Anda di halaman 1dari 7

3.

2 Organisasi
Struktur atau aturan mengenai hubungan di antara perseorang,kerja yang harus
diselesaikan dan kemudahan untuk mencapai matlamat.
3.2. 1 Pembahagian kerja
Supaya dapat mengekalkan keseimbangan antara penekanan terhadap masalah
subjek atau fungsi pada tahap yang tertinggi di organisasi dan pengkhususan dan
perihatin terhadap pekerja yang berada di tahap operasi.
Pembahagian kerja penting kerana:
a)meningkatkan produktiviti organisasi
b)menggalakkan pengkhususan kerana ia memudahkan tugas dan memudahkan
untuk difahami
c) memudahkan untuk menugaskan tugas kepada individu.
Kesan negatif terhadap pembahagian kerja:
a) Perasaan kawalan terhadap kawalan akan berbeza kerana pengkhususan
b) Menimbulkan rasa tidak puas hati dan kebosanan terhadap kerja rutin.
3.2 .2 Carta Organisasi
Carta organisasi boleh didefinasikan sebagai diagram formal yang menunjukkan
garisan kekuasaan. Tujuan carta organisasi adalah:
a)menentukan tanggungjawab setiap pekerja dan kepada siapa untuk melaporkan
b)kordinasikan pembahagian kerja
c)menunjukkan kerja yang perlu dilaksanakan
d)menunjukkan laluan kenaikan pangkat
5 major utama dalam organisasi yang ditunjukkan melalui carta organisasi
1. Pembahagian kerja
Setiap kotak mewakili individu atau sub unit yang bertanggungjawab
terhadap tugas yang diberikan oleh organisasi.
2. Pengurus dan subordinates(pekerja) ( siapa adalah ketua)
Garis yang kukuh menunjukkan rantaian arahan (kepada siapa laporan akan
dilaporkan)
3. Jenis tugas yang akan di laksanakan
Labels atau denarai tugas dalam kotak menunjukkan berbezaan tugas
/tanggungjawab
4. Segment Kumpulan kerja
Keseluruhan carta menunjukkan aktiviti yang dibahagikan dalam organisasi
seperti fungsi/kawasan/geografi/proses/produk

5. Tahap pengurusan
Carta tidak hanya menunjukkan individu,pengurus atau pekerja tetapi juga
keseluruhan hireaki pengurusan ,semua orang melapor kepada individu yang
sama , pada tahap pengurusan yang sama.
3.2.3Kawalan jangkauan Pengurusan
Kaedah menentukan jumlah pekerja yang akan bekerja di bawah pengurus
bergantung kepada beberapa faktor:
a) Jenis kerja
b) Lokasi di dalam struktur organisasi
c) Kebolehan pengurus
d) Jumlah dan jenis komunikasi yang diperlukan diantara ahli
Struktur organisasi jangkauan luas

Kebaikan jangkauan luas


Penyelia di paksa untuk membahagikan tugas
Polisi yang dibuat haruslah jelas
Pekerja (subordinates) hendaklah dipilih dengan teliti

Keburukan jangkauan luas:


Keputusan yang dibuat oleh pengurus selalunya mengangu pekerjaan kerana
bebanan daripada menguruskan pekerja.
Hilang kawalan oleh pihak atasan.
Pengurusan memerlukan pengecualian kualiti pengurus untuk mengawal
keadaan.
Struktur jangkauan sempit

Kelebihan:
a) Pengawasan yang rapat
b) Kawalan yang rapat
c) Komunikasi yang rapat antara pekerja dan pegawai atas
Kelemahan:
a) Pegawai atasan mencampuri urusan kerja pekerja
b) Terlalu banyak tahap pengurusan dan melibatkan kos yang tinggi
c) Menyebabkan jarak yang terlalu jauh antara tahap atas dan bawah.
3.2 .4 Struktur Jabatan
1) Jabatan mengikut fungsi
Biasanya digunakan oleh syarikat kecil yang menawarkan barisan produk yang
terhad kerana sangat efisen kerana menggunakan pengkhususan sumber .
Kebaikan:
a) Penyeliaan mudah kerana pengurus mahir dalam kemahiran yang sempit.
b) Mudah untuk mengerakkan kemahiran
c) Memerlukan kordinasi yang sedikit dan kemahiran interpersonal yang sedikit.
Kelemahan:
a) Sukar untuk membuat keputusan dengan pantas
b) Kesukaran untuk menentukan akauntabiliti
c) Tidak menggalakkan inovasi
d) Tidak menggalakkan pembangunan pengurus

jKNPpl
uhbrea
ripent
udsyiab
tmeihn
eaPdlcp
rtgeina
aPunde
peaigs
rlki
oad
dne
ugn
kg
a
n

a
r

i
d

n
e

e
a

l
r

Jabatan mengikut fungsi


2) jabatan mengikut Produk

Melibatkan kumpulan aktiviti dan fungsi yang merupakan asas kepada produk
pengeluaran daripada syarikat.
Kebaikan:
a)Menempatkan perhatian dan fokus kepada usaha kepada barisan produk
b) Menggantikan tanggungjawab untuk keuntungan
c)Memperbaiki koordinasi aktiviti fungsi
d) Membenarkan pertumbuhan dan kepelbagaian produk dan perkhidmatan.
Kelemahan:
a)Memerlukan lebih personel dengan pengurus yang berkebolehan untuk mengisi
posisi pengurus jabatan
b)Penyenggaraan pusat khidmat menjadi sukar kerana setiap pengurusan mahukan
perkhidmatan mengikut kemahuan mereka.
c)Pengurus atasan merasa sukar untuk mengawal kerana pengurus jabatan boleh
berdikari sendiri.
d)Kos yang tinggi

p
rue
epn
sug
ipu
dar
enu
ns

e
r
r
k
e

d
n
a

g
d

j
i

a
r

Jabatan mengikut produk


3) Jabatan mengikut kuasa/geografi
Syarikat atau sebahagian daripada organisasi beroperasi di sekitar kawasan ia
terletak
Kebaikan:
a)menawarkan perkhidmatan pada kadar yang rendah
b) bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan pada tahap yang rendah
c) memberi penekanan terhadap pasaran tempatan dan masalah
kelemahan:
a) Memerlukan pekerjan yang mempunyai kebolehan pengurus biasa.
b) Pihak atasan kurang member kawalan terhadap pengurus kawasan kerana
mereka sudah boleh berdikari.

pakjj
uekawru
rnawea
ugasl

a
s
sn

enstaia
elanbdn
runphe
asn
ruen
atlw

a
a
/
a
a

t
i

ant
rtm
au
n

k
r

Jabatan mengikut kekuasaan/geografi


4) Jabatan mengikut pelanggan
Jabatan dibahagikan kepada pelanggan mengikut kumpulan aktiviti yang
menggambarkan
kepelbagaian keinginan pelanggan.
Kebaikan
a)menggalakan penumpuanan kepada kehendak pelanggan
b) pelanggan merasa dihargai oleh pengeluar produk
c) membangun kepakaran dalam pengurusan pelanggan
kelemahan
a)kesukaran untuk kordinasi antara kehendak pelanggan
b) memerlukan pekerja dan pengurus yang berpengalaman dalam menguruskan
pelanggan
i rp
c
oa
s
r
trm
e
m
tp
s
ua
o
i
rne
a
d
im
a
b
e
tyo
n
n
bt
ie
ag
b
g
ne
a
k
n
i
k
in
g
n
g

e
t
u
i

t
nt
l

t
n

a
r k

Jabatan mengikut pelanggan


5) Jabatan mengikut matrix
Pembahagian pelanggan mengikut kumpulan aktiviti yang menggambarkan
perbezaan kehendak pelanggan.

Presiden
NP Kewangan

NP Kejuruteraan

NP Pengeluaran

Projek 1

Rantaian arahan

Projek 2
Projek 3
Pembahagian kerja melalui pendekatan matrix
Kebaikan
a) Penggunaan sumber yang efisen
b) Fleksible
c) Membangunkan kemahiran
Keburukan
a)mengelirukan antara rantaian arahan
b) konflik antara matrix
c)banyak perjumpaan berbanding tindakan
3.2.5 Autoriti
Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan
sesuatu kerja. Hak ini membolehkan pengurus membuat keputusan dan mengambil
tindakan ke atas keputusan tetapi juga membolehkan pengurus dalam organisasi
mengarah dan menurunkan kuasanya kepada stafnya.
Jenis Autoriti
a)Autoriti Lini : pengurus mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktiviti
staf bawahannya yang melakukan tugas penting untuk mencapai objektif
organisasi.Berkait rapat dengan objektif dan proses organisasi.
b)Autoriti Staf:Pengurus yang dilantik hanya sebagai sokongan kepada fungsi lini
dan tidak diberikan kuasa untuk mengarah orang lain melalui rantaian arahan.
AUTORITI STAF
AUTORITI LINI

Rantaian arahan
Merujuk kepada garisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap
invididu dengan pihak pengurusan atasan melalui jawatan pengurusan di setiap
tahap pengurusan.Pertama rantaian arahan yang berterusan dan jelas yang
menghubungkan setiap individu dengan tahap pengurusan yang paling hampir
sehinggalah kepada tahap pengurusan yang paling tertinggi. Rantaian arahan perlu
mengikut prinsip satu arahan iaitu setiap pekerja perlu melapor hanya kepada
seorang sahaja.
Pemusatan autoriti
Kebaikan
a) Penambahbaikan dalam teknologi komunikasi memudahkan pergerakan
maklumat dan pemprosesan data dari lokasi pusat.
b) Dapat memastikan budaya korporat yang sama diterima pakai oleh semua
pihak.
c) Mengelakkan berlakunya pertindihan kerja
d) Menjimatkan kos
Kelemahan
a)
b)
c)
d)

Kurang fleksibel
Tidak menggunakan keseluruhan kemahiran
Membebankan pengurus atasan
Keputusan kurang diterima oleh pekerja