayang
Tanggungjawab
Baik hati
Hemah tinggi
Kejujuran
Kerjasama
Rasional
Menjana idea
Membuat
analogi
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis
Membuat
kesimpulan
Membuat
gambaran
mental.

penglibatan
Malaysia di peringkat
antarabangsa dalam
bidang
ekonomi, sosial dan
politik.
35

29/8/2016
hingga
2/9/2016

UNIT 55:
GERHANA

UNIT 56:
MARKAH
PEPERIKSAA
N

Pelajar akan dapat:


i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam konteks;
ii. Menerangkan
fenomena
gerhana bulan dan
gerhana matahari; dan
iii. Memerihalkan
keadaan di
bumi semasa gerhana.
Pelajar akan dapat:
i. Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
ii. Menyatakan
penukaran pecahan dan
nombor
perpuluhan kepada
peratus; dan
iii.
Memerihalkan
keputusan
markah
peperiksaan.

Buku teks
Perbincangan di dalam LPG
kelas.
Glob
Membuat latihan di Kertas edaran
dalam buku teks.
Kad arahan
Kamus Dewan

Membuat
latihan
dalam buku teks.
Perbincangan
menggunakan
kertas
keputusan
ujian
pernilaian
yang lepas.

PENGISISAN
KURIKULUM
Ilmu:

Alam
persekolahan

Kesusteraan
Melayu

Isu semasa.
Nilai:

Kasih sayang

Tanggungjawab

Baik hati

Hemah tinggi

Kejujuran

Kerjasama

Rasional
KB

Menjana idea

Membuat
analogi

Membuat urutan

Menyusun
mengikut
keutamaan
menganalisis

Membuat
kesimpulan

Membuat
gambaran
mental.

36
37

38

39
40
41

42

43

44
45-47

5/9/2016
hingga
9/9/2016
12/9/2016
hingga
16/9/2016
19/9/2016
Hingga
23/9/2016
26/9/2016
Hingga
30/9/2016
3/10/2016
hingga
7/10/2016
10/10/201
6
Hingga
14/10/201
6
17/10/201
6 hingga
21/10/201
6
24/10/201
6 hingga
28/10/201
6
31/10/201
6 hingga
4/11/2016
7/11/2016
hingga

ULANGKAJI
CUTI PERTENGAHAN PENGAL KE 2

ULANGKAJI

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PT3 2016

AKTIVITI SEKOLAH

AKTIVITI SEKOLAH

AKTIVITI SEKOLAH
PEPERIKSAAN SPM & STPM

25/11/201
6
20/11/201
6 hingga
2/1/2017

CUTI AKHIR TAHUN