Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS SWOT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2016
ANALISIS SWOT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KEKUATAN ( S )

KELEMAHAM (W )

S1. Kerjasama daripada pihak pengurusan sekolah sangat


memuaskan.

W1. Tempat mengadakan program tidak begitu selesa

S2. Kerjasama PIBG sangat baik

W2. Kekurangan sumber kewangan

S3. Kerjasama daripada guru dan kakitangan sekolah


sangat membantu
PELUANG (O)

ANCAMAN ( T)

O1. Jumlah murid yang ramai

T1. Kekangan masa

O2. Tenaga guru yang terkumpul

T2. Kekurangan tenaga pelaksana


T3. Peralatan audio visual kurang sempurna

ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK,


OBJRKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGIK PEMBINAAN PELAN STEATEGIK
( 2013 - 2017 )
ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Salah laku sosial


murid meningkat.
Peratus murid
sekolah yang
terlibat dalam kes
salah laku sosial
meningkat
kebelakangan ini

Mengurangkan
peratus murid
yang terlibat
dalam salah
laku sosial
kepada
peratusan yang
paling minimum

Meningkatkan
kefahaman
tentang cara
pergaulan yang
sihat dikalangan
murid sama ada
sama jantina
atau berlainan
jantina.

Peratus salah
laku sosial
dikalangan
murid sama
ada di
sekolah atau
luar sekolah
semakin
menurun

Bilangan murid
yang tidak hadir ke
sekolah semakin
meningkat.

Meningkatkan
minat dan
kecenderungan
murid untuk ke
sekolah bagi
mendapatkan
ilmu dan
kemahiran
akademik.

Mengurangkan
bilangan murid
yang tidak hadir
ke sekolah

Peratus
kehadiran
murid ke
sekolah
semakin
meningkat

SASARAN JANGKA
PANJANG
TOV 13 14 15 16 17
%
% % % %
%

10

90

0.5

INISIATIF/STRATEGIK

Menggunakan
hubungan baik dengan
ibu bapa, penjaga dan
masyarakat setempat
bagi meningkatkan
keberkesanan program
ini.

Menggunakan
kemahiran dan
kometmen guru mserta
94 96 98 99 99.5 ibu bapa bagi
meningkaykan
keberkesanan program
ini

PLAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGIK 1


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2016
ISU STRATEGIK

Salah laku sosial murid

MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan kefahaman tentang cara pergaulan yang sihat dalam


kalangan murid
Mrngurangkan jumlah murid yang terlibat dalam salah laku sosial

OBJIKTIF
STRATEGI

BIL

1.

PROGRAM

Program
Peningkatan
Sahsiah Cemerlang

Menggunakan hubungan baik dengan ibu bapa ,penjaga dan masyarakat


setempat bagi meningkatkan keberkesanan program ini.

T/JAWAB

- Guru
Besar
- Gbk
- G. Disiplin
- G. Agama
- Guru-Guru

TEMPOH

1 Bulan

KOS/
SUMBER
RM250.
UBK

OUTPUT

Peratus
murid yang
terlibat
dalam salah
laku sosial

KPI

PELAN
KO0NTENGENSI

Peratus salah
Ceramah dan
laku sosial
aktiviti sosial
dikalangan
murid sama ada
di sekolah atau
luar sekolah
semakin
menurun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 1


NAMA PROGRAM

Program Peningkatan Sahsiah Cemerlang

MATLAMAT

Meningkatkan kefahaman tentang tatasisila pergaulan yang sihat di antara rakanrakan yang berlainan jantina / yang sama jantina.
1 Bulan
Murid Tahap 2
RM250.00

TEMPOH
SASARAN
KOS

LANGKAH PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru Besar, GPK,


Penyelaras Program,
Guru-guru

1 hari

Guru Besar, GPK,


Penyelaras Program,
Guru-guru
Penyelaras Program,
Guru-guru

1 kali

Penyelaras Program,
Guru-guru

3 hari

Penyelaras Program,
Guru-guru
Guru Besar, GPK,
Penyelaras Program,
Guru-guru
Penyelaras Program,
Guru-guru

1 minggu

Mesyuarat jawatankuasa
1,1 ucapan guru besar
1.2 pembentukan jawatankuasa
dan pembahagian tugas
Taklimat kepada semua guru

3.

Taklimat kepada semua murid

4
5

Mempromosikan Program
- poster
- surat edaran
Pelaksanaan Program

Pemantauan

Penilaian

1 kali

Sepanjang program
berjalan

STSTUS/ PELAN
KONTENGENSI
Sekiranya guru besar
tiada GPK akan
mempengerusikan
mesyuarat
Sekiranya guru besar
tiada GPK akan
memberi taklimat
Sekiranya penyelaras
program tiada , guruguru akan memberi
taklimat

Dokumen
Pemantauan
Standard Penilaian

PLAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGIK 2


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ISU STRATEGIK

Bilangan murid yang tidak hadir ke sekolah semakin meningkat

MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan minat dan kecenderongan murid untuk ke sekolah begi


mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik
Mrngurangkan murid yang tidak ke sekolah

OBJIKTIF
STRATEGI

BIL

1.

PROGRAM

Ke Arah
Kecemerlangan
Akademik

Menggunakan kemahiran dan kometmen guru serta ibu bapa bagi


meningkatkan keberkesanan program ini.

T/JAWAB

- Guru
Besar
- Gpk
- Guru-Guru

TEMPOH

1 Bulan

KOS/
SUMBER
RM250.
UBK

OUTPUT

Peratus
kehadiran
murid ke
sekolah

KPI

PELAN
KO0NTENGENSI

Peratus
Permainan
kehadiran murid akademik
ke sekolah
meningkat

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 2


NAMA PROGRAM

Ke Arah Kecemerlangan Akademik

MATLAMAT

Meningkatkan minat dan kecenderongan murid untuk ke sekolah begi


mendapatkan ilmu dan kemahiran akademik.
1 Bulan
Murid Tahap 2
RM250.00

TEMPOH
SASARAN
KOS

LANGKAH PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru Besar, GPK,


Penyelaras Program,
Guru-guru

1 hari

Guru Besar, GPK,


Penyelaras Program,
Guru-guru
Penyelaras Program,
Guru-guru

1 kali

Penyelaras Program,
Guru-guru

3 hari

Penyelaras Program,
Guru-guru
Guru Besar, GPK,
Penyelaras Program,
Guru-guru
Penyelaras Program,
Guru-guru

1 minggu

Mesyuarat jawatankuasa
1,1 ucapan guru besar
1.2 pembentukan jawatankuasa
dan pembahagian tugas
Taklimat kepada semua guru

3.

Taklimat kepada semua murid

4
5

Mempromosikan Program
- poster
- surat edaran
Pelaksanaan Program

Pemantauan

Penilaian

1 kali

Sepanjang program
berjalan

STSTUS/ PELAN
KONTENGENSI
Sekiranya guru besar
tiada GPK akan
mempengerusikan
mesyuarat
Sekiranya guru besar
tiada GPK akan
memberi taklimat
Sekiranya penyelaras
program tiada , guruguru akan memberi
taklimat

Dokumen
Pemantauan
Standard Penilaian

ANALISIS SWOT KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


2016
ANALISIS KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
KEKUATAN ( S )

KELEMAHAM (W )

S1. Kerjasama daripada pihak pengurusan sekolah sangat


memuaskan.

W1. Tempat mengadakan program tidak begitu selesa


W2. Kekurangan sumber kewangan

S3. Kerjasama daripada guru pembimbing lain


sangat membantu

T3. Jumlah ahli kelab terlalu sedikit.

PELUANG (O)

ANCAMAN ( T)

O1. Jadual perjumpaan ahli kelab telah diaturkan oleh unit


koko

T1. Kekangan masa

O2. Tenaga guru yang terkumpul

T2. Ahli kelab terlibat dengan aktiviti lain pada masa yang
sama
T3. Ahli yang ditempatkan dalam kelab ini tidak menepati
ciri-ciri ahli PRS yang telah disyaratkan.

PLAN TAKTIKAL
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
2016

ISU STRATEGIK

Bilangan ahli yang terlibat secara aktif masih belum memuaskan

MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk mendapatkan kemahiran


membantu rakan dalam kalangan rakan sebaya.
Mendapatkan Sijil Penghargaan Tertinggi

OBJIKTIF
STRATEGI

BIL

1.

PROGRAM

Ke Arah Mendapat
Sijil Pengiktirafan
Tertinggi

Meningkatkan kemahiran ahli kelab dalam membantu diri mereka untuk


membantu rakan sebaya mereka.

T/JAWAB

- Guru
Besar
- Gpk
- Guru
Pemimpin
- Guru-Guru

TEMPOH

6 Bulan

KOS/
SUMBER
RM250.
UBK

OUTPUT

KPI

Peratus
penyertaan
ahli kelab
dalam
aktiviti yang
dirancang

Peratus
penyertaan ahli
kelab
meningkat

PELAN
KO0NTENGENSI

NAMA PROGRAM
MATLAMAT

PELAN OPERASI
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
2016
Ke Arah Mendapat Sijil Pengiktirafan Tertinggi
Meningkatkan minat dan kecenderungan murid untuk mendapatkan kemahiran
membantu rakan dalam kalangan rakan sebaya.
6 Bulan
Murid Tahap 2
RM250.00

TEMPOH
SASARAN
KOS

LANGKAH PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

GPK koko,
Penyelaras Program,
Guru-guru

1 hari

Mesyuarat jawatankuasa
1,1 ucapan GPK koko
1.2 pembentukan jawatankuasa
dan pembahagian tugas
Taklimat kepada semua guru

3.

Taklimat kepada semua murid

Penyelaras Program,
Guru-guru

1 kali

Penyelaras Program,
Guru-guru

1 minggu

Mempromosikan Program
- poster
- surat edaran
Pelaksanaan Program

3 bulan

Pemantauan

Penilaian

Penyelaras Program,
Guru-guru
GPK koko,
Penyelaras Program,
Guru-guru
Penyelaras Program,
Guru-guru

GPK koko, Penyelaras 1 kali


Program, Guru-guru

Sepanjang program
berjalan

STSTUS/ PELAN
KONTENGENSI
Sekiranya GPK koko
tiada GPK akan
mempengerusikan
mesyuarat
Sekiranya GPK koko
tiada, penyelaras akan
memberi taklimat
Sekiranya penyelaras
program tiada , gurupembimbing akan
memberi taklimat

Dokumen
Pemantauan
Standard Penilaian

ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK,


OBJRKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGIK PEMBINAAN PELAN STEATEGIK
( 2016 )
ISU STRATEGIK

MATLAMAT

Bilangan ahli yang


terlibat secara aktif
masih belum
memuaskan
.

Meningkatkan
minat dan
kecenderungan
murid untuk
mendapatkan
kemahiran
membantu rakan
dalam kalangan
rakan sebaya.

OBJEKTIF

Mendapatkan
Sijil
Penghargaan
Tertinggi

KPI

Peratus
penyertaan
ahli kelab
meningkat

SASARAN JANGKA
PANJANG
TOV 12 13 14 15 16
%
% % % % %

80

INISIATIF/STRATEGIK

Menggunakan
hubungan baik dengan
ibu bapa, penjaga dan
85 90 95 97 100 masyarakat setempat
bagi meningkatkan
keberkesanan program
ini.

PELAN OPERASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(sahsiah)

Nama Projek:

Program Peningkatan Sahsiah Cemerlang

Objektif

Meningkatkan kefahaman tentang tatasusila pergaulan yang sihat di


antara rakan yang berlainan jantina /yang sama jantina.

Tempoh

JANUARI FEBRUARI

Kumpulan Sasaran

Semua murid &warga sekolah

Guru Terlibat

HEM , GBSM, G. DISIPLIN, G.AGAMA

Proses Kerja

1. Pelantikan J/kuasa Program Pendidikan Sahsiah Cemerlang


2. Mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas,
merancang dan mengurus pelaksanaan proagram
3. Pelaksanaan Program:
- Ceramah Insan Cemerlang
- Ceramah Perlakuan beradap dan Bersopan santun
- Pertandingan Buku Skrap

Kekangan

Ruangan Ceramah yang tidak selesa

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan yang dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong
Kanan/Guru Agama/ Guru Kelas dan Penyelaras Program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sebulan sekali bagi setiap
kelas.

Penilaian

1. Keberkesanan pengurusan Program peningkatan Sahsiah


Cemerlang
2. Keberkesanan Ceramah
3. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
4. Pengurangan bilangan murid-murid melakukan salah laku
sosial

Penambahbaikan

Penilaian akan dilakukan bagi memperbaiki program-program yang


kurang berkesan pada masa hadapan.

PELAN OPERASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(Akademik)

Nama Projek:

Ke Arah Kecemerlangan Akademik

Tempoh :

MAC - APRIL

Kumpulan Sasaran :

Semua Murid

Guru Terlibat :

GPK, HEM, GPK KOKO, Guru Mata Pelajaran, GPSM

Proses Kerja :

1.Jawatankuasa Program mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk


merancang , mengagih tugasan serta menguruskan pelaksanaan
program.
2. Pelaksanaan Program:
- Ceramah Motivasi Umum
- Ceramah/Bengkil Pengurusan Masa
- Ceramah Kemahiran Belajar Cara Melajar

Kekangan :

Sukar memastikan penglibatan semua murid dalam program yang


dilaksanakan ini.

Pemantauan

Aspek Penilaian Meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/G. Mata
Pelajaran/Penyelaras Program berdasarkan:
- Pencapaian akademik semasa
- Kehadiran murid ke sekolah
- Bilangan yang tidak menyiapkan latihan/kerja sekolah

Penilaian

1. Keberkesanan kemahiran yang diberikan


2. Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
3. Keputusan Peperiksaan

Penambahbaikan

Post-mortem akan dibuat dari masa ke semasa untuk mengesan


kelemahan program bagi menambahbaikan keberkesanan program ini

KELAB PEMBIMBING RAKAN


SEBAYA PELAN OPERASI

Nama Projek:

Kemahiran Membantu

Tempoh :

JANUARI - MAC

Kumpulan Sasaran :

Semua Ahli PRS Sekolah

Guru Terlibat :
Proses Kerja :

Kekangan :
Pemantauan

HEM, GPK KOKO, Guru Pembimbing, GBSM


1.Jawatankuasa Program mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk
merancang , mengagih tugasan serta menguruskan pelaksanaan
program.
2. Pelaksanaan Program:
- Ceramah : Peranan dan Tanggungjawab PRS
- Ceramah/Bengkil Pengurusan Masa
- Ceramah /BengkilKemahiran Berkomunikasi
- Ceramah/Bengkil Kemahiran Membantu
Sukar memastikan penglibatan semua ahli dalam program yang
dilaksanakan ini.
Aspek Penilaian Meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/G. Mata
Pelajaran/Penyelaras Program berdasarkan:
i - Ketepatan melaksanakan tugasan harian
ii - Kesediaan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah
iii - Keberkesanan dalam menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan,
Guru & warga sekolah

Penilaian

i - Keberkesanan kemahiran yang diberikan


ii- kekerapan penglibatan dalam proses membantu
iii Maklumbalas daripada rakan-rakan, guru-guru dan warga sekolah

Penambahbaikan

Post-mortem akan dibuat dari masa ke semasa untuk mengesan


kelemahan program bagi menambahbaikan keberkesanan program ini