Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH KEBANGSAAN BALOK

JALAN KEMAMAN, 26100 KUANTAN PAHANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK
KSSR TAHUN 2
(2016)

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000

MINGGU
12
(4/1 15/1)

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Menama dan menentukan nilai
nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


menterjemahkan idea kepada bentuk konkrit,
perbandingan melalui pemerhatian dan
mengikut
kriteria,
menggunakan
menggabungjalin berdasarkan maklumat yang

(i) Menamakan nilai nombor hingga 1 000:


(a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam
perkataan.
(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam
bentuk angka.
(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.
(ii) Menentukan nilai nombor hingga 1 000:
(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut
dengan menggunakan objek, gambar, garis nombor
dan abakus 4:1.
(b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad
angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut
sebarang nombor yang terletak di antaranya.

1.2
Menulis nombor.

BAND

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan keb
Matematik, minat dan keseronokan m
Matematik, penghargaan terhadap keinda
keupayaan Matematik, nilai peribadi, nilai inte
procedural, bekerjasama, berdikari

B1

BBB:
guli, kad gambar, kad nombor, garis nombor, a
dan lembaran kerja muka surat 1-24 (rujuk Mo
TMK:
Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan

(i) Menulis sebarang nombor hingga 1 000 apabila diberi


nombor itu dalam perkataan.
(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga
1 000.

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hay

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000


STANDARD PEMBELAJARAN

BAND

PENGISIAN KURIKULUM

3
1.3
(18/1 22/1) Melengkapkan
rangkaian nombor

sebarang

(i) Membilang nombor dalam lingkungan 1 000 secara:


(a) seratus-seratus
(b) sepuluh-sepuluh
(c) satu-satu
(d) dua-dua
(e) lima-lima
tertib menaik dan menurun.
(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam
lingkungan 1 000 secara:
(a) Seratus-seratus
(b) Satu-satu
(c) Dua-dua
(d) Lima-lima
Tertib menaik dan menurun.

B1

B2

KREATIVITI DAN INOVASI:


menterjemahkan idea kepada bentuk
membuat perbandingan melalui pemerha
menyusun mengikut kriteria, menggunaka
menggabungjalin berdasarkan maklumat ya

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matemat
kebergunaan Matematik, minat dan kese
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, beke
berdikari

BBB:
kad nombor lembaran kerja muka surat 1-2
Modul)

TMK:
Murid menggunakan abakus bagi me
nombor

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergan
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelba
Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang h
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

BAND

TAJUK : 1. NOMBOR HINGGA 1 000


PENGISIAN KURIKULUM

45
(25/1 5/2)

1.4
Menentukan nilai tempat.

1.5
Membundarkan
sebarang
nombor kepada puluh dan
ratus terdekat.

(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam


sebarang nombor hingga 1 000.
(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
1 000.
(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:
(a) sebutan ratus, puluh dan sa,
(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap
digit.

B2

KREATIVITI DAN INOVASI:


menterjemahkan idea kepada bentuk
membuat perbandingan melalui pemerha
menyusun mengikut kriteria, menggunaka
menggabungjalin berdasarkan maklumat ya

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matemat
kebergunaan Matematik, minat dan kese
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, beke
berdikari

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 1 000


kepada puluh dan ratus yang terdekat

BBB:
garis nombor, kad nombor, dekak-dek
lembaran kerja muka surat 1-24 (rujuk Modu

B2

TMK:
Murid menggunakan abakus bagi me
nombor

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergan
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelba
Peta Titi

KEM. ABAD KE-21


Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang h
8 - 9 FEBRUARI 2016 (ISNIN SELASA) CUTI TAHUN BARU CINA 2016

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
68
(10/2 24/2)

2.1
Menambah
nombor

sebarang

dua

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000


BAND
PENGISIAN KURIKULUM

(i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit


tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus,
hasil tambahnya hingga 1 000.
(iii) Menambah sebarang dua
nombor dengan
menggunakan abakus 4:1.

KREATIVITI DAN INOVASI:


menghasilkan idea melalui pemerhatian, d
menyatakan idea secara lisan.

B3
2.2
Menambah
nombor.

sebarang

2.3
Menyelesaikan
tambah.

tiga

masalah

(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit


tanpa mengumpul semula.
(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
(a) sa ke puluh,
(b) puluh ke ratus,
(c) sa ke puluh dan puluh ke ratus,
hasil tambahnya hingga 1 000.
(iii) Menambah sebarang
tiga nombor dengan
menggunakan abakus 4:1.
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah
yang diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penambahan dua nombor.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, keyakinan mengg
dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan
dalam menyelesaikan masalah berkaitan
Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, ni
prosedural, berdikari, hemah tinggi

BBB:
kad nombor, kad gambar dan lembaran ke
surat 44-70 (rujuk Modul).

TMK:
Penggunaan power point bagi penambaha
kalkulator

B4
B5
B6

MINGGU 8 & 9 (25 FEB 2 MAC 2016) UJIAN SELARAS 1 2016

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergan
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesa

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
9 10
(3/3 11/3)

3.1
Menolak
nombor.

sebarang

dua

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 2. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000


BAND
PENGISIAN KURIKULUM

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa


mengumpul semula.
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul semula dari:
(a) puluh ke sa,
(b) ratus ke puluh,
(c) ratus ke puluh dan puluh ke sa
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.

3.2
Menolak berturut-turut dua
nombor daripada sebarang
nombor.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang


nombor hingga 1 000 tanpa dan dengan mengumpul
semula.
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang
nombor hingga 1 000 dengan menggunakan abakus
4:1.

3.3
Menyelesaikan masalah tolak
sebarang dua nombor.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tolak yang


diberi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
penolakan dua nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengimbas kembali idea praktikkan pros
untuk menghasilkan idea secara berterusa

B3

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, keyakinan meng
dan mengaplikasikan Matematik, cekal d
dalam
menyelesaikan
masalah
Matematik, nilai peribadi, nilai intera
prosedural, berdikari, hemah tinggi

BBB:
kad nombor dan lembaran kerja muka su
(rujuk Modul)
TMK:
Penggunaan power point dan kalkulator
B4
B5
B6

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul

12 - 20 MAC 2016 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2016


BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. DARAB

MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

11 12
(21/3 1/4)

4.1
Menulis ayat matematik bagi
operasi darab.

(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak


menggunakan:
(a) bahan konkrit,
(b) gambar,
(c) garis nombor.
(ii) Menulis ayat Matematik tambah berulang:
(a) dua-dua,
(b) lima-lima,
(c) sepuluh-sepuluh,
(d) empat-empat,
(iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan:
(a) mengguna dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata yang relevan dalam
konteks darab,
(b) menulis simbolnya,
(c) menggunakan simbol bagi menulis ayat
Matematik berdasarkan situasi yang diberi.
(iv) Menulis ayat Matematik darab apabila diberi kumpulan
dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat
berbantukan:
(a) Objek
(b) Gambar
(c) garis nombor
yang sama banyak.
(v) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan
operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan
nombor yang didarabkan.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
13 14

4.2

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan

BAND

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


Menghasilkan idea dari pemerhatian, men
secara kritis, fenomena dapatan makna.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, keyakinan meng
dan mengaplikasikan Matematik, cekal da
dalam
menyelesaikan
masalah
b
Matematik, nilai peribadi, nilai interak
prosedural, hemah tinggi, berdikari
B1
B3

BBB:
pensel, gula-gula, daun, kad simbol dan l
kerja muka surat 105-126 (rujuk Modul)
TMK:
Penggunaan power point, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergan
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelba
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kritis, Penyelesaian masalah
TAJUK : 4. DARAB
BAND

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:

(4/4 15/4)

Melengkap ayat Matematik


darab.

4.3
Menyatakan secara spontan
sifir darab.

4.4
Menyelesaikan masalah
harian yang melibatkan sifir
darab

berpandukan:
(a) objek konkrit,
(b) gambar,
(c) garis nombor.
(ii) Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar.
(iii) Melengkapkan ayat Matematik darab yang melibatkan
sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar.
(i) Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat,
satu dan sifar mengikut:
(a) tertib menaik,
(b) rawak,
(c) salah satu daripada dua nombor yang didarab
untuk memberi hasil darab tertentu.
(ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan
abakus 4:1
(i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi:
(a) mereka cerita berdasarkan ayat Matematik darab
yang diberi,
(b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
pendaraban dua nombor

mengimbas kembali idea, membuat perkai


mengubah suai idea

B3

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, keyakinan mengg
dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan
dalam menyelesaikan masalah berkaitan
Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, ni
prosedural, hemah tinggi, berdikari

BBB :
kad gambar, guli dan lembaran kerja muka
138 151 (rujuk Modul)
TMK:
Penggunaan power point, kalkulator
B4
B5
B6

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergan
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kritis, Penyelesaian masalah

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
15
(18/4 22/4)

5.1
Menulis ayat matematik bagi
operasi bahagi.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Mengelaskan kepada kumpulan dua-dua, lima-lima,
sepuluh-sepuluh dan empat-empat dengan
menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan
menggunakan:
(a) objek.

TAJUK : 5. BAHAGI
BAND

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


menghasilkan idea dari pemerhatian, meni
secara kritis, fenomena dapatan makna
SIKAP DAN NILAI:

(b) gambar.
(c) garis nombor.
(ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan:
(a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata yang relevan dalam konteks bahagi,
(b) menulis simbolnya,
(c) menggunakan simbol bahagi bagi menulis
ayat
Matematik berdasarkan situasi yang diberi.
(iii) Menulis ayat Matematik berdasarkan aktiviti:
(a) Pengumpulan
(b) Pengongsian
(c) tolak berturut-turut
(d) songsangan operasi darab

B1
B3

tanggapan positif terhadap Matematik dan


kebergunaan Matematik, keyakinan mengg
dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan
dalam menyelesaikan masalah berkaitan
Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nil
prosedural, berdikari, berdisiplin

BBB:
guli, kotak, pensel, straw, lembaran kerja m
surat 156 189 (rujuk Modul)
TMK:
Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Membuat keputusan, Bekerjasama
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
16 17
(25/4 6/5)

STANDARD PEMBELAJARAN

5.2
(i) Melengkapkan ayat Matematik yang melibatkan
Melengkap ayat Matematik
pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat
bahagi
berpandukan:
(a)
objek konkrit,
(b)
gambar,
(c)
garis nombor.
(ii) Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu.
(iii)Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan nombor
yang dibahagi adalah sifar.

TAJUK : 5. BAHAGI
BAND

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengimbas kembali idea, membuat perkait
mengubah suai idea

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, keyakinan mengg
dan mengaplikasikan Matematik, cekal dan
dalam menyelesaikan masalah berkaitan

(iv)Melengkapkan ayat Matematik bahagi yang melibatkan sifir


dua, lima, 10, empat, satu dan sifar.

B3

5.3
(i) Menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua,
Menyatakan secara spontan
lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut:
yang melibatkan
(a) tertib menaik,
pembahagian
(b) rawak.
(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi
untuk memberi hasil bahagi.
(ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.
5.4
Menyelesaikan masalah
harian yang melibatkan
pembahagian

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
18
(9/5 13/5)

(i) Menggunakan pembahagian dengan dua, lima, 10 dan


empat bagi:
(a) mereka cerita berdasarkan ayat Matematik bahagi
yang diberi,
(b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
pembahagian dengan dua, lima, 10, empat, satu dan
sifar.
STANDARD PEMBELAJARAN

BBB:
straw, gula-gula, lembaran kerja muka sura
205, 208, 214-216 (rujuk Modul)
TMK:
penggunaan power point
B4
B5
B6

(i) Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan


penyebutnya hingga 10 apabila disebut dan mengikut

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Membuat keputusan, Bekerjasama

TAJUK : 6. PECAHAN
BAND

6.1
(i) Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
Menamakan pecahan wajar.
penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan bahan
konkrit, gambar dan lipatan kertas.
(ii) Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu
perempat, satu perlima, satu perenam, satu pertujuh,
satu perlapan, satu persembilan dan satu persepuluh.
(iii)Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9
dan penyebutnya 10.
(iv)Melorek gambar rajah mengikut pecahan yang diberi.
6.2

Matematik, nilai peribadi, nilai interaksi, nil


prosedural, berdikari, berdisiplin

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


kenal pasti ciri, menterjemah idea, menghu
kait dan menganalisi persamaan dan perbe

B3

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan kesero
mempelajari Matematik, penghargaan terha
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, hemah ting
berdisiplin

Menulis pecahan wajar.


6.3
Membandingkan nilai dua
pecahan wajar.

lorekan pada gambar rajah.


(i) Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10, dengan
berpandukan lipatan kertas, papan pecahan dan
gambar rajah.

BBB:
kek, reben, kad pecahan, gunting, kertas d
lembaran kerja muka surat 221-228, 234-24
(rujuk Modul)
TMK:
CD-ROM

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Penyelesaian masalah
MINGGU 19 & 20 (17 23 MEI 2016) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 7. PERPULUHAN
BAND
PENGISIAN KURIKULUM

20
(24/5 27/5)

7.1
Mengenal pasti konsep
perpuluhan.

7.2
Menulis perpuluhan.
7.3
Membandingkan nilai
perpuluhan.

(i) Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan.


(ii) Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hinggga sifar
perpuluhan sembilan dengan betul.
(iii)Menunjukkan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9 pada garis
nombor.
(iv)Melorek gambar rajah mengikut perpuluhan yang diberi.

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengimbas kembali idea, menghubungkai
menganalisis persamaan dan perbezaan.

(i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan


sembilan apabila disebut, mengikut lorekan pada
gambar rajah dan pada garis nombor.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan kesero
mempelajari Matematik, penghargaan terha
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, berdikari, k

(i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar


perpuluhan sembilan, dengan berpandukan lipatan
kertas, garis nombor dan gambar rajah.

BBB:
garis nombor dan lembaran kerja muka su
260 (rujuk Modul)

B3

TMK:
Penggunaan power point

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kemahiran komunikasi, Kepimpinan
28 MEI 12 JUN 2016 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAJUK : 8. WANG
BAND

PENGISIAN KURIKULUM

21 22
(13/6 24/6)

8.1
Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100.
Mengenal dan menyebut nilaiii Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.
wang Malaysia.
iii Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang
memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100.
8.2
Menambah nilai wang.

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengenal
pasti
ciri,
menterjemah
menghubungkait dan menganalisi persam
perbezaan

(i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan:


(a) ringgit,
(b) sen
(c) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM100.
(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) sen,
(c) ringgit dan sen,
dan jumlahnya tidak melebihi RM100.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, minat dan kes
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, k
menggunakan dan mengaplikasikan M
cekal dan tabah dalam menyelesaikan
berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai
nilai prosedural, berdisiplin, berdikari, hem
B3

BBB:
wang syiling, wang kertas, catalog barang
4:1, lembaran kerja muka surat 263-268
(rujuk Modul)

TMK:
Penggunaan Power Point, abakus bagi me
nilai wang, kalkulator ,

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Ke
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 8. WANG

MINGGU
23 24
(27/6 5/7)

STANDARD KANDUNGAN
8.3
Menolak nilai wang.

STANDARD PEMBELAJARAN
(i) Menolak dua nilai wang yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) sen,
(c) ringgit dan sen.
(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang
nilai wang hingga RM100 yang melibatkan:
(a) ringgit,
(b) sen,
(c) ringgit dan sen.

8.4
(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah dan
Menyelesaikan masalah
tolak yang melibat wang.
harian yang melibatkan
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
operasi tambah dan operasi
tambah dan tolak berkaitan dengan wang.
tolak.

BAND

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengimbas kembali idea, memberi pelbaga
berkaitan tugasan, mempraktikkan penyele
masalah.
B3

B4
B5
B6

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik dan
kebergunaan Matematik, minat dan kesero
mempelajari Matematik, penghargaan terha
keindahan dan keupayaan Matematik, keya
menggunakan dan mengaplikasikan Matem
cekal dan tabah dalam menyelesaikan mas
berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai int
nilai prosedural, berdisiplin, berdikari, hem

BBB:
wang syiling, wang kertas, kad gambar, ob
seperti buku, pensel, pembaris, lembaran k
301, 307
TMK:
Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbaga
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Ke

6 JULAI 7 JULAI 2016 HARI RAYA PUASA


BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

25 26
9.1
(i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam.
(11/7 22/7) Menyatakan waktu dalam jam(ii) Mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan
dan minit.
gandaan lima minit pada muka jam.
(iii)Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan
gandaan lima minit.
(iv)Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada
perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya.
(v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit
dalam bentuk angka.
(vi)Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan
minit.
(i) Menyatakan perkaitan:
9.2
(a) hari dengan jam
Menyatakan perkaitan dalam
(b) jam dengan minit.
waktu.

TAJUK : 9. MASA DAN WAKTU


BAND
PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


mengenal pasti ciri dan situasi, menja
membuat sekuen.
B1

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, minat dan kes
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, k
menggunakan dan mengaplikasikan M
cekal dan tabah dalam menyelesaikan
berkaitan Matematik, nilai peribadi, nilai
nilai prosedural, berdikari

B2

BBB:
kad gambar, muka jam, lembaran kerja m
1- 2, 12-14, 18-26

TMK:
Paparan Power Point, latihan Power P
Word, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar
sepanjang
menyesuaikan diri

BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
27 28
(25/7 5/8)

10.1
Mengenal unit
dan meter

STANDARD PEMBELAJARAN

(i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan


sentimeter
senggatan pada pembaris dan pita ukur.
(ii) Mengenal ukuran panjang dalam:
(a) unit cm
(b) unit m
(iii)Menulis ukuran panjang yang diberi dalam:
(a) sentimeter dengan menggunakan simbol cm
(b) meter dengan menggunakan simbol m.

10.2
Mengukur
dalam
sentimeter dan meter

(i) Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam


unit
unit:
(a) sentimeter,
(b) meter
(ii) Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam
unit:
(a) sentimeter,
(b) meter
(iii) Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam

TAJUK: 10. PANJANG


BAND

B2

hayat,

Kem

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


membuat perbandingan, membuat pem
dengan menggunakan alat dan prosedur
menjana idea dan menghubungkait idea
pengetahuan sedia ada.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, minat dan kes
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, berdikar
tinggi
B3
BBB:
pembaris, pita ukur, lembaran kerja muka
40, 44-56 (rujuk Modul).

unit:
(a) sentimeter,
(b) meter
10.3
Menganggar dalam
sentimeter dan meter

unit

TMK:
Paparan Power Point serta murid membu
Power Point dan Word, kalkulator

(i) Menganggar panjang suatu objek dalam unit


sentimeter dan unit meter dan bandingkan anggaran
dengan ukuran sebenar.

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kepimpinan, Menaakul, Penyelesaian masa

BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
29 30
(8/8 19/8)

STANDARD PEMBELAJARAN

11.1
(i) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan
Mengenal unit gram dan
memerhatikan senggatan pada alat penimbang.
kilogram
(ii) Mengenal jisim dalam:
(a) unit g,
(b) unit kg.
(iii)Menulis jisim yang diberi dalam:
(a) gram dengan menggunakan simbol g,
(b) kilogram dengan menggunakan simbol kg.
11.2
(i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam:
Menimbang dalam unit gram
(a) gram,
dan kilogram
(b) kilogram.

TAJUK: 10. PANJANG


BAND

B2

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


Membuat pemerhatian, membanding,
inferens,
menghubungkait
idea
pengetahuan sedia ada dan membuat k
tentang sintesis akhir.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, minat dan kes
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, hemah ting

(i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan


11.3
kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan
Menganggar dalam unit gram
sebenar
dan kilogram

BBB:
Alat penimbang, objek berat dan rin
lembaran kerja muka surat 60-76 (rujuk Mo
B3

TMK:
Paparan Power Point serta murid membu
Power Point dan Word, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menaakul, Keusahawanan, Kemahiran kom

BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
31 32
(22/8 2/9)

STANDARD PEMBELAJARAN

12.1
(i) Mengenal unit mililiter dan liter dengan memerhatikan
Mengenal unit mililiter dan
senggatan pada silinder penyukat.
liter
(ii) Mengenal isi padu cecair dalam:
(a) unit ml,
(b) unit l.
(iii)Menulis jisim yang diberi dalam:
(a) mililiter dengan menggunakan simbol ml,
(b) liter dengan menggunakan simbol l.
12.2
(i) Menyukat, menanda dan merekodkan isi padu cecair yang
Menyukat dalam unit mililiter
ditentukan dalam:
dan liter
(a) mililiter,

TAJUK: 11. JISIM


BAND
B2

PENGISIAN KURIKULUM

KREATIVITI DAN INOVASI:


Membuat pemerhatian, membanding,
inferens,
menghubungkait
idea
pengetahuan sedia ada dan membuat k
tentang sintesis akhir.

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matema
kebergunaan Matematik, minat dan kes
mempelajari Matematik, penghargaan
keindahan dan keupayaan Matematik, nilai
nilai interaksi, nilai prosedural, berdikari

(b) liter.
12.3
Menganggar dalam
mililiter dan liter

B3

BBB:
kad imbasan, botol air pelbagai saiz, gel
cawan dan lembaran kerja muka surat 79(rujuk Modul)

(i) Menganggar isi padu cecair objek dalam unit mililiter dan
unit
liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar

TMK:
Paparan Power Point serta murid membu
Power Point dan Word, kalkulator

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berga
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelb
Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Inovatif, Menaakul, Keluwesan,
menyesuaikan diri
BIDANG: SUKATAN DAN GEOMETRI
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
33 36
(5/9 7/10)

STANDARD PEMBELAJARAN

13.1
(i) Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian.
Mengenal pasti bentuk tiga(ii) Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi.
dimensi
(i) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi:
13.2
kubus, kuboid, piramid tapak segi empat sama, silinder
Mengenal pasti bentangan
dan kon.
bentuk tiga dimensi
(i) Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian.
13.3
(ii) Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi: segi empat
Mengenal pasti bentuk dua
sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan.
dimensi

Kem

TAJUK: 13. BENTUK


BAND
PENGISIAN KURIKULUM
B2

B3

KREATIVITI DAN INOVASI


mengenalpasti ciri dan situasi sekelilin
mengimbas kembali idea, beri pelbagai cont
berkaitan tugasan, mempraktikkan proses krea
untuk menghasilkan idea secara spontan

SIKAP DAN NILAI:


tanggapan positif terhadap Matematik d
kebergunaan Matematik, minat dan keseronok
mempelajari Matematik, penghargaan terhad
keindahan dan keupayaan Matematik, n
peribadi, nilai interaksi, nilai prosedur
berdikari

BBB:
kad imbasan, objek 3D, objek di sekeliling kel
kad gambar dan lembaran kerja muka surat 1
103, 117-118 (rujuk Modul)

TMK:
Melukis paksi simetri menggunakan komputer

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Bergand
Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbag
Alir, Peta Titi
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Penyelesaian masalah, Kritis, Menaakul

10 18 SEPTEMBER 2016 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2016

MINGGU 37
(10 14 OKTOBER 2016)

ULANGKAJI

MINGGU 38
(17 21 OKTOBER 2016)

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2016

MINGGU 39
(24 OKTOBER 28 OKTOBER 2016)

MENYEMAK KERTAS PEPERIKSAAN


MENYEDIAKAN MARKAH PEPERIKSAAN
PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MENGEMASKINI REKOD PENCAPAIAN MURID

MINGGU 40 41
(1 11 NOVEMBER 2016)

MENCETAK SLIP PENCAPAIAN MURID


MENGEMASKINI FAIL PERIBADI DAN REKOD BERKENAAN
AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

MINGGU 42
(14 18 NOVEMBER 2016)

PEMULANGAN BUKU TEKS 2016


HARI ANUGERAH CEMERLANG 2016

MINGGU 43
(21 25 NOVEMBER 2016)

PENGAGIHAN BUKU TEKS 2017


GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN KELAS 2016

26 NOVEMBER 2016
2 JANUARI 2017

CUTI AKHIR TAHUN 2016