Anda di halaman 1dari 16

SULIT018/2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015


SAINS
Kertas 2
1 jam

018/2
Satu jam

NAMA:___________________________ TAHUN: 4____________


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan kelas di


tempat yang disediakan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa:

2. Jawapan kamu hendaklah


ditulis pada ruang yang
disediakan dlam kertas
soalan ini.

Soalan
1

Markah
Penuh
4

3. Kertas ini mengandungi 8


soalan.

4. Kamu dikehendaki menjawab


semua soalan.

5. Jika kamu hendak menukar


jawapan, padamkan yang telah
dibuat. Kemudian tulis
jawapan yang baru.

6
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

018/2 2015

Markah
Diperoleh

SULIT018/2

1.

Rajah di bawah menunjukkan sebatang pokok yang terdapat di kawasan


kebun di kampung anda.

Nyatakan keperluan asas yang diperlukan untuk tumbuhan tersebut supaya ia


tumbuh sihat.
..
( 1 markah)

(b)

Tumbuhan di atas tidak memerlukan makanan seperti manusia dan haiwan.


Mengapa?
Kerana .

( 1 markah)
Sesetengah pekebun akan membungkus buah yang tumbuh untuk menjadikan
buah tersebut lebih baik isinya. Pada pendapat kamu adakah tindakan
pekebuh ini boleh diterima?

018/2 2015

SULIT018/2
Ya

Tidak
( 1 markah)

Berikan alasan kamu.


Kerana ..

( 1 markah)
4
2.

Rajah 2 menunjukkan dua hamster di dalam sangkar yang berlainan. Didapati


bahawa hamster di sangkar S mati selepas 3 hari tetapi hamster di sangkar R
masih hidup.

(a)

(b)

018/2 2015

SULIT018/2

018/2 2015

SULIT018/2

018/2 2015

SULIT018/2
(c)

Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya hamster dalam sangkar R


dialihkan ke dalam sangkar yang tertutup.

( 1 markah)

4
3.

Rajah 3 menunjukkan jenis-jenis pengukuran.

(a)

Isikan Rajah 3 dengan dua lagi jenis pengukuran.

Panjang

Luas
Jenis-jenis
pengukuran

(i) ......................

Jisim

(ii) ......................

Rajah 3
( 2 markah)
(b)

Mira ingin mengetahui ispadu sebuah cecair. Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk
menyukat cecair?
.
( 1 markah)

(c)

Nyatakan satu kepentingan pengukuran dalam kehidupan manusia.


.......................
( 1 markah)

(d)
Jisim bagi dua ekor ikan yang sama saiz
ialah
018/2 2015

.
6

SULIT018/2

( 1 markah)

5
4.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah cermin mata.

(a)

018/2 2015

SULIT018/2

018/2 2015

SULIT018/2

018/2 2015

SULIT018/2
(b)

Nyatakan sebab bagi bahagian Z dipilih sebagai bahan untuk menghasilkannya.


Bahan Z dipilih kerana .
..
( 1 markah)

(c)

Nyatakan barangan lain yang boleh dibuat daripada bahan X dan Z.


Bahan X : ...
Bahan Z :
( 2 markah)

5.

Rajah 5 menunjukkan kedudukan planet-planet dalam sistem suria.

(a)

Nyatakan :
Planet yang paling panas : ..

018/2 2015

10

SULIT018/2
Planet yang paling sejuk : ..
( 2 markah)
(b)

Berikan sebab mengapa planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang


mempunyai hidupan.
Kerana planet Bumi ..
..
( 1 markah)

(c)

Satu jaluran yang berupa ketulan batu-batu halus dan kasar dilihat dijumpai di antara
planet Marikh dan Musytari. Namakan jaluran tersebut.
Jaluran ..
( 1 markah)

(d)

Berikan satu lagi ahli dalam sistem Suria.

( 1 markah)

6.

Rajah dibawah
penyiasatan
bandul dalam
menggunakan

menunjukkan satu
tentang bilangan ayunana
masa 30 saat dengan
panjang tali yang berbeza.

(a)

(i) Nyatakan satu alat lain yang boleh digunakan untuk menyukat masa.
..
( 1 markah)

018/2 2015

11

SULIT018/2
(ii) Mengapakah alat dalam Rajah 6 dan alat yang dinamakan di 6 a (i) boleh
digunakan untuk menyukat masa?
..
( 1 markah)
(b)

Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.

Panjang tali : 10 cm , bilangan ayunan : 20


Panjang tali : 15 cm , bilangan ayunan : 17
Panjang tali : 20 cm , bilangan ayunan : 15

Berdasarkan maklumat yang diberi, bina sebuah jadual untuk menunjukkan


keputusan penyiasatan.

(2 markah)
(c)

Apakah pola bilangan ayunan jika tali dipendekkan?


..
( 1 markah)

7.

Johan menjalankan satu eksperimen. Dua klip kertas yang diperbuat daripada
besi diletakkan di dalam dua bekas yang berbeza yang mengandungi kapas
lembap dan minyak.

018/2 2015

12

SULIT018/2

(a)

Apakah yang akan berlaku kepada klip kertas dalam bikar V dan bikar W
selepas tujuh hari?
Bikar V :
Bikar W :
( 2 markah)

(b)

(i) Nyatakan inferens (sebab) bagi jawapan kamu di 7 (a).


Kerana paku bikar V....................
...........................................................................................................berbanding
..........................................................................
( 1 markah)
(ii) Apakah yang perlu dilakukan ke atas klip kertas di dalam bikar V untuk
menghalangnya daripada berkarat selepas diletakkan di dalam kapas
lembab?
.
( 1 markah)

(c)

Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini?

018/2 2015

13

SULIT018/2
1. ..
2. .
( 2 markah)

8.

Rajah 8 di bawah menunjukkan dua kaedah berbeza yang digunakan untuk


membajak sawah.

(a)

Ramalkan masa yang diambil oleh kedua-dua kaedah tersebut untuk


menyelesaikan kerja-kerja membajak.
Kaedah membajak

018/2 2015

Masa yang diambil

14

SULIT018/2
..

( 1 markah)
(b)

Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam rajah 8 di atas.


(i) Pembolehubah dimanipulasikan :
(ii) Pembolehubah dimalarkan : .
( 2 markah)

(c)

Apakah corak perubahan masa yang diambil untuk membajak sawah


berdasarkan jawapan kamu di (a).
...................
( 1 markah)

018/2 2015

15

SULIT018/2
(d)

Penanaman padi ingin dilakukan sebanyak lima kali dalam tempoh dua tahun.
Adakah penggunaan haiwan sesuai bagi tujuan ini.
Ya

Tidak
( 1 markah)

Berikan alasan kamu.


Kerana ..

( 1 markah)

CATATAN/ULASAN :

JUMLAH MARKAH

018/2 2015

16