Anda di halaman 1dari 17

Salah

Salah satu

satu aspek

aspek penting

penting dalam

dalam komunikasi

komunikasi ialah

ialah

penggunaan bahasa

penggunaan

bahasa yang

yang baik,

baik, halus,

halus, dan

dan bersopan

bersopan

santun.

santun.

Komunikasi dalam

Komunikasi

dalam budaya

budaya Melayu

Melayu terkenal

terkenal dengan

dengan

cara pertuturan

cara

pertuturan yang

yang lemah

lemah lembut,

lembut, beradab

beradab sopan

sopan dan

dan

halus budi

halus

budi bicaranya.

bicaranya.

Seperti

Seperti kata

kata Usman

Usman Awang

Awang dalam

dalam sajaknya

sajaknya yang

yang

bertajuk Melayu:

bertajuk

Melayu:

Melayu ituitu orangnya

Melayu

orangnya bijaksana

bijaksana

Nakalnya bersulam

Nakalnya

bersulam jenaka

jenaka

Budi bahasanya

Budi

bahasanya tidak

tidak terkira

terkira

Kurang ajarnya

Kurang

ajarnya tetap

tetap santun

santun

Jika menipu

Jika

menipu pun

pun masih

masih bersopan

bersopan

Bila

Bila mengampu

mengampu bijak

bijak beralas

beralas tangan

tangan

Ledakan teknologi

Ledakan

teknologi dalam

dalam era

era globalisasi

globalisasi yang

yang

menyentuh pelbagai

menyentuh

pelbagai aspek

aspek kehidupan

kehidupan telah

telah

mengubah

mengubah cara

cara berkomunikasi

berkomunikasi dalam

dalam

masyarakat kita.

masyarakat

kita.

Semakin

Semakin ramai

ramai sudah

sudah tidak

tidak mempedulikan

mempedulikan

aspek

aspek sopan

sopan santun

santun dan

dan berbudi

berbudi bahasa

bahasa

apabila berkomunikasi.

apabila

berkomunikasi.

Sejajar

Sejajar dengan

dengan perkembangan

perkembangan teknologi

teknologi

moden dan

moden

dan media

media baru,

baru, kehidupan

kehidupan masyarakat

masyarakat

menjadi semakin

menjadi

semakin pantas

pantas dan

dan ringkas,

ringkas,

seringkas

seringkas ayat

ayat dalam

dalam sistem

sistem pesanan

pesanan ringkas

ringkas

(SMS)

(SMS) dan

dan secepat

secepat kiriman

kiriman mesej

mesej melalui

melalui

telefon

telefon bimbit.

bimbit.

Nilai-nilai murni

Nilai-nilai

murni juga

juga sekali

sekali gus

gus ditolak

ditolak begitu

begitu

saja dengan

saja

dengan alasan

alasan takut

takut ketinggalan

ketinggalan zaman.

zaman.

Perkembangan

Perkembangan pesat

pesat teknologi

teknologi dan

dan pembangunan

pembangunan

negara menyebabkan

negara

menyebabkan masyarakat

masyarakat sudah

sudah tidak

tidak ada

ada

masa untuk

masa

untuk berkomunikasi

berkomunikasi dengan

dengan berhemah

berhemah kerana

kerana

masa mengubah

masa

mengubah senario

senario kehidupan.

kehidupan.

Masyarakat tidak

Masyarakat

tidak kira

kira golongan

golongan tua

tua atau

atau muda

muda

menghadapi masalah

menghadapi

masalah yang

yang sama

sama dalam

dalam mempraktikkan

mempraktikkan

konsep berbudi

konsep

berbudi bahasa

bahasa ketika

ketika berkomunikasi.

berkomunikasi.

Adakalanya kita

Adakalanya

kita mendengar

mendengar dan

dan melihat

melihat perlakuan

perlakuan

remaja

remaja yang

yang sungguh

sungguh biadab

biadab dan

dan kurang

kurang sopan.

sopan.

Namun, golongan

Namun,

golongan dewasa

dewasa juga

juga tidak

tidak terkecuali.

terkecuali. Ada

Ada

kalanya mereka

kalanya

mereka lebih

lebih teruk

teruk dengan

dengan mengeluarkan

mengeluarkan kata-

kata-

kata kurang

kata

kurang enak

enak didengar

didengar dan

dan perkataan

perkataan lucah

lucah yang

yang

dihamburkan begitu

dihamburkan

begitu saja

saja di

di kawasan

kawasan umum.

umum.

Adakah ini

Adakah

ini harga

harga yang

yang perlu

perlu dibayar

dibayar untuk

untuk sebuah

sebuah

pembangunan?

pembangunan?

Bertepatan dengan

Bertepatan

dengan ungkapan

ungkapan ‘first

‘first class

class

infrastructure

infrastructure and

and third

third class

class mentality’

mentality’ jelas

jelas

menggambarkan senario

menggambarkan

senario masyarakat

masyarakat kita

kita kini.

kini.

Kemajuan

Kemajuan negara

yang sedang

negara yang

sedang pesat

pesat

membangun sudah

membangun

sudah tidak

tidak selari

selari dengan

dengan

peradaban dan

peradaban

dan pemikiran

pemikiran rakyat

rakyat yang

yang masih

masih di

di

takuk lama.

takuk

lama.

Semakin

Semakin maju

maju negara,

negara, semakin

semakin terhakis

terhakis nilai

nilai

murni dalam

murni

dalam jiwa

jiwa masyarakat.

masyarakat.

Jika ditanya

Jika

ditanya sebab

sebab hal

hal ini

ini berlaku,

berlaku, masyarakat

masyarakat

menyalahkan perkembangan

menyalahkan

perkembangan pesat

pesat teknologi

teknologi

dan pembangunan

dan

pembangunan negara

yang tidak

tidak selari

selari

negara yang

dengan peradaban

dengan

peradaban manusia.

manusia.

Perlumbaan hidup

Perlumbaan

hidup masyarakat

masyarakat dalam

dalam era

era

baharu banyak

baharu

banyak mengubah

mengubah sikap

sikap

manusia.

manusia.

Aspek budi

Aspek

budi bahasa

bahasa adalah

adalah sangat

sangat

penting dalam

penting

dalam komunikasi

komunikasi seharian

seharian

kerana aspek

kerana

aspek ini

ini merupakan

merupakan gambaran

gambaran

peribadi kita

peribadi

kita apabila

apabila berinteraksi

berinteraksi dan

dan

bersosial.

bersosial.

Tidak kira

Tidak

kira di

di mana-mana

mana-mana kita

kita berada,

berada,

aspek budi

aspek

budi bahasa

bahasa dalam

dalam komunikasi

komunikasi

tidak boleh

tidak

boleh ditolak

ditolak secara

secara mentah

mentah dan

dan

dipandang remeh.

dipandang

remeh.

Ironinya dalam

Ironinya

dalam masyarakat

masyarakat hari

hari ini,

ini, kita

kita

sering berhadapan

sering

berhadapan dengan

dengan individu

individu yang

yang

suka meninggikan

suka

meninggikan suara

suara apabila

apabila

bercakap, tidak

bercakap,

tidak memikirkan

memikirkan perasaan

perasaan

orang lain

orang

lain dan

dan bercakap

bercakap mengikut

mengikut sedap

sedap

mulut.

mulut.

Lebih buruk

Lebih

buruk lagi

lagi jika

jika mereka

mereka yang

yang kurang

kurang

berbahasa ini

berbahasa

ini berurusan

berurusan dengan

dengan orang

orang

ramai

ramai yang

yang bukan

bukan sahaja

sahaja akan

akan

menimbulkan sikap

menimbulkan

sikap tidak

tidak puas

puas hati,

hati,

tetapi juga

tetapi

juga hilang

hilang rasa

rasa yakin

yakin terhadap

terhadap

organisasi mahupun

organisasi

mahupun jabatan

jabatan yang

yang

memberikan perkhidmatan.

memberikan

perkhidmatan.

Budi bahasa

Budi

bahasa dan

dan cara

cara berkomunikasi

berkomunikasi

yang baik

yang

baik amalan

amalan turun-temurun

turun-temurun yang

yang

diamalkan masyarakat

diamalkan

masyarakat Melayu

Melayu dan

dan dilihat

dilihat

sebagai

sebagai cara

cara menghormati

menghormati orang

orang lain

lain

dalam setiap

dalam

setiap urusan

urusan hidup.

hidup.

Kehalusan budi

Kehalusan

budi bahasa

bahasa dalam

dalam

komunikasi

komunikasi sangat

sangat penting

penting untuk

untuk

memastikan pihak

memastikan

pihak kedua

kedua yang

yang terbabit

terbabit

dalam

dalam proses

proses komunikasi

komunikasi akan

akan berada

berada

dalam keadaan

dalam

keadaan selesa.

selesa.

Menggunakan budi

Menggunakan

budi bahasa

bahasa dalam

dalam

berkomunikasi dapat

berkomunikasi

dapat memastikan

memastikan tujuan

tujuan

komunikasi mencapai

komunikasi

mencapai matlamatnya.

matlamatnya.

Jika kita

Jika

kita bercakap

bercakap dengan

dengan baik

baik dan

dan berhemah,

berhemah,

mesej akan

mesej

akan diterima

diterima dengan

dengan baik,

baik, sekali

sekali gus

gus

menjadikan

menjadikan proses

proses komunikasi

komunikasi lebih

lebih berkesan

berkesan

serta mendapat

serta

mendapat maklum

maklum balas

balas seperti

seperti yang

yang

diharapkan.

diharapkan.

Umpamanya, jika

Umpamanya,

jika seorang

seorang gurubercakap

gurubercakap

dengan berhemah

dengan

berhemah kepada

kepada pelajarnya,

pelajarnya, mesej

mesej

yang akan

yang

akan disampaikan

disampaikan dapat

dapat diterima

diterima dengan

dengan

jelas dan

jelas

dan berkesan.

berkesan.

Kedua-dua pihak

Kedua-dua

pihak akan

akan berpuas

berpuas hati.

hati.

Sebaliknya

Sebaliknya jika

jika proses

proses komunikasi

komunikasi

berlaku dalam

berlaku

dalam keadaan

keadaan kasar,

kasar,

menggunakan bahasa

menggunakan

bahasa kesat

kesat yang

yang tidak

tidak

enak didengar,

enak

didengar, pihak

pihak kedua

kedua yang

yang terbabit

terbabit

dalam

dalam proses

proses komunikasi

komunikasi ituitu akan

akan

kurang selesa.

kurang

selesa.

Dalam kes

Dalam

kes pelajar

pelajar dan

dan guru,

guru,

kemungkinan pelajar

kemungkinan

pelajar tidak

tidak memahami

memahami

maksud sebenar

maksud

sebenar dan

dan menyebabkan

menyebabkan

maklumat tidak

maklumat

tidak sampai

sampai dan

dan akhirnya

akhirnya

interpretasi

interpretasi tentang

tentang sesuatu

sesuatu maksud

maksud

akan

akan terpesong

terpesong dan

dan tidak

tidak tepat.

tepat.

Keadaan ini

Keadaan

ini juga

juga akan

akan memungkinkan

memungkinkan pihak

pihak

kedua menarik

kedua

menarik diri

diri daripada

daripada proses

proses tersebut

tersebut

atau mesej

atau

mesej ditolak

ditolak mentah-mentah.

mentah-mentah.

Ini memberikan

Ini

memberikan kesan

kesan buruk

buruk kepada

kepada orang

orang

yang memulakan

yang

memulakan proses

proses komunikasi

komunikasi tadi.

tadi.

Akibatnya

Akibatnya proses

proses komunikasi

komunikasi menjadi

menjadi tidak

tidak

berkesan dan

berkesan

dan menimbulkan

menimbulkan konflik

konflik dalam

dalam diri

diri

si penerima

si

penerima mesej.

mesej.

Senario

Senario zaman

zaman sekarang

sekarang memperlihatkan

memperlihatkan

pelbagai golongan

pelbagai

golongan masyarakat

masyarakat tidak

tidak kira

kira tua

tua

atau muda

atau

muda mempunyai

mempunyai masalah

masalah berkomunikasi

berkomunikasi

secara berhemah.

secara

berhemah.

Meskipun ramai

Meskipun

ramai menuding

menuding jari

jari

kepada segelintir

kepada

segelintir generasi

generasi sekarang

sekarang

yang kurang

yang

kurang berbahasa

berbahasa dan

dan

bersikap kurang

bersikap

kurang ajar,

ajar, orang

orang dewasa

dewasa

juga tidak

juga

tidak terkecuali

terkecuali kerana

kerana ada

ada

golongan ini

golongan

ini kurang

kurang bersopan

bersopan

apabila bercakap

apabila

bercakap dan

dan berkomunikasi

berkomunikasi

kerana mereka

kerana

mereka berasakan

berasakan diri

diri lebih

lebih

tua dan

tua

dan perlu

perlu dihormati

dihormati generasi

generasi

muda.

muda.

Supaya

Supaya tidak

tidak terabai

terabai dalam

dalam diri

diri remaja

remaja

ketika berkomunikasi,

ketika

berkomunikasi, semua

semua pihak

pihak

harus prihatin

harus

prihatin dalam

dalam hal

hal ini.

ini.

Ibu bapa

Ibu

bapa harus

harus memainkan

memainkan peranan

peranan

penting sebagai

penting

sebagai role

role model

model kepada

kepada anak

anak

mereka.

mereka.

Seperti

Seperti kata

kata pepatah,

pepatah, ‘bapa

‘bapa borek

borek anak

anak

rintik’

rintik’ atau

atau ‘ke

‘ke mana

mana tumpahnya

tumpahnya kuah

kuah

kalau tidak

kalau

tidak keke nasi’.

nasi.

Bagaimanakah anak-anak

Bagaimanakah

anak-anak mahu

mahu

bercakap dengan

bercakap

dengan lembut

lembut dan

dan bersopan

bersopan

jika ibu

jika

ibu bapa

bapa sendiri

sendiri tidak

tidak menunjukkan

menunjukkan

contoh baik

contoh

baik dengan

dengan sentiasa

sentiasa

meninggikan

meninggikan suara

suara di

di rumah,

rumah, bercakap

bercakap

dengan perkataan

dengan

perkataan kurang

kurang enak,

enak, memaki-

memaki-

hamun dan

hamun

dan berhadapan

berhadapan dengan

dengan konflik

konflik

rumah

rumah tangga

tangga yang

yang tidak

tidak berkesudahan?

berkesudahan?

Sehubungan

Sehubungan dengan

dengan itu,

itu, kempen

kempen budi

budi

bahasa

bahasa yang

yang dijalankan

dijalankan kerajaan

kerajaan lima

lima

tahun lalu

tahun

lalu menjadi

menjadi bukti

bukti kesungguhan

kesungguhan

untuk menghidupkan

untuk

menghidupkan suasana

suasana harmoni

harmoni

dalam berkomunikasi

dalam

berkomunikasi untuk

untuk masyarakat

masyarakat

Malaysia.

Malaysia.

Agenda lima

Agenda

lima tahun

tahun kerajaan

kerajaan bermula

bermula

pada tahun

pada

tahun 2005

2005 untuk

untuk melahirkan

melahirkan rakyat

rakyat

Malaysia

Malaysia yang

yang berbudi

berbudi bahasa

bahasa memang

memang

bertepatan dengan

bertepatan

dengan senario

senario kini

kini apabila

apabila

nilai murni

nilai

murni dalam

dalam kalangan

kalangan masyarakat

masyarakat

semakin luntur.

semakin

luntur.

Namun, kebelakangan

Namun,

kebelakangan ini

ini

kempen ituitu bagai

kempen

bagai dilupakan

dilupakan dan

dan

seolah-olah semakin

seolah-olah

semakin dingin

dingin dan

dan

masyarakat mula

masyarakat

mula lupa

lupa untuk

untuk

mengamalkannya.

mengamalkannya.

Seharusnya

Seharusnya kempen

kempen ini

ini

dijalankan

dijalankan secara

secara lebih

lebih proaktif

proaktif

dan tidak

dan

tidak hanya

hanya berhenti

berhenti sekerat

sekerat

jalan.

jalan.

SEKIAN

SEKIAN

TERIMA KASIH

TERIMA

KASIH