Anda di halaman 1dari 12

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
KURSUS: Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah

SEMESTER: 01
KOD: PSV3107

TAHUN: 2016
KREDIT: 3

Interaksi Bersemuka
Minggu

Tajuk dan Kandungan

Pendaftaran Pelajar

M1

Pengenalan Teori
pembelajaran dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
Teori Behaviourisme
Teori Kognitif
Teori Humanis
Teori Psiko-analitik
Teori Konstruktivisme
Menyediakan
Perancangan dan
Persediaan Mengajar

Menyediakan
Rancangan Tahunan
dan Semester

M2
Pendekatan dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
Pendekatan Proses
dan Produk
Pendekatan DBAE
(
Disciplinebased Art Education)
Pendekatan Chapman

Hasil Pembelajaran

Kuliah

Amali

Tutorial

Pentaksiran

Pembelajaran
Kendiri
(sebelum/
selepas kuliah)

Jam

Jam

Jam

Jam

Jam

Menganalisis konsep
teori-teori
pembelajaran.
- Teori
Behaviourisme
(Pavlov,Thorndike,Ski
Menghuraikan teori
nner)
pembelajaran yang
- Teori Kognitif
memperkukuh
(Piaget,Edward C
kandungan
Tolman)
pengetahuan (1.2)
- Teori Humanis
(CarlRogers, Maslow)
Menggunakan
- Teori Psiko-analitik
pengetahuan tentang
(Freud)
teori-teori
- Teori Konstruktivisme
pembelajaran dalam
(JohnDewey,
menyediakan
H.Gardner,
rancangan
Brunner)
pengajaran mengajar
( 2 jam )
(2) (1.3)
Menjelaskan teoriteori pembelajaran
yang sesuai dengan
aktiviti p&p PSV (1),
(1.1)

Membanding beza
pelbagai pendekatan
P&P PSV (1) (1.6)
Menghuraikan
konsep pendekatan
DBAE (1), (1.2)

Interaksi Bukan Bersemuka

Menganalisis
Pendekatan Proses
dan Produk
- Proses kreativiti dan
artistik
- penghasilan
karya/produk
Menganalisis konsep

Menghasilkan
rancangan
tahunan bagi
Tahun 1 dan
Tahun 4.
Menyenaraikan
aktiviti-aktiviti
bagi setiap
bidang kegiatan
dari tahun 1
hingga tahun 6
( 2 jam )

Pembentangan
Tugasan
menggunakan
Peta Minda
atau Microsoft
Power Point.
( 1 jam )

Tugasan:
Secara
kumpulan
Membuat
rumusan
tentang teori
teori
pembelajaran
dalam
pengajaran
P&P PSV.

Lain-lain
(Tugasan,
ulangkaji
dll)
Jam

Catatan

Rujukan :
- http:///www
My school
net.com

- PPKStrategi
dalam P&P

Menyediakan
rumusan
dalam bentuk
peta minda.

Pembentang
an hasil
tugasan
menggunaka
n Peta Minda
atau
Microsoft
Power Point.

Tugasan:
Secara
Kumpulan
Mengumpul
maklumat dan
membuat
rumusan
tentang
pendekatan-

Rujukan:
Sukatan dan
Huraian
Sukatan PSV
KBSR
Chapman,
H.Laura

SKEMA TLO

- Pemerhatian,
- Penerokaan,
- Penghasilan,
- Apresiasi

Menyediakan
Perancangan dan
Persediaan Mengajar

Menyediakan
Rancangan
Harian

M3

Pendekatan dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV

Pendekatan PSV
KBSR

Pendekatan
Pendidikan Seni
( John A.Michael )
Strategi dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV

Mengenal Konsep
- Pendekatan
Konstruktivisme
- Kemahiran Berfikir
- Pembelajaran
Masteri
Aplikasi strategi ke
dalam 4 Bidang
Kegiatan
Pendekatan, Kaedah dan
Teknik dalam pengajaran
dan pembelajaran PSV

Menggunakan
pengetahuan tentang
teori-teori
pembelajaran dalam
menyediakan
rancangan
pengajaran harian (2)
, (1.6)

Menjelaskan dan
menghuraikan
pelbagai
pendekatan dan
strategi dalam
menyediakan
rancangan
pengajaran dan
pembelajaran PSV
(1), (1.1)
Mengaplikasikan
nilai-nilai murni
dalam strategi
pengajaran dan
pembelajaran (5),
(3.3)
Menghuraikan
konsep strategi
pengajaan dan
pembelajaran PSV
(1.1)

Sesi
soaljawab.

pendekatan DBAE
- Sejarah seni
- Kritikan seni
- Produk seni
- Estetik

-Discover Art
J. Paul Getty(Getty Centre)

( 1 jam )

Menganalisis konsep
pendekatan Chapman
Pemerhatian
Penerokaan
Penghasilan
Apresiasi
( 2 jam )

Menyediakan
Rancangan
Harian.

Menganalisis
Pendekatan PSV
KBSR
Pemerhatian
secara aktif
Interaksi yang
kritis dan kreatif
dengan alat
dan bahan
apresiasi seni
visual secara
mudah
menghargai
nilai baik dalam
semua aspek
kehidupan.

Menghasilkan
bahan bantu
mengajar
berdasarkan:
Alat dan
bahan
penghasilan
Pemilihan
dan
Penyediaan
Sumber
Penggunaan
sumber bahan
cetak dan
elektronik

Strategi dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
Mengenal /
menghurai Konsep
- Kajian Masa Depan
- Kepelbagaian
Kecerdasan

pendekatan
dalam P&P..

Rujukan:
Mengakses
internet:
http://www
ppk.kpm.my/

( 2 jam )

( 2 jam )
-

Hower Gardner

Multiple
Intelligence
Pembentang
an hasil
tugasan
menggunaka
n jadual
atau
Microsoft
Power Point.
Sesi
soaljawab.

(1 jam )

Tugasan:
Secara
Kumpulan
Mengumpul
maklumat dan
membuat
rumusan
tentang
Strategi P&P.
Memilih
strategi yang
sesuai ke
dalam ke
empat-empat
bidang
kegiatan.
Hasil tugasan
disediakan
dalam bentuk
jadual.

Rujukan:
Mengakses
internet:
http://www
ppk.kpm.my/

SKEMA TLO

Mengaplikasi
strategi p&p ke
dalam 4 Bidang
Kegiatan PSV(3)

Pendekatan Individu
dan kumpulan dalam
PSV

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran

Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar

Menghasil dan
Memilih sumber

Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak

Menganalisis
pendekatan dan
strategi pengajaran
dan pembelajaran
untuk
menyediakan
bahan bantu
mengajar yang
berkesan serta
menghargai nilai
baik dalam semua
aspek
kehidupan(3),(1.6)
Menggunakan
pelbagai sumber
bahan bantu
mengajar secara
manual dan ICT
yang berkesan
(1,3,4) (1.3)

Aplikasi strategi P&P


ke dalam 4 Bidang
Kegiatan
- Menggambar
- Mencorak dan
Rekaan
- Membentuk dan
Membuat Binaan
- Mengenal Kraf
Tradisional

Bandingbeza antara
pendekatan,kaedah
dan teknik dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
- Pendekatan
Individu dan
kumpulan

Rujukan:
Mengakses
internet:
http://www
ppk.kpm.my/

( 2 jam )

M4
Pendekatan, Kaedah dan
Teknik dalam pengajaran
dan pembelajaran PSV

Kaedah simulasi,
sumbangsaran,
projek, akses kendiri,
dan lawatan
Teknik soal jawab,
teknik memberi
arahan,
Teknik tunjukcara,
teknik tindakbalas,
teknik bercerita,
kawalan kelas,
menggunakan
Sumber Bahan

Membanding beza
pendekatan,kaedah
dan teknik dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
(1)
Menggunakan
pendekatan, kaedah
dan teknik pada
mana-mana bidang
kegiatan. (3),(2.2)

Bandingbeza antara
pendekatan,kaedah
dan teknik dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
- Kaedah
simulasi,sumbangsaran
,projek,akses kendiri
dan lawatan.
- Teknik tunjukcara,
teknik
tindakbalas,teknik
bercerita.
Bandingbeza antara
pendekatan,kaedah
dan teknik dalam

Menghasilkan
sebuah buku
skrap digital.
( 2 jam )

Pembentangan
hasil tugasan
Sesi
sumbangsaran
Pembentangan
hasil aktivitiaktiviti bagi
setiap bidang
kegiatan dari
tahun 1 hingga
tahun 4
Pembentangan
hasil aktivitiaktiviti bagi

Tugasan:
Secara kumpulan
bertiga.
Mengaplikasikan
pendekatan,
kaedah dan
teknik pada
mana-mana
bidang kegiatan.

Rujukan:
Mengakses
internet:
http://www
ppk.kpm.my/

SKEMA TLO

Pengajaran dan
Pembelajaran
Teknik penerangan
menggunakan
contoh, ilustrasi dan
sumber P & P
Teknik Penutup
Strategi dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
Mengenal Konsep
- Kajian Masa Depan
- Kepelbagaian
kecerdasan
- Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
- Pembelajaran
Kontekstual

Menghuraikan
konsep pelbagai
strategi dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
(1.2)

pengajaran dan
pembelajaran PSV.
- Teknik penerangan
menggunakan contoh,
ilustrasi dan sumber P
&P
- Teknik Penutup

setiap bidang
kegiatan dari
tahun 1 hingga
tahun
( 1 jam )

Strategi dalam
pengajaran dan
pembelajaran PSV
Mengenal /
Menghurai
Konsep
- Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
- Pendekatan
Konstekstual
- Pendekatan
Konstruktivisme
- Kemahiran Berfikir
- Pembelajaran
Masteri

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran

Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar

Menghasil dan
Memilih sumber

Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak

Menghubungkaitkan
pengetahuan strategi
dan aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran dalam
menghasilkan
sumber
pembelajaran.(1.5)

Proses Pengajaran Mikro

Fokus penguasaan
kemahiran mengajar

Perancangan dan
Persediaan

Perlaksanaan

Maklumbalas

Kemahirankemahiran
pengajaran

Mengenalpasti
bidang jenis

Menyenaraikan
aktiviti-aktiviti bagi
setiap bidang
kegiatan dari tahun 1
hingga tahun 6 (4)

Membuat analisis
tentang proses
pengajaran:

Memindah
pengetahuan dan
kefahaman isi
kandungan
perancangan dan
persediaan mengajar
secara umum dan

( 2 jam )

M5

Fokus penguasaan
kemahiran mengajar
Perancangan dan
Persediaan
Perlaksanaan
Maklumbalas
Kemahirankemahiran
pengajaran dalam

Pembentangan
hasil aktivitiaktiviti bagi
setiap bidang
kegiatan dari
tahun 1 hingga
tahun 6
( 1 jam )

Tugasan:
Secara Individu
Menyenaraikan
aktiviti-aktiviti
bagi setiap
bidang kegiatan
dari tahun 1
hingga tahun 6

SKEMA TLO

kandungan
Menulis hasil
pembelajaran
mengikut aras, tahap
dan latarbelakang
Merancang alat dan
bahan untuk
penghasilan

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran

Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar

Menghasil dan
Memilih sumber

Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak

spesifik kepada
aktiviti pembelajaran
dan pembelajaran
PSV yang bermakna.
(4),(2.3)

Menghubungkait-kan
pengetahuan tentang
strategi, kemahiran
dan aktiviti untuk
menghasilkan
pelbagai Bahan
bantu mengajar
(1.5)

Menyatakan
pengalaman dan
pendapat dalam
aktiaviti apresiasi,
refleksi dan tindakan
pembetulan .(7.2)

PSV.
Mengenalpasti
bidang jenis
kandungan
Menulis hasil
pembelajaran
mengikut aras, tahap
dan
latarbelakang(kognitif
,psikomotor dan
afektif)
Merancang alat dan
bahan untuk
penghasilan
Mereka bentuk
Bahan Bantu P & P
Menggunakan
strategi, kaedah dan
teknik P & P
Mereka bentuk set
induksi
Mereka bentuk
langkah-langkah P &
P
Mereka bentuk aktiviti
pengajayaan dan
penambahbaikan.
Mereka bentuk aktiviti
apresiasi dan refleksi.
Mereka bentuk
penutup
Membuat
maklumbalas refleksi
dan tindakan
pembetulan

Menghasilkan
bahan bantu
mengajar
berdasarkan:
Alat dan
bahan
penghasilan
Pemilihan
dan
Penyediaan
Sumber
Penggunaan
sumber bahan
cetak dan
elektronik
( 2 jam )
-

( 2 jam )
M6
Proses Pengajaran Mikro
Mereka bentuk Bahan
Bantu P & P
Menggunakan strategi,
kaedah dan teknik P

Mengenal pasti
sumber yang
berkaitan dengan
mereka bentuk
bahan bantu
mengajar, set

( 2 jam )

(2 jam)

Pembentangan
hasil tugasan
rancangan
tahunan Tahun
1 dan Tahun 4.

Secara kumpulan
bertiga.
Menghasilkan
rancangan
tahunan bagi

Rujukan:
KPM (2003)
Huraian
Sukatan
Pelajaran
PSV,KBSR

SKEMA TLO

&P
Mereka bentuk set
induksi
Mereka bentuk
langkah-langkah P & P
Mereka bentuk aktiviti
pengajayaan dan
penambahbaikan
Mereka bentuk aktiviti
apresiasi dan refleksi.
Mereka bentuk penutup
Membuat maklumbalas
refleksi dan tindakan
pembetulan

( 1 Jam )

induksi, langkahlangkah p&p dan


aktiviti pengayaan
dan
penambahbaikan

Tahun 1 dan
Tahun 4

DBP

(1.5)
Menyusun strategi
untuk melaksanakan
rancangan tahunan
secara kritis, kreatif
dan inovatif.
(8.5)

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran
Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar
Menghasil dan Memilih
sumber
Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak
M7
Perancangan dan
Persediaan Mengajar.
Rancangan Pengajaran
Harian PSV
- Bidang Kegiatan
- Jenis aktiviti
- Kemahiran dan hasil
pembelajaran
- Pemilihan sumber
- Aktiviti induksi set
- Langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran
- Penutup
- Refleksi

Mengenal pasti isi


kandungan berkaitan
dengan konteks
pengajaran dan
pembelajaran
untuk menghasilkan
rancangan harian
mana-mana empat
bidang kegiatan
dengan lengkap.
(1.5)
Menghuraikan isi
kandungan
rancangan
pengajaran secara
profesional (2) dan

Perancangan dan
Persediaan Mengajar.
Rancangan
Pengajaran Harian
PSV
- Bidang Kegiatan
- Jenis aktiviti
- Kemahiran dan hasil
pembelajaran
- Pemilihan sumber
- Aktiviti induksi set
- Langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran
- Penutup
- Refleksi

Mengumpul
maklumat
berkaitan sumber
P&P.
Menghasilkan
bahan bantu
mengajar
berdasarkan:
Alat dan
bahan
penghasilan
Pemilihan
dan
Penyediaan
Sumber
Penggunaan

Pembentangan
hasil tugasan
rancangan
harian manamana bidang
kegiatan
dengan
lengkap.
( 1 jam )

Secara Individu
Menghasilkan
rancangan harian
mana-mana
empat bidang
kegiatan dengan
lengkap.

Rujukan:
- Sally
Beacham dan
Lori J.
Davis,2004
- Digital
Scrapbooking.
Boston:Thoms
on Courses
Technology
PTR

SKEMA TLO

(1.2, 3.3)

Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran
Bahan Bantu Mengajar
Alat dan Bahan
penghasilan
Pemilihan dan
Penyediaan Sumber
Penggunaan Sumber
Bahan Cetak dan
Elektronik

sumber bahan
cetak dan
elektronik
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran
Alat dan bahan
penghasilan
Pemilihan dan
Penyediaan Sumber
Penggunaan
sumber bahan cetak
dan elektronik

Membina
instrumen
kemahiran bagi
4 bidang
kegiatan.
( 2 jam )

( 2 jam )

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran
Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar
Menghasil dan Memilih
sumber
Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak
M8
Perancangan dan
Persediaan Mengajar
- Perancangan Tahunan
dan Semester
- Aplikasi 5P dalam
pengajaran dan
pembelajaran KBSR

Menyediakan
Perancangan dan
Persediaan Mengajar
- Menyediakan
Rancangan Tahunan

Menjelaskan dan
menguraikan aspekaspek dalam sumber
p&p(1.1)
Mengaplikasi
pelbagai pendekatan,
strategi, kaedah,
teknik dan kemahiran
5P dalam persediaan
peranangan
rancangan tahunan
semester dan (4),
(2.2)
Menyediakan
rancangan tahunan,

Membuat analisis
tentang Perancangan
dan Persediaan
Mengajar.
- Perancangan
Tahunan dan
Semester
- Aplikasi 5P dalam
pengajaran dan
pembelajaran KBSR
(Penggabungjalinan
kemahiran,Penyerap
an pengetahuan,
Penerapan nilai
murni, Pengayaan,
Pemulihan)

Menghasilkan
sebuah buku
skrap digital.
( 2 jam )

Pembentang
an hasil
tugasan
menggunaka
n Microsoft
Power Point.
( 1 jam )

Secara Individu
Mengumpul
sumber
internet dan
bahan
bercetak
sesuai bagi 4
bidang
kegiatan.

Rujukan:
- Sally
Beacham dan
Lori J.
Davis,2004
- Digital
Scrapbooking.
Boston:Thoms
on Courses
Technology
PTR

SKEMA TLO

dan Semester

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran dan
Pembelajaran
Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar
Menghasil dan Memilih
sumber
Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak

M9

semester dan harian


pengajaran dan
pembelajaran PSV
mengikut format
ditetapkan
(2),(2.1)

Menyediakan rancangan
tahunan dan semester.
( 2 jam )

Mengaplikasikan
nilai-nilai murni
dalam strategi
pengajaran dan
pembelajaran
(5),(3.3)

Perancangan dan
Persediaan Mengajar.
Rancangan Pengajaran
Harian PSV
- Bidang Kegiatan
- Jenis aktiviti
- Kemahiran dan hasil
pembelajaran
- Pemilihan sumber
- Aktiviti induksi set
- Langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran
- Penutup
- Refleksi

Mengaplikasi
pelbagai pendekatan,
strategi, kaedah,
teknik dan kemahiran
dalam penyediaan
rancangan
pengajaran harian

Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Mengaplikasi
kemahiran pengajaran
mikro
Membina instrumen
kemahiran
Membuat analisis
maklumbalas, refleksi
dan penilaian serta
tindakan susulan.

(4), (2.4)

(3), (2.1)
Mengaplikasikan
teori-teori pengajaran
dan pembelajaran
PSV melalui
pengajaran mikro
dan makro

Membuat analisis
tentang Rancangan
Pengajaran Harian
PSV
- Bidang Kegiatan
- Jenis aktiviti
- Kemahiran dan
hasil
pembelajaran
- Pemilihan sumber
- Aktiviti induksi set
- Langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran
- Penutup
- Refleksi
( 2 jam )

Pembentang
an hasil
tugasan
menggunaka
n Microsoft
Power Point.

Melaksanakan
pengajaran mikro
tumpuan kepada
kemahirankemahiran
pengajaran
mikro.

( 1 jam )
Membina
instrumen
kemahiran.
Membuat analisis
maklumbalas,
refleksi dan
penilaian serta
tindakan susulan
( 2 jam )

Secara Individu
Menghasilkan
rancangan
harian manamana bidang
kegiatan
dengan
lengkap.

SKEMA TLO

Sumber Pengajaran dan


Pembelajaran
M10

Bahan
Bantu Mengajar
Alat
dan Bahan
Penghasilan
Pemilih
an dan Penyediaan
Sumber
Penggu
naan Sumber bahan
Cetak dan Elektronik

Melaksanakan
Pengajaran Mikro

Menyediakan
Borang
pemerhatian dan
kolaborasi penilai

Menjelaskan dan
menguraikan aspekaspek dalam sumber
p&p(.5)
Mengenal pasti
sumber yang
berkaitan dengan
membina borang
pemerhatian dan
kolaborasi penilai.
Membuat analisis
maklumbalas,refleksi
dan penilaian serta
tindakan susulan.
(2.4)

Membanding beza bagi


aspek-aspek dalam
sumber P&P

Melaksanakan
Pengajaran
Mikro

Menyediakan
borang-borang
pemerhatian dan
kolabrasi penilai

Baha
n Bantu Mengajar
Alat
dan Bahan
Penghasilan
Pemili
han dan
Penyediaan Sumber
Peng
gunaan Sumber
bahan Cetak dan
Elektronik

Pembentang
an hasil
tugasan
menggunaka
n Microsoft
Power Point.

Tugasan
kumpulan:
Membina borang
pemerhatian dan
kolaborasi
penilai.

( 1 jam )

Membuat analisis
maklumbalas,refl
eksi dan
penilaian serta
tindakan susulan.
( 2 jam )

( 2 jam )

Membuat analisis
maklumbalas,
refleksi dan
penilaian serta
tindakan susulan.

M11

Menghasilkan Bahan
Sumber Pengajaran
dan Pembelajaran
Menghasil dan
Memilih sumber
Merujuk sumber
internet dan bahan
cetak
Melaksanakan
Pengajaran Mikro

Mengelas dan
mengkategorikan
bahan sumber yang
berkesan untuk
proses p&p

Mengaplikasikan
kemahiran p&p
dalam aktiviti
pengajaran

*KKP
Menghasilkan
sebuah buku
skrap digital.

Melaksanakan
Pengajaran
Mikro
Set Induksi dan
Pengenalan

Secara Individu
Mengumpul
sumber
internet dan
bahan
bercetak sesuai
bagi 4 bidang
kegiatan.

SKEMA TLO

Mengaplikasi

kemahiran
pengajaran mikro

M12

Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Mengaplikasi
kemahiran
pengajaran mikro

M13

Membina instrumen
kemahiran

Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Menyediakan Borang
pemerhatian dan
kolaborasi penilai
Membuat analisis
maklumbalas,
refleksi dan penilaian
serta tindakan
susulan

M14

Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Membuat analisis
maklumbalas,
refleksi dan penilaian
serta tindakan
susulan
Melaksanakan
Pengajaran Makro
Mengaplikasi

Menggunakan
pengetahuan dan
pengalaman dalam
membina instrumen
kemahiran

Berkebolehan
menentukan kriteria
yang terkandung
dalam borang
kolaborasi penilai
Berkemampuan
memberi pandangan
dan pendapat yang
jitu dalam refleksi

Berkebolehan
menghuraikan
kekuatan dan
kelemahan untuk
membuat tindakan
susulan
Menggunakan
pelbagai strategi p&p
yang berkesan dalam
pengajaran.

Melaksanakan
pengajaran
mikro tumpuan
kepada
kemahirankemahiran
pengajaran
mikro.
Melaksanakan
Pengajaran
Mikro
- Langkah
langkah
pengajaran
Membuat
analisis
maklumbalas,r
efleksi dan
penilian serta
tindakan
susulan
Membuat
analisis
maklumbalas,r
efleksi dan
penilian serta
tindakan
susulan.

Secara
Kumpulan
Membina
instrumen
kemahiran bagi
4 bidang
kegiatan.

Membina
borang
pemerhatian
dan kolaborasi
penilai.

SKEMA TLO

kemahiran
pengajaran makro
- Set Induksi
- Penyampaian
Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Membuat analisis
maklumbalas, refleksi
dan penilaian serta
tindakan susulan.

M15

Melaksanakan
Pengajaran Makro

Mengaplikasi
kemahiran
pengajaran makro
- Set Induksi
- Penyampaian
- Apresiasi dan
Refleksi
- Penutup

Mengaplikasi
pelbagai pendekatan,
strategi, kaedah dan
teknik pengajaran
dan pembelajaran
PSV
(3),(2.4)
Berkeupayaan
memindahkan dan
mengaplikasikan
kemahiran yang
dikuasai dalam
pelbagai situasi
sebenar (4),(2.3)

Membuat analisis
maklumbalas,refl
eksi dan penilian
serta tindakan
susulan.
1 jam (A)
Melaksanakan
pengajaran
Makro secara
individu serta
mengisi borang
pemerhatian dan
borang
kolaborasi.
Melaksanakan
Pengajaran
Mikro

Mengisi Borang
pemerhatian dan
kolaborasi penilai

- Set Induksi
- Penyampaian
- Apresiasi dan
Refleksi
- Penutup
4 jam (A)

M16

Melaksanakan
Pengajaran Mikro
Membuat analisis
maklumbalas, refleksi
dan penilaian serta
tindakan susulan.

Mengaplikasikan
teori-teori pengajaran
dan pembelajaran
PSV melalui
pengajaran mikro
dan makro
(4),(2.2)

Melaksanakan
pengajaran Mikro
secara individu
Membuat analisis
maklumbalas,refl
eksi dan penilian
serta tindakan

SKEMA TLO

Membuat analisis
maklumbalas,refleksi
dan penilian serta
tindakan susulan.
(1.6)
Kerja Kursus/Amali
Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah

susulan.
( 5 jam A )