Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN

Berikut adalah Imbangan Duga Messi Trading pada 31 Disember 2013.


RM
Modal
Premis

50 000

Kenderaan

34 000

Susut Nilai Terkumpul Kenderaan


Alatan pejabat

1 650
8 000

Susut Nilai Terkumpul Alatan pejabat


Ambilan

RM
84 400

900
1 400

Stok pada 1 Januari 2013

14 900

Belian dan Jualan

41 700

Cukai atas belian

250

Pulangan

340

400

Diskaun

100

300

Gaji

67 000

2 500

Sewa

1 950

Alat tulis

100

Hutang lapuk

400

Peruntukan hutang ragu

350

Hutang lapuk terpulih

200

Insurans

1 200

Pinjaman bank

10 000

Faedah pinjaman

700

Belanja am

100

Kadar bayaran

410

Penghutang dan Pemiutang

5 000

Bank
Tunai

4 550
900

11 500
172 600

172 600

Maklumat tambahan:
(i) Stok pada 31 Disember 2013 dinilai RM15 500 pada harga kos dan RM18 600 pada
harga pasaran.
(ii) Nota debit daripada pembekal berjumlah RM300 belum dicatat dalam mana-mana
buku.
(iii) Sewa bulanan adalah berjumlah RM150.
(iv) Insurans dibayar adalah untuk setahun mulai 1 April 2013.
(v) Pinjaman bank telah dibuat pada 1 Januari 2013 dengan kadar faedah 12% setahun.
(vi) Belanja membaiki kenderaan RM1 000 telah direkod dalam akaun kenderaan.
(vii)

(viii)

Kadar susut nilai adalah seperti berikut:


Kenderaan 10% setahun atas baki berkurangan
Alat pejabat 15% setahun atas kos (alat pejabat RM2 000 dibeli pada
1 Oktober 2013).
Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas penghutang.

Anda dikehendaki menyediakan:


(a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

[15 markah ]

(b) Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2013.

[10 markah]

3756/2 2014 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT