Anda di halaman 1dari 3

SOAL SOAL PENGAYAAN BAB 15

1. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi ?


2. Tentukanlah bilangan bilangan kuantum
eletron yang terdpat pada atom Li (Z = 3)
dengan mengingat azas larangan Pauli !
3. Buatlah diagram tingkat energi elektron
atom Li !
4. Berapa besar energi yang diperlukan untuk
megionkan atom Li dari keadaan dasar !
5. Berikan penjelasan singkat artidari :
a) Azas Aufbau,
b) Azas larangan Pauli, dan
c) Kaidah Hund.
6. Energi ionisasi unsur dengan nomor atom 20
sampai 29 hampir sama. Mengapa terjadi
seperti itu sedangkan perbedaan besar
dalam energi ionisasiterjadi pada deretan
yang
berurutan
dengan
unsur
lain.
Perhatikan pada grafik energi ionisasi !
7. Energi ionisasi Li, Na, K, Rb dan Cs adlah
berturut turut 5,4 ; 5,1 ; 4,3 ; 4,2 ; 3,9 eV.
Semua berada pada grup I dari tabel
periode. Jelaskan penurunan energi ionisasi
karena pertambahan bilangan atomik !
8. Konfigurasi elektron karbon (Z = 6). Enam
elektron karbon akan menempati orbital
orbital dengan energi terendah, yaitu 2
elektron pada subkulit 1 s, 2 elektron pada
subkulit 2s, dan sisanya dari konfigurasi
elektron tersebut !
9. Perkiraan energi magnetik Vm untuk elektron
dalam keadaan 2p dari atom hidrogen
dengan pertolongan model Bohr yang dalan
keadaan N = 2 bersesuaian dengan keadaan
2 p.
10.
Tentukan jumlah elektron pada kulit
kulitnya untuk atom berikut :
(a) K (Z = 19)
(b) Sc (Z = 21)
(c) Cu (Z= 29)
(d) Br (Z = 35)
SOAL SOAL EVALUASI BAB 15
1. Penyebab kegagalan dari teori atom Bohr
adalah .
a. Energi elektron terkuantisasi.
b. Seluruh massa atom terpusat pada
inti.
c. Elektron dapat memancarkan energi
radiasi.
d. Atom dapat memancarkan energi
radiasi.

e. Elektron mempunyai massa.


2. Dari pasangan pasangan bilangan kuantum
di bawah ini yang dapat menggambarkan
keadaan suatu elektron pada atom karbon
adalah .
n
l
ml
ms
a.

b.

-1

c.

d.

-1

e.

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

3. Berikut ini ditunjukkan bilangan kuantum


utama (n) dan bilangan kuantum momen
sudut (l) dari empat elektron.
n
l
(1)
2
0
(2)
2
1
(3)
2
2
(4)
3
1
Elektron

elektron
manakah
yang
merupakan elektron jenis P?
a. (4) saja.
b. (2) dan (4)
c. (1) dan (4)
d. (2) dan (3)
e. (1) dan (2)
4. Macam elektron manakah yang tidak pernah
ada ?
a. Elektron 4s.
b. Elektron 5s.
c. Elektron 2d.
d. Elektron 5 d.
e. Elektron 2p.
5. Semua elektron yang terdapat pada sub kulit
d suatu atom mempunyai bilangan kuantum

a. n = 2
b. l = 2
c. m1 = 3
d. n = 4
e. ms = -

1
2

6. Semua elektron yang terdapat pada sub kulit


p suatu atom mempunyai bilangan kuantum
.
a. n = 1
b. l = 1
c. m = 0

d. l = 2

1
e. m1 =
2
7. Besarnya momentum sudut total untuk m1 =
3 adalah .
a.
b.
c.
d.
e.

h
2
h
2
h
2
h
2
h
2

3
6
7
10
12

8. Untuk bilangan orbital l = 1 maka


momentum magnetik memiliki . Macam
harga.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
9. Jumlah orbital pada kulit M adalah .
a. 2
b. 3
c. 7
d. 9
e. 16
10.
Penulisan simbol subkulit yang salah
adalah .
a. 2s.
b. 2p.
c. 2d.
d. 3p.
e. 4f.
11.
Orbital yang berbentuk simetris bola
adalah .
a. orbital s.
b. orbital p.
c. orbital d.
d. orbital f.
e. s, p.
12.
Dua elektron yang berada dalam satu
orbital
harus
mempunyai
spin
yang
berlawanan. Pernyataan ini sesuai dengan
.
a. Kaidah Hund.
b. Asas larangan Pauli.
c. Asas Aufbau.
d. Asas Heisenberg.
e. Hipotesis de Broglie.

13.
Harga harga bilangan kuantum yang
mungkin untuk suatu orbital adalah .
a. n = 1;
l = 1; m = 1
b.n = 2;
l = 2; m = 2
c. n = 3;
l = 2; m = 1
d. n = 1;
l = 2; m = 3
e. n = 3;
l = 1; m = 2
14.
Unsur
mempunyai
konfigurasi
24X
elektron .
a.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d6
b.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p4
c.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2
d.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5.
e.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
15.
Diketahui nomor atom Fe = 26, maka
konfigurasi elektron ion Fe3+ adalah .
a.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
b.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10
c.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
d.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 3d5
e.
1s2 2 s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4
SOAL URAIAN
1. Apakah kekurangan dari teori atom Bohr,
dan apa pula kelebihannya. Mengapa teori
atom Bohr ini tidak cocok pada atom
berelektron banyak ?
2. Apakah perbedaan antara spektrum garis
dengan
spektrum
kontinu,
bagaimana
caranya mengetahui bentuk spektrum dari
suatu gas ?
3. Apabila harga bilangan kuantum utama (n)
untuk suatu elektron adalah 4, sub kulit
apakah yang mungkin untuk elektron
tersebut, dan berapa orbital yang terdapat
dalam kulit untuk n = 4?
4. Tentukanlah harga harga n, l, ml, ms untuk
setiap orbital dalam sub kulit 2p ?
5. Tentukanlah harga harga m1 ( bilangan
kuantum magnetik ) untuk harga l = 0,12
dan 3.
6. Untuk harga bilangan kuantum orbital l = 3,
gambarkanlah
proyeksi
dari
bilangan
kuantum magnetik (ml) pada sumber lz.
Tentukan pula nilai dari lz untuk ml = 1 dan
2!
7. Tentukanlah harga harga ml dalam sub kulit
:
(a) 2p
(b) 4p (c) 3d (d) 5f
8. Menurut asas Pauli, dalam suatu atom
maupun molekul tidak terdapat dua elektron
yang mempunyai keempat bilangan kuantum
sama, apa yang dimaksudkan dengan
pernyataan tersebut ?

9. Tentukan jumlah kulit dan sub kulit elektron


pada bilangan kuantum, n = 3 l = 1 dan ml =
1!
10.
Tuliskan
kemungkinan
kombinasi
bilangan kuantum untuk orbital berikut:
(a) orbital 3s,
(b) orbital 2p, dan
(c) orbital 4d