Anda di halaman 1dari 10

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 01

Rujukan: B1 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


((Buku Teks Jilid 1: m/s 23, 1)
B1 D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat
B1 D1 E1 Menamakan nombor bulat sehingga 1 000

Deskriptor
Evidens

A Sebutkan nombor di bawah. [SP: 1.1(i) b]


390

644

110

525

819

B Padankan. [SP: 1.1(i) c]


1.

Tujuh ratus tiga puluh lapan

200

2.

Dua ratus lapan puluh tujuh

738

3.

Dua ratus

1 000

4.

Seribu

403

5.

Empat ratus tiga

287

C Warnakan jawapan yang betul. [SP: 1.1(i) c]


1.

860

2.
919

3.
262

SP: 1.1(i)

Lapan ratus enam

Lapan ratus enam puluh

Sembilan ratus sembilan puluh satu

Sembilan ratus sembilan belas

Dua ratus enam puluh dua

Enam ratus dua puluh dua

Menamakan nilai nombor hingga 1 000: (b) menyebut sebarang nombor yang diberi dalam
bentuk angka (c) memadan angka dengan namanya dalam perkataan

Pentaksiran:
Matematik Tahun2

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 02

Rujukan: B2 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 4, 2)
B2 D1 Memahami konsep kuantiti nombor bulat
B2 D1 E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 1 000 dengan: (a) menamakan dan menulis
nombor dalam perkataan atau angka

Deskriptor
Evidens

Tulis nombor dalam angka atau perkataan yang mewakili kuantiti objek di
bawah. [SP: 1.2(i) ] [ SP: 1.2(ii)]
1.

4.

100

Seratus lapan puluh lapan

349
8
9

2.

5.

Dua ratus enam puluh tiga


3.

100

100

100

100

447

6.

100

100

100

100

100

100

Enam ratus enam

556

SP: 1.2(i)
SP: 1.2(ii)

Menulis sebarang nombor hingga 1 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan
Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1 000

Pentaksiran:
Matematik Tahun2

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 03

Rujukan: B2 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 56, 3)
B2 D1 Memahami konsep kuantiti nombor bulat
B2 D1 E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 1 000 dengan: (c) memadan

Deskriptor
Evidens

Padankan jawapan yang betul. [SP: 1.1(ii) a, b]


1.

a
100

100
504

100

100

2.

620
10

10

3.

c
100

100

100

458
100

100

4.
d

323

SP: 1.1(ii)

Menentukan nilai nombor hingga 1 000: (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut
dengan menggunakan objek dan abakus 4:1
(b) memadankan kumpulan objek dengan nombor

Pentaksiran:
Matematik Tahun2

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 04

Rujukan: B2 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 7, 4)
B2 D1 Memahami konsep kuantiti nombor bulat
B2 D1 E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 1 000 dengan: (d) membanding dan
menyusun nombor secara tertib menaik atau menurun

Deskriptor
Evidens

A Banding dan bulatkan jawapan yang betul. [SP: 1.1(ii) d]


1.

596 lebih

kecil

besar

daripada 329.

2.

739 lebih

kecil

besar

daripada 745.

3.

646 lebih

kecil

besar

daripada 664.

4.

992 lebih

kecil

besar

daripada 929.

B Nyatakan nombor yang berikut. [SP: 1.1(ii) d]


1.

Nombor di antara 828 dan 830 ialah

2.

Nombor sebelum 421 ialah dan

3.

Nombor selepas 398 ialah dan

C Susun nombor di bawah mengikut tertib.


1.

915

913

[SP: 1.1(ii) c]

Tertib menurun:

917

2.

914

916

388

838

Tertib menurun:

833

3.

383

338

676

796

Tertib menurun:

476
967

SP: 1.1(ii)

667

Menentukan nilai nombor hingga 1 000: (c) menyusun kad angka mengikut tertib menaik dan
tertib menurun (d) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang
terletak di antaranya

Pentaksiran:

Matematik Tahun2

Menguasai

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 05

Rujukan: B1 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 7, 4)
B1 D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat
B1 D1 E1 Membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, dan seratusseratus

Deskriptor
Evidens

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1.

Bilang secara lima-lima.


425

2.

430

Bilang secara seratus-seratus.


875

675

3.

[SP: 1.3(i)]

Bilang secara dua-dua.


224

220

4.

Bilang secara sepuluh-sepuluh.


910

5.

920

Bilang secara satu-satu.


627

623

SP: 1.3(i)

Membilang nombor dalam lingkungan 1 000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh
(c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima, dalam tertib menaik dan menurun

Pentaksiran:
Matematik Tahun2

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 6

Rujukan: B2 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 8, 6)
B2 D1 Memahami konsep kuantiti nombor bulat
B2 D1 E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 1 000 dengan: (b) membilang secara satusatu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, dan seratus-seratus

Deskriptor
Evidens

Bilang dan tuliskan kuantiti objek.


1.

[ SP: 1.1(ii) a ] [ SP: 1.3(i) ]

2.

3.

4.

5.

SP: 1.1(ii)
Menentukan nilai nombor hingga 1 000: (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut
dengan menggunakan objek dan gambar
SP: 1.3(i)
Membilang nombor dalam lingkungan 1 000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh
(c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima, dalam tertib menaik dan menurun
Pentaksiran:
Matematik Tahun 2

Menguasai

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 7

Rujukan: B2 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 9, 7)
B2 D1 Memahami konsep kuantiti nombor bulat
B2 D1 E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 1 000 dengan: (d) melengkapkan rangkaian
nombor secara tertib menaik atau menurun

Deskriptor
Evidens

Lengkapkan rangkaian nombor di bawah.

[ SP: 1.3(ii) ]

1.
764

762

756

2.
190

200

210

3.
394

396

397

4.
921

621

421

546

526

5.
566

SP: 1.3(ii)
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1 000 secara: (a) seratusseratus (b) sepuluh-sepuluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima, dalam tertib menaik dan menurun
Pentaksiran:

Matematik Tahun 1

Menguasai

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 8

Rujukan: B2 D2 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 10-12, 8)
B2 D2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat
B2 D2 E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 1 000

Deskriptor
Evidens

A. Sebutkan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah.


381

907

124

B. Warnakan nilai digit bagi digit yang bergaris.

[ SP: 1.4(i) ]

560
[ SP: 1.4(ii) ]

1.

426

200

20

2.

895

500

50

3.

654

600

60

4.

382

800

80

5.

715

100

10

C. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. [ SP: 1.4(i), (ii) ]
Nombor
1.

539

2.

720

3.

183

4.

648

SP: 1.4(i)
SP: 1.4(ii)

Nilai tempat

Nilai digit

Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1 000
Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1 000

Pentaksiran:
Matematik Tahun 1

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 9

Rujukan: B2 D2 E2

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 13, 9)
B2 D2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai digit nombor bulat
B2 D2 E2 Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh, dan sa

Deskriptor
Evidens

A. Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai tempat. [ SP: 1.4(iv) a ]


1. 915 =

2. 746 =

3. 209 =

4. 560 =

B. Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai digit. [ SP: 1.4(iv) b ]


1. 386
2. 791
3. 909
4. 210
5. 463

C. Tulis nombor bagi cerakinan berikut.


1. 6 ratus + 7 puluh + 3 sa =
2. 1 ratus + 1 puluh + 8 sa =
3. 900 + 2 =

SP: 1.4(iv)
Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ratus, puluh, dan sa (b) bentuk panjang
yang menunjukkan nilai setiap digit
Pentaksiran:
Matematik Tahun 1

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________


Instrumen 10

Rujukan: B3 D2 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 1 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 14-15, 10)
B3 D2 Melakukan pembundaran ke atas nombor
B3 D2 E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 1 000 kepada puluh dan ratus terdekat

Deskriptor
Evidens

A. Bundarkan nombor yang berikut kepada puluh terdekat. Bulatkan


jawapan yang betul. [ SP: 1.5(i) ]
1. 262

260

270

2. 887

880

890

3. 564

560

570

4. 495

490

500

B. Bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat. Warnakan


jawapan yang betul. [ SP: 1.5(i) ]
1. 768

700

800

4. 274

200

300

2. 430

400

500

5. 811

800

900

3. 909

900

100

6. 555

500

600

C. Bundarkan nombor yang berikut kepada puluh dan ratus terdekat.


Nombor
1.

365

2.

148

3.

762

4.

599

5.

599

SP: 1.5(i)

Puluh terdekat

[ SP: 1.5(i) ]

Ratus terdekat

Membundarkan sebarang nombor hingga 1 000 kepada puluh dan ratus yang terdekat

Pentaksiran:
Matematik Tahun 1

Menguasai

Belum menguasai
Disemak oleh: __________ Tarikh:_________