Anda di halaman 1dari 5

25/02/2016

HO ME

NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia

DISCLAIMER

PRIVACYPO LICY

CO NT ACT US

W AKT USO LAT MALAYSIA

SIT EMAP

IDEABERITA.COM
Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 - Kemunculan
Tamadun Awal Manusia
IDEABERITA

MAY18,2015

20
SHARES

Sharethiswithwithyourfriends

otaRingkasSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwal
Manusia.BerikutdisertakannotaringkasSejarahTingkatan4Bab1

KemunculanTamadunAwalManusia.
1.ZamanPraSejarah
1.1TahapZamanPraSejarah
1.2CiriCiriKehidupanManusia
2.KonsepTamadun
2.1MaknaTamadun
2.2PandanganSejarawanBaratDanIslam
3.CiriCiriTamadunAwalManusia
4.ProsesPembentukanTamadun
5.TamadunAwalDunia

CiriCiriKehidupanManusiaZAMANPALEOLITIK
Nomadhidupsecaraberpindahrandah
Tinggaldikaw.tepitasik,tepisg.dandidlm.gua
Hidupkelompokkeluarga@secaraberkumpulan
Saramemunguthasilhutan,memburubinatangdanmenangkapikan
http://www.ideaberita.com/2015/05/notasejarahtingkatan4bab1kemunculantamadunawalmanusia.html

1/5

25/02/2016

NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia

Peralatanbatu.Penciptaanlebihmengutamakanfungsidaripadanilaiestetika
@seni
CiriCiriKehidupanManusiaZAMANMESOLITIK
Nomadhidupsecaraberpindahrandah
Tinggaldikaw.tepitasik,tepitasikdandidlm.gua
Saramemburubinatangdanmenangkapikan
Peralatanjaring,perangkap,panahdananakpanah
CiriCiriKehidupanManusiaZAMANNEOLITIK
Menetapdalamkelompokyg.besar
Sarabercucuktanamdanternakbinatang
Peralatanbatuyg.lebihlicindanpelbagaifungsi.Tembikardaripadatanah
liat.
Pekerjaanpengkhususan(pembahagiantugas)
Barteradanyalebihanhasilberlakusistempertukaranbarang
Kepercayaankuasaghaib
CiriCiriKehidupanManusiaZAMANLOGAM
Meleburlogamspt.tembaga&timahdileburuntukmendapatkangangsa
Penciptaanperahudanrumah
Perdaganganantarabangsa(mulamenerokailautanyangLuas)
Penempatanbesar&kotakotapertahanan
Tulisanmerekodperistiwayangberlaku
Pendudukberlakupertambahan(munculbandarbandarbesaryangmenjadi
pusatkelahirantamadun)
Notaringkasseterusnyasilarujukdibawahini:
NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia
sejarahTingkatan4Bab1by61tamilan

http://www.ideaberita.com/2015/05/notasejarahtingkatan4bab1kemunculantamadunawalmanusia.html

2/5

25/02/2016

NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia

SHOWMEMORELIKESEJARAHTINGKATAN4BAB1
SIMILARTOSEJARAHTINGKATAN4BAB1
BACKTODOC
BrowsemorelikesejarahTingkatan4Bab1
Previous|Next
Tingkatan4bab1:KemunculanTamadunAwalManusia
zamripemanis
Tingkatan4bab2:PeningkatanTamadun
zamripemanis
Morefrom61tamilan
NotaRingkasSejarahBab2Tingkatan4
Previous|Next
ShernLynn
19469070PengantarIlmuEkonomi
Bab1.PptTamadunAwalManusia
61tamilan
dianabfly
IctChapter2
SejarahTingkatan4Bab3
61tamilan
JonnJoe
Bab2PeningkatanTamadun
maaksz
Notap&amppSejarahBAB1T4
razisktbi77
Sejarah4TingkatanBab1
kema_aku
sejarahtingkatan4:bab1
amay_89708
SejarahTingkatan4Bab2PeningkatanTamadun
KellyCham

OTHER POSTS...

kemerdekaannegara segmen12jam
notasejarah
bloglist#19
tingkatan3bab5
mialiana.com

hargaminyakpetrol
dandieselterkini
bulanmac2016

pt3jadualwaktu
pentaksirantingkatan
32016

spm2016jadual
waktupeperiksaan
bertulis

kegiatanekonomi
tugasangeografipt3
2015

jadualwaktuberbuka
puasadanimsak
2015negeriselangor

jadualpeperiksaan
spmu2016

FacebookComments

Addacomment...

FacebookCommentsPlugin

http://www.ideaberita.com/2015/05/notasejarahtingkatan4bab1kemunculantamadunawalmanusia.html

3/5

25/02/2016

NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia

N E X T P O S T : N OTASEJAR AH TIN GKATAN 4 BAB2 PEN IN GKATAN TAMAD U N


P R E V P O S T : SEN AR AIPR OGR AMU ITMYAN GAD ATEMU D U GA

508,409 pageviews
SEARCHBOX

Search
CustomSearch

BLO G AR C H IVE
BLOGARCHIVE

PO PU LAR PO STS
SoalanDanSkemaMarkahSejarahKertas3
NasionalismediMalaysiasehingga
PerangDuniaKedua

NiatMandiWajibAtauMandiHadas

LiveStreamingPahangVsTerengganu
LigaSuper2Mei2015

KoordinasiBadanNotaSains
Tingkatan4Bab2

NotaSejarahTingkatan4Bab2
PeningkatanTamadun

NotaSejarahTingkatan4Bab1
KemunculanTamadunAwalManusia
SPM2016JadualWaktuPeperiksaan
Bertulis
KeturunanDanVariasiNotaSains
Tingkatan4Bab3

7
8

PenyiasatanSaintifikNotaSains
Tingkatan4Bab1

JadualPeperiksaanSPMU2016

10

http://www.ideaberita.com/2015/05/notasejarahtingkatan4bab1kemunculantamadunawalmanusia.html

4/5

25/02/2016

NotaSejarahTingkatan4Bab1KemunculanTamadunAwalManusia

Jobdarirumah

IDEABERITA,ALLRIGHTSRESERVED

BACKTOTOP

ROCKWITHTHESISBLOGGERTEMPLATEFROMMALAYATIMES.COM

http://www.ideaberita.com/2015/05/notasejarahtingkatan4bab1kemunculantamadunawalmanusia.html

5/5

Anda mungkin juga menyukai