Anda di halaman 1dari 15

PERINCIAN TUGAS BIDANG TUGAS GKMP BAHASA

Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan


bidangnya.
Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum
yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik.
Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.
Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah
pelajar.
Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan
yang berkaitan dengan bidangnya.
Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan
bidangnya,dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir
Sekolah,latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/ maktab / univesiti dan seumpamanya.
Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.
SENARAI TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN
Kurikulum
Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal / Mingguan
dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
Mempengerusikan mensyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah
kawalannya.
Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan
tugas-tugas mereka.
Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan
berkesan.
Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil
tindakan sewajarnya
Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti- aktiviti bimbingan , pemulihan, dan
pengkayaan.

Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang


dijalankan oleh sekolah , Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan.
Membantu dalam pemilihan buku Teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan
bahan-bahan pendidikan lain.
Menganggotaai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang
diarahkan oleh Pengetua.
Membantu menjalankan kursua , taklimat , penerangan dan perjumpaan di sekolah
dalam konteks perkembangan staf.
Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenaai pengkaedahan dan
pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.
Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan amalan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentas kurikulum.
Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.

Kokurikulum
Merancang , menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat
akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.
Merancang , mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya.
Pengurusan Membantu menentukan serta menagihkan tugas-tugas guru mata
pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.
Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan , kursus dan latihan untuk guru.
Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data maklumat dan segala jenis
perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.
Membantu merancang takwim sekolah . Menyelia kerja kerja guru di bawah bidang
kawalannya.
Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.
Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.
Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan , barang atau bahan yang
berkaitan dengan bidangnya.
Menentukan aspek aspek menyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik
darjah dan sekolah.
Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan
menjaga keceriaannya.
Menyelia kerja-kerja kursus pelajar, mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian
Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang.
Tugas tugas lain Berhubung dengan Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan
tentang apa jua maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah
dan guru. Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain yang
berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi
memantapkan keupayaan dan pengetahuan. Melengkapkan bilik pergerakan sekolah
dengan data atau maklumat mengenai semua pelajaran dan menggunakannya dengan
berkesan dan berhasil.
Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.
Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan ,penyediaan
jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.

Melaksana segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke
semasa.

Panduan Am Pengurusan Sekolah


PENGETUA
Pentadbiran Mentadbir dan mengurus sekolah
Merancang program perkembangan guru dan kakitangan
Mengangih dan menyelia tugas-tugas dan kakitangan sokongan
Menyelia tatacara pentadbiran dan tatasusila serta lain-lain aspek pengurusan
Penasihat badan disiplin murud-murid
Penasihat Persatuan Ibubapa dan Guru
Melaksanakan dasar pendidikan negara serta segala arahan dan peraturan yang di
keluarkan dari masa ke semasa
Mengeluarkan arahan dan peraturan untuk guru dan kakitangan sekolah bagi
melaksanakan tiap-tiap jenis tugas sama ada dalam bidang pentadbiran, kurikulum,
kokurikulum dan tata tertib
Mengawal perlaksaan kurikulum dan kegiatan kokurikulum
Ketua menilai dan perancang hasil usaha guru dan kakitangan sekolah serta muridmurid
Ketua pembimbing guru-guru dan kakitangan sekolah
Ketua protokol bagi acara sekolah
Pegawai perhubungan di antara sekolah dengan luar sekolah
Pengerusi jawatankuasa buka tender kantin sekolah
Mengesah kesahihan dokumen-dokumen
Bertanggungjawab terhadap keselamatan murid, guru, kakitangan sekolah dan harta
benda sekolah
Bertugas di pejabat semasa cuti sekolah

Kewangan
Merancang dan mengawal kewangan sekolah
Ketua juru audit akaun persatuan atau kelab sekolah
Kurikulum
Pengerusi jawatankuasa perancang kuriklum sekolah
Menyelia pengajaran dan pembelajaran, buku persediaan mengajar, buku latihan muridmurid dan lain-lain
Mengajar sekurang-kurangnya 9 waktu seminggu
Pengerusi Lembaga Tatatertib
Kokurikulum
Pengerusi jawatankuasa bimbingan pelajar sekolah
Pendaftar persatuan atau kelab sekolah
Penasihat kepada persatuan dan kelab sekolah
Penasihat jawatan kuasa sukan sekolah

PENOLONG KANAN AKADEMIK


Penolong kanan 1 ditugaskan dalam bidang akademik sebagaimana berikut :
Melaksanakan tugas-tugas di bahagian akademik Menjadi ketua perhubungan di antara
guru besar dengan guru-guru dan kakitangan sekolah Naib Pengerusi Perancang
Sekolah Pengerusi jawatankuasa mesyuarat penuh guru-guru Menyelia dan mengurus
perangkaan, penyataan tahunan, bulanan dan lain-lain data Menyelai dan mengurus
boring-borang penilaian prestasi guru-guru dan kakitangan sekolah sebagai pegawai
penilai Setiausaha Lembaga Tatatertib sekolah Bertugas di pejabat semasa cuti
penggal sekolah Menyelia pendaftaran, kemasukan, dan perpindahan murid Menyelia
keadaan fizikal sekolah, peralatan dan harta benda sekolah Menyelia buku kedatangan
guru dan kakitangan sekolah Menyelia pengurusan gaji, kewangan dan akaun sekolah
Mengurus permit mengajar guru-guru Membantu guru besar dalam perhubungan luar
sekolah Menyemak dan mengambil tindakan terhadap laporan guru bertugas harian
Merancang dan melaksana bersama takwim sekolah Mengatur dan menyelia kerja guru
dan kakitangan sekolah Ahli jawatankuasa buka tender sekolah Mengajar tidak kurang
dari 9 waktu seminggu Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaannya Menyelia

proses pengajaran dan pembelajaran supaya berjalan dengan sempurna pengerusi


jawatankuasa jadual waktu Mewakili guru besar dalam mesyuarat atau penyampaian
semasa ketiadaannya.
GURU PENOLONG KANAN HEM
Menjalankan tugas hal ehwal murid-murid Menyelia proses pengajaran dan
pembelajaran supaya berjalan dengan sempurna terhadap murid-murid Setiausaha
Jawatankuasa Perancang sekolah Mempastikan perlaksanaan sukatan pelajaran diikuti
dengan sepenuhnya Mengawasi disiplin pekerja dan murid-murid Menyelia biasiswa
murid-murid Menyemak buku latihan murid-murid Menyelia pengurusan buku rekod,
kad kemajuan murid Menguruskan sijil-sijil akademik Menyelia penyimpanan stok
peralatan mengajar Mengajar tidak kurang 9 waktu seminggu Menjalankan tugas guru
besar dan mewakili guru besar dalam ketiadaan guru besar dan penolong kanan 1
Bertugas di pejabat sekolah dalam masa cuti penggal sekolah Menyelia kantin dan
RMT Mengawasi disiplin pengawas dalam menjalankan tugas Mengawasi kedatangan
guru dan murid Mengatur kawasan sekolah kepada murid dan pekerja Keselamatan
jalanraya Membahagikan tugas kepada murid dan pekerja Mengadakan perjumpaan
dengan ibubapa bila memdapati murid-murid lemah atau tidak hadir ke sekolah atau
kesulitan membayar yuran Menerima pendaftaran murid Menyelia pengurusan gaji dan
kewangan sekolah Merumus dan menganalisa keputusan ujian peperiksaan serta
penyaluran murid
GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
Bertanggungjawab sepenuhnya kepada guru besar dalam aspek pengurusan kokurikulum Menjalankan tugas guru besar semasa ketiadaan penolong kanan 1 dan 2.
Mengajar tidak kurang 9 waktu seminggu. Menyelia dan menilai aktiviti ko-kurikulum di
sekolah. Merancang takwim sukan dan permainan, unit berunifom, persatuan dan
kelab. Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan, kegiatan unit berunifom
persatuan dan kelab. Menyelaras aktiviti sukan dan permainan, unit berunifom,
persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah Menyediakan anggaran perbelanjaan
untuk kegiatan ko-kurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam
kegiatan ko-kurikulum Menyelaras hari upacara dan perayaan yang diadakan di
sekolah. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pasukan sekolah
Menyelaras pembahagian murid-murid dalam pasukan dan persatuan Menentukan
penglimatan murid-murid dalam masa kegiatan ko-kurikulum Mengurus dan
bertanggungjawab mengenai alat-alat sukan dan permainan Bertanggungjawab
mengenai semua pakaian seragam yang diberi oleh sekolah Mempastikan rekod data
ko-kurikulum Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang kokurikulum Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan

ko-kurikulum Menganggotai jawatankuasa perancang sekolah, penjadualan sekolah


Menganggotai jawatankuasa tatatertib sekolah
Panduan dan Bidang Tugas Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang)
1.0.

OBJEKTIF JABATAN
1.1. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru
Kanan Mata Pelajaran.
1.2. Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan
yang sistematik.
1.3. Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut
prosedur yang jelas.
1.4. Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan
kecemerlangan.

2.0

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT


2.1 Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru
Kanan Mata Pelajaran.
2.2 Membolehkan Guru Kanan Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan
yang sistematik.
2.3 Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut
prosedur yang jelas.
2.4

Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.

2.5.

Menggerakkan pengurusan kegiatan kokurikulum akademik.

1.6.

Membantu pengurusan dan pentadbiran di sekolah.

1.7. Membantu penyelarasan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.


SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI
LAIN BAHAGIAN : KURIKULUM JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN
(GKMP) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta

Jenis Hubungan Pengetua mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan


menyampaikan arahan dan bahan dari JPN kepada GKMP Bertanggungjawab:
1. Memperoleh sukatan terbaru 2. Mengagihkan sukatan pelajaran kepada
ketua panitia Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan GPK
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP
memastikan rancangan pengajaran siap dalam jangka waktu yang ditetapkan
Bertanggungjawab: 1. Memastikan rancangan
pengajaran dibuat dan boleh
ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. Rancangan pengajaran siap dan
dilaksanakan dalam P&P. Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata
Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP memilih dan menilai buku
rujukan guru Bertanggungjawab: 1. Membuat pemilihan dan
penilaian
naskah guru, buku rujukan dan buku kerja pelajar 2. Memastikan buku
tersebut dimanfaatkan GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan ABM dimanfaatkan
Bertanggungjawab: 1. menyelaraskan penggunaan ABM dalam P&P GPK
GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan menyampaikan
pekeliling format baru peperiksaan kepada GKMP Bertanggungjawab: 1.
Memperoleh pekeliling format
baru peperiksaan 2. Mengagihkan format
baru peperiksaan. Arahan kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan
GPK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengeluarkan arahan
GKMP memastikan pencerapan dilaksanakan mengikut jadual
Bertanggungjawab: 1. Mencerap guru mata pelajaran mengikut jadual yang
telah ditetapkan pada awal tahun. Pengetua GPK Penyelia Petang GKMP
Ketua Panitia Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP supaya
memastikan pemeriksaan (pencerapan) buku latihan pelajar dilaksanakan
Bertanggungjawab: 1. Memeriksa buku latihan pelajar 2. Membuat laporan
kepada Penolong Kanan Arahan Pengetua Arahan GPK Penyelia Petang
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengeluarkan arahan
kepada GKMP memastikan semakan buku rekod mengajar guru dilaksanakan
Bertanggungjawab: 1. Menyemak buku rekod mengajar guru 2. Merekodkan
penghantaran buku rekod oleh guru-guru Arahan Pengetua Penyelia Petang
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengeluarkan arahan
kepada GKMP memastikan Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai
bahasa penghantar Bertanggungjawab: 1. Melaksanakan penggunaan Bahasa
Melayu sebagai bahasa
ilmu merentasi
kurikulum Arahan Kementerian
Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan GPK Penyelia Petang Ketua Panitia Guru
Mata Pelajaran Penolong Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP untuk
menyediakan soalan peperiksaan Bertanggungjawab: 1. Menyelaras penyediaan
soalan peperiksaan dan ujian bulanan 2. Melaksanakan peperiksaan
Pengetua GPK Penyelia Petang Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong
Kanan mengeluarkan arahan kepada GKMP menyampaikan arahan membuat

analisis keputusan peperiksaan Bertanggungjawab: 1. Memperoleh markah


/keputusan
peperiksaan 2. Menyelaras analisis keputusan
peperiksaanmendokumenkannya 3. Merancang pelan tindakan GPK GKMP
Setiausaha Peperiksaan Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pengetua
mengarahkan Penolong Kanan merancang dan melaksanakan program motivasi
Bertanggungjawab: 1. Membantu program motivasi
kecemerlangan pelajar
Arahan Pengetua GKMP Kaunselor Setiausaha Peperiksaan Ketua Panitia Guru
Mata Pelajaran Pengetua mengarahkan Penolong Kanan membeli ABM
Bertanggungjawab: 1. Memastikan ketua panitia merekodkan barang-barang
tersebut dalam buku stok dan inventori Arahan Pengetua GKMP Ketua Panitia
Guru Pusat Sumber Arahan Pengetua kepada Penolong Kanan menyelaras
perbelanjaan tahunan panitia Bertanggungjawab: 1. Membuat anggaran
perbelanjaan tahunan, menyelaras dan
mengagihkan peruntukan
kewangan yang telah diluluskan dan menyediakan untuk tujuan audit
Arahan
Pengetua GKMP Ketua Panitia Pegawai Kewangan Arahan
Pengetua kepada Penolong Kanan bersama GKMP mengenai keperluan guru.
Bertanggungjawab: 1. Menentukan keperluan guru bagi
setiap panitia Arahan
Pengetua Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Arahan Pengetua kepada
GKMP melalui Penolong Kanan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja
Bertanggungjawab: 1. Menyemak dan menilai peraturan pekeliling dan
manual prosedur kerja dan fail meja dipatuhi Arahan Pengetua Penolong
Kanan GKMP Ketua Panitia Arahan Pengetua mengenai aktiviti tahunan panitia
Bertanggungjawab: 1. Membantu merancang aktiviti panitia sepanjang tahun
Arahan Pengetua Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Arahan Pengetua kepada Penolong Kanan menyemak fail panitia
Bertanggungjawab: 1. Menyemak fail panitia Arahan Pengetua Penolong
Kanan GKMP Ketua Panitia Pengetua mengeluarkan arahan kepada Penolong
Kanan menyampaikan arahan maklumat dari Kementerian/ JPN dan PPD
Bertanggungjawab: 1. Menentukan kelompok pelajar untuk program
pemulihan dan
pengayaan. Arahan JPN Arahan Pengetua GKMP Ketua
Panitia Guru Mata Pelajaran Pengetua mengeluarkan arahan kepada Penolong
Kanan menentukan rancangan pengajaran disiapkan dalam jangka masa
tertentu dan kemaskini Bertanggungjawab: 1. Mengenalpasti kekuatan dan
kelemahan guru dalam panitia Arahan Pengetua Penolong Kanan GKMP
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pengetua mengarahkan Penolong Kanan
merancang dan menyelaras perkembangan staf Bertanggungjawab: 1.
Merancang kursus perkembangan staf 2. Melaksanakan perkembangan staf
Arahan Pengetua Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Pengetua menyampaikan arahan Kementerian kepada Penolong Kanan
meningkatkan inovasi dalam P&P. Bertanggungjawab: 1. berusaha
meningkatkan inovasi dalam penggunaan ABM semasa P&P. 2.

menghasilkan modul P&P yang


berkualiti Arahan Pengetua
Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran SENARAI TUGAS,
KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN BAHAGIAN :
KOKURIKULUM JAWATAN : GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP) Tugas
Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang
Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan
Pengetua mengeluarkan arahan kepada Penolong Kanan menyampaikan
arahan dan bahan dari JPN kepada GKMP Bertanggungjawab: 1. Memperoleh
program kokurikulum peringkat negeri dan daerah 2. Mengagihkan jenis-jenis
pertandingan yang melibatkan persatuan/kelab akademik kepada ketua
panitia/guru persatuan/kelab Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan
Pengetua Arahan Penolong Kanan (PK) Ketua Panitia Guru Persatuan Guru
Kelab Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan aktiviti-aktiviti
persatuan/kelab akademik dijalankan dalam jangka masa yang ditetapkan
Bertanggungjawab: 1. Memastikan program persatuan/ kelab
akademik
dibuat dan boleh ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. Memastikan program
dilaksanakan oleh persatuan/kelab Pengetua Penolong Kanan GKMP Ketua
Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP
menentukan jenis-jenis aktiviti yang dipertandingkan di peringkat sekolah dan
memastikan ada penyertaan di peringkat daerah/negeri Bertanggungjawab: 1.
Membuat pemilihan aktiviti dan menentukan prosedur pertandingan 2.
Membuat laporan dalam buku / fail kokurikulum Penolong Kanan GKMP
Ketua Panitia Guru Persatuan / Kelab Penolong Kanan mengarahkan GKMP
memastikan aktiviti persatuan / kelab dimanfaatkan untuk meningkatkan
kecemerlangan akademik Bertanggungjawab: 1. mengendalikan
aktiviti/pertandingan
menulis esei, kuiz, deklemasi sajak, drama, pidato
dan lain-lain 2. menyelaras kursus kepada pelajar seperti motivasi,
kepimpinan, teknik menjawab soalan peperiksaan dan lain-lain Penolong
Kanan GKMP Ketua Panitia Guru Persatuan / Kelab Guru Bimbingan dan
Kaunseling Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan penyelarasan
kewangan, perbelanjaan, keselamatan dan pengangkutan Bertanggungjawab: 1.
merancang peruntukan kewangan 2. merancang perbelanjaan mengikut
kesesuaian 3. menetapkan jenis pengangkutan 4. memastikan prosedur
keselamatan dipatuhi Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Guru Persatuan /
Kelab SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : PENTADBIRAN JAWATAN : GURU KANAN MATA
PELAJARAN (GKMP) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas Dan
Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada
Hubungan Serta Jenis Hubungan Pengetua mengeluarkan arahan kepada
Penolong Kanan menyampaikan arahan JPN kepada GKMP Bertanggungjawab:
1. Memperoleh bahan/pekeliling / surat / panggilan kursus/latihan guru /

peperiksaan. 2. Mengagihkan tugas-tugas guru di bawah bidang dan


kawalannya Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan
Penolong Kanan (GPK) Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan
menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru-guru di bawah
bidangnya. Bertanggungjawab: 1. Memastikan ujian/peperiksaan dijalankan
mengikut jadual. 2. Memastikan kursus-kursus dan latihan
yang perlu dihadiri
oleh guru. 3. memastikan jenis kursus dalaman untuk guru-guru di bawah
kawalannya Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong
Kanan mengarahkan GKMP membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan
data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan
bidangnya. Bertanggungjawab: 1. memastikan data/maklumat guru dibuat dan
boleh ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. memastikan segala jenis
perangkaan berkaitan bidangnya siap dan dapat dimanfaatkan Pengetua
GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan
GKMP membantu merancang takwim sekolah. Bertanggungjawab: 1.
memastikan program rutin dan developmental dijalankan seperti ditetapkan
dalam takwim 2. memastikan tarikh-tarikh program mengikut bidangnya
dipatuhi yang melibatkan penetapan mesyuarat / taklimat / seminar dan
lain-lain Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong
Kanan mengarahkan GKMP menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan
kawalannya Bertanggungjawab: 1. memastikan pencerapan guru-guru
dilakukan seperti yang ditetapkan 2. memastikan pencerapan buku latihan
dijalankan seperti yang dijadualkan. 3. memastikan guru-guru baru / GSTT
dapat menjalankan tugas dengan baik melalui bimbingan yang berterusan
Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan
mengarahkan GKMP menyediakan anggran belanjawan tahunan sekolah dan
mengawal perbelan-jaan. Bertanggungjawab: 1. memastikan anggaran
belanjawan dibuat dan boleh ditunjukkan pada bila-bila masa 2.
memastikan perbelanjaan dibuat mengikut keperluan 3. memastikan prosedur
kewangan Dipatuhi Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP menjaga dan menyemak stok dan
inventori, segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan bidangnya
Bertanggungjawab: 1. memastikan borang penyemakan stok dan inventori
dibuat dan boleh ditunjukkan pada bila-bila masa 2. memastikan borang
senarai semak siap dan dapat dimanfaatkan GPK GKMP Ketua Panitia Guru
Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan aspek-aspek
penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah /sekolah
Bertanggungjawab: 1. memastikan borang senarai semak amalan nilai-nilai
murni dibuat dan boleh ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. Borang merit dan
demerit dapat Dimanfaatkan GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP memastikan pelajar-pelajar dilatih

melaksanakan tugas-tugas bilik darjah dan menjaga keceriaannya.


Bertanggungjawab: 1. memastikan jadual waktu/jadual tugas harian dibuat
dan boleh ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. memastikan jadual-jadual
giliran tugas keceriaan dipatuhi GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata
Pelajaran SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN
PEGAWAI LAIN BAHAGIAN : TUGAS-TUGAS LAIN JAWATAN : GURU KANAN
MATA PELAJARAN (GKMP) Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas
Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada
Hubungan Serta Jenis Hubungan Pengetua mengeluarkan arahan dan bahan
kepada Penolong Kanan menyampai-kan arahan JPN kepada GKMP
Bertanggungjawab: 1. memperoleh maklumat /bantuan berhubung dengan
pusat kegiatan guru (PKG), PPD, bahagian dan Pusat Sumber Pelajaran
Negeri (PSPN) 2. mengagihkan bahan/maklumat / bantuan kepada ketua
panitia Arahan Kementerian Arahan JPN Arahan Pengetua Arahan GPK
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP
berhubung dengan GKMP sekolah lain untuk berkongsi maklumat dan sumber
pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan Bertanggungjawab:
1. memastikan jemputan/surat-menyurat dihantar untuk mengadakan
pertemuan profesional antara GKMP sekolah-sekolah lain 2. program
dirancang dan disiapkan, dilaksana dan dimanfaatkan. Pengetua GPK GKMP
Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP
melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai
semua mata pelajaran dan menggunakannya secara berkesan.
Bertanggungjawab: 1. memastikan borang senarai semak dibuat dan boleh
ditunjukkan pada bila-bila masa. 2. Giliran tugas guru yang terlibat dibuat
dengan bantuan pelajar/persatuan / kelab Pengetua GPK GKMP Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu merancang dan menyelia program keindahan dan kebersihan sekolah.
Bertanggungjawab: 1. memastikan program dibuat dan boleh ditunjukkan
pada bila-bila masa. 2. borang pemantauan,giliran tugas dan senarai semak
siap dan dimanfaatkan. GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan mengarahkan GKMP membantu Pengetua menyelia hal-hal
peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan
pusat sumber Bertanggungjawab: 1. memastikan jadual waktu ujian /
peperiksaan / kegiatan sukan dan penggunaan pusat sumber semasa P&P
dibuat dan disiapkan 2. menyelia dan memantau mengikut waktu yang
ditetapkan. GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Penolong Kanan
mengarahkan GKMP melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan
oleh pengetua dari semasa ke semasa Bertanggungjawab: 1. melaksanakan
segala arahan dan tugasan yang diberi oleh pengetua. 2. memastikan segala
arahan diikuti dan Dipatuhi GPK GKMP Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran

Panduan dan Bidang Tugas Panitia Matapelajaran Asas Penubuhan Panitia


Mata pelajaran 1.
Pekeliling SPI Bil 4/98 menyatakan panitia mata pelajaran
ialah
Guru-guru yang terlibat dalam mengajar matapelajaran yang sama
Guru guru perlu bekerjasama dan saling membantu dan berkongsi fikiran,
pengalaman dan kepakaran
Medan untuk guru-guru mencari penyelesaian
masalah pembelajaran, motivasi, sikap dan tabiat belajar murid 2.
Tujuan
Penubuhan panitia
Membaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran
Berusaha mendapat strategi mengajar yang
inovatif dan yang boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan pelajar
terhadap pembelajaran
Membaiki prestasi murid dalam peperiksaan bagi
mata pelajaran berkenaan berpandukan strategi yang ditunjukkan dalam
rancangan akademik sekolah
Mesujudkan semangat bekerjasama antara
panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik Peranan Panitia
Matapelajaran 1.
Memperolehi sukatan matapelajaran yang terbaru untuk
kegunaan ahlinya. 2.
Menyediakan rancangan mengajar selaras untuk
penggal-penggal persekolahan 3.
Memilih dan mencadangkan buku teks
kepada pentadbir 4.
Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau buku
bacaan tambahan untuk kegunaan pelajar dan guru kepada Pusat Sumber 5.
Menyelaras ujian dan peperiksaan dan menubuhkan bank soalan 6.
Mengkaji
dan menganalisis keputusan peperiksaan 7.
Mengadakan mesyuarat secara
berkala dan pertemuan ad hoc jika perlu 8.
Bertukar pengalaman 9.
Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan kelab dan persatuan 10.
Bekerjasama dengan panatia lain 11. Melantik setiausaha menyediakan minit
12. Menyelenggarakan fail panitia dan semua minit, laporan mesyuarat, suratmenyurat, serta rekod berkaitan. Struktur dan Organisasi Panitia 1.
Panitia
mata palajaran ialah
Badan ikhtisas
Dianggotai semua guru
matapelajaran berkenaan
Dipimpin oleh guru yang dilantik oleh
Pengetua/Gurubesar 2.
Mesyuarat Panitia a.
Bilangan Mesyuarat
Diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
Perjumpaan dalam
kelompok kecil boleh diadakan dari semasa ke semasa b.
Masa dan agenda
i.
Mesyuarat Pertama (Disember)
Diadakan selepas mesyuarat guru

Agenda membincangkan : Dasar kurikulum Rancangan


pelajaran Buku persediaan mengajar Perancangan
stratedik/taktikal/ operasi Aktiviti tahunan dan belanjawan Prosuder
pembelian dan pengurusan stok Perlaksanaan Head Count Pencerapan hasil kerja pelajar baru/buku latihan Menentukan jenis latihan
dan bilangan latihan Takwim peperiksaan dan penyediaan soalan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (KBKK) Hal-hal lain ii.
Mesyuarat Kedua (Disember- Januari)
Diadakan selepas keputusan
UPSR/PMR diumumkan
Agenda membincangkan : Analisa
keputusan Peperiksaan UPSR/PMR Head Count berkaitan -

Merancang Program Panitia Hal-hal lain iii.


Mesyuarat Ketiga (Jun)
Diadakan selepas Peperiksaan Pertengahan tahun
Agenda
membincangkan : Analisa peperiksaan pertengahan tahun Menyemak perlaksanaan program (menilai kekuatan dan kelemahan) Tindakan susulan ke atas program yang dijalankan Laporan perjumpaan
kecil atau maklumat dari panitia daerah (jika ada) Hal-hal lain iv.
Mesyuarat keempat(Oktober)
Diadakan sebelum akhir tahun
Agenda membincangkan : Kajian semula semua program Perancangan tahun berikutnya: i.
Cadangan agihan jadual waktu ii.
Anggaran perbelanjaan iii.
Struktur organisasi panitia Hal-hal
lain v.
Mesyuarat Tambahan atau Adhoc
Diadakan pada bila-bila
masa sesuai jika berlaku hal-hal yang perlu dilaksanakan segera
Boleh
juga diadakan untuk melaksanakan suatu program besar seperti minggu
matapelajaran, keraian berkaitan panitia, seminar dan perkhemahan ilmiah, dan
seumpamanya
Agenda membincangkan : Objektif program Agihan tugas Perancangan kewangan Aktiviti-aktiviti dilaksanakan
Hal-hal lain 2.
OBJEKTIF KETUA PANITIA 2.1.
OBJEKTIF
UMUM 2.1.1
Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia
masing-masing. 2.1.2
Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata
pelajaran di dalam panitia. 2.1.3
Meningkatkan pengurusan dan
pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. 2.1.4
Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya. 2.2.
OBJEKTIF
KHAS 2.2.1
Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan
kurikulum yang berkesan. 2.2.2
Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan
tanggungjawab dalam kalangan guru tentang perlunya
penyelarasan
kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.2.3
Untuk
melahirkan guru-guru yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi
menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran. 2.2.4
Merealisasikan hala tuju mata pelajaran (i)
Lulus 100% mata
pelajaran PMR dan SPM (ii)
Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains
Tulen SMA (iii)
Memastikan prestasi setiap mata pelajaran adalah
berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv)
Memastikan semua
pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran
matapelajaran (v)
Meningkatkan kemahiran pelajar dalam pelbagai
kemahiran berkaitan matapelajaran AHLI JAWATANKUASA PANITIA Pengerusi
:
Ketua Panitia Naib Pengerusi
:
Ketua Panitia
Menengah Rendah Setiausaha
:
Guru (dilantik secara
bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Ahli
:
Semua Guru Mata Pelajaran KURIKULUM a.
Mendapatkan sukatan
pelajaran terkini b.
Penyediaan rancangan pengajaran tahunan c.
Penyediaan rancangan pengajaran bersama d.
Kepelbagaian pengajaran

dan pembelajaran e.
Kepelbagai teknik mengajar f.
Kepelbagian
program pengayaan dan pemulihan g.
Penggunaan BBM dalam P & P h.
Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia i.
Memperbanyakkan koleksi
BBM yang dibeli j.
Menyelaras soalan ujian bulanan k.
Menyelaras
soalan peperiksaan penggal l.
Post mortem dan tindakan susulan
peperiksaan m.
Menyemak buku latihan pelajar n.
Memberi kursus
dalaman o.
Bimbingan untuk ahli panitia baru p.
Pelaksanaan
program khas kemahiran belajar q.
Penyelarasan dan pemantauan PEKA
sains. PENGURUSAN a.
Pemilihan buku teks dan rujukan b.
Pencerapan (Sekolah Gred B) c.
Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3
kali setahun d.
Pengajaran berpasukan (team teaching) e.
Mengadakan kursus dalaman f.
Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)
g.
Pemantauan aktiviti panitia h.
Mengadakan mesyuarat berkala dan
post-mortem i.
Penyediaan anggaran belanjawan tahunan j.
Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) k.
Penyeliaan PBS l.
Membantu penyeliaan pengurusan makmal/bengkel KO-KURIKULUM
i.
Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik
ii.
Menyertai pertandingan berkaitan panitia iii.
Program lawatan sambil
belajar iv.
Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran
ikhtisas
v.
Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah
vi.
Mengadakan Bulan/minggu/hari matapelajaran TUGAS-TUGAS LAIN i.
Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan
Negeri ii.
Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain
i.
Mengemaskini data bilik gerakan sekolah
ii.
Senarai Semak
Tahunan Ketua Panitia iii.
Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains
iv.
Penyediaan dan pengawalan belanjawan
v.
Pengawalan stok
dan iventori vi.
Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar KO-KURIKULUM i.
Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik ii.
Menyertai
pertandingan berkaitan panitia iii.
Program lawatan sambil belajar iv.
Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas v.
Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah TUGAS-TUGAS LAIN
i.
Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber
Pendidikan Negeri ii.
Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK
dan SABK yang lain iii.
Mengemaskini data bilik pengurusan matapelajaran
(bengkel/makmal/makmal bahasa/bilik amalan moral dan bilik berkaitan iv.
Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia