LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KERJA DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI GUDEP 03.007 ± 03.

008

PRAMUKA PENEGAK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CIMALAKA MASA BAKTI 2009 ± 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Pradana Putra,

Pradana Putri,

Cecep Hendrayana NIS 070810118

Dian Haerani NIS 070810225

Pembina Putra,

Pembina Putri,

Drs. Nana Rusmana NIP 19580706 198403 1 010

Efi Kurnia, S.Pd NIP 19700309 199301 2 001

Mengetahui Wamabigus,

Aceng Zakaria S. Pd NIP 19661105 199002 1 002

Menyetujui,

KEPALA SEKOLAH SMAN 2 CIMALAKA

Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh ± sungguh : 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara kesatuan republik Indonesia dan mengamalkan pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat 3. Menepati dasa darma pramuka

Dasa Darma
1. Takwa kepada tuhan yang maha esa 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 3. Patriot yang sopan dan kesatria 4. Patuh dan suka bermusyawarah 5. Rela menolong dan tabah 6. Rajin, terampil dan gembira 7. Hemat cermat dan bersahaja 8. Disiplin berani dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

SANDI AMBALAN PRAMUKA PENEGAK Diponegoro ± Kartini SMA Negeri 2 Cimalaka
Syarif Hidayat µ06 Deg ngadeg anjeun di pangadeg Sujud ka Nu Agung Nitah surti ka nagri Sumerah ka Nu Kawasa Nitah ibadah ka sagara

Yeuh lalanang jeung wanoja Tong poho ka impluk-impluk medal jeung purwadaksi Giwangkara medal ti asal Sabab, anjeun ksatria sajati

Najan keteyep nya lampah Nu atra jurang jeung jungkrang Anjeun tetep kukuh, pengkuh Dina nandangannana Salila Gusti mikaasih Dina ngaguar harepan nyata Ngudag tujuan nu mulya

Keris bakti jadi bukti Anjeun ksatria sajati Ngadidik ngatik tur ngais nu leutik Ngagambarkeun wanoja nu sasari

Bral tandang Bral miang Udag cita-cita anu mulya Tur mulang dina kamulyaan jeung kabagjaan

Arti Dalam Bahasa Indonesia Berdiri, berdirilah kalian di tempat yang tinggi Sujud kepada Tuhan Memberi ajaran untuk berbakti kepada Negara Pasrah (tawakal) kepada Yang Kuasa Memberi ajaran untuk beribadah (berbuat baik/mengharumkan) tanah air

Hei«.lelaki (pemuda) dan perempuan (pemudi) Jangan lupa kepada asal kamu dilahirkan dan asal yang kamu tempati Atas kejayaan tempat kamu dilahirkan (Sumedang Larang) Sebab kalian ksatria sejati

Walaupun meronta dalam melangkah Di hadapan hanya ada jurang dan karang Kalian tetap tegar dan kuat Dalam menjalaninya (hidup) Selama Tuhanm menyertai (di jalan yang benar) Dalam menggapai harapan yang nyata Kejarlah tujuan yang mulia

Keris bakti menjadikan bukti Kalian ksatria sejati (untuk Ambalan Diponegoro) Mendidik, mengayomi dan melindungi yang kecil (adik) Menggambarkan pemudi yang berseri/sesuai kudrat Illahi (untuk Ambalan Kartini)

Bral (suruhan pergi) berjuang Bral (suruhan pergi) mencari pengalaman hidup Kejar cita-cita yang luhur (mulia) Dan pulang dalam kemuliaan dan kebahagiaan (membawa hasil)

Syarif Hidayat µ06

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DEWAN KERJA AMBALAN GERAKAN PRAMUKA SMA NEGERI 2 CIMALAKA GUDEP 03.007 / 03.008 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Assalamu¶alaikum Wr.Wb. Salam Pramuka! Seriring salam dan do¶a kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan rahmat-Nya, kita dapat melakukan Musyawarah Ambalan (MUBAL) Tahun 2010 Dewan Kerja Ambalan Diponegoro ± Kartini SMA Negeri 2 Cimalaka. Pada kesempatan ini, akan kami sampaikan laporan aktivitas DKA SMA Negeri 2 Cimalaka masa bhakti 2009 2010 secara umum, dan kami mengajak kakak-kakak peserta Mubal Tahun 2009 untuk bersama menyusun kebijakan dan Program Kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak SMA Negeri 2 Cimalaka yang kita cintai. Mensukseskan serta memantapkan keterpaduan, keselarasan gerakan dan langkah pembinaan Pramuka Penegak merupakan tugas kita bersama, dalam pencapaian revitalisasi Gerakan Pramuka.

B. Maksud dan Tujuan Maksud 1. Mendapatkan gambaran pelaksanaan tugas pokok DKA SMA Negeri 2 Cimalaka. 2. Mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok DKA Diponegoro ± Kartini. Tujuan 1. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok DKA SMA Negeri 2 Cimalaka yang telah diamanatkan pada Mubal Tahun 2009. 2. Sebagai masukan dalam penyusunan Program Kerja DKA SMA Negeri 2 Cimalaka Periode 2010 - 2011. C. Dasar-dasar Penyusunan 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 2. Pola Mekanisme Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Penegak. 3. Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja.

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRAMUKA PENEGAK SMA NEGERI 2 CIMALAKA

A. Rencana Kerja Rencana kerja ini diamanatkan oleh Mubal Tahun 2009, yang merupakan titik tolak serta penuntun pelaksanaan tugas DKA Masa Bhakti 2010 - 2011, diantaranya :      Meningkatkan mekanisme pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak secara terarah dan terpadu. Meningkatkan dan mengembangkan ekstra kurikuler Pramuka sebagai wahana pengkaderan kepemimpinan serta keterampilan. Meningkatkan mutu Pramuka Penegak dan menitikberatkan pada pengetahuan dan keterampilan dengan kegiatan yang produktif, inovatif, kreatif, dan rekreatif. Meningkatkan mekanisme dan kedewasaan kerja. Memperlancar dan meningkatkan keharmonisan hubungan kerja dengan Kwartir Ranting maupun Kwartir Cabang.

B. Strategi Pencapaian Agar pencapaian Rencana Kerja 2009 - 2010 dapat dilaksanakan secara terarah, maka disusunlah tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Tahap I Semester 1, Bulan Januari s.d Juni, sebagai tahap pengkajian dan konsolidasi Dewan Kerja. 2. Tahap II Semester 2, Bulan Juli s.d Desember, sebagai tahap pemantapan dan Kegiatan Pramuka Penegak SMA Negeri 2 Cimalaka.

LAPORAN BIDANG ORGANISASI
Berdasarkan Musyawarah Gugus Depan 03.007 - 03.008 D.A. Diponegoro ± Kartini yang telah membentuk kepengurusan Dewan Ambalan sebagai berikut :

Mabigus Wakamabigus

: Kepala Sekolah SMAN 2 Cimalaka : Aceng Zakaria, S. Pd Dra. Widaningsih Drs. Yoyo Thoyib Ronjani

Pembina Putra

: Drs. Nana Rusmana Drs. Siswo Suhana Suherman S. Pd

Pembina Putri

: Efi Kurnia, S.Pd Cicih Sumarsih, S.Pd

Pradana Putra Pradana putri Krani Putra Krani Putri Juru Adat Putra Juru Adat Putri Juru Uang Putri

: Cecep Hendrayana : Dian Haerani : Chahyadi Gumilang : Witriyani : Rizki Ramadan : Susi : Marina

BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRAMUKA PENEGAK SMA NEGERI 2 CIMALAKA
A. Mekanisme Pembinaan dan Pengembangan Mekanisme pembinaan dan pengembangan yang terarah dan terpadu merupakan sasaran yang diinginkan oleh Dewan Kerja. DKA Diponegoro ± Kartini SMA Negeri 2 Cimalaka mulai menata tubuh dengan menyusun mekanisme berdasarkan SK Kwarnas No. 22 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja (PPDK), serta dengan adanya latihan rutin dan latihan gabungan. Hal ini dilaksanakan guna penyeragaman gerak dan langkah pembinaan dan mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota. Berkenaan dengan hal tersebut, maka DKA SMA Negeri 2 Cimalaka mengupayakan kegiatan operasional, diantaranya : PROGRAM KERJA GERAKAN PRAMUKA AMBALAN P.A. DIPONEGORO ± R.A. KARTINI Tabel 1 Agenda Mingguan

NO. 1.

KEGIATAN LATIHAN PENGENALAN KEBANTARAAN

MINGGU BULAN FEBRUARI 1 2 3 4 5

KET. PELAKSANA PEMBINA

2.

PENGISIAN & PENCAPAIAN SKU PENEGAK BANTARA

PEMBINA DKA

&

3.

PENCAPAIAN SKU PENEGAK

PEMBINA & DKA

NO.

KEGIATAN LATIHAN BANTARA

MINGGU BULAN 1 2 3 4 5

KET. PELAKSANA

4.

LATIHAN MEMASAK

MARET

PEMBINA & DKA PEMBINA & DKA

5.

LATIHAN PBB

6.

INDUSTRI PERTANIAN

DKA

7.

LATIHAN PEMBUATAN YEL ± YEL PRAMUKA, SAAT PERLOMBAAN

PEMBINA DKA

&

8.

LATIHAN PEMBUATAN YEL ± YEL PRAMUKA, SAAT PERLOMBAAN

APRIL

PEMBINA DKA

&

9.

MATERI KEPRAMUKAAN

DKA

10.

PBB & TEKPRAM

DKA

11.

P3K

MEI

DKA

12.

LATIHAN KEPEMIMPINAN

DKA

NO.

KEGIATAN LATIHAN ATAU PBB

MINGGU BULAN 1 2 3 4 5

KET. PELAKSANA

13.

MORSE

DKA

14.

LATIHAN RUTIN KEPRAMUKAAN

JUNI

DKA

15.

MASA ORIENTASI PRAMUKA

JULI

DKA

16.

PERSIAPAN MENYAMBUT HUT PRAMUKA

AGUSTUS

DKA PEMBINA

&

17.

PERSIAPAN KARNAVAL PRAMUKA

PEMBINA

18.

MATERI KEPRAMUKAAN

DKA

19.

PENJELAJAHAN DI SEKOLAH

DKA

20.

TALI TEMALI

SEPTEMBER

DKA

21.

MEMASAK

DKA

NO. 22.

KEGIATAN LATIHAN LATIHAN RUTIN DAN MATERI KEPRAMUKAAN

MINGGU BULAN OKTOBER 1 2 3 4 5

KET. PELAKSANA DKA

23.

PENGISIAN DAN PENGENALAN KEBANTARAAN

DKA

24.

PENGISIAN SKU BANTARA

NOVEMBER

DKA

25.

PEMANTAPAN DAN PENGUJIAN SKU BANTARA

DKA

PROGRAM KERJA GERAKAN PRAMUKA AMBALAN P.A. DIPONEGORO ± R.A. KARTINI

Tabel 2 Agenda Pokok/Bulanan NO. 1. KEGIATAN LATIHAN PELANTIKAN BANTARA BULAN JAN MINGGU 1 2 3 4 5 KET. PELAKSANA PEMBINA & DKA

2.

MASA TAMU

Juli

DKA

3. 4.

KEMAH BAKTI PERJALANAN LAKSANA

Oktober November

DKA DKA

Tabel 3 Kegiatan Partisipatif Tingkat Kwaran Cimalaka ANGGOTA NO. KEGIATAN PELAKSANAAN YANG IKUT SERTA 1. PD SAKA GELOMBANG II 2. HUT PRAMUKA PAWAI OBOR 3. HUT PRAMUKA FESTIVAL KARNAVAL 14 AGUSTUS 2009 25 ORANG MEMUASKAN 25 ± 26 April 2009 14 ORANG MEMUASKAN HASIL

13 AGUSTUS 2009

25 ORANG

MEMUASKAN

ANGGOTA NO. KEGIATAN PELAKSANAAN YANG IKUT SERTA 4. PENYULUHAN KPK 5. LCTK 05 SEPTEMBER 2009 09 SEPTEMBER 2009 6. 7. LATGAB PD SAKA GABUNGAN 03 OKTOBER 2009 19 ± 20 OKTOBER 2009 15 ORANG MEMUASKAN HASIL

15 ORANG 25 ORANG 18 ORANG

MEMUASKAN MEMUASKAN MEMUASKAN

Tabel 4 Kegiatan Partisipatif Tingkat Kwarcab Sumedang NO. 1. KEGIATAN RAIMUNA CABANG VI PELAKSANAAN 24 ± 28 DESEMBER 2009 PESERTA 16 ORANG HASIL MEMUASKAN

Potensi Akhir Hasil Pembinaan dan Pengembangan
Tabel 5 I. Perbandingan Potensi Pramuka Penegak SMAN 2 Cimalaka NO. 1. 2. 3 2008 2009 2010 TAHUN PUTRA 11 13 17 PUTRI 10 28 35 JUMLAH 21 41 52

Dari data di atas, ternyata terjadi peningkatan jumlah anggota. Dan peningkatannya sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh :    II. Ekstra kurikuler Gerakan Pramuka di sekolah sudah berkembang denagan baik. Meningkatnya minat siswa untuk menjadi anggota Pramuka. Banyaknya kegiatan lain di luar sekolah. Gambaran Potensi Satuan Karya NO. 1. TAHUN BHAYANGKARA PUTRA 16 PUTRI 20 JUMLAH 36

2.

WANABHAKTI

-

1

1

3.

BHAKTIHUSADA JUMLAH

2 18

4 25

6 43

Dari data di atas, ternyata terjadi peningkatan jumlah anggota. disebabkan oleh :   

Peningkatannya signifikan, hal ini

Ekstra kurikuler Gerakan Pramuka di sekolah mulai berkembang. Menaiknya minat siswa untuk menjadi anggota Pramuka. Banyaknya kegiatan lain di luar sekolah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KERJA
A. Hasil Pelaksanaan Tugas DKA DKA Diponegoro ± Kartini Masa Bhakti 2009 - 2010 dilantik pada tanggal 24 - 25 Januari 2009 di Kampus SMA Negeri 2 Cimalaka. Selama pelaksanaan tugas dapat dipresentasikan berbagai kegiatan rencana dan program kerja, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Pelaksanaan Tugas NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kegiatan Rapat Pleno Rapat Pimpinan Rapat Bidang Rapat Pelaksanaan Program Kegiatan Pokok Terprogram Kegiatan Pokok Tidak Terprogram Kegiatan Partisipatif Frekuensi 18 6 2 15 6 2 8 Presentase 31 % 10.52 % 3.5 % 26.31 % 10.52 % 3.5 % 14.03 %

Di samping itu, DKA SMAN 2 Cimalaka telah mencatat keberhasilan-keberhasilan Pembinaan sebagai berikut : 1. 2. Adanya hubungan yang harmonis antara DKA dengan DKR dan DKC. Pembinaan intern DKA dapat diandalkan dengan mengikuti satuan karya yang diantaranya : Saka

Bhayangkara, Saka Wanabhakti, serta Bhaktihusada. Dan masuknya DKA SMAN 2 Cimalaka menjadi Anggota DKR Cimalaka yang Ikut serta mensukseskan Jambore Ranting 2008.

B. Pembinaan dan Pengembangan Dewan Ambalan Secara koordinatif dan kosultatif, pembinaan dan pengembangan Dewan Ambalan tergabung dalam : 1. 2. 3. 4. 5. Sistem Kepemimpinan, Sistem Pengorganisasian, Sistem Administrasi, Sistem Evaluasi dan Laporan, serta Perencanaan Kegiatan

BAB V LAPORAN ADMINISTRASI, KEUANGAN DAN INVENTARIS
LAPORAN ADMINISTRASI A. Surat Masuk No 1. No. Surat 08/09.11 ± C Tanggal 11 Maret 2009 11 Maret 2009 Perihal Undangan Tujuan Kepengurusan Dewan Penegak Sidang Undangan Paripurna cabang Lomba Lintas Undangan Alam XXII Se ± Jawa 2009 Permohonan Peminjaman Barang Undangan PDSK Rapat Koordinasi Peminjaman Barang Asal Surat DKR Cimalaka DKR Cimalaka

2.

07/09.11 ± C

3.

022/LLA_XXII/08.11/17.107 17.108/B

Agustus 2009

SMAN 1 Sumedang

4.

89/09.11.22.003-004-C

30 Oktober 2009 5 November 2009 23

MAN 1 Sumedang Saka Bhayangkara MAN 1 Sumedang

5.

10/09.11.22 ± C

PDSK

6.

100/09.11 ± A

November 2009

Rapat Koordinasi

B. Keluar No No. Surat Jenis Kegiatan Pelantikan Bantara Pelantikan Bantara Perihal Tujuan

1.

01/03.007/008/11.22.09-C

Undangan Permohonan Izin

Pembina

2.

01/03.007/008/11.22.09

Orang tua siswa

No

No. Surat

Jenis Kegiatan Pelantikan Bantara Pelantikan Bantara Surat Jalan Laksana Perjalanan Laksana Perjalanan Laksana Surat Jalan Laksana II Perjalanan Laksana II Perjalanan Laksana II Konsolidasi Konsolidasi Konsolidasi Masa Tamu Masa Tamu

Perihal

Tujuan

3.

01/03.007/008/11.22.09-C

Undangan

OSIS

4.

01/03.007/008/11.22.09-C

Undangan

DKR

5.

06/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahuan Kapolsek

6.

06/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahuan DKR Cimalaka

7.

06/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahuan DKC Subang

8.

07/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahuan Kapolsek

9.

07/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahun DKR Cimalaka

10. 11. 12. 13. 14. 15.

07/03.007/008/11.22.09-C 08/03.007/008/11.22.09-C 08/03.007/008/11.22.09-C 08/03.007/008/11.22.09-C 09/03.007/008/11.22.09-C 09/03.007/008/11.22.09-C

Pemberitahun DKC Subang Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Guru Pembina OSIS Ekstrakurikuler Guru OSIS dan MPK

16.

09/03.007/008/11.22.09-C

Masa Tamu Buka Puasa bersama Buka Puasa bersama

Undangan

Ekstrakurikuler

17.

10/03.007/008/11.22.09-C

Undangan

Guru Pembina

18.

10/03.007/008/11.22.09-C

Undangan

OSIS dan MPK

No

No. Surat

Jenis Kegiatan Buka Puasa bersama Kemah Bakti Kemah Bakti

Perihal

Tujuan

19. 20. 21.

10/03.007/008/11.22.09-C 11/03.007/008/11.22.09-C 11/03.007/008/11.22.09

Undangan Undangan Izin Tempat

Ekstrakurikuler Guru Pembina Kepala Desa Cilumping Kapolsek

11/03.007/008/11.22.09 22. Kemah Bakti

Pemberitahuan Cilumping Buah Dua

23. 24.

11/03.007/008/11.22.09

Kemah Bakti Kemah Bakti

Surat Izin Orangtua

Orangtua Siswa

11/03.007/008/11.22.09

Pemberitahuan OSIS dan MPK

Laporan Keuangan Pramuka Periode 2009 ± 2010
Tgl/ Bln 1 Januari 2009 Februari 2009 Maret 2009 Keterangan 2 Saldo Awal bulan desember Saldo Awal Saldo dari Bulan Februari Uang kas Jumlah April 2009 Saldo dari Bulan Maret Jumlah Mei 2009 Saldo dari bulan April Uang SKK Jumlah Juni 2009 Saldo dari bulan Mei Jumlah Juli 2009 Saldo dari bulan Juni Masa Tamu Pengeluran Masa Tamu Jumlah Agustus 2009 Saldo dari bulan Juli Uang dari Sekolah Uang Karnaval HUT PRAMUKA Jumlah September 2009 Saldo dari bulan Agustus Pembayaran SKK Pemasukan pertandingan LCTK Pemasukan Seminar KPK Pembayaran Pendaftaran LCTK dan Seminar KPK Jumlah 349.000 330.000 19.000 80.000 100.000 180.000 369.000 169.000 150.000 469.000 169.000 200.000 200.000 200.000 169.000 Debit (Rp) 3 14.000 14.000 14.000 5.000 19.000 19.000 19.000 19.000 150.000 169.000 169.000 169.000 169.000 300.000 300.000 300.000 169.000 169.000 169.000 19.000 19.000 Kredit (Rp) 4 14.000 14.000 SAldo (Rp) 5

Oktober 2009

Saldo dari bulan September Uang TKK Uang Pembelian TKK Uang Pemasukan dari Sekolah Pengeluaran dari Kemah Bakti Jumlah

19.000 100.000 100.000 400.000 400.000 519.000 19.000 1.400.000 500.000 19.000

November 2009

Saldo dari bulan Oktober Pemasukan Pembuatan KAOS PRAMUKA Jumlah

1.419.000 1.419.000 500.000

1.419.000

Desember 2009

Saldo dari bulan November Pemasukan Pendaftaran RAIMUNA CABANG Pengeluaran DP Pembuatan KAOS Pembayaran Pendaftaran RAIMUNA CABANG Pemasukan dari sekolah Pengeluaran RAIMUNA Cabang Jumlah

700.000 500.000

200.000 200.000 2.119.000 719.000 719.000 719.000 719.000 0 1.400.000 719.000

Januari 2010

Saldo dari bulan Desember Pembayaran KAOS PRAMUKA Jumlah

LAPORAN INVENTARIS BARANG
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bakul Baskom Bakul Plastik Cukil Coet Tanah Gambar Bapak Pandu Garpu Besi Garpu Plastik Gelas Plastik Gelas Kaca Dingkul Kotak P3K Kursi Lemari Mega Phone Meja Mutu Mesin Tik Pisau Dapur Piring Plastik Piring Kaca Panci Piring Seng Parutan Kelapa Papan Struktur Organisasi Papan D.A. Dipokarti Papan Program Kerja Sendok Besi Sendok Plastik Mangkok Plastik Nama Barang 2 2 2 3 2 1 88 34 130 2 1 1 3 4 1 3 1 1 1 200 11 2 10 1 1 1 1 55 15 20 Jumlah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Talenan Susuk Seserok Baki Katel Besar + Kecil Citel Kompor Komplang Tenda Terpal Kasur busa Teko Bedog Piting 3 lubang Pacul Magicom Tenda Ploton Tikar Tempat Bendera Karpet Catur Karpet Hijau Smaphore Bendera Merah putih Bendera Wosm Bendera Pramuka Bambu Runcing Plastik Tenda Ember

4 4 3 4 3 1 1 3 5 2 1 2 1 1 1 1 2 4 2 2 4 6 1 2 1 12 1 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Lampiran 1

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN MASA TAMU SMA NEGERI 2 CIMALAKA 2009 - 2010

Tanggal 25 - 26 Juli 2009 I. Pemasukan

Dari sekolah sebesar Rp. 250.000,-

II. Pengeluaran 1. 2.       a. b. Administrasi Konsumsi Pembina Panitia Tamu Undangan OSIS MPK Tamu Ekskul Paskibra PMR 2 x 3000 5 x 3000 Rp. 6.000,Rp. 15.000,6 x 10.000 30 x 3000 5 x 3000 2 x 3000 2 x 3000 Rp. 60.000,Rp. 90.000,Rp. 15.000,Rp. 6.000,Rp. 6.000,Rp. 20.000,-

4. Biaya tak terduga Jumlah

Rp

32.000,-

Rp. 250.000,-

Lampiran 2

RINCIAN BIAYA KEMAH BAKTI DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI

1. ATK 2. Dokumentasi 3. Tanda panitia 4. Hadiah 5. Pembeliaan perkakas a. Pacul b. Golok 6. P3K 7. Biaya perkemahan a. Minyak tanah b. Bensin c. Tali rapia

Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000 Rp. 100.000

Rp. 30.000 Rp. 40.000

Rp. 400.000

Lampiran 3 RINCIAN BIAYA PELANTIKAN BANTARA DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI

1. ATK 2. Konsumsi a. Panitia b. Tamu Undangan 3. Pembelian Perlengkapan 4. Biaya tak terduga 25 15

Rp. 20.000,-

Rp. 100.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp 30.000,-

Rp. 250.000,-

Lampiran 4 RINCIAN BIAYA HUT PRAMUKA DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI

y

Dari sekolah Rp. 200.000 o Uang Pendaftaran 2 Sangga Rp. 200.000

Lampiran 5 RINCIAN BIAYA KEGIATAN PARTISIPATIF LCTK DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI

y y

Dari sekolah Rp. 50.000 Dari Siswa Rp. 25.000 o Uang Pendaftaran 3 Regu x 25.000 Rp. 75.000

Lampiran 6 RINCIAN BIAYA RAIMUNA CABANG DEWAN AMBALAN DIPONEGORO ± KARTINI

y y

Dari sekolah Rp. 700.000 Uang dari siswa Rp. 350.000 o Uang Pendaftaran o Transportasi o Konsumsi + Peralatan 2 Sangga Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000