Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas / Tahun

: 3U

Bilangan Murid

: 36

Tarikh

: 12/8/2015

Bidang Kegiatan

: Bidang Membentuk Dan Membuat Binaan

Masa

: 12:00 pm 01:00 pm (60 minit)

Tema

: Alam Semula Jadi

Tajuk

: Snake Spring

Objektif

: Pada akhir pembelajaran murid dapat:


i.

Mengenali konsep arca mobail dan langkahlangkah menghasilkan snake spring


menggunakan teknik mewarna dan
menggunting.

Isi

: Mengenali cara mewarna serta menggunting.

Aktiviti

: Murid menggunakan alat dan bahan untuk


membuat arca mobail yang dipelajari lalu
menghasilkan snake spring.

Nilai

: Ketekunan, ketelitian dan kekemasan

Media

: Alat
Bahan

: gunting
: gam, benang layang-layang, kertas
putih (200gsm), kayu dan pensel warna

Strategi Pembelajaran

: Direktif, pemerhatian, konstektual dan


kecerdasan pelbagai

Bahan Bantu Mengajar

: kotak misteri, video pendek (ular), contoh gambar


arca mobail, gambar-gambar binatang, contoh hasil
kerja yang telah siap

EMK

: TMK, keusahawanan, kreativiti dan inovasi

A. STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, ruang
,kepelbagaian, imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada
alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail dengan
menggunakan teknik guntingan dan ikatan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penggunaan media dan teknik dalam menghasilkan mobail.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam
penghasilan mobail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan budaya.
B. STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami
bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1
Ruang
- nyata
3.1.1.2
Bentuk
- konkrit
3.1.1.3
Warna
- primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1

Kepelbagaian- bentuk

3.1.2.2

Imbangan

- simetri atau tidak simetri atau gabungan


imbangan

3.1.2.3

Ritma dan perherakan susun proses dan teknik dalam


penghasilkan mobail

3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni


visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilkan mobail.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


3.2.1.1

Alat

- gunting

3.2.1.2

Bahan

- gam, benang layang-layang, kertas


putih (200gsm), chopsticks kayu dan
pensel warna

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.
3.2.2.1
3.3 Ekspresi Kreatif

Teknik

- guntingan dan ikatan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,


kefahaman bahasa seni visual, media serta kemahiran
proses dan teknik dalam penghasilan karya.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan
karya
3.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Mengabtungkan mobail yang dihasilkan

Standard Pembelajaran

Ilustrasi Aktiviti

Catatan

Persepsi Estetik (5 minit)


Guru akan memberi penjelasan
sebelum permainan Kotak
Misteri bermula.
Kotak akan dialihkan bersama
dengan iringan muzik dan akan

Strategi:
Berpusatkan
murid
ABM:

berhenti berjalan apabila muzik

Kotak Misteri,

dihentikan.

gambar haiwan,

Murid terakhir yang memegang


kotak akan mencabut sekeping
gambar dan membunyikan

muzik,pembesar
suara.
Pendekatan:

haiwan tersebut atau membuat


aksi.

Berasaskan
bahan bantu

Kotak dialihkan sehingga salah

mengajar.

seorang murid mencabut


gambar ular.
Guru mengaitkan gambargambar kucing tersebut dengan
pelajaran pada hari ini iaitu
snake spring.
Kotak Misteri

Aplikasi Seni (15 minit)

Memperkenalkan tajuk iaitu


Guru menayangkan video

menghasilkan Snake Spring.

pendek tentang pergerakan dan

Penerangan definisi arca mobail

ciri-ciri ular.

sertas contoh-contoh.

Guru menerangkan definisi

Penggunaan slaid powerpoint

serta mempamerkan contoh

untuk menerangan alat dan bahan

mobail.

dalam penghasilan Snake

Guru membincangkan bahasa

Spring.

seni visual yang ada pada arca

Guru memberi tunjukcara/

mobail.

demonstrasi di hadapan murid-

Guru menunjukkan hasil karya

murid.

Strategi:
Penerangan
guru, tunjuk cara
ABM:
Slaid power
point, video
pendek, contoh
hasil karya
Nilai:
Menghargai

yang telah siap.

EMK:

Guru memperkenalkan alat dan

TMK,

bahan yang akan digunakan

keusahawanan

dalam proses penghasilan

(EK1, EK2),

karya.

kreativiti dan
inovasi

Guru menunjukkan teknik


penghasilan arca mobail di
hadapan murid.
Guru mengedarkan bahan yang
digunakan dalam proses lipatan
untuk menghasilkan bag kertas.

Ekspresi Kreatif (25 minit)


Guru membimbing dan memberi

Gerak kerja murid untuk

panduan kepada murid semasa

menghasilkan Snake Spring.

aktiviti dijalankan.
Murid menghasilkan Spring

Nilai:
Tekun,
kekemasan dan
menghargai

Snake mengikut langkah-

Pembelajaran

langkah yang telah ditunjukkan.

Akses Kendiri:
Bertanggungjawa

Langkah 1:

b ke atas

Melakar lingkaran ular pada

pembelajaran

kertas putih tebal.

sendiri untuk
menghasilkan

Langkah 2:

tugasan
Mewarna lingkaran ular dengan
menggunakan pensel warna.

KBKK:

Langkah 3:

Menjanakan idea
(kreatif)

Menggunting mengikut garisan


lingkaran ular.

EMK:

Langkah 4:

Keusahawanan
(EK 1, EK5),

Mengikat tali pada bahagian

kreativiti dan

ekor ular.

inovasi

Langkah 5:
Mengikat tali pada bahagian
ekor ular untuk digantung di
atas kayu sebagai mobail.

Apresiasi Seni (10 minit)


Guru memilih hasil kerja murid

Murid mempamerkan hasil kerja.

Strategi:

untuk menjalankan sesi

Membuat penilaian berdasarkan

Mempamerkan

apresiasi.

bahasa seni visual, kekemasan,

hasil kerja yang

kekreatifan dan kebersihan.

siap

Guru memanggil beberapa


murid ke hadapan untuk

Nilai:

membuat sesi apresiasi Spring

Menghargai,

Snake.

hormat-

Guru meminta murid lain

menghormati

membuat penilaian dan ulasan.

Teori Kecerdasan

Guru membuat penilaian hasil

Pelbagai:

karya murid.

Kecerdasan

Guru memberi pujian bahawa

Verbal Linguistik

mereka telah melaksanakan


tugasan dengan baik.

Penutup (5 minit)
Guru menyoal murid tentang

Merumuskan tajuk dan menerapan

definisi arca mobail.

nilai.

Guru menguji murid tentang

Nilai : Menyayangi Binatang

arca mobail yang dipelajari pada


hari ini.
Guru memberi pujian bahawa
mereka telah menjawab soalan
dengan baik.
Murid-murid berasa gembira
menghasilkan Spring Snake.

Nilai:
Menghargai
Teori Kecerdasan
Pelbagai:
Kecerdasan
Verbal Linguistik