Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TAWAR

Borang Pencerapan Pengajaran Guru


(Disesuaikan Dengan Format SKPM)
Tarikh . Subjek .... Masa .... Tingkatan
.
Tajuk

.
Nama Guru .... Gred DG
....
Pengalaman Mengajar ... Tahun
Tahun

Pengalaman mengajar subjek ini .....

Kelayakan Akademik . Kelayakan Ikhtisas ...


..
Opysen Utama . Kedua .

1
Tidak
Memuaskan
Bil

Aspek

Rancangan
Pelajaran Tahunan
(Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil.
3/1999)

Rancangan
Pelajaran Harian
(Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil.
3/1999)

2
Kurang
Memuaskan
No.
Item
(a)

Memuaskan

Baik

Cemerlang

Item

Guru menyediakan Rancangan


Pelajaran Tahunan :

i.

berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian


sukatan pelajaran terkini

ii.

merangkumi sepanjang tahun persekolahan


semasa

(a)

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian


dengan :

i.

mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan


murid

(b)

Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian


yang mengandungi sekurang-kurangnya:

i.

Objektif / hasil pembelajaran (dinyatakan dalam


bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi
pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai)

ii.

aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai


objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid
dan peruntukan masa)

iii.

membuat penilaian kendiri secara bertulis


(terhadap pencapaian objektif pengajaran dan
pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan
dan kekuatan murid serta merancang dan
melakukan penambahbaikan)

(a)

Guru melaksanakan set induksi yang :

i.

menarik perhatian dan merangsang minat murid

Set Induksi

ii.

menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti


dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan
persekitaran)

Penyampaian/
Perkembangan
Pelajaran

(a)

Guru menyampaikan pengajaran dengan :

i.

menerangkan konsep daripada mudah kepada


kompleks

Teknik Penyoalan
Guru

Penglibatan Murid

ii.

menghubungkaitkan pengajaran dengan


kehidupan harian murid

iii.

menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang


tepat

iv.

menjalankan aktiviti yang memperlihatkan


pemeringkatan dan perkembangan pengajaran

v.

menggunakan masa dengan optimum

vi.

menggunakan bahan pengajaran dan


pembelajaran yang sesuai

vii.

menggunakan bahan pengajaran dan


pembelajaran yang berkesan

viii.

menggunakan pendekatan dan kaedah


berpusatkan murid

ix.

melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan


murid

x.

melaksanakan aktiviti yang mengambil kira


pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik,
logik-matematik, interpersonal, intrapersonal,
visual-ruang, kinestetik, naturalis)

xi.

melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai


deria

xii.

menggalakkan murid memperoleh pengetahuan


dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung
kepada arahan guru

xiii.

menerapkan kemahiran berfikir

xiv.

melaksanakan pendekatan integrasi merentas


kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan
teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati
diri, kesihatan, kekeluargaan)

xv.

fleksibel mengikut situasi

xvi.

penilaian berterusan dalam penganjaran dan


pembelajaran

(a)

Guru menyoal murid dengan :

i.

mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras


kognitif (contohnya berdasarkan taksonomi Bloom)

ii.

menyusun aras soalan dari mudah ke sukar

iii.

mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah

iv.

mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan


boleh difahami

v.

menyebarkan soalan ke seluruh kelas

vi.

memberi masa untuk murid berfikir

vii.

mencungkil jawapan daripada murid

viii.

mengalih arah soalan kepada murid-murid lain

ix.

memberi respons yang sesuai terhadap jawapan


murid

(a)

Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran


dengan :

i.

membawa peralatan atau bahan yang diperlukan


(jika berkenaan)

ii.

membuat persediaan awal

iii.

membuat catatan daripada pengajaran guru (jika


berkenaan)

iv.

mengemukakan soalan/pendapat secara spontan

v.

membuat rujukan spontan (jika berkenaan)

vi.

menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru

vii.

berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain


dan bahan

10

11

12

viii.

memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan


latihan

ix.

menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak


kerja kumpulan (jika berkenaan)

(a)

Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran


murid
dengan :

i.

memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada


perlakuan yang baik

ii.

mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau


isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid

iii.

memberi teguran yang bersesuaian terhadap


perlakuan negatif murid

(a)

Latihan/tugasan (termasuk projek, kerja rumah)


yang diberikan :

Peneguhan

Latihan dan
Tugasan

Pemeriksaan
Latihan dan
Tugasan
Murid

i.

mengikut keupayaan dan kebolehan murid

ii.

dipelbagaikan jenisnya

iii.

berkait dengan tajuk yang dipelajari

iv.

menekankan prosedur dan arahan dalam


membuat tugasan

(a)

Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan :

i.

menunjukkan kesilapan murid

ii.

memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang


munasabah

iii.

memberi ulasan yang membina

iv.

memberi penghargaan kepada hasil kerja yang


baik

v.

memastikan murid membuat pembetulan

(a)

Guru mengakhiri pengajaran dengan :

i.

membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan


sama ada oleh guru/murid atau membuat
penilaian secara lisan/tulisan)

ii.

membuat penutupan sosial (kenyataan yang


mententeramkan emosi murid dan persediaan
untuk pelajaran akan datang)

(a)

Murid melaksanakan latihan/tugasan dengan :

Penutupan

Hasil Kerja Murid

Pengurusan Kelas

13 Perwatakan Guru

i.

lengkap

ii.

kemas dan bersih

iii.

menepati masa

iv.

menepati format dan prosedur latihan dan tugasan

v.

membuat latihan dengan betul

vi.

membuat pembetulan bagi latihan yang salah

(a)

Guru menguruskan kelas dengan :

i.

memastikan wujud suasana yang kondusif untuk


pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik
darjah bersih, kemas dan susunan perabot sesuai
dengan aktiviti)

ii.

memastikan kehadiran murid untuk belajar

iii.

memastikan kesediaan murid untuk belajar

iv.

mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran

v.

memastikan peraturan kelas dipatuhi

(a)

Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran


yang kondusif dengan :

i.

berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi


arahan dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa

ii.

bersifat mesra, mudah didekati dan sedia


membantu

iii.

mengenali semua murid dan prihatin terhadap


keperluan mereka

iv.

berinteraksi secara sopan

v.

menggunakan nada suara yang sesuai

vi.

mewujudkan suasana riang yang merangsang


pembelajaran

vii.

menepati masa

KESIMPULAN :
Komen Pegawai Pemantau

Respon Daripada Guru Terhadap Komen

PENGESAHAN :

Tanda Tangan
Guru Yang Dicerap :

Tanda Tangan Pegawai


Yang Mencerap :
Nama Pegawai :

Nama Guru :
Jawatan :
Tarikh :
Tarikh :