Anda di halaman 1dari 42

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan

data kajian
Soal Selidik
Soalan berstruktur - Temubual
Dokumen - Analisis Dokumen
Catatan Tinjauan

Penggunaan bahasa yang mudah


Selaras dengan responden
Elakkan soalan yang sukar
Elakkan soalan yang dwi-maksud
Elakkan Soal selidik yang terlalu panjang
Elakkan Soalan yang kabur

Skala Pengukuran
Terdapat 4 jenis skala pengukuran dalam
soal selidik iaitu
Skala Norminal
Skala Ordinal
Skala Sela
Skala Nisbah

Dari segi hierarki, skala ini berada di


peringkat paling rendah
Nominal bererti memberi nama
Contoh: Lelaki, perempuan, Melayu, Cina,
India, bandar, Luar bandar, aliran sains,
aliran sastera
Setiap kategori di dalam sesuatu
pembolehubah boleh diberikan nilai angka
atau nombor yang fungsinya hanya sebagai
pengenalan atau kod kepada kategori

Dari segi hierarki, skala ordinal lebih tinggi


berbanding skala nominal.
Skala ordinal
memeringkatkan individu kepada beberapa
dimensi. Nombor atau kategori yang digunakan
menggambarkan maklumat asal pembolehubah
menunjukkan susunan daripada yang kecil
kepada yang besar atau pun dari kategori yang
tidak baik kepada kategori yang lebih baik.
Skala likert adalah skala pengukuran jenis
ordinal. Skala ordinal mempunyai susunan.
Contoh:
Tinggi, sederhana, rendah
Sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju,
sangat tidak setuju

Dari segi hierarki, skala sela lebih tinggi


berbanding skala ordinal
Skala sela biasanya melibatkan angkaangka atau sistem nombor.
Sela antara nombor adalah sama iaitu 1
Markah yang diperolehi daripada ujian
misalnya 70,80,85 dan sebagainya adalah
contoh skala pengukuran jenis sela

Skala pengukuran yang paling tinggi dari


segi hierarki. Skala pengukuran ini juga
menggunakan sistem nombor. Skala ini
mempunyai nilai 0 yang bererti. Nilai dalam
skala ini boleh ditambah, dikurangkan,
didarab dan dibahagi
Contoh: umur, suhu,berat, panjang, lebar

Kesahan sesuatu ujian menggambarkan


sejauhmana ujian atau alat ukuran
mengukur apa yang sepatutnya ia
dikehendaki mengukur (Tuckman, 1978)

Mengikut Mohd Majid (2005) kesahan


sesuatu alat ukur merujuk kepada sejauh
mana alat tersebut itu mengukur data yang
sepatutnya hendak mengukur. Mengikut
Anastasi dan Urbina (1997) pula, kesahan
dalam ujian merupakan apa yang ujian itu
ukur dan sebaik mana ia melakukannya.
Alias Baba (1999) menyatakan kesahan
ujian menunjukkan ujian itu benar-benar
mengukur apa yang sepatutnya diukur.

Kesahan Kandungan
Kesahan Gagasan
Kesahan
- Kriteria Jangkaan
- Kriteria Serentak

Kesahan kandungan sesuatu alat ukur


memberi fokus kepada kandungan itemitem dalam ujian.
Kesahan kandungan merujuk kepada sejauh
mana alat ukuran tersebut berupaya
mengumpul data yang merangkumi isi
kandungan sesuatu bidang yang diukur.

Perkataan minat, motivasi, stres merupakan


gagasan.
Gagasan merupakan sekumpulan konsep
yang ada difikiran tetapi kita tidak dapat
melihat objeknya secara langsung

Kesahan gagasan sesuatu alat ukuran


merujuk kepada sejauh mana alat ukuran
tersebut menghasilkan gerakbalas yang
mewakili gagasan yang diukur.(Mohd Majid ,
2005)
Oleh kerana gagsan terbentuk dari
sekumpulan konsep, definisi gagasan
biasanya dikaitkan dengan konsep yang
membentuk gagasan
Guna kajian interkorelasi dan analisis faktor

Gagasan bersifat abstrak, ia wujud tetapi


kewujudannya tidak dapat diukur secara
langsung
Kesahan gagasan boleh didapati dengan
menggunakan kajian interkorelasi dan
analisis faktor.

Kesahan kriteria sesuatu alat ukuran merujuk


kepada sejauhmana pertalian antara item-item
dalam alat ukuran dengan kriteria luar yang
berkecuali
Kriteria yang hendak diukur adalah kriteria
yang tekal sebagaimana yang ditunjukkan oleh
subjek diluar pengukuran. Contoh ujian
kemahiran bermain muzik mempunyai kesahan
kriteria yang tinggi dalam ujian muzik jika
pelajar yang mendapat markah tinggi dalam
ujian muzik boleh bermain muzik dengan baik.

Kriteria yang digunakan bagi menetukan


kesahan kriteria terdiri daripada dua jenis
iaitu kriteria serentak dan kriteria jangkaan

Kriteria serentak ialah kriteria yang ditunjukkan


pada masa yang sama atau hampir sama dengan
pengukuran yang dikenakan ke atas kriteria
tersebut.

Alat kajian bagi mengukur kebolehan bermain


muzik dikatakan mempunyai kesahan kriteria
serentak yang tinggi sekiranya seseorang pelajar
yang mencapai kebolehan yang cemerlang dalam
ujian tersebut
juga pada masa itu boleh
menunjukkan kebolehan bermain muzik dengan
baik.

Kriteria jangkaan adalah kriteria yang


ditunjukkan pada selang masa yang
berbeza selepas pengukuran dikenakan ke
atas kriteria tersebut.
Kesahan kriteria jangkaan alat kajian yang
mengukur kebolehan bermain muzik
dikatakan rendah jika kebolehannya
bermain muzik dengan baik apabila beliau
bermain muzik beberapa bulan selepas
ujian tersebut dijalankan

Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu


adalah konsisten (Tuckman, 1978)

Kebolehpercayaan instrumen ialah tahap


ketekalan ukuran apa sahaja yang diukur
(Ary, Jacobs, Razavieh & Sorensen 2006).

Kaedah Uji dan Uji-Kembali atau


(Test-Retest Reliability)
Kaedah Berbahagi-Dua atau
(Split-Half Reliability)
Kaedah Bentuk Setara atau Alternate
(Form Reliability)
Kaedah Kuder Richardson atau
(Alpha Cronbach Reliability

KEBOLEHPERCAYAAN UJI DAN UJI-KEMBALI

Skor yang diperoleh dalam ujian pra


dikorelasikan dengan skor yang diperoleh
dalam ujian pasca

KEBOLEHPERCAYAAN BERBAHAGI-DUA

Skor yang diperoleh daipada item genap dikorelasikan


dengan skor yang diperoleh daripada item ganjil

KEBOLEHPERCAYAAN BENTUK SETARA

Kebolehpercayaan
bentuk
setara
boleh
ditentukan dengan memberi dua ujian yang
mempunyai bentuk dan kandungan yang setara
kepada subjek yang sama dan mengira hubungan
skor setiap subjek di dalam kedua-dua ujian
tersebut.(Anastasi, 1988)

Kaedah ini berasaskan sisihan piawai


alat ukuran dan sisihan piawai itemitem
yang
berlainan..
Pekali
kebolehpercayaan
yang
diperolehi
melalui kaedah ini dikenali sebagai
pekali
kebolehpercayaan
alpha
Cronbach

Menurut Mohd Majid Konting (1990) dan


Kerlinger (1990) nilai pekali
kebolehpercayaan yang sesuai ialah .60
dan ke atas
Menurut Standard for Educational and
Psychological Test, untuk ujian
pencapaian tipikal nilainya antara .85
hingga .90 dan untuk ujian pencapaian
maksima nilainya ialah .90 dan ke atas

Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh


mana penyelidikan boleh diulang semula.

Penyelidikan
yang
menggunakan
pendekatan kajian kes yang unik serta
laporan pemerhatian dalam persekitaran
semula jadi amat sukar untuk diulang
semula.

Isu kesahan melibatkan persoalan berkaitan


kesimpulan
yang
dibuat
berdasarkan
pemerhatian
sama ada benar-benar
mewakili realiti empirikal iaitu sama ada
penyelidik memerhati dan mengukur apa
yang mereka fikir atau rasa mereka perhati
dan ukur.

Kesahan dan kebolehpercayaan dalam


penyelidikan kualitatif boleh ditingkatkan
melalui beberapa kaedah seperti triangulasi
dan penilaian rakan.

Sesuatu
ukuran
yang
kebolehpercayaan
tidak
mempunyai kesahan.

mempunyai
semestinya

Menguji dan membina keberkesanan alat ujian


Menilai kesesuaian reka bentuk kajian
Menilai teknik persampelan sama ada berkesan
Mengenal pasti masalah yang mungkin timbul
dalam kajian sebenar
Menentukan jumlah dan sumber kewangan,
peralatan yang diperlukan untuk kajian sebenar

Penyelidik perlu menyatakan alat statistik


yang akan digunakan untuk analisis data
sama ada statistik deskriptif seperti min,
sisihan piawai, kekerapan, peratus dan
graf atau statistik inferensi seperti Ujiant,ANOVA, Regresi Pelbagai, Khi Kuasa-Dua.
Alat statistik seperti Ujian-t, ANOVA,
Regresi Pelbagai, Korelasi Pearson dan Khi
Kuasa-Dua adalah alat staistik yang
sangat popular dalam kajian sains sosial

Alat Statistik yang sesuai mengikut skala pengukuran

Skala
Pengukuran
Pemboleh Ubah
1

Skala
Alat Satistik
Pengukuran
yang Sesuai
Pemboleh ubah
2

Kata Kunci

Sela-satu

Sela-satu

Hubungan
pembolehubah
sela

Korelasi
Pearson

Skala
Pengukuran
Pemboleh Ubah
1

Skala
Pengukuran
Pembolehuba
h2

Alat Statistik
Yang Sesuai

Kata Kunci

Nominal

Nominal

Khi Kuasa
dua/Pekali
Kontigensi

Hubungan dua
pembolehubah
Nominal

Nominal
Pembolehubah
tak bersandar
dengan 2 aras

Sela

Ujian-t

Perbezaan dua
min

Nominal
Pembolehubah
tak bersandar
dengan 3 aras
atau lebih

Sela

ANOVA

Perbezaan
lebih daripada
2 min

Penyelidik haruslah bertanggungjawab


terhadap penyelidikan yang dilaksanakan
dalam isu etika terhadap subjek atau
respondennya

Aspek penting dalam etika penyelidikan


Penyertaan sukarela
Kecederaan fizikal dan psikologi
Identiti pengkaji
Hak Cipta
Kejujuran
Integriti
Tanggungjawab sosial

Bab I : Pengenalan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Pendahuluan
Latar Belakang Kajian.
Pernyataan Masalah
Persoalan Kajian
Tujuan Kajian
Objektif Kajian
Kesignifikanan Kajian
Definisi
Limitasi Kajian
Hipotesis
Rumusan

BAB II
TEORI DAN KAJIAN LITERATUR
PENGENALAN
TEORI
KAJIAN LITERATUR PEMBOLEHUBAH A
KAJIAN LITERATUR PEMBOLEHUBAH B
KAJIAN LITERATUR HUBUNGAN
PEMBOLEHUBAH A DAN B
RUMUSAN BAB

BAB III METODOLOGI


Pendahuluan
Reka Bentuk kajian
Tempat Kajian
Prosedur Pemilihan Subjek Kajian
Subjek Kajian
Prosedur Mengumpul Maklumat Kajian
Alat Pengukuran
Cara Pemarkahan
Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ukuran
Prosedur Analisis Data
Kesimpulan

Rujukan
Lampiran
-Tempoh Perlaksanaan kajian
-Perbelanjaan

BAB IV DAPATAN KAJIAN

Pendahuluan

Keputusan Kajian

BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN,


IMPLIKASI DAN CADANGAN

Pendahuluan

Rumusan
~ Metodologi kajian
~ Dapatan Kajian

Perbincangan

Kesimpulan

Cadangan

Implikasi

Limitasi Kajian

Cadangan Untuk Kajian Lanjutan