Anda di halaman 1dari 86

A magyar helyesrs szablyai

Tizenkettedik kiads: 2015


AZ ELEKTRONIKUS VLTOZAT MUNKATRSAI
Vezet szerkeszt
Pomzi Gyngyi
Szmtstechnikai munkatrsak
Programozk: GL ZOLTN, MILE ISTVN
Termkmenedzser
KISS ZSUZSA

Kiadja az Akadmiai Kiad,


az 1795-ben alaptott Magyar Knyvkiadk
s Knyvterjesztk Egyeslsnek tagja
1117 Budapest, Prielle Kornlia u. 19.
www.akademiaikiado.hu
Akadmiai Kiad 2015

A kiadsrt felels az Akadmiai Kiad igazgatja


A kiadvnyrt felels: POMZI GYNGYI
Minden jog fenntartva!
A kiad s a szerzi jogi jogosultak elzetes rsbeli engedlye nlkl, bntetjogi s polgri jogi
felelssg terhe mellett tilos a m belertve a sokszorosts, a m bvtett, illetve rvidtett
vltozata kiadsnak jogt is mindennem jogosulatlan felhasznlsa, gy klnsen, de nem
kizrlagosan
1. a teljes m vagy a m brmelyik fejezetnek, avagy brmilyen egyb rszletnek brmely
technikval, ill. formban fotokpin, mikrofilmen vagy ms hordozn msolsa,
sokszorostsa, illetve brmilyen adatfeldolgoz-rendszerben val trolsa
2. a m vltozatlan, avagy bvtett, ill. rvidtett, tdolgozott vltozatnak brmilyen (pl.
papralap, CD-ROM) hordozn trtn kiadsa, nyilvnos eladsa, rdis s televzis
msorszrs tjn trtn kzvettse, internetes s intranetes felhasznlsa.
A mben megjelen ruk, runevek mellett szoks szerint nem tntetjk fel az azokhoz esetleg
kapcsold iparjogvdelmi oltalom (szabadalom, hasznlati minta, ipari minta, vdjegy, szrmazsi
jelzs, eredetmegjells) tnyt.
Az ilyennem utals hinya semmikpp nem rtelmezhet oly mdon, hogy az adott ru vagy nv
ne llna iparjogvdelmi oltalom alatt.

ELSZ

Ahelyesrsiszablyzatelz,11.,1984.vikiadsahromvtizedentszolgltahasznlit.A
szablyzatazonbannemlehetrk,nemmaradhatvltozatlan,hiszenfolytonvltozikmagaanyelv
s rszben a nyelvrl val felfogsunk is. Idrl idre (hszharminc venknt) szksg van a
mindenkori szablyzat mdostsra, a nyelv vltozsaihoz val hozzigaztsra. Ezrt az MTA
MagyarNyelviOsztlykzillandBizottsga(korbbinevnMagyarNyelviBizottsg)szksgesnek
ltta,hogyttekintsesmegjtvakzztegyehelyesrsunkszablyainakrendszert.
Az elkszt munklatok sorn a Magyar Nyelvi Osztlykzi lland Bizottsg megvizsglta
helyesrsunk minden krdskrt. ttekintette a magyar helyesrsi gyakorlatot s a felvetett
mdost javaslatokat. Ez az vtizedes folyamat azzal az elvi tanulsggal zrult, hogy a helyesrs
llandsga, a kikristlyosodott rsgyakorlat lnyegnek fenntartsa napjainkban sokkal fontosabb
trsadalmi rdekk vlt, mint brmikor ezeltt. rsrendszernk nagyobb mrv talaktsa ezrt
nemltszottszszernek.NemkvntmlyrehatreformotaMagyarTudomnyosAkadmiaNyelv
s Irodalomtudomnyok Osztlya sem, s a beszlkzssg sem ignyelt nagy mrtk
vltoztatsokat.Atrsadalmisatudomnyosrdektehtegyarntaztdiktlta,hogyagyakorlatban
saszakmaivitkbanmegszilrdulthagyomnymindenrtktmegrizzk.
Hangjellsnkrendszerepldulolymlyengykerezikamagyarbeszlkzssgtudatban,
hogyteljesthetetlennekbizonyultakamagyarbetllomnytalaktstclzjavaslatok.Aklnrs
s egybers hagyomnyos rendszert is clszerbb volt megtartani, ugyanakkor az erre vonatkoz
fejezetfelptsbenafelhasznlkattmogattalaktstrtnt.
A bizottsg clja az volt, hogy nagyobb vltoztatsok nlkl, knnyebben hasznlhat,
bizonyos mrtkig rugalmasabb szablyzatot adjon a hasznlk kezbe. Ezt a clt szolglja a
szablypontokban szerepl kivtelek szmnak cskkentse, a pldaszavak esetben a sok, kevs
megjells helyett listk kzlse, tovbb egyes szablyok alkalmazsnak vlaszthatv ttele.
Ennek rdekben szlettek j szablypontok vagy szablypontrszek, trtntek mdszertani
tszerkesztsek, illetleg maradtak el olyan szablypontok vagy szablypontrszek, amelyeket
meghaladottazid,vagynemahelyesrskrbetartoznak.
A bizottsg a szablyzat megszvegezsben rthetsgre s vilgossgra trekedett,
igyekezettkzismert,nemcsakanyelvszetbenhasznltrtelmezseketalkalmazni.
A helyesrs hagyomnyos rendszert rint legfbb vltozsok a jelenlegi, 12. kiadsban a
kvetkezk: a tulajdonnevek toldalkolsban egysgesen nem rvnyesl az egyszersts a
korbbanegyszerstsaltartozmagyarutnevekkrben;a kpzszer uttagkategrijba
sorolt(pl.fajta,fle,szer)elemeketszablyosuttagoknaktartjuk,tehtazilyenekettartalmaz
alakulatokatsszetettszavaknaktekintjk.
Annak ellenre, hogy a bizottsg tartzkodott a helyesrsi szablyok rendszernek
megvltoztatstl,aszablyzat12.kiadsatbbtekintetbenjelentsenklnbzikamegelztl.
Aszablyokrtelmezsbensmegfogalmazsbananyelvtudomnymaillspontjnakmegfelel
szemllet rvnyesl. A szablyzat 12. kiadsa, br (minden eldjhez hasonlan) a helyesrsi
egysgelmozdtjakvnlenni,a11.kiadsnlrugalmasabbantli mega helyesrstbbvitatott
krdst, gy pldul: az ingadoz kiejts h vg szavak val, vel s v, v ragos alakjait
ktflekppenlehetrni;nemktelezazelseje,elsejeistb.szalakokszmjegyesrsakorajtkirni;
vagy pldul: megengedbb a szablyzat a hrom szbl ll, 6 sztagnl hosszabb szavak
ktjelezsvelsabizottsgok,rendezvnyeknevnekrsvalkapcsolatbanis.
A szablyzathoz csatlakoz sztr jelentsen megjult. A 11. kiads tizenkettedik
lenyomathozkpestmintegy8000jszval(kztkaklhonimagyarsgnyelvhasznlatrajellemz
szavakkal is) gyarapodott a sztri anyag, illetleg kimaradtak az idszertlenn vlt elemek.
Helykre (a szablypontok pldi esetben is) a mai magyar nyelvhasznlk trsadalmi, gazdasgi,
politikaistudomnyosletnekfontossgyakranhasznltszavaikerltek.Aszablyokra,amelyek
az illet sz rsa szempontjbl fontosak, utalszmok hvjk fel a figyelmet. A cmszk utn

kvetkez, eltag s uttag szerint csoportostott szkapcsolatok s sszettelek a klnrsi


egybersikrdsekbensegtenek.
Aszavakhelyesrsaaszablyzathozigazodik.Ebblaziskvetkezik,hogyazeddigirsmdok
tlnyomrsztvltozatlanulmaradtak;csakkevsszrsamdosult,elismerveamregybkntis
elterjedt,helyeselhetrsmdokat.
A sztri rszben nagy figyelmet fordtott a szerkesztsg arra, hogy a magyar helyesrs
rtelemtkrz jellege szerint eligaztst adjon a klnbz jelentseknek megfelel rsmd
alkalmazshoz.
Aszerkesztkgyeltekarra,hogyahelyesrsegysgtszemeltttartvafigyelembevegyka
szakmaihelyesrsokrsmdjtis(eztmegknnytette,hogyaszakmaihelyesrsokmegalkotsban
aMagyarNyelviBizottsgiskzremkdtt).Aszablyzatgondoziegyeztettkanyelvszetsms
szaktudomnyokszempontjait,tiszteletbentartottkazakadmiaiszintenkidolgozottsjvhagyott
szakmaiszablyzatokatsszjegyzkeket.
Ksznetilletiazakadmiaiosztlyokbizottsgbadelegltkpviselit,akikjavaslataikkalsokat
segtettekasztrirszkialaktsbansolykoraszablypontokmegfogalmazsbanis.
KlnksznetilletiaMagyarNyelviOsztlykzillandBizottsgltalmegvlasztott11tag
szkebb munkabizottsg tagjait is, akik t ven keresztl azon dolgoztak, hogy a szablyzat s a
szjegyzk mind tartalmt, mind szerkezett tekintve minl tkletesebb formban kerljn a
nagykznsgel,sakikegyttalajelenszablyzatszerkesztislektoraiis.
AzAkadmiaiKiadvgezteabizottsgielterjesztsek,valamintaszablyzatifejezeteksa
sztr vltozatainak sokszorostst. Ezzel lehetv tettk, hogy a tervezeteket a bizottsg tagjai a
munkamindenfzisbanalaposanttanulmnyozhassk,sazelsvltozatelkszlstkvetenaz
addig sszelltott, mdostsokat, javaslatokat tartalmaz munkaanyag vlemnykrsi cllal
eljussonklnfleszakmaifrumokhoz:azMTANyelvtudomnyiIntzetbe,agyakorliskolkbas
klnbzkzpiskolkba,amagyaregyetemisfiskolainyelvszetitanszkekre,illetveamagyar
nyelvszettel foglalkoz hatron tli s ms eurpai tanszkekre. Felhvsunkra tbb mint ezer
javaslatrkezett,ezeketabizottsgmindmegfontolta,slehetsgszerintmegisfogadta.
A magyar helyesrs szablyainak 12. kiadst az MTA Magyar Nyelvi Osztlykzi lland
Bizottsga (korbbi nevn az MTA Magyar Nyelvi Bizottsga) dolgozta ki, s az MTA Nyelv s
IrodalomtudomnyokOsztlya,valamintaMagyarTudomnyosAkadmiaelnkehagytajv.

Az MTA Magyar Nyelvi Osztlykzi lland Bizottsga

Elnk: Keszler Borbla; trselnk: Grtsy Lszl; titkr: Tth Etelka. Tagok: Antaln Szab
gnes,BaczerowskiJanusz,FldiErvin,GerstnerKroly,GsyMria,HeltainNagyErzsbet(2006
2011igabizottsgtitkrais),HnyiEde,KemnyGbor,KissJen,LaczkKrisztina,MrtonfiAttila,
Nyomrkay Istvn (20062008ig a bizottsg elnke is), Prszky Gbor, Siptr Pter, Szathmri
Istvn, Tolcsvai Nagy Gbor, Zimnyi rpd. Osztlykpviselk: Bsze Pter (Orvosi Tudomnyok
Osztlya), Csiszr Imre (Matematikai Tudomnyok Osztlya), Kdr Bla (Gazdasg s
JogtudomnyokOsztlya),MichelbergerPl(MszakiTudomnyokOsztlya),ifj.NagyJzsef(Kmiai
Tudomnyok Osztlya), Pcs Tams (Biolgiai Tudomnyok Osztlya), Slyom Jen (Fizikai
Tudomnyok Osztlya), Szkely Gyrgy (Filozfiai s Trtnettudomnyok Osztlya), Tomcsnyi Pl
(AgrrtudomnyokOsztlya).Afentiekenkvlabizottsgtagjaivoltakmg(2006s2011kztt):
AdamiknJszAnna,BalzsGza(korbbantrselnkis),BencdyJzsef,BenkLornd,Deme
Lszl, Fbin Pl, Minya Kroly, Posgay Ildik, Sebestyn rpd, Szts Lszl, Varga Lszl.
Korbbi osztlykpviselk mg (2006 s 2011 kztt): Br Pter, ifj. Kzmr Mikls
(Fldtudomnyok Osztlya); Bcsa Ivn, Szcs Ivn (Agrrtudomnyok Osztlya); Csszr kos
(MatematikaiTudomnyokOsztlya);HartmannErvin(FizikaiTudomnyokOsztlya);HorvthTibor
(MszakiTudomnyokOsztlya);MahunkaSndor,Vene anerPl(BiolgiaiTudomnyokOsztlya);
MtysAntal(GazdasgsJogtudomnyokOsztlya);NyitraiJzsef(KmiaiTudomnyokOsztlya).


Tudnivalk
A magyar helyesrs szablyai
hasznlatval kapcsolatban

Amagyarhelyesrsszablyaihromrszblll:Szablyzat,Sztr,Trgymutat.
Aszablyzatszerkezetbenstartalmbanisakorbbihagyomnyokatkveti.Affejezetek
kisebb egysgekre oszlanak, amelyeket kln alcmek s egyb figyelemfelhv jelek tagolnak. A
szablyzat nemcsak kzli, hanem olykor meg is magyarzza a szablyokat. Az egyes szablypontok
mellett bsges pldaanyag tallhat, s utalszmok mutatjk, hogy a szablypontok milyen ms
szablyokkalllnakkapcsolatban.
A jelenlegi 12. kiads kveti a 11. kiadst, de olyan krdsekre s problmkra is megprbl
vlasztadni,amelyeknemszerepeltekazelzkiadsban.
Aszablyzatirsszelszorossszefggsbenhasznlhatasztr.
A sztr betrendben kzlt anyaga mindenekeltt azokat a kznyelvi szavakat s
szkapcsolatokat tartalmazza, amelyek helyesrsi szempontbl eligaztst kvnnak. Ezek mellett
helyet kaptak egyes, szaktudomnyi szempontbl fontos szavak, tovbb olyan, klnfle tpus
tulajdonnevekis,amelyektbbkevsbkzkeletnektekinthetk.
A sztr hasznlatt segt megjegyzsek

1. A szerkesztsben szmolni kellett azzal a tnnyel, hogy a klnrand kapcsolatok s az


egyberandsszettelekhatalmasszmanemteszilehetvolyansztrsszelltst,amelybena
megfelel betrendi helyen minden add rsproblma megoldsa fellelhet. Ezrt az
anyagkzlsben a szgyjtemny hasznlhatsgnak rdekben sok cmsz mellett szbokrokban
szerepelnek olyan sszettelek s kapcsolatok is, amelyekben az illet cmsz el vagy uttagknt
fordulel.Ezzelperszeegyttjrt,hogysokalakulatnemamagabetrendihelyn,hanemazel
vagyazuttagbokrbankapotthelyet(gypl.akonferenciaturizmusaturizmusbokrban).Ennla
htrnynl azonban sokkal jelentsebb az az elny, hogy a bokrok anyaga tbaigazt az azonos
tpus,deasztrbafelnemvettalakulatokrsmdjban.(Acsomagkldszolglatszkapcsolatpl.
nemtallhatasztrbansemnllcmszknt,semacsomag,sempedigaszolglatbokrban,de
azutbbihelyenmegvanakeresettelteljesenazonostpusgyermekmentszolglat.)
2. A sztr igen gyakran nemcsak arrl tjkoztatja hasznljt, hogy mit hogyan kell rni,
hanemamirtkrdsreisfelel.Ezrtsokadatmellettsorszm(sbetjel)utalaszablyzatirsznek
arraapontjra(salpontjra),amelyazilletalakulatrsmdjrlrendelkezik.
3.Agyjtemnyszmoscmszavtktflealakbankzljk.Haazilyenalakvltozatokazonos
rtkek,sezrtakzlssorrendjtlfggetlenlmindktformjukbanegyarnthelyesek,akkora
v.(=vagy)ktszttalljukkzttk:adventv.dvent;szrflv.szrfzv.szrfzik;stb.Haellenben
az alakvltozatok jelents, illetve hasznlatbeli klnbsggel prosulnak, az s ktsz kapcsolja
sszeket:prhuzamosoksprhuzamosak;siketssket;stb.
4. Azok az igei uttag klnrt kapcsolatok, amelyeknek s, s kpzs szrmazka
egyberand, mind alapformjukban, mind emltett szrmazkukban megtallhatk a maguk
betrendi helyn: hatlyba lp, de: hatlybalps; nagyra vgyik, de: nagyravgys; stb. Sokszor
azonbancsakaklnrtszrmazkotadjukmeg:letbentarts,szbahozsstb.Azilyenalakulatok
rsmdjblvilgosankvetkezik,hogyazletbentart,szbahozstb.alapformtisklnkellrni.
5. Ha a sztrban a ktjeles kapcsols sszettel ktjele egybeesik a sor vgi elvlaszts
jelvel,aktjel(figyelmeztetvellandmegltre)akvetkezsorelejnismegtallhat.
6.Azjszavakravonatkozhelyesrsijavaslatokameglvszablyozskiterjesztsntlaz
rsgyakorlat figyelembevtelvel alakultak ki. Ehhez tekintlyes korpuszok (elssorban a Magyar

nemzetiszvegtr,valamintfknttrtnetikrdsekesetnaMagyartrtnetikorpusz)saz
egyetemi,fiskolaihallgatkbevonsvalvgzetttesztfelmrsekadatainyjtottaksegtsget.
Asztrirszutnkvetkezikaszablypontokbanvaleligazodstsegttrgymutat.

Rvidtsek jegyzke

elv.:

=azelvlasztsmdja

(mn.)

=mellknv

(fn.)

=fnv

(mv.)

=mveltetige

(hsz.)

=hatrozsz

(nm.)

=nvms

(ik.)

=igekt

(nu.)

=nvut

(isz.)

=indulatsz

rv.:

=rvidtve

(ksz.)

=ktsz

(trt.)

=trtnelmi

l.

=lsd

v.

=vagy

***
A szerkesztk s a kiad leggondosabb munkja ellenre is minden knyvben, kiadvnyban
vannak,maradnakkisebbnagyobbhibkshinyok.Haahasznlilyettall,vagyhaszeretn,hogy
mshelyesrsiproblmk,illetveszavakisbekerljenekakvetkezlenyomatba,krjk,rtestsea
kiadt.szrevteleikkelhozzjrulhatnak,hogyakvetkezlenyomatokmgjobbaklehessenek.
***
A 12. kiads szerkeszti s lektorai

KeszlerBorbla,TthEtelka,SiptrPterAntalnSzabgnes,FldiErvin,Gerstner
Kroly,HeltainNagyErzsbet,HnyiEde,LaczkKrisztina,MrtonfiAttila,ZimnyirpdLengyel
Klra,Ndasdydm

VLTOZSOK
A MAGYAR HELYESRS SZABLYAI
12. KIADSBAN
A SZABLYZATI RSZ VLTOZSAI

A helyesrs szablyainak 12. kiadsban alapvet, lnyegi vltozsok nincsenek, csak klnfle
kisebb vltoztatsok. Ezek a kvetkezk: 1. a nyilvnval hibk kijavtsa, 2. a fogalmazs
pontostsa, 3. a sok, kevs megjells helyett listk adsa, 4. egyes rszek didaktikai szempont
tszerkesztse,5.szablypontvagyszablypontrszkihagysa,6.bizonyosszablyokenyhtse,azaz
a korbban szablyozott krdsek alternatvv ttele, 7. a szablypontok bvtse, kiegsztse, j
szablypontokbeiktatsa,8.szablyvltozs.
1. A nyilvnval hibk kijavtsa: Pldul az AkH.11 62. pontjnak msodik sorban
mssalhangzhelyettmagnhangzvan:62.Haegysszetettszeltagjahosszmssalhangzra
vgzdik (pl. sakk), uttagja pedig ugyanolyan magnhangzval [!] kezddik (pl. kr), a szelemz
elvetkvetvemegtartjukazalkottagokeredetirsmdjt.
2.Pldkaszvegpontostsra:AzAkH.1120.pontjagykezddik:Szavainktbbsgbenaz
i,u,azegszmagyarnyelvterleten rvid.Miveleztazlltsteddigmgkonkrtvizsglatokkal
senkisemigazolta,abizottsgakvetkezkppenvltoztattamegaszablypontszvegt:Aszavak
egyrszbenazi,,u,,,ejtseingadozhat.rsbanazonbanakialakultszablyokatkellkvetni.
A szablyzat tbb pontjban szerepel az, hogy egy szt nagybetvel runk. Helyesen: nagy
kezdbetvel.
3.Asok,kevsmegjellshelyettlistkadsa,pldul:AzAkH.1123.pontjbanahossz,
vgfnevekre18pldavolt.Most57van.
AzAkH.1127.a)pontjatrgyaljaazi,u,vltakozstmutatszavakat,decsupnkt
pldtemlt.Mostfelvansorolvaazsszesilyenvltakozstmutatsz.
4. Egyes rszek didaktikai szempont tszerkesztse. Pldul: Az AkH.11ben az els kt
fejezet:azltalnostudnivalksAbetk.EzeketkvetteeddigAkiejtsszerintirsmd,anlkl,
hogy sz esett volna a helyesrs alapelveirl. Most a harmadik fejezet cme: A hangjells. A
jelenlegifejezetek:ltalnostudnivalk,Abetk,Ahangjells.Azutbbifejezetnekazelspontjaa
kvetkez: 17. A magyar helyesrs egyik jellemzje, hogy a betk legtbbszr a kiejtett
beszdhangoknakfelelnekmeg.Aszavaksaszalakoklerstakvetkezelvekhatrozzkmeg:a
kiejts szerinti rsmd, a szelemz rsmd, a hagyomny szerinti rsmd s az egyszerst
rsmd.
Vltozott A klnrs s az egybers fejezete is, mivel a legnagyobb problmt mindig az
sszettelektantsastanulsajelentette.Azsszettelekgondjtteljesenmegoldaninemtudtuk,
de tszerkesztettk A klnrs s az egybers fejezetet. A 11. kiadsban a mell s alrendel
szsszetteltpusokalkottkarendezelvet,sazegyestpusokonbellmagyarztaaszablyzataz
egybersszksgessgt.Mostafejezetelejnfelsoroljaaszablyzatazsszettelkeletkezsnek
forrsait,satovbbiakbaneszerintarendezelvszerinttrgyaljaazegyestpusokat.
5. Korbban szablyozott krdsek kivtele a szablyozs all (szablypont vagy
szablypontrszek kihagysa). Kimaradt pldul a 11. kiads 36. pontja, mivel a kpzvltozatok
krdsenemhelyesrsiproblma.Ezutnakorbbiszablypontbanszereplszavakcsakasztrban
szerepelnek.
ltalban kimaradtak a szavak ejtsre vonatkoz rszek is, fknt azrt, mivel pontos
adatokkalnemrendelkeznkazegyesszavakejtsvelkapcsolatban.gyvaneza37.pontnlis(A
trgyragjt,attmindigrvidenejtjk.).
Kimaradtazasszonynevekrsrlszlrszis(AkH.11159.),mivelazasszonynevektpusairl
nemahelyesrsiszablyzatokrendelkeznek.

Ugyancsak kimaradt a gptpusok stb. bet vagy sz s szmjelzsnek kapcsolsrl szl


rsz[AkH.11263.d)],mivelezeketagyrtkszoktkmeghatrozni.
Kimaradtapostaicmzsrevonatkozszablypontis(AkH.11298.),mivelacmzstapostarja
el,sannyivltozataltezikacmzsnek,hogynehzaztpontosszablybafoglalni.
6. Bizonyos szablyok enyhtse, fakultatvv ttele: Ezutn az ingadoz kiejts h vg
szavak ragos alakjait ktflekppen is lehet rni: AkH.12 82. e) Azoknak a h vg fneveknek,
amelyeknekakiejtseingadozik(dh:[d]v.[dh];mh[m]v.[mh]stb.[v.74.]),aval,velsa
v,vragosalakjtrniisktflekppenlehet:dhvel[dvel]dhhel,mhv[mv]mhhstb.
AzAkH.1274.pontjapediggyhangzik:Ahvgszavakkzljellemzenach,dh,juh,mh,rh
ejtsealapalakbansamssalhangzskezdettoldalkosalakokbaningadozhat:dh:[d]v.[dh];
dhnek:[dnek]v.[dhnek];mh[m]v.[mh];mhtl:[mtl]v.[mhtl];stb.rsbanazonbana
szavakmindenalakjbanjelenvanah.
Ezutnbizonyoskzszavaknagybetvelkezdhetkhivatalosiratokban.A148.pontszvegeaz
j vltozatban a kvetkezkppen fog hangzani: A kznevek nagybets kezdse nem szoksos a
magyar rsgyakorlatban, kivve a hivatalos iratokban, pldul: Alperes, Felperes, Elad, Vev,
Szerz.
Megengedbbaszablyzatazintzmnynevekrsban,pldul:AkH.12188.d)Azintzmny
tpust jell szavakat (minisztrium, egyetem, hivatal, intzet, iskola, vllalat, zem,
rendrkapitnysgstb.)ajnlatos[!]kiskezdbetvelrni,amikorvalamelyszvegbenegybizonyos
intzmnyre utalnak, br bels hasznlatra [!] az alkalmi tulajdonneveslsbl fakad nagy
kezdbets rs is elfogadhat [!], pldul: Fldrajztudomnyi Kutatintzet, de: a kutatintzet
kidolgozta v. a Kutatintzet kidolgozta; Orszgos Mszaki Fejlesztsi Bizottsg, de: a bizottsg
vlemnyeszerintv.aBizottsgvlemnyeszerint.
Nem rja el a szablyzat az eddig ktelez kisbets rst a kvetkez esetekben: az
intzmnyek kisebb egysgei megnevezsnek rsban [AkH.12 189. c): Az intzmnyek kisebb
egysgeinek tpusukra utal megnevezst helyesebb [!] kis kezdbetvel rni]; a nem lland
jelleggel mkd bizottsgok megnevezsnek rsban [AkH.12 189. c): A nem lland jelleggel
mkd bizottsgokra stb. utal szavakat, szkapcsolatokat szintn ajnlatos [!] kis kezdbetvel
rni.];arendezvnynevekrsban[AkH.12191.:Arendezvnyek,rendezvnysorozatok,trsadalmi
spolitikaimozgalmak,programokstb.nevtajnlatos[!]kiskezdbetvelrni].
A291.a)pontotkiegsztettkakvetkezkppen:[Haatssorszmneveketbetvelrjuk]
Ktezren fell (kivve az vszmokat), ha az ezres utn a szm mg folytatdik, az sszetett
szmnevetahtulrlszmoltszoksoshrmasszmcsoportokszerinttagoljuk,sacsoportokkz
ktjelettesznk.
Kibvtettk a 291. b) pont msodik bekezdst a kvetkezkppen: Ha t vagy tbb
szmjegy szmokkal egytt ngyjegyeket is runk egyazon oszlopba, ezeket is kzzel (esetleg
ponttal)tagoljuk,pldul:
21126
4210
112305
9258
Elfogadhat ezutn az elseje, elsejn, elsejig stb. szalakok tbbfle szmjegyes rsa is:
AkH.12 298.: 1. vagy 1je, 1n vagy 1jn, 1ig vagy 1jig stb. Az elseji vagy elsejei szalak
szmjeggyelrva:1ivagy1jivagy1jei.
AkH.12 300.: A szmjegyekkel rt ra s perc kz kettspontot is lehet tenni a korbban
megengedettpontonkvl(pl.10.35~10:35).
7. Szablypontok bvtse, kiegsztse, j szablypontok. A betrendbe sorols 14. a)
szablypontja a kvetkezkkel bvl: A betrendbe sorols szempontjbl nem tesznk
klnbsgetakissanagybetkkztt.Haazonbanktbesorolandegysgkzttcsupnebbena
vonatkozsban van klnbsg, akkor a kis kezdbets sz megelzi a nagy kezdbetst, pldul:
jcint,Jcint,opera,Opera,szcs,Szcs,viola,Viola.

Az AkH.12 139. pontja bvl: A kettnl tbb szbl alakult (gynevezett tbbszrs)
sszetteleket hat sztagig ktjel nlkl egyberjuk. [] A sztagszmlls szempontjai a
kvetkezk: Sztagszmon az sszetett sz jel s rag nlkli alakjnak sztagszmt rtjk. [] A
kpz az i kivtelvel beleszmt a sztagszmba. (A kvetkez tpusok miatt vltoztattunk:
gpjrmvezet, de [eddig]: gpjrmvezeti; magnnyugdjpnztr, de [eddig]: magn
nyugdjpnztri;vendgltipar,de[eddig]:vendgltiparistb.)
A 139. pont utols eltti bekezdse kiegszlt az albbi mdon: Az idegen szavakat s
eltagokat akkor tekintjk kln sszetteli tagnak, ha nllan is hasznlatosak, pldul:
miniszoknya, miniszoknyaviselet, vagy ha nllan is hasznlatos uttag jrul hozzjuk:
antialkoholista,antialkoholistaklub,biotechnolgia,biotechnolgiaipar;stb.
Az AkH.12 141. c) pontjba utols bekezdsknt betoldottuk: A szaknyelvben bizonyos
esetekbennemkifogsolhat(azrtelempontostkrztetserdekben)anagyktjelhasznlata
sem.
Az AkH.12 181. pontjba utols bekezdsknt betoldottuk: Ha egy eredetileg ktjellel
kapcsolt, fldrajzi kznvi uttagot tartalmaz fldrajzi nv kzterlet nevbe kerl, a ktjeles
rsmdotahelysgrsznevekgyakoriprhuzamossgamiattegybersvltjafel,pldul:Csrsz
rok Csrszrok utca, Ferenchegy Ferenchegyi t. [Ez a szably a szaknyelvi szablyozsba,
illetveaszablyzatipldaanyagbamrkorbbanbekerlt.]
Az AkH.11 190. pontjt a kvetkezkkel egsztettk ki: A plyaudvarok, megllhelyek,
replterek, mozik, szllodk, vendglk, eszpresszk, zletek, frdk, temetk, lakparkok s a
nem nll intzmnyt alkot termek stb. megnevezsben a tulajdonnvi rtk tagot (tagokat)
nagy kezdbetvel rjuk, az rtelmezsre szolgl kznvi tagot (tagokat) pedig kisbetvel kezdve
klnrjuk, pldul: Keleti plyaudvar, Katonatelep vasti megllhely, Corvin mozi, Vadszl
szlloda, Kis Rabl tterem, Apacuka internetkvz, Vn Dik eszpressz, Kaisers szupermarket,
Koronacipbolt,Lukcsfrd,Kerepesitemet,Sasadligetlakpark,Kossuthrdi,GomboczZoltn
terem (tanterem neve), Ndor terem (a Vakok llami Intzetnek hangversenyterme). Az
intzmnynvszer megjellsek rtelmezsre szolgl kznvi tag(ok) elhagyhat(k), pldul: a
Keletiblindul,aLukcsbajrszni,aKisRablbanvacsorztak,aKossuthonhallottam.[]Amozik,
vendglk, eszpresszk, zletek, frdk, temetk, lakparkok, szllodk, panzik, termek stb. neve
lehet intzmnynv is, pldul: Corvin Budapest Filmpalota, Vadszl Szlloda, Sport s
Rendezvnykzpont, Rzsakert Bevsrlkzpont, Szt. Lukcs Gygyfrd s Uszoda, Fiumei ti
NemzetiSrkert,ErzsbetSzlloda,PlatnPanzi,KlasszikRdi,CsontvryTerem,DerkovitsTerem.
[V.187.]
A214.pontnakja3.bekezdse:Azidegenneveknvkiegsztjt(bin,d,de,ten,van,von
stb.)nagykezdbetvelrjuk,haacsaldnvcmszkntszerepel,illetvekiemelten,szveglnll
(cmben,alrsban),pldul:DeGaulle,VanDyck(flamandfest),VonDyck(nmetmatematikus).A
teljesnvbenazonbanltalbanakiskezdbetsrsahelyes,pldul:CharlesdeGaulle,Sir
AnthonisvanDyck,WalthervonDyck.
ja217.pontd)rsze:Haazidegenrsmdszerintrtkzszvgnhangrtknlkli(n.
nma)betvan,vagyhaazutolskiejtetthangotbetknekbonyolult,rsrendszernkbenszokatlan
egyttese jelli, akkor az sszetteli uttagot mindig ktjellel kapcsoljuk az eltaghoz, pldul:
couchetterendels, limelikr, ragtimekoncert. Tulajdonnvi eltag sszettelek esetn mindig a
tulajdonneves sszettelek ltalnos szablya szerint jrunk el: Baudelairevers, Loirepart,
Shakespearedrma.
j szablypontok. 140. Kt ktjelet hasznlunk azokban a tbbszrs sszettelekben,
amelyeknek eltagja is ktjellel kapcsolt sszettel (tulajdonnvi vagy betszs eltag, illetleg
hrom mssalhangz tallkozsa miatt), pldul: Cvitaminadagols, Kossuthntanekls, Nobel
djtads,sakkkszletgyjtemny,tarokkkrtyajtkos,tbjrulkcskkents.
Atrgynevek.171.Atrgynevekkztartoznakanemzetiereklyk,ajrmvek,afegyverek,
a hangszerek, a hres drgakvek stb. nevei. Jellemzjk a nagy kezdbets rs. Nemzeti ereklyk
neve: Szent Jobb, Szent Korona stb. Hajnevek: Kisfaludy Sndor, Titanic, Santa Maria stb. Rgi
mozdonynevek: Ndor, Deki stb. rjrmvek neve: Apollo, Luna, Szaljut stb. Fegyvernevek:

Durandal(Rolandkardja),Excalibur(Artrkardja),Baba,KvrBerta(gy)stb.Hangszernevek:Lady
Blunt (egy Stradivariheged), Ignc (a szkesfehrvri bazilika harangja) stb. Gymntnevek:
Kohinoor,RzsasznPrducstb.
185. Ha egy csillagszati nv utols tagja kznv (felh, kd, stks stb.), ktjellel
kapcsoljuk az eltaghoz, pldul: Magellnfelh, Andromdakd, Jszolkd, Orionkd, Rkkd,
HaleBoppstks, Kopernikuszkrter. A mellknvkpzs szrmazkokban megrzdik a nagy
kezdbet,pldul:Andromdakdbeli.
jazrsjelekrendszervelsformaisajtossgaivalfoglalkozpontis(240.).
8.Szablyvltozs.Igenkevsesetbenvltozottszablyvagyszablypontrsz.Ilyena93.[az
AkH11ben 94.] szably, amelynek az els rsze gy hangzik: A toldalkols kvetkeztben egyms
mellkerlhromazonosmssalhangztjellbettkettzttreegyszerstjk,pldul:orra(=orr
+ ra) []. A szably msodik rsze azonban vltozott, az j rsz gy hangzik: A szably nem
rvnyesthet a tulajdonnevekre [a 11. kiadsban magyar csaldnevek szerepeltek csak!] (mg
akkor sem, ha kisbets elemkrl van sz) []: Hermannnl, Szlllel, Tarrrl, Wittmannn;
Bernadetttl, Mariannnal; Bonnnal, Bkkkel, Tallinnnak; Elzetttel, Knorrral; Blikkkel,
Szerelmes szonetttel []. [A tulajdonnevek toldalkolsakor teht egysgesen nem rvnyesl az
egyszersts,akorbbanazegyszerstsaltartozmagyarutnevekkrben(pl.Bernadettl
Bernadetttl),illetveakorbbannemszablyozottesetekbensem(pl.Blikkkel,Szerelmesszonett
tel)].
Ezutn a fajta, fle, nem, rt, rt, szer szavakat nem kpzszer uttagnak, hanem
uttagnak, azaz sszetteli tagnak tekintjk. A 132. szablypont kimondja, hogy A fajta, fle,
nem,rt,rt,szerstb.uttagotakzszkkalegyberjuk,pldul:msfajta,tzfle(de:10fle),
tbbfle, egynem, negyedrt, sokrt, gipszszer, nagyszer. Ebbl az kvetkezik, hogy ha a
szeruttagszvgszhozjrul,nemegyszerstjkaktjegybetket.

A PLDAANYAG S A SZTR MEGJULSA

A szablyzathoz csatlakoz sztr jelentsen megjult, a 11. kiads legutbbi, tizenkettedik


lenyomathozkpestmintegy8000szvalgyarapodott.jszavak,kifejezsekkerltekasztrba,s
rgi, elavult alakok elhagysa is szksgess vlt (pldul: agrkutya, tr knyvels, bilgeri,
csillaglb). A sztri rsz kiegszlt a hatron tli magyar fldrajzi nevek, intzmnyek, valamint a
jellegzetes hatron tli magyar szavak felvtelvel, ami szintn rgi adssga volt a szablyzatnak,
hiszen a szablyzat szndka szerint nem Magyarorszgnak, hanem valamennyi magyar
nyelvhasznlnakszl.
Aszerkesztkgyeltekarra,hogyahelyesrsegysgtszemeltttartva,figyelembevegyka
szakmaihelyesrsokrsmdjtis(eztmegknnytette,hogyaszakmaihelyesrsokmegalkotsban
aMagyarNyelviBizottsgiskzremkdtt).Aszablyzatgondoziegyeztettkanyelvszetsms
szaktudomnyokszempontjait,tiszteletbentartottkazakadmiaiszintenkidolgozottsjvhagyott
szakmaiszablyzatokatsszjegyzkeket.
Bizonyos esetekben klnfle okokbl sor kerlt egyes szavak rsnak megvltoztatsra.
Nhnyjellemzok:
a sz ejtsnek megvltozsa (pldul: rboc > rbc, bedekker > bdekker, biennale >
biennl, bura > bra, immnis > immunis, reverzbilis > reverzibilis, rhvel > rhvel v. rhhel,
samanizmus>smnizmus,sarlatanizmus>sarlatnizmus,satanizmus>stnizmus);
az egyberst a jelentsvltozs indokolja [pldul: nagyra tr > nagyratr (=
nagyravgy),tenyrbemsz>tenyrbemsz(=pimasz,ellenszenves)];
aszaknyelvbenmskntrjkaszt,pldul:elsfoktlet>elsfoktlet,feketedoboz>
feketedoboz (pl. replgpen), hzinyl > hzi nyl, paraolimpia > paralimpia, szabad vers >
szabadvers,vegyesszs>vegyesszs(sportg);

aszrsanemfelelmega(korbbanmrrgztett)szablyoknak(pldul:lethallharc>
lethallharc,napjegyenlsg>napjegyenlsg,rkknrkk>rkknrkk,setesuta>
setesuta,szaltmortle>saltomortale);
szably megvltozsa, pldul: sszer > szszer, pensszer > penszszer, viasszer >
viaszszer; Bernadettel > Bernadetttel, Ivettel > Ivetttel, Mariannal > Mariannnal; mjus 1jn >
mjus1jnv.1n;3:0sgyzelem>3:0sv.30sgyzelem);
idegenbltvettszavakesetbenolykoramagyarosvagyazidegensamagyarosrsmdis
elfogadhat:metropolis>metropolisz,email>emailv.ml,pacemaker>pacemakerv.pszmker,
spray>sprayv.sprv.szpr.

A MEGVLTOZOTT HELYESRS SZAVAK JEGYZKE

AkH.11

AkH.12

advent

adventv.dvent

alkotmunka

alkotmunka;de:jatalkotmunka

alsfok

alsfok

rboc

rbc

bedekker

bdekker

Bernadett,Bernadettel,Bernadettl

Bernadett,Bernadetttel,Bernadetttl

biennle

biennl

B...k.=Boldogjvetkvn

BK=boldogjvetkvnv.kvnokv.
kvnunk

bura;lmpabura

bra;lmpabra

ch,chvel

ch,chvelv.chhel

clratrs

clratrs

cignygyerek;de:mghacignygyerekek
potyognakisazgbl(tvittrtelemben)

cignygyerek;mghacignygyerekek
potyognakisazgbl

Cirill,Cirillel

Cirill,Cirilllel

Constana,constanai

Constanal.Konstanca

copfstlus

copfstlus

cserbenhagy

cserbenhagy

csodaszp

csodaszp

disztinkci

disztinkciv.distinkci

dh,dhvel

dh,dhvelv.dhhel

dzsessz

dzsesszv.jazz

elektroencefalogram

elektroencefalogram

lethallharc

lethallharc

elregyrtottelemek

elregyrtottelemek

elsfoktlet

elsfoktlet

email

emailv.ml

emailcm

emailcmv.mlcm

emailkapcsolat

emailkapcsolatv.mlkapcsolat

eszencia(=srtettzest);de:esszencia(=a
lnyegevalaminek)

esszencia(=srtmny;lnyeg)

szretrts

szretrts

sszer

szszer

sszerst

szszerst

ticsiga

ticsiga

fantazil

fantzil

fejbelvs

fejbelvs

fejbentarts

fejbentarts

fejbets

fejbets

feketedoboz(replgpen)

feketedoboz(pl.replgpen)

fekvbeteg

fekvbeteg(=krhzbankezeltbeteg)

Forma1

Forma1v.Formula1

frizsider

fridzsider

Golfram,golframbeli

Golfram,Golframbeli

grgkatolikus

grgkatolikus

gzsbakts

gzsbakts

gyengnlt

gyengnlt(fn.)

hjastszta

hjastszta

harcbavets

harcbavets

hzinyl

hzinyl

himnusszer

himnuszszer

hozsanna

hozsannav.hozsnna

immnis

immunis

intellektuel

intellektuelv.entellektel

Internet(intzmny);de:internet(tvkzlsi
rendszer)

internet

irreverzbilis

irreverzibilis

Ivett,Ivettel,Ivettl

Ivett,Ivetttel,Ivetttl

jrbeteg

jrbeteg(=ambulnsankezeltbeteg)

javtrettsgi

javtrettsgi

juh,juhval

juh,juhvalv.juhhal

Kamill,Kamillal

Kamill,Kamilllal

Kaszscsillag

Kaszscsillag

kemnytojs

kemnytojs(=ftt)

kerkbetrs

kerkbetrs

keresztespk

keresztespk

kezelsbevtel

kezelsbevtel

kisalak

kisalak

kismret

kismret

ksznviszony

ksznviszony

lgytojs

lgytojs

lgiforgalmitrsasg

lgiforgalmitrsasg

magasrend

magasrend

mjus;mjuselsejev.1je;mjuselsejiv.elsejei
v.1jiv.1jei,mjuselsejnv.1jn

mjus;mjuselsejev.1.v.1je;mjuselsejiv.
elsejeiv.1iv.1jiv.1jei,mjuselsejnv.1

nv.1jn
Mariann,Mariannak,Mariannal,Mariannl

Mariann,Mariannnak,Mariannnal,Mariann
nl

msodikiv.2i

msodikiv.2iv.msodikaiv.2ai

mh,mhvel

mh,mhvv.mhh,mhvelv.mhhel

msszer

mszszer

metropolis

metropolisz

nagyfok

nagyfok

Nagymedve(csillagkp)

NagyMedve(csillagkp)

nagymret

nagymret

nagyratr

nagyratr(=nagyravgy)

napjegyenlsg

napjegyenlsg

nemzetiszn

nemzetiszn

nulls;hromnullsv.3:0sgyzelem

nulls;hromnullsv.3:0sv.30sgyzelem

nnsz,nnsza,nnsszal

nansz,nansza,nansszal

nyakoncsaps

nyakoncsaps

nyakoncsps

nyakoncsps

nyakonvgs

nyakonvgs

nyitvatarts

nyitvatarts(=zemid)

okarna

okarina

online

online

osztlyozrtekezlet

osztlyozrtekezlet

Otlia

OtliasOttilia

rkknrkk

rkknrkk

pacemaker

pacemakerv.pszmker

paralelv.parallel

paralel

paraolimpia

paralimpia

partraszlls

partraszlls;de:anormandiaipartraszlls
(hadmvelet)

pensszer

penszszer

PINkd

PINkd

piranha

piranhav.pirja

pornfilm

pornfilm

programozmatematikus

programozmatematikus

rali;PrizsDakarrali

rali;PrizsDakarrali

recsgyomor

recsgyomor

revns

revans

reverzbilis

reverzibilis

rubela

rubeola

rh,rhvel

rh,rhvelv.rhhel

samanizmus

smnizmus

sarlatanizmus

sarlatnizmus

satanizmus

stnizmus

savanytojsleves

savanytojsleves

setesuta

setesuta

skraszll

skraszll

sorballs

sorballs

sskifli

sskifli

ssperec

ssperec

spartakid

spartakidv.szpartakid

spray,sprayjev.spraye,sprayvelv.sprayjel

sprayv.sprv.szpr,sprayjev.sprjev.
szprje,sprayvelv.sprvelv.szprvel

standard

standardv.sztenderd

sttus

sttusv.sttusz;de:statusquo

sttusszimblum

sttusszimblumv.sttuszszimblum

svbbl

svbbl

szabadkereskedelem

szabadkereskedelem

szabadpiac

szabadpiac

szabadpiaci

szabadpiaci

szabadstrand

szabadstrand(=nemfizets,frdsrekijellt
hely)

szabadvers

szabadvers

szabadvezetk

szabadvezetk(vezetktpus)

szakkr;kmiaszakkr

szakkr;kmiaszakkr

szaltmortle

szalt,szaltja;de:saltomortale

szmonkr

szmonkr

szmontart

szmontart

szrazbors

szrazbors

szrazbabfzelk

szrazbabfzelk

Szent(llandjelzknt):aquiniv.Aquini
SzentTams,assisiv.AssisiSzentFerenc,
pduaiv.PduaiSzentAntal,szalziv.Szalzi
SzentFerenc

Szent(llandjelzknt);AquiniSzentTams,
AssisiSzentFerenc,PduaiSzentAntal,
SzalziSzentFerenc

szvgi

szvgi

szt.=szent

Szt.=Szent

sztyepv.sztyepp

sztyeppv.sztyeppe

tajszm

tajszm

talin

taljn

teljeskren

teljeskren(hsz.)

tenyrbemsz

tenyrbemsz(=pimasz,ellenszenves)

tervbevtel

tervbevtel

tovbbtanul;de:tovbbtanuls

tovbbtanul;tovbbtanulrettsgiutn;de:
tovbbtanuleste,mintahogytervezte

tbaigazt

tbaigazt

vllalkozszellem

vllalkozszellem

valsznsgszmts

valsznsgszmts

vghezvisz

vghezvisz

vegyesszs

vegyesszs(sportg)

vendgltipari

vendgltipari

viasszer

viaszszer

vzbefls

vzbefls

zrtkr

zrtkr

Zsanett,Zsanettalv.Zsanettel

Zsanett,Zsanetttalv.Zsanetttel

zsoldoshadsereg(=zsoldosokblllhadsereg);
de:zsoldoshadsereg(=fizetetthadsereg)

zsoldoshadsereg

SZABLYZAT
ltalnostudnivalk
rsshelyesrs
Amagyarhelyesrs
Abetk
Amagnhangzkjellse
Amssalhangzkjellse
Azbc
Abetrendbesorols
Ahangjells
Akiejtsszerintirsmd
Asztvekrsa
Azi,u,saz,,
Azalakvltozatok
Atvltozatok
Atoldalkokrsa
Magnhangzkatoldalkokban
Mssalhangzkatoldalkokban
Egybesetek
Toldalkolsbelikettssgek
Aszelemekelhomlyosulsa
Aszelemzrsmd
Aszelemekalakjttkrzrsmd
Amssalhangzkminsgivltozsainakjelletlensge
Amssalhangzhasonuls
Amssalhangzsszeolvads
Amssalhangzkmennyisgivltozsainakjelletlensge
Amssalhangzrvidls
Amssalhangzkiess
Azonoshosszsrvidmssalhangztallkozsa
Advgigk
Azlsllvgigk
Ahosszmagnhangzravgzdigk
Egybesetek
Aszelemekmdosultalakjaitfeltntetrsmd
Amssalhangzkminsgivltozsainakjellseazigealakokban
Atvgigk
Azs,sz,zsdzvgigk
Amssalhangzkminsgivltozsainakjellseanvszalakokban
Aval,velsav,valakmdosulsai
Azaz,eznvms
Ahagyomnyosrsmd
Azegyszerstrsmd
Aklnrssazegybers
Ajelentsvltozsmintazegybersforrsa
Aszismtlsekrsa
Avaldimellrendelsszettelekrsa
Azikerszkrsa
Azalrendelszkapcsolatoksszsszettelekrsa
Ajelentsvltozsmiattegybertszsszettelekegybfajti
Azalakijelletlensgmintazegybersforrsa
Azrshagyomnymintaklnrssazegybersforrsa
Arendszertalkotrshagyomny
Azalkottagokszerkezetemintmeghatroztnyez
Azigektskapcsolatokrsa
Anvmsiszkapcsolatokssszettelekrsa
Egybesetek

Akialakultszoksmintakivtelesklnrssegybersforrsa
Atbbszrssszettelekrsa
Akissanagykezdbetk
Akiskezdbetk
Anagykezdbetk
Egybesetek
Atulajdonnevekrsa
Aszemlynevek
Azllatnevek
Atrgynevek
Afldrajzinevek
Azegyelemsazegybertfldrajzinevek
Aktjellelsszekapcsoltelemekblllfldrajzinevek
Aklnrtelemekblllfldrajzinevek
Acsillagszatielnevezsek
Azintzmnynevek
Amrkanevek
Akitntetseksadjakneve
Acmek
Tulajdonnevekkzneveslse
Azidegenkzszavakstulajdonnevekrsa
Amagyarosrsmdszerintirs
Akzszavakrsa
Atulajdonnevekrsa
Atoldalkoksazsszetteliuttagokkapcsolsa
Azidegenrsmdszerintirs
Akzszavakrsa
Atulajdonnevekrsa
Atoldalkoksazsszetteliuttagokkapcsolsa
Aztrs
Aztrselvei
Atoldalkokkapcsolsa
Azelvlaszts
Asztagolsszerintielvlaszts
Azsszetettszavakelemeikszerintielvlasztsa
Azrsjelek
Azrsjelekrendszeresformaisajtossgai
Amondatokatzrrsjelek
Atagmondatokkzttirsjelek
Amondatrszekkzttirsjelek
Aszvegbekeldstjelzrsjelek
Akzbevets
Amegszlts
Azidzs
Szavaksszrszekkzttirsjelek
Atoldalkokkapcsolsa
Egybrsjelhasznlatitudnivalk
Arvidtsek,ajeleksamozaikszk
Arvidtseksarvidtsszerjelek
Amozaikszk
Aszmoksakeltezs
Aszmok
Akeltezs
Azrasapercrsa

lta l no s tudniva l k

rs s he lye s rs
1.Az rs a kzlendk rgztse lthat jelekkel. A helyesrs valamely nyelv rsnak kzmegllapodson
alapulskzrdekblszablyozottmdja,illetlegazezttkrz,rgztsirnytszablyrendszer.
A mag yar he lye s rs
2.rsunkjellege:
a) rsunk betr rendszer, mert legkisebb egysgei nem szavakat vagy sztagokat rgzt rsjegyek,
hanemhangokatjellbetk.
b)rsunkalatinbetsrsokkztartozik,mertasajtosmagyarbetsoralatinbetkszletblalakultki.
c)Amagyarrshangjell,mertbetilegtbbszrakiejtetthangokatjellik.
d) Helyesrsunk sokat tkrz a magyar nyelv rendszerbl: a szalakokban ltalban ragaszkodunk a
szelemek feltntetshez az rsmddal rzkeltetjk a tulajdonnevek klnfle fajtit a klnrs s az
egybers rvn megklnbztetjk egymstl a szkapcsolatokat s az sszetteleket az sszetett szavak
elvlasztsakor tekintettel vagyunk az sszetteli tagok hatrra stb. Mindez hozzsegt a kzlnival rnyalt
kifejezshezsrtelmezshez.Helyesrsunkattbbekkzttezrtnevezhetjkrtelemtkrznekis.

A be tk
3.Abeszdhangokrottjeleitbetkneknevezzk.Amagyarbeszdhangokegyrsztegyjegybetjelli:,
e,,b,r,s,vmsrszttbbjegy:cs,sz,ty,zsdzs.
Kzrsbanis,nyomtatsbanisvannakkisbetksnagybetk:a,c,r,gy,zs,dzsA,C,R,Gy,Zs,
Dzs(csupanagybetsszvegben,valamintbetszkban:GY,ZS,DZS)[v.5.,8.,10.,285.a)].
A m a g n h a n g z k je l l s e
4.Amagyarmagnhangzkategyjegybetkjellik.
a)Arvidmagnhangzkakvetkezk:a,e,i,o,,u,.
b)Ahosszmagnhangzkakvetkezk:,,,,,,.
5. A magnhangzkat jell nagybetkre mind kzrsban, mind nyomtatsban ugyangy fel kell tenni az
kezeteket, mint a kisbetkre, pldul: dn, rmnyi, zsia, buda, riszentpter. Csak a rvid i
nagybets alakjn nincs pont, pldul: Ilona, Izland. A hossz nagy re azonban ki kell tenni az kezetet,
pldul:rorszg,rottk .
6. A magnhangzk idtartamnak fontos nyelvi szerepe van ms sz lehet a rvid s ms a hossz
magnhangzs,pldul:

akarakr
balbl
odada
koroskros
rur

kemnykmny
verbvreb
irtrt
tt
tzrttzrt

Stilisztikai clbl (a szokatlanul hossz ejts rzkeltetsre) a magnhangzt jell betket


halmozhatjukis,pldul:n?Gl!Neeem.
A m s s a l h a n g z k je l l s e
7.Amagyarmssalhangzkatakisjkivtelvelmellkjelnlklibetveljelljk.

a)A mssalhangzkat jell betk kzl tizenht egyjegy: b, c, d, f, g, h, j, k , l, m, n, p, r, s, t, v, z:


plma,fejtegets,k rstb.Nyolcbetktjegy:cs,dz,gy,ly,ny,sz,ty,zs:batyu,csk nysstb.egypedig
hromjegy:dzs:lndzsastb.
b)A mssalhangzk hosszsgt betkettzssel jelljk. Az egyjegyeket ktszer rjuk le: bb, cc, dd, ff,
gg, hh, jj, k k , ll, mm, nn, pp, rr, ss, tt, vv, zz: add, aggot, k ellett stb. A tbbjegyeket csak az sszetett
szavak tagjainak hatrn kettzzk teljesen, pldul: jegygyr, fnynyalb, dszszemle egyb helyzetekben
egyszerstvekettzzkket,vagyiscsakelsjegyketrjukktszer:ccs,ddz,ddzs,ggy,lly,nny,ssz,tty,zzs,
pldul:loccsan,eddzk ,asszonnyal[v.92.].Deelvlasztskor,pldul:locscsan, edzdzk , aszszony
nyal[v.226.f),227.].
8.Nagy kezdbetk rsakor a tbbjegy betknek csak az els jegyt rjuk nagybetvel, pldul: Csoma,
Dzsingisz,Szolnok ,Zsolt.
Acsupanagybetvelrtbetszkbanatbbjegybetkmindenjegytnaggyalrjuk,pldul:ENSZ,GYSEV
[v. 285. a)]. Hasonlkppen jrunk el akkor is, ha brmely szt (vagy akr hosszabb szveget) vgig
nagybetvelrunk,pldul:CSOMAGMEGRZTILOSADOHNYZS!
9. A mssalhangzk idtartamnak fontos nyelvi szerepe van ms sz lehet a rvid, s ms a hossz
mssalhangzs,pldul:

megymeggy
fejefejje
halhall
lenlenn

oromorrom
esetesett
hasonhasson
kaszakassza

Stilisztikai clbl (a szokatlanul hossz ejts rzkeltetsre) a mssalhangzt jell betket


tbbszrzhetjkis,pldul:Nnem!Terringettt!Pssszt!
A z b c
10. Az bc a betk meghatrozott llomnya s felsorolsi rendje. A magyar magnhangzkat s
mssalhangzkatjell40kisbet(amagyarbc):a,,b,c,cs,d,dz,dzs,e,,f,g,gy,h,i,,j,k ,l,ly,m,
n,ny,o,,,,p,r,s,sz,t,ty,u,,,,v,z,zs.
Amagyarnagybetksorrendjeugyanez,alakjukakvetkez:A,,B,C,Cs,D,Dz,Dzs,E,,F,G,Gy,
H,I,,J,K,L,Ly,M,N,Ny,O,,,,P,R,S,Sz,T,Ty,U,,,,V,Z,Zs.[V.3.,5.,8.]
11.Azrsgyakorlatbangyakranelfordulqt,wt,xetsytgysoroljukbeamagyarbcbe:p,q,r
v,w,x,y,z,zsP,Q,RV,W,X,Y,Z,Zs.
A cht a betrendbe sorols szempontjbl (brmely hangrtkben ll is) c + h kapcsolatnak
tekintjk.[V.15.]
12.Bizonyoscsaldnevekbenrgi,mamregybkntnemhasznlatosmagyarbetkiselfordulnak.[V.
86.,155.]Ezeknekatbbnyirektjegybetknekegyrszemagnhangzkat,msrszemssalhangzkatjell,
pldul:

aa

[]:Gaal[gl]

ch

[]:Ver[vr]

cz

[]:Etvs
[tvs]
[]:Thewrewk
[trk]
[]:Sos[ss]

ew
o

s
th
ts

[cs]:Madch
[madcs]
[c]:Czuczor
[cucor]
[zs]:Jsika
[jzsika]
[t]:Csth
[cst]
[cs]:Takts
[takcs]

[i]:Klcsey
[klcsei]

[v]:Wesselnyi
[veselnyi]

Azilyenrgibetkettartalmaznevekbetrendibesorolsnakmdjrla15.pontszl.
13.Az idegen tulajdonnevekben s egyb szavakban ms bck beti s betkapcsolatai is elfordulnak
mindamagnhangzk,mindamssalhangzkjellsre,pldul:

angol:Greenwich[grinics],joule[dzsl]
cseh:Dvok[dvorzsk],koda[skoda]
francia:Eugne[zsen],Nmes[nim]
nmet:Schfer[sfer],Werther[verter]
olasz:Bologna[bolonya],quattrocento[kvatrocsent]
portugl:Guimares[gimarajs],voc[vusz]
romn:Sighioara[szigisora],piaa[piaca]
Azidegenbetketsbetkapcsolatokattartalmaztulajdonneveksegybszavakbetrendibesorolsnak
elveita15.ponttartalmazza.
A be tre ndbe s o ro ls
14.A betrendbe sorols az az eljrs, amellyel a szavakat, szkapcsolatokat ltalban a magyar bc
alapjn sorrendbe szedjk. A fontosabb ltalnos szablyok, amelyek a sztrakban, lexikonokban,
nvsorokbanstb.valeligazodstsegtik,akvetkezk:
a)Aklnbzbetvelkezddszavakatac)pontbanjelzettkivtelekkelazelsbetkbcbelihelye
szerintlltjukrendbe,illetlegkeresskmeg,pldul:

acl
cukor
csk
gp
hideg

kett
Nagy
nyl
olasz
rm

remny
sokig
szabad
Tams
vsrol

A betrendbe sorols szempontjbl nem tesznk klnbsget a kis s a nagybetk kztt. Ha


azonban kt besoroland egysg kztt csupn ebben a vonatkozsban van klnbsg, akkor a kis
kezdbetsszmegelzianagykezdbetst,pldul:

jcint
Jcint
opera
Opera

szcs
Szcs
viola
Viola

Azegyjegybettteljesenelklntjkazazonosrsjeggyelkezdd,deklnmssalhangztjellktjegy
(illetvehromjegy)bettl.Mindigazegyjegybetvanelbb,pldul:

cudar
cukor
cuppant
csalit
csata
Csepel

Zoltn
zongora
zdul
zsalu
zseni
Zsigmond

b)Ha a szavak azonos betvel vagy betkkel kezddnek, a sorrendet az els nem azonos bet bcbeli
helyehatrozzameg,pldul:

lom
lomb
lombik
Lontay
lovagol

pirink
piriny
pirt
pirkad
Piroska

tkr
Tnde
tnemny
tntet
tzr

Az egyjegy bett (miknt a sz elejn is) teljesen elklntjk az azonos elemmel kezdd, de kln
mssalhangzt jell ktjegy (illetve hromjegy) bettl, teht az egyjegy bet itt is mindig megelzi a
megfeleltbbjegyt.
Az egyjegy betk sorrendjben a kettztt betk els s msodik rsjegye klnkln betnek szmt.
(Vagyis:bb=b+b,rr=r+rstb.)
Atbbjegybetkkettzttvltozataittartalmazszavakatsohasemazegyszerstettalakokszerintsoroljuk
beabetrendbe,hanemamegkettzttbettmindigktklnbetrebontjuk.(Vagyis:ccs=cs+cs,ggy=gy
+gy,ddzs=dzs+dzsstb.)Pldul:

kas
Kasmr
Kassk
kastly
kasza
kaszin
kassza
kaszt

mennek
mennnek
men
menza
meny
Menyhrt
mennybolt
mennyi

nagy
naggy
nagygyakorlat
naggyal
nagyt
nagyobb
nagyol
nagyoll

c) A magnhangzk rvidhossz prjait jell betk (a , e , i , o , , u , )


betrendbe sorolskor a kialakult szoks szerint mind a szavak elejn, mind pedig a szavak belsejben azonos
rtknek szmtanak. A hossz magnhangzt tartalmaz sz teht meg is elzheti a megfelel rvid
magnhangzttartalmazt,pldul:

r
Irak
iram

Irn
rand
irnt

r
iroda
irnia

A rvid magnhangzs sz kerl viszont elbbre olyankor, ha a kt sz betsora csak a megfelel


magnhangzkhosszsgbanklnbzik,pldul:

Eger
egr
egyfel
egyfle
ell(hol?)
ell(honnan?)

kerek
kerk
keres
krs
koros
kros

szel
szl
szeles
szles
szret
szret

d)A klnrt elemekbl ll szkapcsolatokat s az egybert vagy ktjellel kapcsolt sszetteleket minden
tekintetben olyan szablyok szerint soroljuk betrendbe, mint az egyszer szavakat. A szhatrokat teht nem
vesszkfigyelembe.Ugyanezaszablyrvnyesakzszavakkzbesorolttulajdonnevekreis.Pldul:

kisrszben
kiss
KissErn
kissorozat
kissorozatgyrts
kisszmban
kistnyr

mrvny
mrvnyk
mrvnysrk
Mrvnytenger
mrvnytmb
MrvnyZsolt
msfle

tiszafa
Tiszaht
TiszaKlmn
Tiszamenti
Tiszntl
Tiszapart
tiszavirg

kisvirg

msol

tiszt

e)Klnlegescltszolglnvsorokban,trgymutatkban,kartotkokbanstb.atbbszblllegysgeket
vagy az egsz kapcsolat, vagy csak az els elem alapjn szoks besorolni, ahogyan a knnyebb kezelhetsg
rdeke vagy egyb szempont kvnja. A knyvtrgy s a szakirodalmi tjkoztats (dokumentci) terletn
kvetendeljrsthazaisnemzetkziszabvnyokrjkel.
15. A betrendbe sorolskor a szoksostl nmikpp eltren kezeljk a rgies rs magyar
csaldnevekben, valamint az idegen szavakban s tulajdonnevekben elfordul rgi magyar, illetleg idegen
betket.
Argiesrsmagyarcsaldnevekbenlevktjegybetketelemeikrebontvasoroljukbe(ew=e+w,ch
=c + h, cz=c + z stb.). Az idegen bckben hasznlt kapcsolatokat szintn kln betk egymsutnjnak
tekintjk(ch = c + h, oe = o + e, sch = s + c + h stb.). Az idegen betk kzl azok, amelyek valamelyik
magyarbettlcsakmellkjelkbenklnbznek,abetrendbesorolskornemtekintendknllbetknek.Az
idegen mellkjelet csak akkor vesszk figyelembe, ha az idegen mellkjeles bett tartalmaz sz betinek
sorbannincsmsklnbsg.Ilyenkorazidegenmellkjelesszkerlhtrbb,pldul:

crna
ern
Champagne
Cholnoky
cmez
cukor
Czuczor
csapat

Gaal
galamb
Grtner
gz
geodzia
Georges
gc
Goethe

moshat
mosna
Mona
mospor
Msstrand
mostan
munka
Muoz

16. Az olyan sajtos cl munkk (lexikonok, enciklopdik, atlaszok s trkpek nvmutati stb.),
amelyekben magyar s idegen nyelv szanyag ersen keveredik egymssal, rendszerint az gynevezett
ltalnoslatinbetsbctkvetik:a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k ,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z.Ebbena
rendszerben mind a magyar, mind az idegen tbbjegy betknek minden egyes eleme kln, nll egysgnek
szmt,sabesorolsnincstekintettelsemamagyarkezetekre,semazidegenbetkmellkjeleire.
Az ilyenfajta munkk szavainak betrendbe sorolsa bonyolult feladat. A kvetend eljrst a
knyvtrgy s a szakirodalmi tjkoztats (dokumentci) terletn hazai s nemzetkzi szabvnyok rjk
el,illetlegbelsszakmaitmutatkszablyozzk.Ezekhatlyaazonbannemterjeszthetkirsbelisgnk
ltalnosgyakorlatra.

A ha ng je l l s
17.Amagyarhelyesrsegyikjellemzje,hogyabetklegtbbszrakiejtettbeszdhangoknakfelelnekmeg.
A szavak s a szalakok lerst a kvetkez elvek hatrozzk meg: a kiejts szerinti rsmd, a szelemz
rsmd,ahagyomnyszerintirsmdsazegyszerstrsmd.
A k i e jt s s ze ri n t i r s m d
18. A kiejts szerinti rsmd azt jelenti, hogy a szelemek (sztvek, kpzk, jelek, ragok) rsformjt
kznyelvikiejtskszerintrgztjk,pldul:cip,fny,lz,oll,r,vd,hsz,tzs,talan,telen,va,ve
bb, t, j n, tl, tl, k or. Legnagyobb rszk ezt az rsformjt tartja meg akkor is, ha tbb szelembl
llszalakbakerl.Bizonyosesetekbenazonbanaszelemekkiejtsbelimdosulstazrsisfeltnteti.
Mvszivagytudomnyosclblnyelvjrsi,rgiesvagyms,nemkznyelvialakokrsbelihasznlatrais
szksglehet.
Asztve krsa

19.A szavak legnagyobb rsznek csak egyetlen, az ltalnos kznyelvi kiejtst tkrz rott formja van,
pldul:asztal,cip,k s.Nhnyszcsoportazonbananyelvhasznlatbelivltakozsvagyingadozsmiatt
bizonytalansgokraadokot.
Azi,u, saz,,
20.Aszavakegyrszbenazi,,u,,,ejtseingadozhat.rsbanazonbanakialakultszablyokatkell
kvetni.
21.Egyesszavaknakmindenalakjbanhosszaz,,:z,zes,znek szn,sznes,sznszszv,szves,
szvblhs,hsok ,hsblsly,slyos,slyaj,jsg,jra,jabbgyjt,gyjtemny,gyjtjk hs,
hst,hsek t,tk ,tvelstb.[V.27.]
22. A szavak vgn ll i legtbbszr rvid: k ocsi, k ifli, bcsi, nni, k icsi, nini Peti, Mari stb. Van
azonbannhnyhosszrevgzdszis,pldul:s,r,zr.
23.Azegysztagfnevekvgnhossz,bettrunk:b,szf,m,ny,t.Atbbsztagakegy
rsznek vgn is hossz az ,. A gyakoribb esetek: gy, asz, borj, bor, bossz, bcs, dugatty,
faggy, fatty, fi, foganty, gyan, gyapj, hbor, hatty, interj, k allanty, k ty, k opolty,
k oszor, ocs, od, randev, sark anty, szi, szivatty, tan, vly, varj bet, billenty, csengetty,
csep,der,fs,gyep,gyr,gysz,heged,herk enty,k esely,k eszty,k p,k snty,k szr,
ned,rzs,sepr,szr,tet,tprty.
Vannakazonbanrvidu, betre vgzd tbb sztag fnevek is. A gyakoribb esetek: adu, alk u, ru,
bbu, batyu, daru, falu, frufru, gyalu, hamu, hindu, k ak adu, k apu, k enguru, k enu, lapu, mandzsu,
marabu, pertu, ragu, saru, satu, szaru, tabu, tinru, uhu, zebu, zulu, zsalu, zsaru br, esk , gz,
men,rev,ss,tt,r.Rviduvalrjukabeczettalakokatis,pldul:anyu,apuIcu,Pityu.
24. A mellknevek vgn mindig hossz , t runk, pldul: dombor, homor, hossz, iszony,
savany,szomorgmbly,gynyr,k eser,k nny,nagyszer,szrny.[V.34.]
Azalakvltozatok
25. Vannak olyan szavak, amelyek a kznyelvben ktfle alakban hasznlatosak. Ilyenkor ltalban az
rsbanismindktalakvltozathasznlatahelyes.
a)Magnhangzktekintetbenvltakoznakpldulakvetkezszavak:

csepegcspg,fedlfdl,felfl,seprspr
csodacsuda,csorogcsurog
dldl
hovahov
levlv,mienkmink,tiedtid
lbaslbos
lnyleny,rre.
b)Mssalhangzktekintetbenvltakoznakpldulakvetkezszavak:

bennbent,fennfent,kinnkint,lennlent
gyerekgyermek
foltozfoldoz
blingat,kacsingat,tekingetblintgat,kacsintgat,tekintget.[V.60.]
Atvltozatok
26. Az igk s a nvszk bizonyos csoportjai egyes toldalkok eltt megtartjk, ms toldalkok eltt

megvltoztatjkalapformjukat.
27.Ahossz,,magnhangzttartalmazszavakktcsoportraoszlanak.[V.21.]
a)Szmosszatoldalkosalakoktbbsgbenmegrziatbelimagnhangzhosszsgt,scsaknhny
szrmazkban vltja rvidre. Pldul: zsr, zsrt, zsros, de: zsiradk hsz, hszat, hszan, hszas, de:
huszadik ,huszad,huszontz,tzet,tzen,tzes,de:tizedik , tized, tizen r, rok , rs, rat (ige), de: irat
(fnv), iroda, irodalom szik , sszon, szk l, de: uszly, uszoda, uszony bjik , bjjon, bjcsk a,
bjtat,de:bujk l,bujdoshl,hlt,hlve,de:hledezik tr,trt,trj,de:trelem,trtztet.
b)Vannakviszontszablyosi,u,vltakozstmutatfnevek:hd,n,nyl,vzk t,ld,nyl,
rd, r, t fz, szz, tz. rsukat megknnyti a k z k ezet tpus szavakkal val sszehasonltsuk:
ltalbanugyanazontoldalkokelttvltrvidreaz,,,mintak zmagnhangzja.Pldul:

de:

kz
kzben
kzre
kzi

kezet
kezek
kezes
keznk

vz
vzben
vzre
vzi

vizet
vizek
vizes
viznk

t
tban
tra
ti

utat
utak
utas
utunk

tz
tzben
tzre
tzi

tzet
tzek
tzes
tznk

Csupn a hd, k t, ld, rd s az t 3. szemly birtokos szemlyjeles alakjaiban van eltrs. Ezekhez
ugyanis a szemlyjel ja, illetleg juk alakvltozatban jrul, a t magnhangzja pedig hossz marad a
toldalkosformban:hdja,hdjuk k tja,k tjuk ldja,ldjuk rdja,rdjuk tja,tjuk .
28. A kzkelet idegen szavak jelents rszben egyes idegen eredet kpzk eltt a t belseji hossz
magnhangz rvidre vltozik, pldul: szlvszlavista,szlavisztik aszocilis szocialista, szocializci
hrosz heroik us, heroizmus passzv passzivits hipnzis hipnotik us, hipnotizl, hipnotizmus
szuvernszuverenitsirniaironik us,ironizl.Ezaszablyszersgatovbbkpzsbenisrvnyesl:
k ollgak ollegilisk ollegialitsstb.De:ak admiaak admik us,ak admizmus,ak admistafk usz
fk uszlstb.[V.206.]
29.A sz vgi a s e csak nhny toldalk eltt marad rvid, a legtbb toldalk eltt ra, illetleg re
vltozik: apa, apai, de: apt, aptlan stb. k erge, k ergesg, de: k ergt, k ergvel, k ergk stb.
Hasonlkppen: Tompa, de: Tompt, Tompval Rck eve, rck evei, de: Rck evn, Rck evig stb. A
szablynemvonatkozikazonbanabetszkrsra,pldul:ELTE,azELTEreMTA,azMTAt,azMTAnak
[v.288.a)].
30.Aborjk borjak ,borjtborjat,varjk varjak ,zszljazszlaja,erdjeerdejestb.ma
islkettsalakok.Ugyangyegyesvstvnvszknakmindmagnhangzs,mindpedigvstvblltrejhet
azonos toldalkols forma, pldul: szk szavak , faluk falvak (gymlcs)lt (gymlcs)levet,
(halas)tt(halas)tavat.
31.Abor, bossz, csep, der, dombor, fs, heged, k eser, k p, k szr, lass, szrny sz
vgn lev hossz val, illetve vel szemben az l kpzs formban rvid u, illetve van: borul,
(meg)bosszul, csepl, derl, domborul, fsl, hegedl, (meg)k eserl, k pl, k szrl, lassul,
szrnylk dik .
32.Ametsz,altszik satetszik igefelszltmdalakjaitaktflekiejtsmiattvagytssz,vagyss
betkapcsolattalrjuk:metsszevagymesse,ltsszk vagylssk ,tetsszemvagytessemstb.
Atoldal kokrsa
33.Aszavakhozjrultoldalkoknakakznyelvikiejtsbenlingadozsokellenreltalbanmegvan
az irodalmi nyelvben kikristlyosodott, egyntet formjuk. A helyesrs ezeket rgzti, s csak nhny indokolt

esetbenadhelytatoldalkolsbelikettssgeknek.[V.44.]
Magnhangzkatoldal kokban
34.Mindighosszamagnhangzazalbbiszelemekben:
azt,adtsastkpzben,pldul:pt,ptmny,tant,tantbuzdt,buzdts,mozdt,mozdtva
llandst,llandstani
az , , j, j kpzben, pldul: egyenram, fehr fal, mrsk elt r, ngylb bk ez,
jszv,nagyk iterjeds,tisztavizersrugj,hosszszempilljleselmj,lapostetej[v.24.]
afnevekty,tysatty,ettyvgzdsben,pldul:foganty,sark antybillenty,tprty
dugatty,szivattycsengetty,prgetty[v.23.]
abl,bl,arl,rlsatl,tlragban,pldul:szobblerdblhzrltetrlftlvztl
ahonnan?krdsrefelelnvutkl,lvgzdsben,pldul:all,ell,fell,melll.
35.Mindigrvidamagnhangzazalbbiszelemekben:
az ul, l s a dul, dl kpzben, pldul: gygyul, gygyuls k erl, k erlet fordul, fordulva
pezsdl,pezsdl
azul,lsastul,stlragban,pldul:magyarul,pldulfelesgl,vglcsaldostul,ruhstul
cipstl,csstl
anvutksahatrozszkul,lvgzdsben,pldul:alul,htul(kivve:tl)bell,fellsfll,
k eresztl,k zl,mgl,nlk l
aszor,szer,szrragban,pldul:hromszor,hsszorhtszertszr,tbbszr
azidhatrozk orragjban,pldul:jflk or,hatk or,szrk letk or,tzrak or
azigragban,pldul:flig,hazig,holnapig,k eddig,ngyig,vrosig
a toldalkos szalakok vgn lev i esetben, pldul: esti, k ecsk emti hzai, k ertjei k rdi, nzi
dalolni,rnik lmnyi.
Mssalhangzkatoldal kokban
36.Atrgyragjtmindigegytvelrjuk,pldul:hajt,k nyvet,sast,srgt,nyolcat,valak it.
37. A k pp, k ppen hatrozragot kt pvel rjuk, pldul: ek k pp, msk pp tulajdonk ppen,
voltak ppen.
38. Tbb toldalk mssalhangzjt magnhangz utn megkettzzk, mssalhangz utn nem. Az ilyen
vltakozstmutattoldalkokakvetkezk:
a t, tt, a mlt id jeleknt, pldul: folyt, k ente, varrtuk csengetett, dobott, hallottuk , hatott,
megrttk
a t, tt, a mellknvi igenv kpzjeknt, pldul: brelt (laks), felforrt (vz), k itallt (trtnet)
elvgzett(munka),k itztt(cl),mosott(ruha)
a t, tt, a helyhatroz ragjaknt, pldul: Vsrhelyt Gyrtt, Pcsett, Vcott Kolozsvrt v.
Kolozsvrott
a t, tt, a nvutk vgn, pldul: irnt, k zt, szerint alatt, fltt, k ztt, mgtt (kivve: t s
hosszat)
ab,bb,akzpfokjeleknt,pldul:helyesbt,idsb,k evsbhelyesebb,idsebb,jobb,k evesebb,
szebb,tvolabb
a d, dd szemlyrag a felszlt md, hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2. szemly rvid
alakban,pldul:rd,nzdedd,iddszddahosszabbformbanazonbanmindigcsakegydaszemlyrag,
pldul:rjad,szjed[v.44.]
a valamilyennek ltszik, valamilyennek tart jelents l, ll kpz, pldul: fehrl(ik ), pirosl(ik ),
sttl(ik ) barnll, nagyollom, zldell k k lett v. k k ellett, k eveslem v. k evesellem, k icsinyli v.
k icsinyelli[v.44.,65.]de:helyesel
aty,tysazatty,ettyvgzds,pldul:pattanty,billentydugatty,csengetty.

Egy be se te k
39.Azt kpzs igk fosztkpzs szrmazkban a kpz atlan,etlen alakvltozata tallhat, pldul:
csorbtcsorbtatlan,hamisthamistatlan,javtjavtatlan.
Az etlen kpz van a befejezetlen, retlen, fedetlen, fegyelmezetlen, k pzetlen, srtetlen stb.
fosztkpzsszrmazkokbanis,ezrtezekbensemkettzzkakpztjt.
40.Hat vg ighez at,et vagy tat,tet kpz jrul, s ha a sz vgi tt mssalhangz elzi meg (pl.
bont), akkor at,et, ha magnhangz (pl. arat), akkor tat,tet a kpz. Teht pldul: (j veget) bontat,
(szobt) festet, (vasat) gyjtet, (erdt) irtat, sejteti (vele) de: (bzt) arattat, (knyvet) k ttet, (ablakot)
nyittat,(kenyeret)sttet,tanttatja(alnyt).
Ugyanezaszablyaamamrritkaatik ,etik ,tatik ,tetik kpzkrsnakis,pldul:oltatik ,gyjtetik ,
k inyittatik ,k ihirdettetik .
41.Aval,velsav,vhatrozragmagnhangzravgzdthzalapalakjbankapcsoldik,pldul:
babval,k vcsehvel,plhv.(Ahvgszavakegyrszehaahtbennknemejtjkki[v.74.,82.e)]
magnhangzs tvnek szmt.) Mssalhangzs vg thz jrulva a val,vel s a v,v rag v eleme a
sztvgsmssalhangzjvalazonossvlik(hasonulhozz)ezekbenazalakokbanatsatoldalkhatrn
hossz mssalhangzt runk, pldul: dobbal, emberr, jsggal, sznnel Allahhal, dohhal. (Ez utbbi
szavakalapformjbankiejtjkaht,ezrtezekkiejtskszerintismssalhangzstvek.)
42.Afelszltmdjeleasztveknagyobbrszhezj(arendhagyragozsjnigervidmagnhangzs
tvltozathoz pedig jj) alakban kapcsoldik: fjjon, lpjen ljn, szjn folyjon, hagyjon jjjn stb.
Msesetekbenatvgimssalhangzvalazonoshangkntjelentkezik:sson,lopddzk ,ntzzn,vesszen
stb.Atvgigkhezsajtosszablyokszerintjrul[v.76.,77.,78.].Azeszik , iszik , lesz, tesz, vesz, visz
igkmagnhangzstvhezgyalakbankapcsoldik:egyem,igyl,legyen,tegyek ,vegye,vigyed.Ahiszige
felszltalakjaibanagyhossz:higgyem,higgyen,higgynk stb.[V.54.,55.,56.,57.,67.,81.]
43.A hatrozott (trgyas) ragozs kijelent md szemlyragjainak j eleme az s, sz, z, dz vg tvekhez
jrulva ugyangy viselkedik, mint a j mdjel, azaz a t vgi mssalhangzval azonoss vlik (hasonul hozz),
pldul:mossuk ,visszk ,nzzk ,peddzk .[V.42.,79.,80.]
Toldal kolsbe like ttss ge k
44. Mind az igk, mind a nvszk toldalkos formi kztt vannak olyan ketts alakok, amelyek a
kznyelvbenegyarnthasznlatosak.rsbanishelyestehtmindktforma.
Ilyentoldalkolsbelikettssgekpldulakvetkezk:

dobjdobjl,krjkrjl,vgjvgjl,higgyhiggyl,rjrjl,moss
mossl,nzznzzl,dolgozzdolgozzl
dobddobjad,vgdvgjad,krdkrjed,hiddhiggyed,rdrjad,
mosdmossad,nzdnzzed,vjdvjjad[v.38.]
llszllasz,hullthullott,rosszallnmrosszallanm,szgyellni
szgyelleni
keveslemkevesellem,kicsinylikicsinyelli[v.65.]
regedikregszik
igyekezikigyekszik
gondolkodikgondolkozik
cskoldzikcskolzik,hallgatdzikhallgatzik,lopdziklopzik,
rugdaldzikrugdalzik[v.25.b)]
mondtamondotta[v.38.]
rtemrettem,rtedretted
ezzelevvel,azzalavval.

Asze le me ke lhomlyosulsa
45. Tbb sz sszetett, illetleg kpzett volta annyira elhomlyosult, hogy az alkotelemek eredeti
hangalakjtnemvesszkfigyelembe,hanemasztakiejtseszerintrjuk.gyjrunkelpldulak esztyvagya
llegzik esetben,brazelsak z,amsodikallek szblszrmazik.Nemigenrzkelhetmrazaggat,
faggat,szaggatsszefggsesemazak aszt,ak ad,fak aszt,fak ad,szak t,szak adigktvvel.[V.90.]
46.Abenn,fennvagyfnn,k inn,lennbennfentes,bennszltt,fenntartvagyfnntartstb.szavakkal
ellenttben egy nnel rjuk a bens, fensges bent, fent vagy fnt, k int, lent bentlak , k intlvsg
szavakat.
47.Abe,felvagyfl,k isleszavakkzpfoktrszbenvagyegszenakiejtstkvetverjuk:beljebb,
feljebbvagyfljebbk ijjebb,lejjebb.
A s z e le mz rs m d
48.A magyar helyesrs a szelemz rsmd rvnyestsvel biztostja azt, hogy a toldalkos szavakban
mind a szt, mind a toldalk, az sszetett szavakban pedig minden tag vilgosan felismerhet legyen. Ezrt a
toldalkossazsszetettszavaklegnagyobbrszbenaszelemeketgysorakoztatjukegymsmell,ahogyan
klnkln ejtve hangzannak, pldul: bartsg (= bart + sg), bartaival (= bart + ai + val)
bartfle(=bart+fl+e),llatbart(=llat+bart).
Az egynl tbb szelembl ll szalakokat ltalban a szelemz rsmd alapjn rjuk le.
Termszetesen ezt gyakran szre sem lehet venni, hiszen pldul a hzban, k ertnek , lval szalakot a
kiejtsalapjnisgyrnnk.
A szelemz rsmd rvnyestse akkor vlik klnsen fontoss, ha a sz egszt mskpp
mondjukki,mintaszelemeketklnkln,pldul:k ertje[kertye]=k ert+jenztk [nsztk]=nz+t
+k k zsg[kssg]=k z+sgszllnak [szlnak]=szll+nak .
Aszelemzrsmdfszablyanemrvnyeslmindentoldalkosszlersakor.Atoldalkosszavakegy
rszben ugyanis a szelemeket nem eredeti alakjukban, hanem mdosult vltozatukban tntetjk fel, pldul:
hzzal(=hz+zal)fusson(=fus+s+on).
Ahzzal,fussonesetbenpldulahzthzavalragmdosultzalformbanjrul,illetlegafut
ignekfusafelszltmdbanhasznlatostve,sehhezamdjeletsvltozatbantesszkhozz.
Asze le me kalakjttkrzrsmd
49.Atoldalkosszavak,azsszettelek,valamintazegymstkvetszavakszelemeinekrintkezhangjai
klcsnsen hatnak egymsra a szavak kimondsakor e hangok sokszor megvltoznak. A helyesrs azonban
nincstekintettelazalkalmihangvltozsokra,aszelemeketeredetialakjukbanrjuk.[V.75.]
Amssalhangzkmins givltozsainakje lle tle ns ge
Amssalhangzhasonuls
50. Vannak olyan mssalhangzprok, amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen s mdon kpezzk,
csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgse nlkl, teht zngtlenl, a msikat a hangszalagok rezgsvel,
tehtzngsen.Ezekaprokakvetkezk:pb,td,tygy,k g,fv,szz,szs,cdz,csdzs.
Haafelsorolthangokkzlegyzngtlensegyzngsmssalhangzkerlegymsmell,akiejtsbenazels
hang zngssg szempontjbl tbbnyire hasonul az utna kvetkezhz. (A hnak nincs zngs prja, gy
zngtlentugyan,demaganemzngslhet.Avbrvanzngtlenprjaakznyelvbenugyancsakfelems
viselkedst mutat: zngtlenedik, de nem zngst.) rsban a zngssg szerinti hasonulst ltalban nem
jelljk.[V.45.]

Ejts

rs

ablak+ban
tz+hz
ad+hat
lk+ds
szv+telen
np+dal
vz+szint
eszik+belle
hideg+tl

[ablagban]
[tszhz]
[athat]
[lgds]
[szftelen]
[nbdal]
[vszszint]
[eszigbelle]
[hidektl]

ablakban
tzhz
adhat
lkds
szvtelen
npdal
vzszint
eszikbelle
hidegtlstb.

51. A beszdben az n mssalhangzt p, b s m eltt [m]nek gy, ty s ny eltt [ny]nek ejtjk. Ezt a
hasonulssalbekvetkezettvltozstrsbanegyikesetbensemjelljk.

szn+por
azon+ban
tan+menet
van+mg
n+gyjt
negyven+tyk
szn+nyomat

Ejts
[szmpor]
[azomban]
[tammenet]
[vammg]
[nygyjt]
[negyvenytyk]
[sznynyomat]

rs
sznpor
azonban
tanmenet
vanmg
ngyjt
negyventyk
sznnyomatstb.

52. Kt mssalhangz tallkozsnak gyakran az a kvetkezmnye, hogy a kiejtsben teljesen azonoss


vlnak:t+cs,d+cssgy+cs=ccst+gysd+gy=ggyt+c,d+csgy+c=ccsz+ssz+s
=sssz+zssz+zs=zzss+szszs+sz=sszs+zszs+z=zz.Ateljeshasonulsrvnelll
kiejtsbelimdosulsokatrsbanltalbannemtntetjkfel,hanemaszelemeketeredetialakjukbanrjuk.

t+csap
jegy+csals
t+cipel
nd+cukor
kz+sg
egsz+sg
szraz+zsmle

Ejts
[ccsap]
[jeccsals](v.
[jetycsals])
[ccipel]
[nccukor](v.
[ntcukor])
[kssg]
[egssg]
[szrazszsmle]

rs
tcsap
jegycsals
tcipel
ndcukor
kzsg
egszsg
szrazzsmlestb.

[Dev.79.,80.,82.,83.,84.]
53.Ha az anya, atya szavak csonka tvhez, valamint a nagy szhoz jvel kezdd birtokos szemlyjel
vagybirtoktbbestjel,azazja,juk ,jaijrul,akiejtsbenajteljeshasonulsakvetkezikbe.Azrsezta
szbelsejiteljeshasonulstnemjelli,hanemmegtartjaaszavakeredetiny,tysgy,illetlegatoldalkeredeti
jhangjnakajelt.

any+ja
any+juk
aty+ja
aty+juk
nagy+jai

Ejts
[annya]
[annyuk]
[attya]
[attyuk]
[naggyai]

rs
anyja
anyjuk
atyja
atyjuk
nagyjaistb.

54.Haagysaznyvgigkhezjvelkezddhatrozott(trgyas)ragozsigerag(ja,juk ,jtok ,
jk ) vagy a felszlt md j jele jrul, a kiejtsben a j teljes hasonulsa kvetkezik be. Az rs ezt a teljes

hasonulstnemjelli,hanemmegtartjaazigkeredetigysny,illetlegatoldalkokeredetijhangjnakjelt.

hagy+jtok
hagy+juk
fogy+j+on
hny+ja
huny+jk

Ejts
[haggytok]
[haggyuk]
[foggyon]
[hnnya]
[hunnyk]

rs
hagyjtok
hagyjuk
fogyjon
hnyja
hunyjkstb.

55.Haazlsazllvgigkhezjvelkezddhatrozott(trgyas)ragozsszemlyrag(ja,juk ,jk ,
jtok ,jk )vagypedigafelszltmdjjelejrul,akiejtsbenltalbanteljeshasonulskvetkezikbe.Ezta
teljes hasonulst az rs nem jelli, s gy az igk eredeti l, illetleg ll, valamint a toldalk j hangjnak jelt
vltoztatsnlklrjukegymsmell.

tl+jk
kapl+jk
tanul+ja
ll+j
beszl+j+etek

Ejts
[tjjk]
[kapjjk]
[tanujja]
[jj]
[beszjjetek]

rs
tljk
kapljk
tanulja
llj
beszljetekstb.

Amssalhangzssze olvads
56.Haat,adsaznvgnvszkhozjvelkezddbirtokosszemlyjelvagybirtoktbbestjel,vagyis
ja, je, juk , jk , jai, jei jrul, a kiejtsben a mssalhangzk sszeolvadnak. rsban ezt az sszeolvadst
nemjelljk,hanemmindanvszvgsmssalhangzjt,mindpedigatoldalkjjtvltozatlanulhagyjuk.

kert+je
krt+jei
part+ja
bot+jai
kard+juk
hd+jai
vad+jai
kn+juk
turbn+ja

Ejts
[kertye]
[krtyei]
[partya]
[bottyai]
[kargyuk]
[hggyai]
[vaggyai]
[knnyuk]
[turbnnya]

rs
kertje
krtjei
partja
botjai
kardjuk
hdjai
vadjai
knjuk
turbnjastb.

57.Haat,adsaznvgigkhezkijelentmdbanjvelkezddhatrozott(trgyas)szemlyrag(ja,
juk ,jk ,jtok ,jk ),illetleghaadsaznvgigkhezafelszltmdjjelejrul,akiejtsbenezeka
mssalhangzk sszeolvadnak. rsban ezt az sszeolvadst nem jelljk, s gy mind az ige vgs
mssalhangzjt,mindpedigatoldalkjjtvltozatlanulhagyvarjuk.

flt+jk
mrt+jtok
lt+ja
tant+jk
szeret+jk
hord+jashord+j+

Ejts
[fltyk]
[mrtytok]
[lttya]
[tanttyk]
[szerettyk]
[horgya]

rs
fltjk
mrtjtok
ltja
tantjk
szeretjk
hordja

ad+jasad+j+a

[aggya]

adja

marad+j+anak
fon+jtoksfon+j

[maraggyanak]
[fonnytok]

maradjanak
fonjtok

[kennyk]

kenjkstb.

+tok
ken+jksken+j+
k
58.At+sz,d+sz,gy+szhangkapcsolatakiejtsbengyakranrvidvagyhossz[c]hangg,at+s,d+
s, gy + s hangkapcsolat pedig rvid vagy hossz [cs] hangg olvad ssze. Az rs ezt a mssalhangz
sszeolvadstnemjelli,hanematsz,dsz,gysz,ts,ds,gysbetkapcsolatothasznlja.

met+sz
ad+sz
egy+szer
klt+sg
bart+sg
bolond+sg
nagy+sg
vad+sg

Ejts
[mecc]
[acc]
[etyszer](v.[eccer])
[klcsg]
[barccsg]
[boloncsg]
[naccsg](v.
[natysg])
[vaccsg]

rs
metsz
adsz
egyszer
kltsg
bartsg
bolondsg
nagysg
vadsgstb.

Amssalhangzkme nnyis givltozsainakje lle tle ns ge


Amssalhangzrvidl s
59.Hatoldalkosszbelsejben,sszettelitagokvagyegymstkvetszavaktallkozsnlegyhosszs
egytleeltrrvidmssalhangzvagyegyrvidsegytleeltrhosszmssalhangzkerlegymsmell,
akkor a hossz mssalhangz az ejtsben jellemzen megrvidl. A helyesrs ezt a mssalhangzrvidlst
nemveszifigyelembe,hanemhogyaszkpllandsgtmegtartsafeltntetiahosszmssalhangzkat.

jobb+ra
varr+t
vidd+be
ott+hon
vissz+hang
kld+d
arc+cal
part+talan
ing+gomb
hozznk+kpest

Ejts
[jobra]
[vart]
[vidbe]
[othon]
[viszhang]
[kld]
[arcal]
[partalan]
[ingomb]
[hozznkpest]

rs
jobbra
varrt
viddbe
otthon
visszhang
kldd
arccal
parttalan
inggomb
hozznkkpeststb.

Amssalhangzkie s s
60. A hromelem mssalhangzcsoportok kzps tagja a kiejtsben nemegyszer ms hangvltozs
ksretbenkieshet.Azilyenalkalmihangkivetstazrsnemtkrzi.

most+sincs
mind+nek

Ejts
[mossincs]
[minnek](v.

rs
mostsincs
mindnek

csukd+be
mind+nyjan

[mindnek])
[csugbe]
[minnyjan]

csukdbe
mindnyjan

Azonoshossz srvidmssalhangztallkozsa
61.Ha egy sszetett sz eltagja hossz mssalhangzra vgzdik (pl. sak k ), uttagja pedig ugyanazzal a
mssalhangzval kezddik (pl. k r), a szelemz rsmdot kvetve megtartjuk az alkot tagok eredeti
rsmdjt. Az sszettelt ilyenkor ktjellel tagoljuk, pldul: baletttncos, sak k k r, vlllvs dzsessz
szerzemnyexpresszszer,pufffle.[V.93.]
Ezzel ellenttben, ha egy hossz mssalhangzra vgzd szhoz (pl. tbb) ugyanolyan mssalhangzval
kezdd toldalk kapcsoldik (pl. be), a szelemz rsmd szerint hrom azonos bett kellene rni egyms
utn.Azegyszerstrsmdszerintazonban(akiejtsnekismegfelelen)csakktazonosbettrunkegyms
mell,pldul:tbbe(kerl),(a)szebbl(krek),orra(bukott),(megkrdeztka)vdlottl,(nemjl)hallak .
[V.93.] Ez az rsmd rvnyesl elvlasztskor is, pldul: tbbe,szebbl, orra, vdlottl, hallak
[v.226.e)].
Adv gig k
62. A d vg igk felszlt md, hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2. szemly rvid alakjt
magnhangzutnhossz[d]vel,mssalhangzutnrvid[d]velejtjk.Azrsazonbanmindigfeltntetimind
atvgidt,mindad szemlyragot, gy teht kt dt runk nemcsak az add, fedd (el), szedd, szidd, tudd,
vddstb.alakokban,hanemazldd,hordd,k ezdd,k ldd,mondd,olddstb.formkbanis.[V.48.,59.]
Azl sllv gig k
63.Azlre vgzd igk toldalkos alakjaiban ltalban megtartjuk az egy les rst: szl, szls mlik ,
mllegel,legelstb.
A szably all csak nhny szrmazkige kivtel: dl,de:dlled,dllesztfl, de: fullad, fullaszt gyl,
de:gyullad,gyullasztstb.
64.Azllrevgzdigktoldalkosalakjainaklegnagyobbrszbenakiejtstlfggetlenlmegtartjuka
kt les rst: ll, lloms, llt mll(ik ), mllottak , mll, mlljanak szll, szlloda, szllna rosszall,
rosszalls, rosszallhatjuk zldell v. zldell(ik ), zldell, zldellt v. zldellett szgyell, szgyellem,
szgyellheti,szgyellnistb.
Nhnyllesigeegyktszrmazkbanazonbanakiejtsnekmegfelelenrvidletrunk:tork oll(ik ),
de:tork olatsark all(ik ),de:sark alatosstb.
Egyesszavaknakmindlles,mindpediglesszrmazkal,deakpzeltrsejelentsklnbsgethordoz:
tork oll(ik )(=belemlik)sletork ol(=szavbavgvaelnmt)sark all(=sztnz)ssark al(=sarokkallt
el,pl.cipt)nagyoll(=aszksgesnlnagyobbnaktart)snagyol(=valamitcsaknagyjblcsinlmeg)stb.
65.Nhnyll vg ignek bizonyos alakokban kt vltozata van, egy magnhangz utni lles, hosszabb,
valamintegymssalhangzutniles,rvidebb:k evesellemv.k eveslem,k icsinyelliv.k icsinylik k ell(ik )v.
k k l(ik )stb.[V.38.,44.]
Ahosszmagnhangzrav gzdig k
66.Ahosszmagnhangzravgzdigknek(f,l,n,ny,r,r,sz)szstok ,tk szemlyragos
alakjait, valamint j vagy jvel kezdd (kijelent s felszlt md) toldalkos alakjait ingadoz kiejtsk
ellenreazsz,atsajbetmegkettzsenlklrjuk:l,lsz,ltk ,lje,ljk n,nsz,ntk ,njr,
rsz,rtok ,rja,rjuk stb.
Mltidejalakjaikban,valamintbefejezettmellknviigenviszrmazkaikbanamagnhangzutnkt

tt runk: rtt, rttak , ntt, nttek (fba) rtt (betk), (nagyra) ntt (fa) stb. [V. 38.] Felszlt md,
hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2. szemly rvid alakjuk a kiejtst kveti: rdd, ldd, szdd,
nydd.[V.38.]Ahosszmagnhangzavvelbvlttvekbentbbnyiremegrvidl,pldul:fvetlen,lv,
nvendk ,rovok .
Egy be se te k
67. A rendhagy ragozs jn ige toldalkos alakjaiban (a j, jdgl s a jve alak kivtelvel) a t
magnhangzjtrvidvelrjuk:jvk ,jhet,jvedelemstb.
Aj thz jrul mssalhangzs toldalkokat ltalban kettztt alakban rjuk: jssz, jttl, jjj, jjjn,
jjjenek stb.[v.42.].
68. A lesz ige toldalkolt alakjait a kiejtsknek megfelelen mindig egy szszel rjuk: leszek , leszel,
lesznk , lesztek , lesznek . A szkp llandsga rdekben a kiejtstl fggetlenl hasonlkppen a
toldalkolatlanleszalakotis.
69.Azegyszalapalakjban,valamintmagnhangzkkzttatoldalkosszalakoksaszrmazkokegy
rszben,pldulegyet,egyrt,egyes,egyezik ,egytt,hosszanejtjka[gy]tmsrszben,pldulegyed,
egyedl, egyn, egyetem, viszont rviden. Ha mssalhangz kvetkezik a gy utn, pldul egyben, egynek ,
egyre,akkorisrvida[gy].rsunkaszkpllandsgra,valamintegyszersgretrekedveaszminden
alakjtegygyveljelli,pldul:egy,egyik ,egyetlen,egyv,egyttegyb,egyed,egyenlegybe,egyre,
egysg. De termszetesen: eggyel, eggy ezekben a szalakokban a kettzs mutatja a rag vjnek
hasonulst[v.82.a)].
70.Ak isszfokozottalakjaitsezekszrmazkaithossz[s]selejtjk,deegysselrjuk,pldul:k isebb,
legk isebbnek ,k isebbedik ,k isebbt,k isebbsg.
71.Azsvgmellknevektrgyragossnhatrozragos,tbbesszmskzpfokalakjtsokanhossz
[s]sel ejtik, de mindig egy ssel rjuk ket, pldul: erset, magasat ersen, magasan ersek , magasak
ersebb,magasabb.
72.Aszemlyesnvmsokhatrozragossnvutsforminakmegfelelalakokbanegyletvagyegynet
runk,pldul:bellem,elled,nlad,tlnk utnunk .De:benne,bennnk .
73. Az j mellknv mssalhangzjt a sz alapalakjban s magnhangz eltt sokan hosszan, a
magnhangzjtviszontrvidenejtikennekellenrecsakegyjtshossztrunk,pldul:j,jat,jabb,
jra.
74.Ah vg szavak kzl jellemzen a ch, dh, juh, mh, rh ejtse alapalakban s a mssalhangzs
kezdettoldalkosalakokbaningadozhat:dh:[d]v.[dh],dhnek :[dnek]v.[dhnek]mh:[m]v.[mh],
mhtl:[mtl]v.[mhtl]stb.rsbanazonbanaszavakmindenalakjbanjelenvanah[v.41.,82.e)].
Asze le me kmdosultalakjaitfe ltnte trsmd
75.Bizonyos esetekben rgebben jelents hangvltozsok mentek vgbe az egyes szelemekben. Ezekben
azesetekbenahelyesrseltekintaszelemekeredetihangalakjukszerintirstl.Ilyenkorazrskpgyakran
megfelelakiejtsszerintirsmdnak.
Amssalhangzkmins givltozsainakje ll se azige alakokban
Atv gig k
76.Azoknakatvgigknekafelszltmdalakjaiban,amelyekbenatvgittmssalhangz(denem
s,sz)vagyhosszmagnhangzelzimeg[v.77.],megtartjukazigetvgstjt,deamdjelleggyakoribbj
alakjahelyettannaksvltozatthasznljuk,pldul:ejtse,fltstek ,mrtsfts,sztsa,tants.Ennekatsnek

akiejtsbenrvidvagyhossz[cs]hangfelelmeg.
Afelszltmd,hatrozott(trgyas)ragozs,egyesszm2.szemlyrvidalakokbanistsetrunkad
szemlyrageltt,pldul:ejtsd,mrtsd,tantsd.
77.A rvid magnhangz + t kapcsolatra vgzd igk, valamint a lt s a bocst ige (tovbb a ltfut
sszettelbeli lt eltag) felszlt md alakjaiban sem az iget vghangjt, sem a felszlt md jelt nem
eredetialakjukbantntetjkfel,hanemmindatvgitnek, mind pedig a mdjelnek ss mdosult vltozatt
rjukle,pldul:alk oss,hallgassk ,k sstek ,nevessen,nyisstok bocsssa,lssuk lssonfusson.
Ezeknekazigknekafelszltmd,hatrozott(trgyas)ragozs,egyesszm2.szemlyrvidalakjban
atvgithelynsvan,sadszemlyragehhezkapcsoldikezrtezeketazigealakokatcsakegysselrjuk,
pldul:hallgasd,k sd,nyisdbocssd,lsd.
78.Azstsazszt vg igk felszlt md alakjait a tnlklitbl(fes,frsz,illesz stb.) kpezzk,
ppen gy, mint az s s az sz vg igk felszlt md alakjait. [V. 80.] Ezekben az igealakokban teht
kettztts,illetlegszbett(ssz)runk,mertamdjels,szvltozatttntetjkfel,pldul:fessfrssztek ,
illesszk ,rek essze,vlassza.
A felszlt md, hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2. szemly rvid alakokban a szemlyrag
eredetidformjbanamdjelnlklicsonkathzkapcsoldik,ezrtezeketazalakokategyssel,illetlegegy
szszelrjuk,pldul:fesdfrszd,illeszd,rek eszd,vlaszd.
Azs,sz,z sdzv gig k
79.Azs,sz,zsdzvgigkkijelentmd,hatrozott(trgyas)ragozsalakjaibanmegtartjukaziget
eredetiformjt,deajvelkezddszemlyragok(ja,juk ,jk ,jtok ,jk )jelemnekmdosult(aziget
vgsmssalhangzjhozteljesenhasonult)s,sz,zsdzvltozatttntetjkfel.Ezeketazigealakokatteht
kettztt ssel, kettztt szszel (sszel), kettztt zvel s kettztt dzvel (ddzvel) rjuk: k eressk , mossa,
olvassk vadssztok hozzk , vgezzk eddzk stb. A jtszik s a metsz tpus igk is ezt a szablyt
kvetik:jtssza,jtsszuk ,jtssztok ,jtsszk ,metsszk stb.(Atbbi,jtnemtartalmazalakbancsakegysz
rand:jtszom,jtszod,metszistb.)
80.Azs,sz,zsdzvgigkfelszltmdalakjaibanmegtartjukazigeteredetiformjt,deamdjel
mdosults, sz, z s dz vltozatt tntetjk fel. Ezeket az igealakokat teht (s + j, sz + j, z + j, dz + j
helyett) kettztt ssel, kettztt szszel (sszszel), kettztt zvel s kettztt dzvel (ddzvel) rjuk, pldul:
k ssen, mossam vesszenek , vadsszatok hozzad, vgezznk eddztek , lopddz(l). A hallatszik ,
jtszik ,ltszik ,tetszik smetszigeiseztaszablytkveti:hallatsszon,jtsszl,ltsszam,tetsszl,metssze
stb.
A felszlt md, hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2. szemly rvid alakokban a mdjel nlkli
thzkapcsoldikadszemlyrag,pldul:nyesd,olvasdmszd,szdhzd,vgezdedzd.Hasonlkppen:
jtszd,metszd(vagymesd).
Ahallatszik ,jtszik ,ltszik ,tetszik ,metszigetbbkijelentsfelszltmdformjnakazonosa
kiejtse,plduljtszunk sjtsszunk [jccunk].Eformkrsbanvalpontosmegklnbztetseazonban
fontoskvetelmny,pldul:Ltom,hogycsak jtszanak velnk .Krtemk et,hogyjtsszanak velnk .
Kiltszanak .Betak arom,nehogyk iltsszanak .Jrzslesz,hatetsznk nek i.Aztak arjuk ,hogy
tetssznk nek i.
81.Alesz, tesz, vesz, visz, eszik , iszik ige felszlt md alakjaiban a mdjel gy alakban jrul az igk
magnhangzstvhez:legyek (=le+gy+ek ),tegyen,vegyk ,vigytek ,egyl,igyanak stb.Ahisz ige
felszlt md alakjaiban hossz [gy]t ejtnk, s ggyt runk, pldul: higgy, higgye, higgyk , higgytek .
[V.42.]
A tesz, vesz, visz, eszik , iszik , hisz ige felszlt md, hatrozott (trgyas) ragozs, egyes szm 2.
szemlyrvidalakjaibanadszemlyragamdjelnlklimagnhangzsthzkettzttvltozatbanjrul:tedd
(=te+dd),vedd,vidd,edd,idd,hidd.[V.38.]
Amssalhangzkmins givltozsainakje ll se an vszalakokban

Aval,vel sav,valakmdosulsai
82. A val, vel s a v, v hatrozrag vje a mssalhangzra vgzd szavakhoz a t vgs
mssalhangzjval azonos formban jrul. Ezt a kiejtsbeli mdosulst rsban (ltalban) betkettzssel
jelljk.Atbbjegybetkettermszetesenarjukvonatkozszablyokszerintkettzzkmeg[v.7.b)]:
a) egy rvid mssalhangzra vgzd sz + val, vel, v, v, pldul: bottal, cuk orral, k k k el
arannyal,rozzsal,nggyeltudss,sznn,vzzk irlly,zveggy
b) egy hossz mssalhangzra vgzd sz + val, vel, v, v, pldul: jobbal, tollal, tettel jobb,
toll,tettgallyal,k nnyel,meggyelk nny,rossz[v.93.]
c)ktmssalhangzravgzdsz+val,vel,v,v,pldul:hanggal,k omppal,minddelgynggyel,
k ulccsal,szrnnyalfstt,bolondd,szilnk k blccs,ronggy,szrnny[v.59.,92.].
d)Haaval,velsav,vragvszvgzdsseltallkozik,aktvtmindigjelljkazrsban,pldul:
hvvel,szvvelk edvvel,tervvelnvv,savvk nyvv,nedvv.
A betkettzs elmulasztsa nemegyszer megvltoztatja a szalak jelentst. Nem azonos pldul a
szvvel s a szvel (= szeret, tr) s br egyformn hangzik, mgsem azonos a tervvel s a tervel (=
tervez) a blccs (vlik) s a blcs (= a blcs tulajdona) a briddzsel (= a bridzs krtyajtkkal) s a
bridzsel(=bridzsezik)stb.
e)Azoknakahvgfneveknek,amelyeknekakiejtseingadozik(dh:[d]v.[dh],mh:[m]v.[mh]
stb. [v. 74.]), a val,vel s a v,v ragos alakjait rni is ktflekppen lehet: dhvel [dvel] dhhel,
mhv[mv]mhhstb.
f)Haaszmjegyekhez,rsjelekhez,rvidtsekhez,betszkhozstb.ktjellelkapcsoljukaval,velvagya
v,vtoldalkokat,avhasonultalakjtmindigfeltntetjk,pldul:4gyel,15%k al,Bp.tel,DNSsel [v.
265.d)].
Ezeknek a ragoknak a szemlynevekhez kapcsolsval a 160., az idegen szavakhoz s tulajdonnevekhez
illesztsvelpediga211.,216.,217.,222.pontfoglalkozik.
Azaz,ezn vms
83.Azaz,ezmutatnvmszjeteljesenhasonulamssalhangzvalkezddtoldalkokelshangjhoz.A
teljes hasonulst betkettzssel jelljk, pldul: abba, ebbe, ahhoz, ehhez, ak k pp, ek k pp, arra, erre,
ak k or, ek k or, avval (v. azzal), evvel (v. ezzel) abbeli, ebbeli. Hasonlkppen: amannak , mindettl,
ugyanahhozstb.
Mindighosszmssalhangztrunkazokbanaszavakbanis,amelyekazaz,eznvmsoksafajta,fle,
k orauttagokkapcsolatblllnak:affajta,affle,ak k oraeffajta,effle,ek k ora.
84. A nvutk a mutat nvms a, e alakjval alkotnak sszetteleket, pldul: afel, afltt, amiatt,
emellett,eszerint,evgett.
A hag yo mnyo s rs m d
85.A magyar helyesrs bizonyos esetekben a hagyomnyt kveti a mai hangjellsi rendszer, azaz a mai
kiejts,illetlegaszelemzsellenben.
Ahagyomnyrvnyeslseennltermszetesenjvalszlesebbkrahelyesrsban.Ahagyomny
alaktotta ki s rzi a betk alakjt, a kln s egyberst, st a kiejts szerinti s a szelemz rsmd
rvnyeslstis.Hagyomnyosrsmdrlszkebbrtelembenmgiscsakakkorbeszlnk,haamig
megrzttrsmdsemakiejtsszerinti,semaszelemzrsmddalnemmagyarzhat.
86. A csaldnevekben ltalban ugyanazokkal a betkkel jelljk a hangokat, mint ms szavakban (pl.
Csnyi, Dzsa, Hunyadi, Kis, Meggyesi, Trk stb.), de vannak olyan csaldnevek is, amelyekben
megtartjukamamregybkntnemhasznlatos,rgiesrsmdot[v.12.,155.].

Batthyny[battynyi]
Chzr[csszr]

Jsika[jzsika]
Kossuth[kosut]v.[kost]

Czetz[cec]
Dessewffy[dezsfi]
Egressy[egresi]
Georch[grcs]

Kovts[kovcs]
Szchenyi[szcsnyi]
Thkly[tkli]
Zichy[zicsi]stb.

87.Adztsadzstltalbanakkorsemkettzzkmeg,hahosszhangotjellnek:bodza,madzag,edz,
edz,pedz,pedzimaharadzsa,bridzs stb. A toldalkok hasonulsbl ered hosszsgot azonban az ilyen
szavakbanisfeltntetjk,pldul:eddzk ,peddzebriddzsel(=abridzskrtyajtkkal).[V.79.,80.,82.]
88.A kznyelv hangrendszerben mr nincs meg az a rgi hang, amelyet lynal jelltnk, az rs azonban
megtartottaazly[ellipszilon]bett,ezrtszmosszbanhagyomnyosanlya[j]hangjele.
Az ly rsra pontos szablyok nincsenek, mert azok a szavak, amelyek lynal randk, sokflk. Ktsg
esetn sztrban kell megnzni, mely szavakban runk lyt, melyekben jt. Bizonyos fogdzink ugyanakkor
vannak:
a)Sz kezdetn csak a lyuk szban s toldalkos alakjaiban runk lyt: lyuk , lyuk ban, lyuk bl, lyuk ak ,
lyuggat,lyuk ad,lyuk aszt,lyuk asstb.
b)Haa[j]hangaszvgnfordulel,ajellsmdtekintetbenklnbsgmutatkozikazegysztagsa
tbbsztagszavakkztt.
Azegysztagszavakkzlpldulakvetkezkrandklynal:boly,foly(ik ),hely(fnv),mly,moly,
sly,slygally.
A nvmsokban lynal jelljk a [j] hangot, pldul: ily, ilyen, mely, amely, amelyik , mily, milyen, oly,
olyan.
Atbbsztagszavaklegnagyobbrszbenlynaljelljkaszvgnejtett[j]t,pldul:ak adly,bagoly,
csek ly,fogoly,hark ly,k evly,k ristly,mosoly,osztly,ragly,tartlyGergely,Ipoly,Mihly.Kivtel
pldul:lak j,muszj,papagj.Aszvgnjvelrandszavakkztttbbsgbenvannakazaj,ejvgek,
pldul:csevej,drej,duhaj,k araj(sk arj),haj,olaj,robaj,shaj,talaj,tolvaj,zrej,zsivaj.Kivtel
pldul:k arvaly,pehely,tavaly,zsindely.
c)Jellegzetes szcsoportot alkotnak a lya, lye vg szavak, pldul: boglya, csigolya, gereblye, glya,
hlye, ibolya, k orcsolya, nyavalya, pocsolya, plya, sk atulya, zsllye. Kivtel pldul: bja (vzi
jelzeszkz),cserje,hja(madr),perje(f).
89.Br tbb nyelvjrsban is l az n. zrt e hang (jellse []), ezt a helyesrs nem jelli kln betvel,
hanemhagyomnyosanszintnevel,pldul:

Ejts
[gyl]
[gyetm]
[embr]
[lhet]
[szerelm]
[gyerkket]

rs
egyl
egyetem
ember
lehet
szerelem
gyerekeket

90.Nhnyszbanahagyomnymegrizteamamraligrzetteredetet,illetlegargebbivagyakiejtstl
valamilyen okbl eltr rsformt, pldul: esd, hgcs, hagyjn, jtszik , k apzsi, metsz, mindjrt,
mindnyjan,sdi,pnk sd,rgtn,szegf,tetszik ,utca[v.45.].
A z e g ys ze rs t rs m d
91. A magyar helyesrs nhny esetben szszer egyszerstst alkalmaz gy a tbbjegy betk
kettzsekorshromazonosmssalhangztjellbettallkozsakor.
92. A tbbjegy betk (pl. cs, sz, ty, dzs) kettztt alakjt a tszkban s a toldalkos alakokban
csonktottan rjuk, vagyis a betnek csak az els jegyt ismteljk meg [v. 7.b)]: loccsan, hossz, meggy,
ftty stb. illetleg: jeggyel, msszel, rosszal, briddzsel, eddzk , eljtsszuk stb. Ez a szably rvnyes a

tulajdonnevekreis,pldul:Beretty,MeggyesArannyal,Kodllyal[v.93.].
Nemegyszerstjkazonbanazsszetettszavaktagjainakhatrntallkozazonosktjegybetket,pldul:
k ulcscsom,jegygyr,nagygyls,fnynyalb,dszszzad,szszer,mszszer.
93.Atoldalkolskvetkeztbenegymsmellkerlhromazonosmssalhangztjellbettkettzttre
egyszerstjk, pldul: orra(= orr + ra),feddmeg(= fedd + d meg), tollal (= toll + lal), vdlottl (=
vdlott+tl),fttyel(=ftty+tyel),k nny(=k nny+ny),nagyobban(=nagyobb+ban),hallak (=
hall+lak )[v.61.,82.b)].
A szably nem rvnyesthet a tulajdonnevekre (mg akkor sem, ha kisbets elemkrl van sz),
illetlegaszsszettelekre.
Ezekben a hossz mssalhangzhoz a vele azonos jabbat ktjellel kapcsoljuk, pldul: Hermann
nl, Szlllel, Tarrrl, Wittmannn Bernadetttl, Mariannnal Bonnnal, Bk k k el, Tallinnnak
Elzetttel, Knorrral Blik k k el, Szerelmes szonetttel (cmek) illetve: baletttncos, sak k k r, rossz
szv(=gonosz)[v.61.,160.c)].

A k l nr s s a z e g ybe r s
94. Az sszefgg szvegben egyms utn kvetkez szavakat ltalban klnrjuk: szilrd jellem, sok
lehetsg,nagyongyes,rditjavtstb.
Az sszettelek keletkezsnek (azaz az egybersuknak) tbbfle forrsa lehet: 1. a tagok egyttes
jelentsnek megvltozsa (nyitvatarts zemid) 2. a tagok egyms kzti viszonynak alaki jelletlensge
(llattenyszt llatot tenyszt, llatok tenysztsvel foglalkoz) 3. az rshagyomny (brbeads
elmegy).Azsszetettszavakegysgtktjelnlkliegyberssalvagyktjeleskapcsolssalfejezzkki.
A je l e n t s v l t o z s m i n t a z e g y b e r s fo rr s a
95.Ha kt sz kapcsolatnak jelentse tbb vagy ms, mint a tagok jelentsnek egyttese, akkor ezt az
alkotelemekegybersvalrzkeltetjk.Pldulaszrazfldnemaztjelenti,hogynemnedvesfld,hanem
hogyaFldfelsznnektengerrel,vzzelnembortottrsze,atzraitnemcsaktzrak orfogyaszthatjukela
tzrlpattant menyecske vagy leny nem tzrlpattant, hanem lnk, gyes, talpraesett. A szbeszd is
ms,mintaszsbeszd:kzszjonforgbeszdtmt,hresztelstjelent.
A jelentsvltozs miatt egybert sszetett szavak alkot tagjai termszetesen alkalmi kapcsolatba is
kerlhetnek egymssal. Ilyen elfordulsukban kln kell rni ket. A ktfle rsmd jl szemllteti a ktfle
alakulat kztti jelentsklnbsget: (nagyon) gyors rs (= sebes rs), de: gyorsrs (= sztenogrfia)
(veszlyt) jelz lmpa, de: jelzlmpa (pl. a kzlekedsben) sok szg (= szmos szg), de: sok szg
(skidom)afldnfut(bogr),de:fldnfut(=hontalanember)stb.
Ajelentsvltozsmiattegybertsszetettszavakcsoportjbatartoznakaszismtlsek(aligalig),avaldi
mellrendel szsszettelek (bbnat,stfz) s az ikerszk. Ez utbbiaknak csak az egyik tagja rtelmes
sz(csigabiga,dimbesdombos),vagyegyikksem(terefere,csihipuhi).Ajelentsvltozsazegyikforrsa
az alrendel szsszettelek egybersnak (drgak , egyetrt, napraforg). A jelentsvltozs indokolja
nhnyegybtpusszsszettelegyberstis(csak hogy,nemsok ra).
Aszism tl se krsa
96.Azalkalmilag(ltalbannyomatkostsvgett)megismteltszavaknemalkotnaksszettelt,ezrtnem
rjukegybeket,skzjkvesszttesznk:fiam,fiamvrt,vrtgyorsan,gyorsanstb.
97. A vltozatlan formj tagokbl szkettzssel keletkezett sszetteleket ktjellel rjuk: msms (=
mindig ms s ms), egyegy (= nhny), sok sok (= nagyon sok, tmrdek), k ik i (= mindenki egyenknt),
aligalig (= csak nehezen), mrmr (= majdnem, szinte), nhanha (= nagyon ritkn), messzemessze (=
nagyonmessze)stb.Egyberjukviszontazazazktsztsanana,nini,nono,hehe,ddtpusszavakat.
A fokoz jelentstbbletet hordoz sszettelek tagjai nemcsak ktszer, hanem tbbszr is

ismtldhetnek.Ilyenkormindentagkzktjelettesznk:csupacsupacsupa,nagyonnagyonnagyon.
98. Klnrjuk egymstl ugyanannak a sztnek klnbz toldalkokkal elltott alakjait, pldul: hztl
hzig,naprlnapra,szemtlszembejobbnljobb,szebbnlszebbtudvntudta,k rvek ri,vrvavrt
tovbb a nvuts szismtlsek tagjait, pldul: fej fej mellett, nap nap utnhasonlkppen:ember ember
htnstb.
99. Ktjellel rjuk az olyan mdostott alak szismtlseket, amelyeknek tagjai kzl az egyik nem l
nllan,pldul:nttnn,rgesrgi,unosuntalan.
100. A tlzfok kifejezsre hasznlt leges eltagot egyberjuk a felsfok mellknvvel, pldul:
legeslegjobb,legeslegnagyobb,legeslegszebb.
Avaldime ll re nde lssze t te le krsa
101.Avaldimellrendelsszettelekrsmdjaelssorbanattlfgg,hogymennyireszorosakapcsolat
azalkotelemekkztt.
a) A csak alkalmilag egyms mell kerl egynem (halmozott) mondatrszeket vesszvel vlasztjuk el
egymstl:apja,anyja(eljtt)frszelt,gyalult(egsznap)tejet,vajat,k enyeret(vsrolt)stb.
b)Haazegymsnakmellrendelttagokegyttesemstjelent,mintklnkln,demindakttagfelveszia
toldalkokat,akkorazsszettellaza,ezrtelemeitktjellelkapcsoljukssze:stfz,stnek fznek ,sttt
fztt,stnifzni,stsfzsgfld,egetfldetideoda,idbbodbbstb.
Ktjellel kapcsoljuk egymshoz az egyformn toldalkolt szavakbl ll mellrendel sszettelek tagjait
akkor is, ha toldalk nlkli formjuk nem l sszettelknt, pldul: aprajanagyja, aprajtnagyjt, k eze
lba,k zzellbbal,ok tatnevel,orrnszjn,testilelk i(denincs:aprnagy,k zlbstb.sszettel).
Kt,azonosszereptoldalkkalelltottszalkalmiegysgtktjelessszefzskkelrzkeltetjk:k nos
fjdalmas (bcs), gazdasgitrsadalmi (vltozsok), nyelvistilisztik ai (elemzs), k resdek l
(szavakkal),srvanevetve(leltet)stb.
Ezzel a lehetsggel azonban ne ljnk vissza: nem rokon vagy ellenttes rtelm tagokat, illetleg
kettnl tbb szt ne rjunk vessz vagy ktsz helyett ktjelesen: nyelvtani, stilisztik ai s helyesrsi
(gyakorlatok),nem:nyelvtanistilisztik aihelyesrsi(gyakorlatok)stb.
c) A mr teljesen sszeforrott, ezrt csak msodik tagjukon toldalkolt mellrendel sszetett szavakat
egyberjuk, pldul: rgk apl, rgk aplnak , rgk apl bbnat, bbnata, bbnatos hadsereg,
hadseregbenhnyaveti,hnyavetiek .
102.Alazbb(ktjellelrt)sazsszeforrott(egybert)mellrendelsszettelekcsoportjanemklnlel
lesenegymstl.
a)Szmosolyanmellrendelkapcsolatvan,amelynemvagycsakkivtelesendeakkorcsakazuttagon
lthat el toldalkokkal. Az ilyen mellrendel sszettelek tagjait ktjellel kapcsoljuk egymshoz, pldul:
desbs, sk dombor (lencse) rablpandr, szobak onyha, sak k matt pirosfehrzld. A tagok
kztti ktjelet az esetleges toldalkolskor is megtartjuk, pldul: desbsan, sk domborra (csiszolt)
rablpandrt(jtszottak),szobak onyhs (laks), sak k mattot (mondott) pirosfehrzldet, pirosfehr
zldre.
b) Nhny, alapformjban egybert mellrendel sszettel ktflekppen toldalkolhat. Ilyenkor a
toldalkosformkrskpeisvagylagos,pldul:hrnv:hrnevev.hrenevehrnevesv.hresneves.
c)Aktflersmdnakokalehetajelentsekelklnlsesaszfajmegvltozsais,pldul:(ahatrban)
szntvet (emberek), de: a szntvetk (= fldmvesek) (a padln) csszmsz (kisgyerek), de: a
csszmszk (=hllk).
Azike rszkrsa
103.Azikerszkrsaamellrendelsszetettszavakvalazonosszablyokhozigazodik.
a) A mindkt tagjukon toldalkolhat vagy eleve toldalkolt ikerszk elemeit ktjellel kapcsoljuk ssze,
pldul:irulpirul, irultpirult izegmozog, izegnek mozognak , izgmozg dimbesdombos hbehba

mmelmmaltyk ombk om.


b) A csak a vgkn toldalkolhat ikerszkat egyberjuk, pldul: csigabiga, csigabigk hercehurca,
hercehurct limlom, limlomot, limlomos mendemonda, mendemondk terefere, tereferl ugribugri,
ugribugrik .
104. A lazbb (ktjellel rt) s az sszeforrott (egybert) ikerszk csoportja nem klnl el lesen
egymstl.
a)Vannak olyan ikerszk is, amelyek nem vagy csak kivtelesen toldalkolhatk. Az ilyen ikerszk tagjait
ktjellel kapcsoljuk egymshoz, pldul: csihipuhi, piffpuff, csinnbumm stb. A tagok kztti ktjelet
toldalkolskormegtartjuk,pldul:(nagy)csihipuhit(rendezett),(azenekar)csinnbummja. Hasonlkppen
rjukatulajdonnviikerszkatis,pldul:IstaPista,IstaPisttAnnaPanna,AnnaPannval.
b)Az ingadoz toldalkols ikerszkat alapformjukban egyberjuk, ms esetekben azonban a toldalkols
mdjhozigazodunk,pldul:gizgaz,gizgazok ,gizgazosv.gizesgazosicipici,icipicitv.icitpicit.
Azalre nde lszkapcsolatok sszssze t te le krsa
105.Azalanyos,aminsgjelzssamennyisgjelzsszkapcsolatoktagjaitltalbanklnrjukegymstl,
pldul:(az)anyjanevelte(gyermek),(az)rvzmosta(tlts),(a)gondatlansgok ozta(baleset),(a)porh
bortotta (lejt), (a) szmtgp ellenrizte (adatok), (a) trak tor szntotta (fld), (a) vihar ok ozta (kr)
ltalnos isk ola, egyetrt mosoly, rett gymlcs, jobb k z, mezgazdasgi termels, olvas lny,
orvosititok tartsezeresztend,tujj,sok munk a,szzforint,tbbenergia,huszonegyk bmter,k t
ngyzetmter,negyventperc.[V.117.]
Ha azonban a tagok egyttes jelentse ms, mint az eltag s az uttag jelentsnek egyttese, akkor
egyberjuk ket, pldul: botcsinlta (= kpzettsg nlkli), eszeveszett (= rlt), llek szak adva (= nagy
sietve), madrltta (= hosszabb trl maradkknt hazavitt), nyak atek ert (= bonyolult), gyefogyott (=
gymoltalan,flszeg)forgszl(szlfajta),holtg(foly),meleggy(akertszetben),srspohr(=srnek
val pohr) ezermester (= sok mindenhez rt ember), hatk r (= buta), ttusa (sportg), tizenk tszg
(mrtaniidom).[V.111.]
Anvnysllatnevekrsakoraszakmaihelyesrsszablyairvnyeslnek.[V.125.]
106. A raggal jellt trgyas, hatrozs, valamint a birtokos jelzs kapcsolatok tagjait ltalban klnrjuk
egymstl, pldul: ftengelyt esztergl, k ziratok at sszerendez, k lmt szerel, k nyvet r, virgot szed
fldre hull, jutalomra rdemes, k szpnzrt veszi, k lfldre utazik , vizsgra elk szt a finak a
k nyve,agpk ocsinak azalvza,ahzalapja,alak hzpincje.
Haazonbanajellttrgyas,hatrozssaszemlyjellelelltottbirtokosjelzskapcsolatnakajelentsems,
mint az eltag s az uttag jelentsnek egyttese, akkor egyberjuk ket, pldul: egyetrt (= azonos
vlemnyenvan),helytll(=derekasanviselkedik,megfelelenvgziafeladatt),idejtmlt(=elavult),jtll
(=szavatol),semmittev(=lusta,dologtalan)grlszak adt(=szegny),napraforg(nvny),semmirek ell
(=haszontalan),tagbaszak adt(=jlmegtermett),tk k elttt(=buta)bartfle(tsztafle),bolondok hza
(=felforduls,zrzavar),istennyila(=villm),vsrfia(=ajndk).
Aje le nt svltozsmiatte gybe rtszssze t te le ke gy bfajti
107. Az olyan szavak, amelyek gyakran fordulnak el egyms mellett, nemegyszer j jelentst hordoz
sszettelekk forrnak ssze. Az ilyen kapcsolatokat egyberjuk, pldul: nemsok ra, sohasem dehogy,
hogynek tsgk vl(=biztosan)csak hogy,hanem,ugyanis.
A kln s az egybers bizonyos szavak esetben rtelmi klnbsg hordozja is lehet, pldul: mintha
megsrtdtt volna, de: szebb, ha nevet, mint ha sr egyrszt (ktsz), de: egy rszt k apott belle
dehogyis!(=nem),de:dehogyisgondolod?
108.Anvutskapcsolatokatakvetkezkppenrjuk:
a) A nvutt az eltte ll nvsztl klnrjuk, pldul: bok or mgtt, felesge irnt, fld alatt, hz
mellett, id eltt, munk a nlk l, sz szerint, tbbek k ztt. Ha a nvuts kapcsolathoz i kpz jrul, a
klnrst megtartjuk, pldul: bok or mgtti, fld alatti (reg), hz melletti, id eltti, munk a nlk li

(jvedelem),szszerinti(idzet).
b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentse mdosult, s ezrt sszetett szv vltak, egyberjuk ket,
pldul:dleltt, dleltti, dlutn, dlutni, fldalatti (= fldalatti vast illeglis), hazafel, holnaputn,
holnaputni,mindenek eltt,mindenek felett,munk anlk li(fnv),napk zben,rendszerint,visszafel.
A z a l a k i je l l e t l e n s g m i n t a z e g y b e r s fo rr s a
109.Aktszkzttinyelvtanikapcsolatjelletlensgeislehetazegybersoka.Haegyjellelvagyraggal
is jellhet, klnrt szkapcsolat elemei (pl. flig k sz, k mnyt sepr, a nap sugara, plyt tvesztett,
vitaminbands)jelvagyragnlklllnak,egyberjukket:flk sz,k mnysepr,napsugr,plyatvesztett,
vitamindsstb.
110.Atrgyas,ahatrozssabirtokosjelzskapcsolatoklehetnekjellteksjelletlenekis.Jellttrgyas,
hatrozs s birtokos jelzs szkapcsolatok a kvetkezk: autt ment, k incset k eres, munk t vllal
ldozatra k sz, hton sz, szltl vdett (a) gpk ocsi fnyszrja, (az) isk olnak az udvara, (a)
mosgpeladsa stb. Ha hinyzik a viszonyrag, illetve a birtokos szemlyjel, akkor a kapcsolat jelletlen. A
jelletlen trgyas, hatrozs s birtokos jelzs kapcsolatok tagjait mindig egyberjuk, pldul: autment,
k incsk eres, munk avllal ldozatk sz, htsz, szlvdett gpk ocsifnyszr, isk olaudvar,
mosgpelads[v.106.,135.].
111.Sok alrendel sszetett sz el s uttagja kztt olyan, bonyolult kapcsolat van, hogy az sszettel
csak tbbszavas szerkezettel rtelmezhet. gy pldul: vmvizsglat (= vmnl vgzett, vmmal kapcsolatos
vizsglat) csigalpcs (= a csiga hzhoz hasonl lpcs) stb. Az ilyen, gynevezett jelentstmrt
sszettelek tagjait egyberjuk, pldul: rvzvdelem, barzdabilleget, emlk k nyv, motorcsnak ,
munk avdelem,sznapadls,testvrvros,villanyvilgts,zsemlegombctengeralattjrhbor.Ebbe
a csoportba tartoznak a hasonlt sszettelek is, pldul: cinbervrs, galambsz, hfehr, hollfek ete,
lngvrs, mustrsrga bzavirgk k , elefntcsontfehr, napraforgsrga vattacuk orrzsaszn.
Jelentstmrtsszettelsoktelnvis,pldul:bableves,birk aprk ltsrgaborsfzelk .[V.139.]
112. Ha egy tulajdonnv egy kznvvel vagy egy mellknvvel valamilyen jelletlen sszettelt alkot,
ktjellel kapcsoljuk ssze ket, pldul: Afrik ak utat, Budapesttrk p, Petfiszobor Herk uleserej.
[V.166.]
Haatulajdonnvsakzszkapcsolatblalakultsszettelhezjabbuttagjrul,eztisktjellelkapcsoljuk
hozz,pldul:Afrik ak utattallk oz,Budapesttrk pvsr,Petfiszoboravats.[V.140.]
113. A betszkhoz s a tulajdonnvi szsszevonsokhoz a kznvi sszetteli uttagot ktjellel
kapcsoljuk, pldul: EUcsatlak ozs, KSHk imutats, UNESCOjogszably tbjrulk , tvmsor. [V.
289.]
A z r s h a g y o m n y m i n t a k l n r s s a z e g y b e r s fo rr s a
114.Azegyberstovbbiokaaszablyzatbanrgztett,rendszertalkotrshagyomny(pl.aranygyr,
tves,ugrsnc,feliratk ozik ,egymagam),valamintakialakultszoks(pl.drcspte,javtmhely).
Are ndsze rtalkotrshagyomny
Azalkottagoksze rke ze te mintme ghatrozt nye z
115.Bizonyoseltagkapcsolatokklnrsasegybersaatagokbelsszerkezettlfgg.Azanyagnvi
jelzskapcsolatok,valamintatszmnvieltag,kpzvelelltottuttagakkivtelnlkl,az,kpzs
igenvieltagakcsupnbizonyosesetekben[v.118.].
Aktegyszerszblllalakulatokategyberjuk,dehabrmelyiktagsszetettsz,klnrjukket:
egyszersz+egyszerszegybers(aranylnc,tmteres,vdgt)

sszetettsz+egyszerszklnrs(fehraranylnc,tizentmteres,partvdgt)
egyszersz+sszetettszklnrs(aranynyak lnc,tngyzetmteres,vdhomok gt)
sszetett sz + sszetett sz klnrs (fehrarany nyak lnc, tizent ngyzetmteres, partvd
homok gt).
116.Anyagnvi jelzs kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjk, amelyekben az eltag azt jelli, mibl
kszlt az uttagknt megnevezett dolog. Az anyagnvi jelzt, ha egyszer sz, egyberjuk a nem sszetett
fnevekkel,pldul:aranygyr,alumniumedny,faburk olat,gyapjsl,k fal,platinatgely.Haazonban
az anyagnvi jelzs kapcsolatnak valamelyik vagy mindkt tagja sszetett sz, az anyagnevet klnrjuk jelzett
szavtl, pldul: acl mrszalag, br pnztrca hernyselyem ing, vasbeton gerenda manyag
padlburk olat.
117.Haktszkapcsolatbanazeltagegyszertszmnv(illetveasok ,tbb,flsz),azuttagpedig
egyi,,,j,j,s,nyikpzsegyszersz,akkoratagokategyberjuk,pldul:harmincnapi,k tves,
k ilenchavi, hromlb, tg, htfej, k tznj, k tpetj, sok millis, tbboldalas, hszfnyi. Ha
azonbanakrazeltag,akrazuttag,akrmindakettsszetettsz,akapcsolatelsuttagjtklnrjuk,
pldul: hat vegyrtk , egy sztagos, negyven ngyszgles, szz hek toliternyi huszonngy tag,
negyvennyolc rs, tizenk t emeletes, szztizenhat napi hetvent centimteres, tvenht msodpercnyi
de (a szfaj megvltozsa miatt): tszzforintos, tzezerforintos (mint bankjegyek). Szmjegyekkel rva a
tagok szerkezettl fggetlenl mindig a klnrs a helyes, pldul: 9 havi, 2 ves, 20 fnyi, 40
k bcentimteres,116napi.[V.105.]
Hasonlkppen rjuk a nk nt s a nta, nte toldalk alakulatokat is: k thetenk nt, hromhavonta,
tventetizentnaponk nt,hromhnaponk nt5vente,15naponk ntstb.
118. Az , kpzs igenevet, ha csak alkalmi minsgjelz, klnrjuk a jelzett sztl, pldul: eltr
vlemny, nek l gyerek , izz fm, (az joncokat) k ik pz tiszt, k zvett javaslat, parancsol hang,
sajgtrd.
Haviszontazigenvijelzsalakulattagjaijelentstekintetbensszeforrtak(vagyazigenvnemfolyamatot
fejez ki) [v. 111.], a kt egyszer szt egyberjuk, pldul: desztillltorony, izzlmpa, k ik pztiszt
(beoszts), vdn eladlny (zletben), felvonhd, ivvz, k ltpnz csnak zt, hlszoba,
k utatintzet pihennap belpjegy, evezlapt stlutca [v. 139.]. De klnrjuk ket, ha a
kapcsolatnak valamelyik vagy mindkt tagja sszetett sz, pldul: szlez k rfrsz nvnyvd szer,
rak taindt llvny fldrengsjelz mszer, idjrselrejelz rendszer ellenrz leltr, elad
k rt,sszek thd.Kivtelek:mrmszer,vendgltiparstb.[v.136.].
119. A sznneveket az eltag s az uttag szerkezettl fggetlenl egyberjuk, pldul: halvnylila,
sttzld, vilgossrga, zldesk k almsszrk e, haragoszld, mlyk k , trtfek ete, pspk lila
bzavirgk k vattacuk orrzsaszn. [V. 111.] Ha azonban az sszetett sznnvhez rnyalatot kifejez
mellknvkapcsoldik,klnrjukket,pldul:sttrzsaszn,vilgosnarancssrga,halvnyk k eszld.
Azige ktskapcsolatokrsa
120.Azigektsigkrsbanakvetkezszablyokrvnyeslnek.
a)Haazigektkzvetlenlazelttazige(vagyigenv)elttll,amelyikheztartozik,egyberjukvele:tad,
benz, felnyit v. flnyit, lebecsl, visszaszerez k illtani, megtart, eldobott, szembeszllva stb.
Hasonlkppen:megtarts,szembeszlls stb. Igektk lehetnek a kvetkezk: abba, agyon, al, t, be,
bele, benn, egybe, el, ellen, el, elre, fel v. fl, flbe, flre, fell v. fll, fenn v. fnn, htra, haza,
helyre, hozz, ide, k eresztl, k ett, k i, k rl, k zbe, k zre, k ln, le, meg, mell, nek i, oda, ssze, r,
rajta, szjjel, szembe, szerte, szt, tele, tova, tovbb, tnk re, tl, jj, jra, utna, vgbe, vgig, vissza
stb.
b)Ha az igekt kveti az igt (vagy az igenevet), klnrjuk tle, pldul: pihendk i (magad), hagyj fel
(ezzel),ljnk bele,menjetek elre,nesrozdssze,nemnzveoda,(akkor)ltnk le,(timr)mehettek
vissza.
c)Azigektklnszmarad,hakztesazige(vagyigenv)kzttmsszisvan,pldul:elnek ss,le

nemtenn,jjisptjk ,k zrek ellbocstani,hazaszabadmenni,flsemvve.Hasonlkppen:benem


avatk ozs,megnemrtsstb.
Azigektkklnrsavagyegybersagyakranjelentsklnbsgreisutal:annakjellje,hogyazigekta
kzvetlenl utna ll ighez tartozike, vagy az ezt kvet szhoz. Ms s ms teht: megvanhszves, de:
megvantltvemegfogomalepk t,de:megfogomnznileszok ottadohnyzsrl,de:leszok ottutazni
vidk re beleszeretett a lnyba, de: bele szeretett volna szlni elleszek nlk le, de: el leszek fradva
megtudtk ahrt,de:megtudtk javtanistb.
d)Amegismteltigektkkzktjelettesznk,segyttesketegyberjukazigvel(vagyazigenvvel),
pldul: k ik inz, leleereszt, megmegllt, sszesszevesznek eleltn, visszavisszatrve.
Hasonlkppen:visszavisszatrsstb.
Az ellenttes jelents igektket szintn ktjellel kapcsoljuk ssze, de klnrjuk ket az igtl (vagy az
igenvtl), pldul: k ibe jrk l, lefl stl, ideoda tek int odavissza utazni, elrehtra pillantva.
Hasonlkppen:leflstlsstb.
Klnrjukazigtl(vagyazigenvtl)azsszevissza,szerteszjjel,szerteszt hatrozszkat is, pldul:
sszevisszabeszl,szerteszjjelszrtk ,szertesztszrva.Hasonlkppen:szertesztszrsstb.
e)Azigektkntishasznlthatrozsztklnrjukakkor,hahatrozsziszereptemeljkki:abbatette
(amiben eredetileg volt), de: abbahagyta (a srst) fenn v. fnn maradt (a padlson), de: fennmarad v.
fnnmarad(aneve)(nem)flrellt(hanemkzpre),de:(tapintatbl)flrelltidejtt(nemaszomszdba),
de:idejtthozzmstb.
Az igektvel alakilag azonos hatrozszi nvmst is klnrjuk az igtl (vagy igenvtl), ha vilgosan
szemlyes nvmsi szerep: hozz (= hozz) ment felesgl (nem tehozzd), de: hozzjrul (valamihez)
nek i(=neki)megyalevl,de:nek imegy(aszekrnynek),nek imegyJnosnak (=lremegyvele)(csak)r
(= r) gondolok , rossz r (= arra) gondolniis, de (ms hangslyozssal): rosszrgondolni is stb. Csak
klnrt(hatrozszi)formjukvanaszemlyjelesformknak,pldul:hozzmadtk felesgl,nek nk jtt
acsomag,mindigrdgondolok .
An vmsiszkapcsolatok sssze t te le krsa
121. Az a, e, az, ez mutat nvmsbl s a klnfle nvutkbl ll kapcsolatokat egyberjuk, ha
hatrozszt alkotnak, tovbb ha egysgesen utalszi szerepek, vagy ha ktszszer szerkezetek rszei:
Ezelttmskpphvtk.Ezutnmindigjleszek.Mindentmegbeszltnk,eszerintcselekedj!Nincsktsgem
afell,hogytette.Azalatt,mgnyaraltok,kifestetemalakst.Elmentanlk l,hogykszntvolna.Dolgozz,
ahelyetthogyheverszel!Stb.[V.84.,244.d).] Ha ellenben a nvmssal nyomatkos rmutatst fejeznk
ki,akkorcsakaklnrsahelyes:ak rahzkraszerintkelleljrni,nemeszerintanlk laknyv
nlklIttahiba,emiattnemmkdikagp.Amgtedd,amelyikelgszles.Mindeneazene,csakazirnt
rdekldik.Stb.
122.Anvmsokategyberjukazelttkllnyomatkostelemmel,pldul:

egymagam,egymagad
nmagam,nmagad,nmagunk
nnnmaga,nnnmagunk,nnnmagatok
ugyanez,ugyanolyan,ugyanakkora,ugyanott
szintolyan,szintakkora,szintannyi
csakolyan,csakannyi
ppolyan,ppakkora,ppannyi.
A kvetkez tpus szavakat is egyberjuk: nbennem, tenlad, tle, mihozznk , tinek tek , velk
nmiattam,teltalad,utna,mimellettnk ,tinlk letek ,k zttk stb.
De:nmagammegyek csak annyiszk sgesppolyanesetbenstb.
123. Tagad nvmsok eltagjaknt a se, sem, semmi szt egyberjuk az utna kvetkez szelemmel,
pldul: semek k ora, semennyi sehogy, sehol, sehonnan, semeddig semmik or, semmilyen, semmint
semmifle.

Klnrjukviszontasesasemszt,hanvmsokutnllnak,pldul:semmise,senk isem,senk inek se,


semmitlsemsemmik orse,sehovase,seholsem,sehogysem.De:sohase,sohasem,sose,sosem.
124. Az ak r, br, mind, minden, n s vala eltag nvmsokat egyberjuk: ak rmek k ora,
ak rhol, brmi, brmik or, mindannyi, mindenk i, mindenhonnan, nmelyik , nha, nhol, valami,
valamerrestb.
Egy be se te k
125.A foglalkozst, kort, minsget, csoportot jell, gynevezett fnvi minsgjelzt klnrjuk a jelzett
szavtl,pldul:ajndk k nyv,belgygyszbartunk ,gyermek k irly,huszrfhadnagy,k zgazdsz
szak rt, mrnk btym, mrnk k ollga, professzor asszony, rendr szzados, tanr r, tant nni,
tzrtizedes,vendgnnik rtealak .Ugyangyklnrjukanyomatkostszavakatattlasztl,amelyre
vonatkoznak,pldul:csudardek es,jnagy,jnhnyszor,k utyahideg,nagynha,szppiros.
A fajtajell fnvi minsgjelzt egyberjuk a jelzett szval (kivve az llatfajtaneveket), pldul:
csiperk egomba, figyerek , fszerru, jonatnalma, lak atosmester, legnyember, sasmadr. De mivel
llatfajtanevek:mangalicaserts,rack ajuhstb.
126. Ha egy tulajdonnv egy kznvnek jelzje, a kt szt klnrjuk egymstl, pldul: Dezs bcsi,
Fazek asr,Kovcsmrnk ,Marisk anniaKalmrfi,aNagycsaldFabulonarck rm,Volk swagen
gpk ocsi.[V.164.]
127.Haegyetlenkpzjrulegyklnrtszkapcsolathoz,akkorltalbanmegtartjukaklnrst:hzhoz
szllt, hzhoz szllts. Ha azonban tbb kpz kapcsoldik a klnrt alakulathoz, akkor azt egyberjuk,
pldul: hzhozszlltsi (szolgltats), egymsutnisg, egyenloldalsg, megnemtmadsi (szerzds).
[V.135.]
128.Alapformjukbanklnrtkapcsolatokfelsfokalakjaitegyberjukakvetkeztpusszerkezetekben:
szvhez szl s szvhez szlbb, de: legszvhezszlbb hasonlkppen: legharcrak szebb,
leghasznothajtbbstb.
Azilyenfelsfokformkgyakrankivlthatkszerkezetesmegoldssal,pldul:harcralegk szebb,
legink bbhasznothajt.
129. Az olyan kapcsolatokat, amelyekben az eltag nll szknt nem hasznlatos (al, bel, el, t,
gygy,k ultr,k l,ptstb.),mindigegyberjuk,pldul:alelnk ,belfld,eltag,k lgy,ptgy.
130. A d kpzs sorszmnvi jelzt egyberjuk mind a fnevekkel, mind a mellknevekkel, pldul:
hetedzben,tdvbenezredvi,msodrend,tdves,tizentdrangharmadfl.
131. A szmnevekbl alkotott d kpzs jelzket egyberjuk a maga nvms alakjaival, pldul:
msodmagammal,szzadmagvalhuszontdmagunk k al,tizenk ilencedmagunk k al.[V.139.]
132. A fajta, fle, nem, rt, rt, szer stb. uttagot a kzszkkal egyberjuk, pldul: msfajta,
tzfle(de:10fle),tbbfle,egynem,negyedrt,sok rt,gipszszer,nagyszer.Felsorolsbanktjellel
utalunkazelmaradkzs,csakazutolstaghozhozzfzttuttagra,pldul:bk k ,mogyorsnyrfaflk
[v.263.c)].
133.Atulajdonnevekhezafajta,fle,formasaszeruttagokatktjellelkapcsoljuk,pldul:Illys
fajta (ellenlls), Etvsfle, Kossuthforma (egynisg), Gyrforma (vros), Petfiszer OTPszer
Jedlik nyosfle,MadchSznhzfleTmrk nysGrdonyiszer[v.169.].
Akialakultszoksmintakiv te le sklnrs se gybe rsforrsa
134.Akialakultszoksaforrsanhnykivtelesrsmdszsszkapcsolathelyesrsnak:drcspte,
lgiposta, brbeads stb. Az ilyen kivteles rsmd szavak kis rszt alkotjk az sszetett szavak s a
szkapcsolatokcsoportjnak.
Aszablypontoknemtartalmazzkazsszeskivteleshelyesrssztsszkapcsolatot,ezrtszksgesa

helyesrsisztrhasznlatais.
135.Akialakultszokstmegtartvajelentsvltozsnlklisegyberjuknhnyalanyos,minsgjelzs,jellt
hatrozssjelltbirtokosjelzskapcsolattagjait,pldul:tok verte(hz),drcspte(levelek),drlepte (fa),
molyrgta(sznyeg),napsttte(tj),porlepte(knyv),szette(btor)fiatalk or,haditerv,jtett,titrs
brbeads, clravezet, letbelps, k zhezvtel, lnyegbevg, rendbehozatal szeretetremltsg
holdtlte,napk elte,tojsfehrje.[V.139.]
136. A kialakult szokst megtartva nhny olyan (rendszerint jelentsvltozst is mutat) , kpzs
eltag kapcsolatot is egyberunk, amelynek valamelyik tagja maga is sszetett sz (klnsen akkor, ha az
sszetett uttag mindssze kt sztagos), pldul: bevsrlk zpont, forgsznpad, javtmhely,
mrmszer,mozgk rhz,vendgltipar.[V.118.,139.]
137.Klnrjuk szmos, mindig egytt hasznlt, egysget alkot lland szkapcsolat (szls, szakkifejezs
stb.)elemeit,pldul:llst foglal, szemet szr, vget r dugba dl, lpre csal fnvi igenv, virtulis
tr.[V.94.]
138. Szpirodalmi alkotsokban stilisztikai szndk is indokoltt teheti az ltalnos szablyoktl eltr
klnrstvagyegyberst,illetlegaktjelalkalmazst.
A t bbs z r s s s ze t te le k rs a
139.Ahosszsszetettszavakatbizonyosesetekbenclszerktjelleltagolni,hogyknnyebbenolvashatk
legyenek.
Aktegyszerkzszblalakultalrendelsszetteleket(akrhnysztagblllnakis)egyberjuk,pldul:
asztallap, felezegyenes, matematik atants, nitrognasszimilci, paradicsomsalta, televzik szlk ,
teljestmnynvek eds.De:sak k k rstb.[V.61.]
Akettnltbbszblalakult(gynevezetttbbszrs)sszettelekethatsztagigktjelnlklegyberjuk,
pldul: cseppk barlang, lelmiszeripar, gpk ocsivezet, ivvzellts, mrtk egysgrendszer,
nyersolajmotor, rendrjrr, taptaszak zlet, tzoltlak tanya. A hat sztagnl hosszabb tbbszrs
sszetteleket ktjellel tagolhatjuk a kt f sszetteli tag hatrn, pldul: csapatzszlavats,
dok umentumfilmbemutat,
foszformtrgyagyrts,
k nyvritk asggyjtemny,
munk aer
nyilvntarts,
tornszcsapatbajnok sg.
Kivtel:
ak asztfraval,
fizetvendglts,
pnzgyminisztrium,valsznsgszmtsstb.[V.134.]
Asztagszmllsszempontjaiakvetkezk:
Sztagszmonazsszetettszjelsragnlklialakjnaksztagszmtrtjk:anyagcserezavar(a),
jogseglyszolglat(hoz)stb.Akpzazikivtelvelbeleszmtasztagszmba:divatlapszerk eszt,
divatlapszerk esztsg advisszatrts, advisszatrtsi (ktelezettsg) hradstechnik ai,
munk aerpiaci,szak k zpisk olaistb.
Gyakorlati megfontolsbl az igektk kzl csak a kt vagy tbb sztagakat tekintjk kln
sszetteli tagnak, pldul: adatvisszak eress, eladmvszet, de: befogadk pessg,
szvegk iegszts.
Az idegen eltagokat akkor tekintjk kln sszetteli tagnak, ha nllan is hasznlatosak, pldul:
miniszok nya,miniszok nyaviselet,vagy ha nllan is hasznlatos uttag jrul hozzjuk: antialk oholista,
antialk oholistak lubbiotechnolgia,biotechnolgiaiparstb.
Az egybknt szablyos, de tlzottan hossz sszetett szavak szerkezetes megoldssal elkerlhetk:
tervezirodavezet = a terveziroda vezetje, gpk ocsivezettanfolyam = gpk ocsivezeti
tanfolyamstb.
140. Kt ktjelet hasznlunk azokban a tbbszrs sszettelekben, amelyeknek eltagja is ktjellel
kapcsoltsszettel(tulajdonnvivagybetszseltag,illetleghrommssalhangztallkozsamiatt),pldul:
Kossuthntanek ls, Nobeldjtads, Cvitaminadagols, tbjrulk csk k ents. sak k k szlet
gyjtemny,tarok k k rtyajtk os.[V.166.]
141.Azsszettelelsuttagjaolykorbonyolultabbalakulatislehet.Atbbszrssszettelekrsban
asztagszmtlfggetlenlhromtovbbiesetbenalkalmazunkktjelet.

a) Ha egy ktjellel mr tagolt szhoz jabb, szintn ktjellel kapcsoland uttag jrul, az els ktjelet
kihagyjuk, vagyis az eredetileg ktjelezett szrszt az j alakulatban egyberjuk: anyagcserevizsglat, de:
anyagcserevizsglatk rs bk eszerzdstervezet, de: bk eszerzdstervezetk idolgozs k erek asztal
k onferencia,de:k erek asztalk onferenciarendezsstb.
Az ilyen tlzottan hosszra nylt szavak helyett rendszerint vilgosabb a szerkezetes megolds,
pldul: anyagcserevizsglat k rse, a bk eszerzds tervezetnek k idolgozsa, k erek asztal
k onferenciarendezse.
b) Ha egy klnrt szkapcsolat (pl. hajltott btor) olyan uttagot kap (pl. gyr), amely az egsz
kapcsolathoz jrul, az egybknt klnrand rszt az j alakulatban egyberjuk, s ehhez az uttagot (a
sztagszmtlfggetlenl)ktjellelkapcsoljuk:hajltottbtorgyr. Hasonl esetek: hidegvz, de: hidegvz
csaphzifeladat,de:hzifeladatk sztslgifnyk p,de:lgifnyk pmontzsstb.Ritkbbanugyan,
deeltagisjrulhatszkapcsolathoz,pldul:hzifeladat,de:k miahzifeladat.
Ha szszaports nlkl lehetsges, clszer a szerkezetes megolds hasznlata, pldul: hre
lgyulmanyagok feldolgozsa(nemhrelgyulmanyagfeldolgozs),ltt vadak rustsa (nem
lttvadrusts).
c) Vannak olyan tbbszrs szkapcsolatok, amelyekben kt tag egyetlen egysgknt kapcsoldik egy
harmadik elemhez. Ilyenkor az egysget alkot szkapcsolat tagjait ktjellel ktjk ssze, s klnrjuk a
harmadik elemtl. Pldul: lethall harc, k utyamacsk a bartsg, rzarany tvzet. Ugyanez a szably
rvnyesl az ellenttes jelents igektk sszekapcsoldsa esetn is: flle stl, k ibe nzeget [v. 120.
d)].
Aszaknyelvbenbizonyosesetekbennemkifogsolhat(azrtelempontostkrztetserdekben)a
nagyktjelhasznlatasem[v.264.].

A k is s a na g y k e zd be tk
142. A kzszavakat meghatrozott esetek kivtelvel kis kezdbetvel rjuk, a tulajdonneveket pedig
mindig naggyal. Mivel azonban ezek nll rszrendszert alkotnak a helyesrsban, kln fejezetben trgyaljuk
ket.Nhnyesetbennehzegyrtelmeneldnteni,hogyegyegynyelvialakulatkznve,vagytulajdonnv.
Ilyenesetekbeningadozhatakezdbetmegvlasztsa.
A k is k e zd be tk
143. A kzszavakat mondat belsejben, sztrakban, szavak felsorolsban ltalban kisbetvel kezdjk,
pldul:szeret,virgzik elnk ,orszg,polgrdrga,fensgeshrom,k evsami,brmennyiitt,most
s,jllehetejha,naht,ugye.
Ers rzelmi tltsk ellenre ltalban kis kezdbetvel rjuk a magasztos tartalm, kellemes hangulat s
jelents szavakat is, pldul: bk e, csald, desanya, let, haza, szabadsg, szerelem, tavasz. [De v.
147.,148.]
144. Kis kezdbetvel rjuk az nnepek, a nevezetes napok, idszakok, a trtnelmi esemnyek nevt,
pldul: a magyar k ultra napja, mjus elseje, mrcius tizentdik e, nemzeti nnep, a vz vilgnapja
anyk napja, farsang, hanuk a, hsvt, k arcsony, mindenszentek , nagybjt, ramadn a bcsi
k ongresszus, a francia forradalom, a honfoglals, a mohcsi vsz, az nodi orszggyls, a
szabadsgharc.[V.164.,166.,191.]
145.Kisbetvelkezdjkanpek,npcsoportoksnyelvcsaldoknevt,pldul:szt,k nai,magyar,orosz,
szlovk palc,svb,szsz,szk ely,indinfinnugor,germn,romn,nyugatiszlv,urlaltaji.
Ugyancsak kis kezdbetsek a vallsokhoz, felekezetekhez tartozst jelent szavak, pldul: buddhista,
k atolik us,muszlim,reformtus,sintstb.
A nag y k e zd be tk

146.rsunknakvilgosssttekinthetvttelerdekbenakzszavakatisnagybetvelkezdjkminden
szveg, valamint pont, krdjel, felkiltjel s bizonyos esetekben kettspont utn minden j mondat ln:
Hromrai id volt engedve a k itiltottak nak , hogy motyik at sszeszedjk Ez a hromrai id pedig
ppenelgvoltarra,hogyavrosnpessgemindentmegtudjonMivoltadik ok vtsge?Hogyan
vdelmeztk maguk at? Milyen nagy dolgok at vgott oda a vask alaposok nak Jeny? Ht Bark hogy
replik zott nek ik tatrul, trk l, perzsul! Ht mg a snta Birczy hogy trflta meg k et vg
tleteivel!Smostezek etmindk icsaptk .Azisk olaszemefnyeit!
147.Hivatalos iratokban s levelekben a megszlts els szavn s tulajdonnvi tagjn kvl nagybetvel
szoks kezdeni a megszltsban szerepl kzneveket is (de a mellkneveket, ktszkat mr nem), pldul:
Tisztelt Nagy r! Tisztelt Osztlyvezet r! Mlyen tisztelt Asszonyom s Uram! Egyb esetekben a
megszltselsszavnstulajdonnvitagjnkvlatbbisztkezdhetjkkisbetvelis,pldul:DrgaIlonk a
nni!Kedvesbartom!desjanymsapm!
Azokat a kzneveket, nvmsokat s nvmsi szerep hatrozszkat, amelyek a megszltott szemlyre
vonatkoznak, szveg belsejben ltalban kisbetvel kezdjk, pldul: Lgy szves, bartom, ltogass meg
bennnk et! Arra k rem a polgrmester urat, szvesk edjk gyemet k edvezen elbrlni. Brcsak itt
lehetnl te is! Valsznleg nk et is rdek lik fejlesztsi terveink . rk k hls leszek nek ed a
segtsgedrt. Melegen rdek ldtt irntatok . Fokozott tisztelet kifejezsre azonban az ilyen esetekben
nagykezdbetisalkalmazhat,pldul:Szeretnm,Apm,hanemrteneflre.Alegfbbrdemaznk .
Szeretnk mindig Veled lenni. Kt (vagy tbb) szbl ll megszltsoknak ilyenkor is csak az els szavt
kezdjk nagybetvel: Bocsssa meg, Igazgat r, hogy soraimmal felk eresem! Tisztelettel emlk eztetem
llamtitk rasszonytarra,hogystb.[V.254.]
148.Akzneveknagybetskezdsenemszoksosamagyarrsgyakorlatban,kivveahivatalosiratokban,
pldul:Alperes,Felperes,Elad,Vev,Szerz[v.188.d)].
A nagy kezdbets rs a klti mvekben erstheti a szavak hangulatt, felhvhatja a figyelmet fogalmi
tartalmukra,pldul:aSzerelem,aVgzet,aHatalom.[V.143.]
Hasonlkppen elfordulhat a verssorok elejn is a nagy kezdbets rs, pldul: A magyarok istenre /
Esk sznk ,/Esk sznk ,hogyrabok tovbb/Nemlesznk !
Eg y be s e te k
149.Azidzeteketsazidzetenbellitovbbirszeketltalbanazeredetiszvegnekmegfelelenkezdjk
nagyvagykisbetvel,pldul:Elttnk egynemzetnek sorsall.Lgyfegyelmezett!illetve:afldre
stttk szemnk .Kinylt/afldbezrttitok .[V.257.,258.]
150.Aztbaigaztfeliratokat,atblzatok,grafikonok,brkstb.felettivagyalattiszvegeketnagybetvel
kezdjk,pldul:Bejrat, Hzfelgyel, Igazgat, Pnztr Lzgrbe. Ha egy ilyen szveg tbb szbl ll,
akkor csak az els sz nagy kezdbets, pldul: Ketts megllhely, Nyilvnos telefon, B porta A lgfk
vzlatos rajza. Ha a szveg els szava szmnv, s ezt szmjeggyel rjuk, az utna kvetkez kzsz kis
kezdbets,pldul:2.metrvonal,5.ajt,III.vgny.
Kisbetvel kezdjk az gyiratok, igazolvnyok, oklevelek stb. vgn az alrs alatti megjellst,
pldul: elnk , igazgat, miniszter, rek tor, titk r a bizottsg titk ra, a trstulajdonosok k zs
k pviselje.
151. A csaldnevek eltti dok tor, idsb, ifjabb, zvegy stb. szt, illetleg rvidtsket csak kiemelt
helyzetben(alrsban,levlcmzsben,oszlopbarendezettnvsorban,nvjegyenstb.)smondatelejnkezdjk
nagybetvel,pldul:

Dr.MszrosMihly
Ifj.JakabImre

Id.KelemenLszl
zvegyLukcsPtern

Mondat belsejben ugyanezek kisbetvel randk: Ott volt dr. Mszros Mihly is. Szp Gergely s ifj.
Jak ab Imre panaszt tettek zvegy Luk cs Ptern ellen. Hasonlan a trtnelmi nevek esetben, kiemelt
helyzetben:GrfSzchenyiIstvn,deszvegben:MiniszteritrctvllaltgrfSzchenyiIstvnis.

A tula jdo nne ve k r s a


152. A tulajdonneveknek tbb tpust klnbztethetjk meg: a szemlyneveket, az llatneveket, a
trgyneveket,afldrajzineveket,acsillagszatielnevezseket,azintzmnyneveket,amrkasfajtaneveket,
a cmeket, a kitntetsek s djak nevt stb. Br a klnfle tpusok rsmdja nem egyetlen elvhez igazodik,
hromszempontblmgisegyformnviselkednek.
a) Mindegyik csoport rsban rvnyesl a magyar helyesrsnak az a rgi trekvse, hogy a
tulajdonneveket megklnbztesse a kznevektl, ezrt minden tulajdonnevet nagybetvel kezdnk, pldul:
Szk e(csaldnv),de:szk e(hajszn)Ibolya(utnv),de:ibolya(virg)Fak (lnv),de:fak (szn)Mr
(helysgnv, szemlynv), de: mr (np) Hollfszek (hegy), de: hollfszek (a holl fszke) Rk
(csillagkp), de: rk (llat) Kontroll (cgnv), de: k ontroll (ellenrzs) Parzs (tzhelymrka), de: parzs
(izztzelanyag)Kortrs(folyirat),de:k ortrs(valakivelegyidbenl).
b)Anagykezdbettbbnyiremutatjaugyan,hogytulajdonnvvelvandolgunk,deatbbelemblllnevek
esetben rzkeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmt is, hogy vilgosan elhatrolhassuk ket a krnyez
szvegtl.Atbbelemnevektagjainaksszetartozsttbbflekppenjellhetjk.
Egyberjuk az alkot tagokat (az uttagot akkor is kisbetvel kezdve, ha tulajdonnv), pldul: Hegyalja,
Olaszorszg,Nagyk rsKispista,Tthpl(csaldnvknt),Annamria(utnvknt).
Ktjellelkapcsoljukegymshozazalkottagokat,pldul:Nemesk riKissVelenceit,szak Afrik a.
Nagybetvel kezdjk a tagok mindegyikt, pldul: Krsi Csoma Sndor Budapesti Mszak i s
GazdasgtudomnyiEgyetemMagyarNyelvr.
Anvnyelvifelptseisjelezheti,meddigtartatulajdonnv.gypldulazutca(u.)szanvutolseleme,
acm(c.)szpedigkzvetlenlkvetianvutolselemt,pldul:KissJnosaltbornagyutcaaznek a
pestiligetrlcmvers.
Aklnsorbart,mondatbanemfoglaltcmekesetbenazalakulatsajtos(kiemelt)helyzeteteszivilgoss
atulajdonnvterjedelmt,pldul:Avrosperemn,Egricsillagok ,Magyarrtelmezk zisztr.
c) A tulajdonnevek rsnak jellemz vonsa az llandsg. Ez egyrszt azt jelenti, hogy a tulajdonnevek
egyestpusaibanragaszkodunkakialakultformkhoz,pldul:Thk ly,WerbczyKalmopyrin,PepsiCola.
Msrsztarrakelltrekednnk,hogyatoldalkosalakoklersraolyanmegoldsttalljunk,amelybiztostjaaz
alapformavisszallthatsgt,pldul:Kisssel, Wittmannn New York i, Kuala Lumpuri. (A Kissel s a
WittmannformkugyanisaKissaWittmanszemlynevekmegfeleltoldalkosalakjailennnek,azegybert
kualalumpurialakblpedignemlehetnevisszakvetkeztetniazeredetiformra.)[V.93.]
A s ze m lyne v e k
153.Mindacsaldneveket(vezetkneveket),mindazutneveket(keresztneveket)nagykezdbetvelrjuk,
pldul:Bak os, Deli, Krmendi, Sznt va, Zsuzsa, Gyrgy, Pl Szerencss Andrs, SzeremleiSzab
Zsolt.
Amagyaranyanyelvmagyarllampolgrokcsaldsutnevnekrsmdjtahelyesrsrendszernek
figyelembevtelvel az anyaknyvezsre s a szemlyi okmny killtsra vonatkoz jogszablyok llaptjk
meg.
154.Amagyarcsaldneveknagyobbrsznekformjakvetiamaimagyarhangjellsirendszert,pldul:
Br, Budai, Gl, Gombc, Hajd, Kis, Kulcsr, Misk olci, rdg, Pajzs, Tak cs, Tt. A csaldnevek
rsban rvnyesl hagyomny s egyb okok (jogi megfontolsok stb.) miatt azonban szmos l nvben
tallkozunk a mai ltalnos rsformktl kisebbnagyobb mrtkben eltr jellsmdokkal, pldul: Bir,
Buday, Erdgh, Gal, Gombocz, Hajdu, Kiss, Kultsr, Misk olczy, Pais, Tak ts, Tth. [V. 12., 86.]
Hasonlkppen tiszteletben tartand a tudatos szpri nvadssal alkotott nevek rsmdja is, pldul:
Baradlay,Maszlaczk y,Kecherepy.
155.Atrtnelmicsaldnevekrsnakfbbszempontjaiakvetkezk:
a)A trtnelmi nevek vdelme rdekben a rgi magyar csaldnevek eredeti alakjt ltalban megrizzk,
pldul:Beythe,Chzr,Dessewffy,Orczy,Sigray,Thewrewk ,Vay.[V.12.,86.]
b)Acsaldnevekhagyomnyrzhelyesrsaviszonylagksnalakultki,ezrtazeredetiformkmellettaz

idk folyamn nvvltozatok is keletkeztek (pl. Batsnyi Bacsnyi). Ilyenkor az egyntet rsgyakorlat
biztostsa vgett a csald vagy a kiemelked trtnelmi szemly ltal rgztett, korunk rsszokshoz
legkzelebbesformthasznljuk,pldul:Apafi,Batsnyi,Jk ai,Kazinczy,Lorntffy,Verseghy.
Ma l szemlyek is viselnek trtnelmi csaldneveket. Ezek termszetesen az anyaknyvben rgztett
alakjukban hasznlandk, br ez eltrhet a rgi csald vagy trtnelmi szemly nevnek rsmdjtl, pldul:
Dezsfi,Rk czy,Telek y.
c) Az olyan trtnelmi nvformk, amelyek eltrnek ugyan attl, ahogyan egykori viselik rtk, de
rsgyakorlatunkban mr hossz s kvetkezetes hagyomnyuk van, ma ennek megfelelen hasznlandk,
pldul: Bocsk ai, Damjanich, Rk czi, Zrnyi Apczai Csere, Tstsi Jnos. Az ilyen neveket az
rsgyakorlatbannemszabadsemvisszargiesteni(pl.Zrini),sempedigkorszersteni(pl.Cscsi).
d)Szilrdan kialakult nvalak hinyban olyan formt szoks kialaktani, amely az elolvasst nem zavar
rgies rssajtsgokat tiszteletben tartja, de egyszersmind lehetv teszi, hogy a nevet az egykori hangzsnak
megfelelenejthesskki,pldul:Komjthy,Pesthi,Werbczy,Wathay(nemKomjti,Pesti,Verbci,Vatai)
illetlegKak as,Csombor,Csulyak (nemCacas,Czombor,Chuliak).
156.Azsszetett(ktklnnvbleggyforrt)csaldneveketegyberjuk,pldul:Gyrgyjak ab,Kispter,
Nagygyrgy,Nagysndor,Tthmtys,Vrsbaranyi.
Aketts(ktnvmellrendelkapcsolatblalakult)csaldnevektagjaitazanyaknyvijogszablyokszerint
ktjellelkellsszekapcsolni,pldul:BajcsyZsilinszk y,EndrdySomogyi,HorvthPapp,KerpelFronius.
A rgi jelzs csaldnevekben a jelz s a tulajdonkppeni nv kz nem tesznk ktjelet, pldul: Barti
Szab,Csok onaiVitz,KrsiCsoma,TtfalusiKis.
157. A mitolgia s a valls fogalomkrbe tartoz szavakat, amikor szemlynvknt szerepelnek, nagy
kezdbetvel rjuk, pldul: Allah, Boldogasszony, Hadr, Isten, Jupiter, Ozirisz, Szzanya, Zeusz Szent
Pter,SzzMria.Azistensztazonbangyakranhasznljukkznvirtelembenis.
158. Mind a rgi (eredeti s jvevny), mind pedig a ms nyelvekbl jabban tvett utneveket mai
kznyelvi kiejtsket tkrztetve rjuk, pldul: Csilla, Joln, Pirosk a, Vilma, rpd, Blint, Lszl, Zsolt
Betti, Klaudia, Zsanett, Artr, Mri, Raul, Rme. Kivtelt kpez a hagyomnyos rs Attila nv (br
ltezikAtillais).Achtsazxetazonban(akzszkhozhasonlan)azutnevekbensabecenevekbenis
megtartjuk,pldul:Rchel,Richrd,Alexandra,Xnia,Flix,Lexi[v.209.].
159.Amagyarszemlynevekhezltalbanugyangykzvetlenl,azazktjelnlklillesztjkatoldalkokat
(ragokat, jeleket, kpzket), mint a kzszavakhoz, pldul: Dzst, Kossuthhoz, Szemerrl, Tncsics
Mihlynak ,IlosvaiSelymesPternl,Vrsmarty,aHunyadiak jk ais,madchi,petfiesk edk .De:
TncsicsMihlyi,IlosvaiSelymesPteresstb.[V.160.c),161.,162.]
160. A mssalhangzra vgzd szemlynevek val, vel (s v, v) ragos formjnak rsakor a
kvetkezkppenjrunkel:
a)Haanvrvidmssalhangztjellbetrevgzdik,akkoreztabettmegkettzzk,pldul:dmmal,
Blinttal,Kodllyal,Szabolccsal.[V.82.a),c).]
b)Haargiesbetrevagyxrevgzdszemlynevekhezkapcsoldnakezekaragok,argiesbettsaz
xet vltozatlanul hagyjuk, a ragok vje helyett a nv vgn ejtett hanghoz idomult mai formt rjuk, pldul:
Kossuthtal,Vghgel,Mriczcal,Rtzcal,BabitscsalMadchcsMarxszal,Luxszal,Alexszel,Flixszel.
c)Haaszemlynvmssalhangztjellkettzttbetrevgzdik,aval,vel(sav,v)ragmegfelel
alakjt ktjellel kapcsoljuk hozz, hogy az alapforma vilgosan kitnjn, pldul: Kisssel, Mak k k al, Papp
pal,SzlllelKisss,PapppIvetttel,Mariannnal.[V.93.]
161.Azi s az s mellknvkpzvel, az ista s az izmus fnvkpzvel elltott egyelem s sszetett
(egybert),illetlegketts(ktjellelsszekapcsolt)csaldneveketkisbetvelkezdjk,sakpzketkzvetlenl
kapcsoljuk hozzjuk, pldul: mriczi, mik szthos, buddhista, jozefinizmus tthpli (Tthpl), k ispteres
(Kispter) horvthpappos, schpfmereis, ripplrnais. De ha a szemlynv kt vagy tbb klnrt
elemblll,akkormegtartjukazeredetinagykezdbetket,sanvutolstagjhozktjellelkapcsoljukakpzt,
pldul: Etvs Jzsefi (iskolareform), Szchenyi Istvni (elkpzelsek), Csok onai Vitz Mihlyos
(versels).

162. A k tbbesjelet kzvetlenl kapcsoljuk a szemlyneveknek ltalban vltozatlan, nagy kezdbets


formjhoz,pldul:az rpdok , a Kisfaludyak a Kossuthok , Petfik , Tncsicsok k ora az Ady Endrk
sJzsefAttilk k zdelmei.[V.159.]
163. A szemlynv el tett alkalmi minst jelzket kisbetvel kezdjk, pldul: az ifj Ady, a nagy
Napleon, a nyelvjt Kazinczy, a szp Csapn. A trtnelmi szemlyek nevnek szerves rszt alkot
lland jelzket azonban nagy kezdbetvel rjuk, pldul: Knyves Klmn, Nagy Sndor, Oroszlnszv
Richrd,RettegettIvn,Rtszak llFrigyes,SzentErzsbet.
164.Aszemlynvakregy,akrtbbelemllhatkznvjelzjekntis.Ilyenkoraszemlynevetsa
kznevet klnrjuk egymstl, pldul: Bnk bn, Dobay trzsrmester, Inotai r, Istvn k irly, Kovcs
llamtitk r,Moharosk isasszony,Nmethmrnk ,Nosztyfi,Polgrdok tor,ZsfinniBoldogasszony
anynk Erdlyi Ilona tudomnyos k utat, Srosi Jnos szerk eszt, Somogyi Bln pnztros, Szalay
Tams vasdiploms orvos, Vajda Elemr ak admik us.[V.126.] Hasonlkppen: Nagyboldogasszony
napja,SzentMihlyhava.
Kisebbnagyobb embercsoportok elnevezsre hasznlt, felvett vagy kapott szemlynevektl (vagy ms
tulajdonnevektl)klnrjukagyjtnvivagyilyenjellegkzszkat,pldul:Benedek csald,Buddenbrook
hz,Csk nemzetsg,Kalk aegyttes,Nyk trzsKlcseyFerencolvask r.[V.166.]
165.Vannakjellegzetesenanveltthasznlatoskzszavak:ifjabbvagyifj.PlAdalbert,idsbvagyid.
SzathmriJzsef,zvegyvagyzv.KissLszln,dok torvagydr.KovcsIlona,grfvagygr.Szchenyi
Istvn. Hasonlkppen: felsvadszi Rk czi Ferenc stb. Ezek az alapvet kisbets rsmd helyett
kiemelthelyzetbennagykezdbetsek.[V.151.]
166.Egyvagytbbelemszemlynevekskznevekgyakranalkotnakjelletlensszettelt(pl.Kossuth
szobor = Kossuth szobra, Kossuthnta = Kossuthrl szl nta). Ilyenkor a szemlynvhez a kznevet
ktjellel kapcsoljuk, pldul: Adyvers, Balassistrfa, Bessenyeik ria, Celsiusfok , Jk aivilla, Kodly
mdszer,Mrialak ,Ndasdyk astly,Petfik ultuszDek prt,Forraik rus,Lenk eyszzad,Szemere
k ormny GeigerMllerszmllcs, HadrovicsGldisztr Arany Jnosidzet, Bartk Bla
emlk v,SzentBenedek rend,SzentIstvnnap.[V.167.,126.,164.]
Ha egy szemlynvbl s egy kzszbl ll, ktjeles rsmd sszettel jabb taggal bvl, ezt a tagot
ktjellel fzzk a szemlynevet tartalmaz sszettelhez, pldul: Achillesnszak ads, Munk csyk p
restaurls,Oscardjtads.[V.140.]
Azuralkodhzatjelenthz,csaldsdinasztiasztktjellelkapcsoljukacsaldnvhez,pldul:Anjou
hz,rpdhz,Jagellhz,Habsburgcsald,Karolingdinasztia.[V.164.]
Haaszemlynvsakznvegyttesblkznvlett,azsszetteltkisbetvelkezdveegyberjuk,pldul:
dmcsutk a,k risztustvis,martink emence,plforduls,rntgensugr,szentjnosk enyr.[V.201.]
167.Azegyvagytbbelemszemlynvskznvegyttesblazalapformamegtartsval(tbbnyirei,
beli, s, , , j, j kpzvel) alakult mellknevekben megtartjuk a tagokat sszefz ktjelet, pldul:
rpdk ori, Jk airegnybeli, Kossuthdjas, Zrnyisoros, Mriaarc, Kodlymdszer, Herk ules
erejJszaiMaridjas,Konk olyThegermesHadrovicsGldisztrbeli.[V.195.a),263.e).]
168.Ha az egymstl klnrt, szemlynvbl s kznvbl ll jelzs szerkezethez (Julianus bart) egy
jabbkznv(pl.szobor)kapcsoldik,ezelnemtesznkktjelet,pldul:GlBabatrbe,Julianusbart
szobor, Kszim pasa bstya, Szent Istvn vrtan plbniatemplom, Jeremis prfta k olostor. [V.
164.]
169.Afajta,fle,formasaszeruttagotktjellelkapcsoljukaszemlynevekhez,pldul:Etvs
fle, Wesselnyifle, Munk csyszer, SzentGyrgyifle Pal Lszlszer, Szinyei Merse Plszer.
[V.133.]
A z llatne v e k
170. Az llatok tulajdonnevt nagy kezdbetvel rjuk, pldul: Bodri, Lassie, Neszmlyi Bendegz
CirmosCsk ,Rr,VillmBagiraVuk .Azesetlegesmagyarzuttagkiskezdbetvelsktjelnlkl

jrulhozzjuk:Bodrik utya,Rrlovamstb.
A trg yne v e k
171. A trgynevek kz tartoznak a nemzeti ereklyk, a jrmvek, a fegyverek, a hangszerek, a hres
drgakvekstb.nevei.Jellemzjkanagykezdbetsrs.Nemzetiereklykneve:SzentJobb,SzentKorona
stb. Hajnevek: Kisfaludy Sndor, Titanic, Santa Maria stb. Rgi mozdonynevek: Ndor, Dek i stb.
rjrmvek neve: Apollo, Luna, Szaljut stb. Fegyvernevek: Durandal (Roland kardja), Excalibur (Artr
kardja), Baba, Kvr Berta (gy) stb. Hangszernevek: Lady Blunt (egy Stradivariheged), Ignc (a
szkesfehrvribazilikaharangja)stb.Gymntnevek:Kohinoor,RzsasznPrducstb.
A f l d ra jzi n e v e k
172.A fldrajzi nevek nyelvi felptse rendkvl vltozatos. Az egyelem nevek (pl. Szeged) mellett igen
nagy a tbbelem nevek szma. Ezeknek az egysgt bizonyos tpusokban az egybers mutatja (pl.
Bodrogk z,Tiszntl,Szombathely)mscsoportokbanaszoroskapcsolatot(atbbelemnevekreleginkbb
jellemz mdon) az alkot tagok kz tett ktjellel fejezzk ki (pl. Zsivnypatak , Bak nak it, Apthy
szik la, DlAmerik a) a klnrt tagokbl ll nevek (pl. Olasz Kztrsasg, Villnyi t) esetben pedig a
helyesrsi forma vagy a nyelvi felpts rzkelteti az sszetartozst. Ms nyelvi kategrikhoz hasonlan a
fldrajzinevekrsbanisfigyelembekellvennianvjelentst,mertaformailaghasonl(stazonos),dems
ms dolgot jell nevek rsmdja eltren alakulhat, pldul: Hvsvlgy (domborzati nv), de: Hvsvlgy
(vrosrsznv) Ferenchegy (domborzati nv), de: Ferenc k rt (utcanv) Srospatak (vznv), de:
Srospatak (helysgnv).[V.181.]
Az itt kvetkez szablyok csak a gyakoribb fldrajzinvtpusok rsmdjra nzve adnak eligaztst,
mgpedigazi(olykorbeli)kpzsszrmazkokkalegytt.Ennekasrnelfordultoldalknakakapcsolsi
mdja ugyanis nem minden tpusban egyforma. A tbbi toldalk kapcsolsa megegyezik a ms
tulajdonnvtpusokbankvetetteljrsokkal.
MagyarorszgfontosabbhivatalosfldrajzineveitMagyarorszgFldrajzinvtratartalmazza.
Aze gye le m saze gybe rtfldrajzine ve k
173.Haegyfldrajzinvegyelem(azazegyetlenegyszersz),azalapformttermszetesennagybetvel,
az i kpzs szrmazkot kisbetvel kezdjk. Az ire vgzd ilyen szavak i kpzs szrmazkban a sz
vgnegyszerstnk,scsakegyitrunk.

Alapforma
Eurpa
Ausztria
Erdly
Mtra
Duna
Debrecen
Huszt
Krakk
Tamsi
Zamrdistb.

ikpzsforma
eurpai
ausztriai
erdlyi
mtrai
dunai
debreceni
huszti
krakki
tamsi
zamrdistb.

174.Alapformjukbannagy,ikpzsszrmazkukbankiskezdbetvelegyberjuk:
a)a tbb elembl ll, orszg,fld,alfld, part, szk uttag orszgneveket, az orszgrszneveket,
valamintegyestjegysgeknektbbelemblllnevt(azegyberandtjneveketasztrirsztartalmazza):

Alapforma

ikpzsforma

Magyarorszg
Franciaorszg
Csecsenfld
Palcfld
Nmetalfld
Kisalfld
Elefntcsontpart
Hromszk
Dunakanyar
Hegyalja
Szamoshtstb.

magyarorszgi
franciaorszgi
csecsenfldi
palcfldi
nmetalfldi
kisalfldi
elefntcsontparti
hromszki
dunakanyari
hegyaljai
szamoshtistb.

b)atbbelemblllmagyarnyelvhelysgneveket,valamintltalbanahelysgrszneveket:

Alapforma
Budapest
Balatonalmdi
Vonyarcvashegy
Garamszentbenedek
Szpkenyerszentmrton
Trkkanizsa
jvidk
Fokvros
Bksmegyer
Ferencvros
Alsblatelep
Dnesmajor
Csehipuszta
Rtitanyastb.

ikpzsforma
budapesti
balatonalmdi
vonyarcvashegyi
garamszentbenedeki
szpkenyerszentmrtoni
trkkanizsai
jvidki
fokvrosi
bksmegyeri
ferencvrosi
alsblatelepi
dnesmajori
csehipusztai
rtitanyaistb.

Hasonlkppen:

de:

Angyalkert
angyalkerti
Bkeligetstb.
bkeligetistb.
BarossGbortelep
BarossGbortelepi
BiczIstvnkert
BiczIstvnkerti
JzsefAttila
JzsefAttila
laktelep
laktelepi
Freditilaktelep
Freditilaktelepi
stb.
stb.

c)Afalva,flde,halma,hza,telk e,vlgyestb.uttagesetenkntmsa,evgzdsnevek
i kpzs szrmazkaiban elhagyjuk az a,e vgzdst. Ha azonban nem kzismert nvrl vagy a hagyomny
ltalszentestettformrl(hollhziporceln,k irlyhalmiszlk ,pannonhalmifaptsgstb.)vansz,az
alapalak kikvetkeztethetsge rdekben br hibsnak egyik vltozat sem mondhat hasznos lehet a
k erek egyhzai,becsvlgyeistb.formahasznlata.
Aktje lle lssze kapcsolte le me kblllfldrajzine ve k
175.Ha egy fldrajzi nv egy fldrajzi kznvbl s egy elje jrul (egyelem vagy egybert tbbelem)
kzszbl vagy tulajdonnvbl ll, a nagybetvel kezdett eltaghoz ktjellel kapcsoljuk a kisbetvel kezdett
uttagot.Azi(beli)kpzsszrmazkokbanaktjeletmeghagyjuk.Haazalapformaeltagjatulajdonnv,

enneknagykezdbetjtmegtartjuk,egybkntazalakulatotkisbetvelkezdjk.
a)Kzszieltaggal:

Alapforma
Aranypatak
Velenceit
Slyomsziget
Svbhegy
Fogarasihavasok
Gyergyimedence
Kiskszikla
Holdvilgrok
Dunntlikzphegysgstb.

i(beli)kpzsforma
aranypataki
velenceitiv.tavi
slyomszigeti
svbhegyi
fogarasihavasokbeli
gyergyimedencei
kisksziklai
holdvilgroki
dunntlikzphegysgistb.

b)Tulajdonnvieltaggal:

Alapforma
Jnosdl
Csepelsziget
Balatonfelvidk
Kaszpitenger
Kabhegy
Huront
Szandavraljapatak
Dunazughegysgstb.

ikpzsforma
Jnosdli
Csepelszigeti
Balatonfelvidki
Kaszpitengeri
Kabhegyi
Hurontiv.tavi
Szandavraljapataki
Dunazughegysgistb.

Atulajdonnvi(vagyannaktekintett)eltagllhatkt(vagytbb)klnrtelemblis:

Alapforma
SzentAnnat
VasMihlyhegy
BuenTiempofokstb.

ikpzsforma
SzentAnnativ.tavi
VasMihlyhegyi
BuenTiempofokistb.

c)Fldrajzikznvenafldrajzifogalmakatjellfneveketrtjk.Ezeklehetnekegyszerszavak:cen,
t, patak , hegy, vlgy, domb, hg, lapos, dl, sivatag stb., illetve sszetett szavak: flsziget,
ntzcsatorna, holtg, fennsk , dombvidk , szlhegy, halast stb. Az olyan nevek, illetve nvrszek,
amelyekben a mai magyar nyelvrzk nem ismer fel kzszi jelentst (akr magyar, akr idegen eredetek),
egyelem tulajdonneveknek szmtanak. gy pldul a 175. b) pontban: Huron, Kab, Kaszpi a 176. a)
pontban:Cselte,Zland.
176. Ha egy fldrajzi nv uttagja (egyelem vagy egybert tbbelem) tulajdonnv, eltagja pedig
(egyelemvagyegyberttbbelem)kzszvagytulajdonnv,azalkottagokatktjellelkapcsoljukssze.Az
ilyennevekikpzsszrmazkbanmindkttagotkisbetvelkezdjk,saktjeletmegtartjuk.
a)Kzszieltaggal:

Alapforma
HoltTisza
DlKna
MagasTtra
regCselte
jZland
FelsCsallkz
NyugatDunntl
DlkeletMagyarorszgstb.

ikpzsforma
holttiszai
dlknai
magasttrai
regcseltei
jzlandi
felscsallkzi
nyugatdunntli
dlkeletmagyarorszgistb.

b)Tulajdonnvieltaggal:

Alapforma
KlKpolna(vastlloms)
GyrMosonSopron(megye)
BddBakod(terlet)
CsrncHerpeny(vzfolys)stb.

ikpzsforma
klkpolnai
gyrmosonsoproni
bddbakodi
csrncherpenyistb.

Hasonlkppenjrunkelolyankoris,amikorahivataloshelysgnvutnahelysgrsznevtisfeltntetjk:

rdfalu
GyrMnfcsanakstb.

rdfalui
gyrmnfcsanakistb.

177.Ahromelemfldrajzinevekrsnakktgyakoribbesetevan.
a)Ha egy ktelem, ktjellel sszefztt fldrajzi nv pldul: Aranypatak [v. 175. a)] HoltTisza
[v. 176. a)] Jnosdl [v. 175. b)] el egy kzszi eltag (rohonci, bels, nagy stb.) kerl, az
alakulatot nagybetvel kezdjk, s a tagokat ktjellel kapcsoljuk ssze. Az i kpzs szrmazkokban
megtartjukazalapulszolglnevektagjainakktjeleskapcsolst,akzszitagokatkisbetvel,atulajdonnvi
tagokatnagybetvelkezdjk.

Alapforma
RohonciAranypatak
AlcsiHoltTisza
jDlWales
BelsJnosdl
NagyHideghegy
KeletKzpEurpa
HoltSebesKrsstb.

ikpzsforma
rohonciaranypataki
alcsiholttiszai
jdlwalesi
belsJnosdli
nagyhideghegyi
keletkzpeurpai
holtsebeskrsistb.

b)Haegyktelem,ktjellelrtfldrajzinvpldul:Aranypatak [v.175.a)]HoltTisza [v. 176.


a)] Jnosdl [v. 175. b)] egy utna tett fldrajzi kznvvel bvl, ezt az uttagot kisbetvel kezdve
ktjellel kapcsoljuk az alapul szolgl nvhez. Az i kpzs szrmazkokban megtartjuk az alapul szolgl
nevektagjainakktjeleskapcsolst,akzszitagokatkisbetvel,atulajdonnvitagokatnagybetvelkezdjk.

Alapforma
Aranypatakvlgy
Ktbkkfanyereg
Dlknaitenger
HoltTiszaberek
Keleteurpaisksg
Jnosdloldalas
Zldfokiszigetekstb.

ikpzsforma
aranypatakvlgyi
ktbkkfanyeregi
dlknaitengeri
holtTiszabereki
keleteurpaisksgi
Jnosdloldalasi
zldfokiszigetekistb.

178. Nagyktjellel fzzk egymshoz a nagybetvel kezdett fldrajzi neveket, ha valamitl valameddig
viszonyt fejeznek ki. Az ilyen alakulatok i kpzs szrmazkban a nagyktjeleket megtartjuk, de minden
tagotkisbetvelkezdnk,sazikpztcsakazalakulatutolstagjhoztesszkhozz,ktjelnlkl.

Alapforma
BudapestBcs
MoszkvaPrizsstb.

ikpzsforma
budapestbcsi
moszkvaprizsistb.

Az ilyen alakulatokhoz fldrajzi kznevet kisbetvel kezdve s ktjellel kapcsolunk. Az i kpzt a


vltozatlanalapformhoztesszkhozz.

Alapforma

ikpzsforma

BaradlaDomicabarlangrendszer
VolgaDoncsatorna
RajnaMajnaDunacsatornastb.

BaradlaDomicabarlangrendszeri
VolgaDoncsatornai
RajnaMajnaDunacsatornaistb.

Alapformjukban hasonlkppen, i kpzs formjukban azonban kis kezdbetkkel rjuk az olyan


nvtrstsoktagjait,mint:

CsehMorvadombsg
ZalaSomogyihatrrokstb.

csehmorvadombsgi
zalasomogyihatrrokistb.

Aklnrte le me kblllfldrajzine ve k
179. A mai s a trtnelmi llamnevekben (amelyek ltalban tartalmazzk az llamformra utal szt)
mindentagotklnszbarunk,valamintazsktszkivtelvelnagybetvelkezdnk.Hasonlkppenrjukaz
eurorgikatis.Azilyenneveki(beli)kpzsszrmazkbanmegtartjukaklnrst,deazalkottagokat
ltalban kisbetvel kezdjk, csak a tulajdonnvi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagy
kezdbetsnek.

de:

Alapforma
i(beli)kpzsforma
FranciaKztrsasg
franciakztrsasgi
EgyesltKirlysg
egyesltkirlysgi
OmniSzultnsg
omniszultnsgi
AmerikaiEgyeslt
amerikaiegyeslt
llamok
llamokbeli
Dlafrikai
dlafrikai
Kztrsasg
kztrsasgi
RmaiBirodalom
rmaibirodalmi
Kijevi
kijevi
Nagyfejedelemsg
nagyfejedelemsgi
Suriname
Suriname
Kztrsasg
kztrsasgi
SanMarino
SanMarino
Kztrsasg
kztrsasgi
TrinidadsTobago
TrinidadsTobago
Kztrsasg
kztrsasgi
IpolyEurorgistb.
Ipolyeurorgibeli
stb.

180. A mai s a trtnelmi llamrszek nevben a kis kezdbets jrs, k istrsg, vrosk rnyk ,
bnsg, terlet, megye, rgi, grfsg, llam stb. uttagot klnrjuk az eltte ll nvrszektl. Az ilyen
nevek i (beli) kpzs szrmazkban megtartjuk a klnrst, a kzszi tagokat kisbetvel, a tulajdonnvi
(vagyannaktekintett)elemeketnagybetvelkezdjk.

de:

Alapforma
Ungvrijrs
AbajHegykzi
kistrsg
Meztri
vroskrnyk
Szrnyibnsg
Voronyezsiterlet
Baranyamegye

i(beli)kpzsforma
ungvrijrsi
abajhegykzi
kistrsgi
meztri
vroskrnyki
szrnyibnsgi
voronyezsiterleti
Baranyamegyei

SzabolcsSzatmr
SzabolcsSzatmr
Beregmegye
Beregmegyei
DlDunntlrgi
DlDunntl
rgibeli
Kentgrfsg
Kentgrfsgi
NewYorkllamstb.
NewYorkllamiv.
llambelistb.

181. A kzterletek nevben a kis kezdbets utca, t, tr, k z, hd stb. szt klnrjuk az eltte ll
nvrszektl.Azikpztazilyennevekvltozatlanformjhoztesszkhozz.

Alapforma
Vciutca
Gutenbergkrt
SzabIlonkalpcs
Tasvezrutca
Mrcius15.tr
Tborhegyit
Szemlhegyutca
Erzsbethdstb.

ikpzsforma
Vciutcai
Gutenbergkrti
SzabIlonkalpcsi
Tasvezrutcai
Mrcius15.tri
Tborhegyiti
Szemlhegyutcai
Erzsbethdistb.

Haahdszvalamelyfolynevvelbirtokosjelzsviszonybanvan,ktjellelkapcsoljuk:Tiszahd(=
aTiszahdja),aDunahidak stb.
Ha egy eredetileg ktjellel kapcsolt fldrajzi kznvi uttagot tartalmaz fldrajzi nv kzterlet
nevbekerl,aktjelesrsmdotahelysgrsznevekgyakoriprhuzamossgamiattegybersvltja
fel,pldul:Csrszrok Csrszrok utca,FerenchegyFerenchegyit.[V.172.]
182.Fldrajzi nevekhez magyarz cllal nha hozzkapcsolunk egy kzszt, ez azonban nem vlik a nv
rszv. Ezeket a nevet rtelmez szavakat a nvtl klnrjuk. Az ilyen kapcsolatok i (beli) kpzs
szrmazkbanmegtartjukaklnrst,sakezdbetkvltozatlanulmaradnak.

Alapforma
Gyngysvros
Mtrahegysg
Fertt
Sdpatak
Dunafolyam
Krmflsziget
Szaharasivatagstb.

ikpzsforma
Gyngysvrosi
Mtrahegysgi
Ferttiv.tavi
Sdpataki
Dunafolyami
Krmflszigeti
Szaharasivatagistb.[V.194.]

Kisbetvelkezdveklnrjukanvheznemtartozalkalmijelzketis.

Alapforma
(az)olaszAlpok
(az)erdsBkk
(a)lengyelMagasTtra
(a)msodikBakustb.

i(beli)kpzsforma
(az)olaszalpokbeli
(az)erdsbkki
(a)lengyelmagasttrai
(a)msodikbakuistb.

183.Klnrtszavakbllljellttrgyas,jellthatrozs,jelltbirtokosjelzs,valamintnvutsszerkezetek
is szolglhatnak fldrajzi nvknt. Az ilyen alakulatokban a klnrst megtartjuk, de a szerkezetek els tagjt
nagybetvelkezdjk.Azilyennevekikpzsszrmazkbanmegtartjukazalapformt,sehhezfzzkhozz
akpzt.

Alapforma

ikpzsforma

Kevesetr
Szkrejr
Tilosalja
Dunamente
Szekszrdvidke
Vckrnyke
Rtekalatt
FelsMarcalmellke
Kisktfelettistb.

Kevesetri
Szkrejri
Tilosaljaiv.alji
Dunamenti
Szekszrdvidki
Vckrnyki
Rtekalatti
FelsMarcalmellki
Kisktfelettistb.

Hasonlkppen:

DunaTiszakze
MarosKrskzestb.

DunaTiszakzi
MarosKrskzistb.

A c s illag s zati e lne v e z s e k


184. A csillagok, csillagkpek, bolygk, holdak stb. nevben minden szt nagybetvel kezdnk, pldul:
Fiastyk ,Ik rek ,Orion,Tejt,Merk r,Plt,VnuszBerenik Haja,DlKeresztje,NagyMedve.Azi
(beli)kpzsalakokatakvetkezkppenrjuk:vnuszi,holdbeliNagyMedvebeli.
Ha a fld, a hold s a nap szt tulajdonnvknt hasznljuk, nagybetvel kezdjk, pldul: a Hold
tvolsga a Fldtl. A mindennapi rsgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnvi szndk szhasznlat
felesleges,tehtpldul:fldk rliutazs,aholdszpenvilgt,anapsugarai.
185. Ha egy csillagszati nv utols tagja kznv (felh, k d, stk s stb.), ktjellel kapcsoljuk az
eltaghoz, pldul: Magellnfelh, Andromdak d, Jszolk d, Orionk d, Rk k d, HaleBopp
stk s,Kopernik uszk rter.
Amellknvkpzsszrmazkokbanmegrzdikanagykezdbet,pldul:Andromdak dbeli.
A z int zm nyne v e k
186.Az intzmnynevek nhny esetet nem szmtva tbb szbl llnak. Ezek sszetartozst, a nv
kezdettsvgtazalkotelemeknagykezdbetsrsajelzi.
A vilgos fszablyon kvl az intzmnynevek krben l nyelvhasznlati ingadozsok miatt nhny
kiegsztszablytisfigyelembekellvenni.
187. A hivatalok, trsadalmi szervezetek, intzmnyek, tudomnyos intzetek, alaptvnyok, prtok,
szvetkezetek, vllalatok s hasonlk tbbelem hivatalos, cgszer vagy szles krben hasznlt nevben az
sktsz,valamintanvelkkivtelvelmindentagotnagybetvelkezdnk.[V.190.]
Az i (nha beli) kpzs szrmazkokban a tulajdonnvi rtk tag(ok) nagy kezdbetjt megtartjuk, a
kznvielem(ek)etpedigkisbetvelkezdverjuk.

Alapforma
i(beli)kpzsforma
HonvdelmiMinisztrium
honvdelmiminisztriumi
MagyarTudomnyosAkadmia
magyartudomnyosakadmiai
MadchSznhz
Madchsznhzi
NemzetiMzeum
nemzetimzeumi
TrkblintVrosinkormnyzat
Trkblintvrosinkormnyzati
GzaKirlyTriEgszsggyi
Gzakirlytriegszsggyi
Szakkzpiskola
szakkzpiskolai
SzilasMentiLakspts
Szilasmentilakspts
fenntartSzvetkezet
fenntartszvetkezeti
JzsefAttilaGimnzium
JzsefAttilagimnziumi

BabeBolyaiTudomnyegyetem
BatthynyLajosAlaptvny
MagyarJapnBartiTrsasg
GanzDanubiusHajsDarugyr
OrszgosSzchnyiKnyvtr
DlbudaiVendgltVllalat
I.Sz.SebszetiKlinika
BrHzatteremsPanzi
CorvinBudapestFilmpalotastb.

BabeBolyaitudomnyegyetemi
BatthynyLajosalaptvnyi
magyarjapnbartitrsasgi
GanzDanubiushajsdarugyri
orszgosSzchnyiknyvtri
dlbudaivendgltvllalati
I.sz.sebszetiklinikai
BrHzatteremspanzibeli
CorvinBudapestfilmpalotabelistb.

Egybertintzmnynevekisvannak:

Belgyminisztrium
Pnzgyminisztrium
Blyegmzeumstb.

belgyminisztriumi
pnzgyminisztriumi
blyegmzeumistb.

188.Ateljesscgszerintzmnynevekmellettvagyhelyetthasznltegybformkrsbanakvetkezk
szerintkelleljrni:
a)Sokolyanintzmnynvvan,amelymegegyezikazzalaformval,ahogyanazintzmnytnemhivatalosan
isemlteniszoktuk,pldul:apcsinevelintzet,atolmcsiltalnosisk ola.Nagykezdbetketcsakakkor
runk,hakiakarjukemelniamegnevezstulajdonnvijellegt.
b) Teljes s cgszer intzmnynvnek tekintjk az olyan formkat is, amelyekben a telephely neve
(vesszvel elklntve) az alakulat vgn ll, pldul: Kisegt (Foglalk oztat) Isk ola s Nevelotthon,
SopronNemzetiSznhz,Szeged.
Ha az ilyen szerkezet alakulatok helysgnvi eleme i kpzs mellknvi jelzknt a nv lre kerl, az
intzmnynv rsznek tekintjk, s ezrt nagybetvel kezdjk, pldul: Soproni Kisegt (Foglalk oztat)
Isk olasNevelotthon,SzegediNemzetiSznhz.
Kisbetvel kezdjk viszont az intzmnyek mkdsi helyre utal i kpzs mellknvi jelzket, ha
nyilvnvalanalkalmiak,tehtanvneknemrszei,pldul:abudapestiEtvsLorndTudomnyegyetem,a
szk esfehrvriKodolnyiJnosFisk ola.
c) A teljes intzmnynv helyett gyakran annak csak egy vagy tbb egyedt elemt hasznljuk, s a
tpusjell szt vagy szavakat elhagyjuk. Az ilyen rvidlt nvben nem vltozik a rszeknek a teljes nvbeli
rsmdja: a Lombik nl dolgozik (ti. a Lombik Hmr s vegiparimszergyrt Kft.nl).
Hasonlkppen: a Gondolat jelentette meg a Nemzetiben jtsszk az Etvsn vgzett v. az Etvs
Lorndonvgzettstb.
d)Az intzmny tpust jell szavakat (minisztrium, egyetem, hivatal, intzet, isk ola, vllalat, zem,
rendrk apitnysgstb.)ajnlatoskiskezdbetvelrni,amikorvalamelyszvegbenegybizonyosintzmnyre
utalnak, br bels hasznlatra az alkalmi tulajdonneveslsbl fakad nagy kezdbets rs is elfogadhat,
pldul: Fldrajztudomnyi Kutatintzet, de: a k utatintzet k idolgozta v. a Kutatintzet k idolgozta
Orszgos Mszak i Fejlesztsi Bizottsg, de: a bizottsg vlemnye szerint v. a Bizottsg vlemnye
szerint. [V. 148.] A Magyar Tudomnyos Akadmia s a Magyar llami Operahz rvidebb nvvltozatt
nagykezdbetvelrjuk:Ak admia,Operav.Operahz.
189.Azintzmnyekalrendeltegysgeineknevtakvetkezkszerintrjuk:
a) Szmos intzmnynek alrendelt intzmnyei is vannak. Ezek nevben minden szt nagy kezdbetvel
runk, pldul: llam s Jogtudomnyi Kar (az Etvs Lornd Tudomnyegyetemen), Mszak i Kmiai
Kutatintzet,NyelvtudomnyiIntzet(azMTAintzetei).
b)Egyintzmnyenbellinagyobbszervezetiegysg,testletstb.neveakkorrandintzmnynvszeren,
haegyedisgnekrzkeltetsreszksgvan,pldul:aGazdasgsJogtudomnyok Osztlya(azMTA
testlete),JrvnytanisMik robiolgiaiTanszk (egyetemitanszk).
c) Az intzmnyek kisebb egysgeinek tpusukra utal megnevezst helyesebb kis kezdbetvel rni,
pldul: a Blcsszettudomnyi Kar gondnok sga. Kisbetsek nmagukban hasznlva is: emlk eztet a

mszak iosztlyrszre,feljegyzsajogicsoportnak ,k relemafelgyelbizottsghozstb.


A nem lland jelleggel mkd bizottsgokra stb. utal szavakat, szkapcsolatokat szintn ajnlatos kis
kezdbetvel rni, pldul: az rdek eltek k oordinl bizottsgot alak tottak egy k arbantart csoportot
szerveztek .
190.Aplyaudvarok,megllhelyek,replterek,mozik,szllodk,vendglk,eszpresszk,zletek,frdk,
temetk,lakparkoksanemnllintzmnytalkottermekstb.megnevezsbenatulajdonnvirtktagot
(tagokat) nagy kezdbetvel rjuk, az rtelmezsre szolgl kznvi tagot (tagokat) pedig kisbetvel kezdve
klnrjuk, pldul: Keleti plyaudvar, Katonatelep vasti megllhely, Corvin mozi, Vadszl szlloda,
Kis Rabl tterem, Apacuk a internetk vz, Vn Dik eszpressz, Kaisers szupermark et, Korona
cipbolt, Luk cs frd, Kerepesi temet, Sasadliget lak park , Kossuth rdi, Gombocz Zoltn terem
(tanterem neve), Ndor terem (a Vakok llami Intzetnek hangversenyterme). Az intzmnynvszer
megjellsekrtelmezsreszolglkznvitag(ok)elhagyhat(k),pldul:aKeletiblindul,aLuk csbajr
szni,aKisRablbanvacsorztak ,aKossuthonhallottam.
Azintzmnynvszermegjellseki(beli)kpzsszrmazkbanmeghagyjukanagykezdbetketis,a
klnrstis,pldul:Keletiplyaudvari,Tabnmozibeli,KisRablttermi.
Amozik,vendglk,eszpresszk,zletek,frdk,temetk,lakparkok,szllodk,panzik,termekstb.neve
lehet intzmnynv is, pldul: Corvin Budapest Filmpalota, Vadszl Szlloda, Sport s
Rendezvnyk zpont, Rzsak ert Bevsrlk zpont, Szt. Luk cs Gygyfrd s Uszoda, Fiumei ti
Nemzeti Srk ert, Erzsbet Szlloda, Platn Panzi, Klasszik Rdi, Csontvry Terem, Derk ovits Terem.
[V.187.]
191. A rendezvnyek, rendezvnysorozatok, trsadalmi s politikai mozgalmak, programok stb. nevt
ajnlatos kis kezdbetvel rni, pldul: jvk utatsi k onferencia, nemzetk zi orvosk ongresszus,
lgk rk utatsi szimpzium, termoanalitik ai tudomnyos lsszak , erdszeti s faipari tudomnyos
napok , a magyar nyelv hete, fstsi hnap, orszgos k zpisk olai tanulmnyi verseny, 15. nemzetk zi
k nyvfesztivl.Deintzmnynvkntanagykezdbetsrsiselfogadhat,pldul:BudapestiNemzetk zi
Vsr,SzegediSzabadtriJtk ok .
192. Nemzetkzi vagy klfldi intzmnyeknek, szervezeteknek stb. magyar vagy magyarra fordtott
hivatalos nevt gy rjuk, mint a magyar intzmnyneveket, pldul: az Egyeslt Nemzetek Szervezete, az
szak atlanti Szerzds Szervezete, a Francia Kztrsasg Klgyminisztriuma, Nemzetk zi
Valutaalap.
Nem kell viszont intzmnyszeren rni az ilyen (nem hivatalos) megnevezseket, pldul: a francia
k lgyminisztrium jegyzk e, a lengyel hadsereg, az olasz fmipari szak szervezetek , az osztrk
lgitrsasg.
A mrk ane v e k
193.Gyrtmnyoknak, termkeknek, ksztmnyeknek mrkanvknt hasznlt elnevezsben minden tagot
nagy kezdbetvel runk, pldul: Doxa (ra), Fabulon (arckrm), Persil (mospor), Trental (gygyszer)
RamaGold(margarin),ToyotaCorolla(gpkocsi).
A nem mrkanvknt hasznlt, tbbnyire a termk anyagra vagy szrmazsi helyre utal nevekben a
tagokatkiskezdbetvelrjuk,pldul:meggyl,narancsitalszegedipaprik a.
Amrkaneveketazltalnoshelyesrsiszablyokszerinttoldalkoljuk.
194.Ha a mrkanv utn tjkoztatskppen megadjuk a tpus vagy a dolog jellsre szolgl kzszt, a
kettt klnrjuk, pldul: Audi gpk ocsi, Omnia k v, Panangin tabletta Algoflex Forte
fjdalomcsillapt,TomiKristlymospor.[V.182.]
A k i t n t e t s e k s a d ja k n e v e
195.Akitntetseksadjaknevtakvetkezkppenrjuk:
a) Ha a nv eltagja tulajdonnv, akkor a dj, rem, emlk rem stb. szt a tulajdonnvhez ktjellel
kapcsoljuk,pldul:Kossuthdj,NobeldjErk elFerencdj,ForbthImredj,EtvsLorndemlk rem

Grammydj, ICOMOSdj, NOBrdemrem. Az ilyen nevek s kpzs szrmazkban az alapformt


vltozatlanul megtartjuk, pldul: Kossuthdjas, Nobeldjas Erk el Ferencdjas, Etvs Lornd
emlk rmesGrammydjas,ICOMOSdjas,NOBrdemrmes.
b)Haadj,rem,emlk rem stb. sz jelzvel bvlve kapcsoldik egy tulajdonnvhez, akkor elhagyjuk a
ktjelet,ajelztsadj,rem,emlk rem stb. szt pedig kis kezdbetvel rjuk, pldul: Gundel mvszeti
dj,Yblptszetidj.
c) A dj, rem, emlk rem stb. az elnevezs szerves rszeknt birtokos vagy minsgjelzs szerkezetet
alkothat egy eltaggal, ilyenkor minden tag nagy kezdbetvel rand, pldul: Ak admiai Aranyrem, a
FranciaKztrsasgBecsletrendjeMagyarrdemrend.
d)Adj,rem,emlk remstb.kznevekolyaneltaghozisjrulhatnak,amelynmagbannemtulajdonnv,
deazelnevezsbentulajdonnvirtketkap.Atulajdonnvirtkeltagllhategyvagytbbszbl.Ezeknek
minden elemt nagy kezdbetvel rjuk. A dj, rem, emlk rem stb. kznevek azonban kis kezdbetsek, s
ktjelnlklkapcsoldnak,pldul:letfadj,Koronardemrend,Kzpeurpairk sgdj,ProUrbe
dj,ProUniversitatedj.
e) A kitntetsek s djak fokozatait, illetleg tpusait jell szavakat, kifejezseket kis kezdbetvel rjuk,
pldul:aMagyarrdemrendk zpk eresztjeacsillaggal.
f) Nha nvv vlhat a djtpus sszetett szbl ll megnevezse is, pldul: Citromdj, Sajtdj,
Toleranciadj.
Acme k
196.Acmekktnagycsoportraoszthatk:llandcmekresegyedicmekre.llandcmazjsgok,a
hetilapok, a folyiratok s a knyvsorozatok. Ezeket az jellemzi, hogy tbb szm cmeknt hasznlatosak.
Egyedicmkvanviszontazirodalmimveknek,acikkeknek,akpzmvszetialkotsoknak,azenemveknek,
amsorszmoknakstb.Acmekrsatkrzieztajellegbelikettssget.
197.Azllandcmeket,tehtazjsgok,hetilapok,folyiratok,knyvsorozatok,azonoscmmelmegjelen
vknyvek,knyvformtumkalendriumokcmtnagykezdbetvelrjuk.Atbbelemcmekbenacmben
lev s ktsz kivtelvel minden szt nagy kezdbetvel runk, pldul: Bvr, Kincsk eres,
Npszabadsg,Nyugat,ValsgAzEst,MagyarNemzet,NemzetiSport,Nk Lapja,letsTudomny,
PrgaiTk r,MagyarRemek rk ,Nyelvtudomnyirtek ezsek .Amondatszerllandcmeknekcsakaz
elsszavanagykezdbets,pldul:Nelss,nehallj,neszlj!
Aknyvtrgysaszakirodalmitjkoztats(dokumentci)terletnaszabvnyelrsaitkvetve
azllandcmekbeniscsakazelselemetkezdiknagybetvel.
198.Az egyedi cmeket, teht a klti mvek, knyvek, rtekezsek, cikkek, kpek, szobrok, zenemvek,
msorszmok stb. cmt nagy kezdbetvel rjuk. A tbbelem cmekben csak az els szt s a tulajdonnevet
kezdjk nagybetvel, pldul: Hazm, Szzat, Napraforgk , larcosbl, Kvnsgk osr Ember az
embertelensgben, A k szv ember fiai, Kpes politik ai s gazdasgi vilgatlasz, Magyar rtelmez
k zisztr, Tanulmnyok Arany Jnos k ltszetrl, Hajvontatk a Volgn, Kis ji zene, J jszak t,
gyerek ek !,nk k rtk .Tovbb:1916szn,IX.szimfniastb.
199. Ha a cmeket szvegbe illesztjk, ltalban nem szksges ket idzjelbe tenni vagy ms mdon
kiemelni, pldul: Mricznak egyik hres regnye a Rok onok . Munk csy k pnek , a Siralomhznak a
betyrafalak ja.TanulmnytaMagyarNyelvjelentettemeg.
Elterjedt szoks azonban az egyedi cmek idzjelbe foglalsa vagy eltr betvltozattal val rsa is,
pldul: Jzsef Attila utols vnek versei k ztt van az me, ht megleltem hazmat is. Hosszan
gynyrk dttaMajlisszneiben.
200.Acmekhezatoldalkokatsazegybszelemeketakvetkezkppenkapcsoljuk:
a)Aragokatsajeleketacmekkelltalbanegyberjuk,pldul:azAutslet,aKritik ban,aGeodzia
s Kartogrfit, a Szmadsnak , a Nemzeti dalt, Arany Toldijban. A ragra vgzd s a valamilyen
rsjellel lezrt cmekhez a ragokat s a jeleket ktjellel kapcsoljuk, pldul: a Lgy j mindhalligot a
Szlfldemenben Juhsz Gyula versnek , a Szerelem?nek , illetve Jk ainak Az arany embere.

Hasonlanjrunkelazinternetcmekesetbenis,pldul:ahvg.hun,azindex.hut.
Ragoscmektovbbitoldalkolstclszerelkerlni,pldulgy:Petfinek aSzlfldemencm
versben.
b)Azuttagokatsabelitoldalkotacmekvltozatlanformjhozmindigktjellelkapcsoljuk,pldul:a
Kritik afle (folyiratok), let s Tudomnyszer (lap), Magyar Nyelvrvfolyam Valsgbeli (vita),
OrvosiHetilapbeli(cikk),Odsszeiabeli(vilg),aKincsk eresk isk dmnbeli(alakok).
T u l a jd o n n e v e k k zn e v e s l s e
201.Tulajdonnevekgyakranvlnakkznvv.Ilyenkormrtermszetesenkiskezdbetvelrjukket,saz
egykori tulajdonnv rsmdjtl esetleg ms tekintetben is eltrnk, pldul: havanna, pecsovics, rntgen
ferencjsk a,hryjnos.Azidegenrsmdotismagyarossalcserljkfel,pldul:aszpirin,k onyak ,priznic,
szendvics,termosz.
A tulajdonnevek s a kzszk sszeforrsbl keletkezett sszetett szavakat is kisbetvel kezdjk, s az
alkotelemeket egyberjuk, pldul: dmcsutk a, plforduls, pullmank ocsi, wertheimzr. Az idegen
rsmdot ez esetben is gyakran magyarossal vltjuk fel, pldul: dzelmotor, dzelolaj, mak admt,
pasztrolts.[V.166.]
Akzneveslslassfolyamat.Enneksornazrsformkegyideigingadoznakanagykezdbets,
idegenesenrttulajdonnvisakiskezdbets,magyarosanrtkzsziformkkztt.Azrsmdvltozsra
csakakkorkerlhetsor,haatrsadalmitudatbanakznvvvlsmrelgszleskrbenvgbement.

Az ide g e n k zs za va k s tula jdo nne ve k r s a


202.Azegymssalrintkeznyelvekmindigadnaktegymsnak,svesznektegymstlkzszavakatis,
tulajdonneveketis.
a) Az idegen eredet kzszavak id mltval jvevnyszavakk vlhatnak, azaz olyannyira
meghonosodhatnak, hogy ms nyelvbl val szrmazsuk feledsbe merl. A jvevnyszavakat ezrt mindig
magyarosanrjuk.
Az olyan szavakat, amelyeknek ms nyelvi eredete mg tbbkevsb nyilvnval, idegen szavakknt
tartjuk szmon. Ha egy latin bets rs nyelvbl tvett, ltalnos fogalmat jell idegen sz kzkeletv vlik,
eredeti rsmdjt a magyar kiejtst tkrz formval vltjuk fel. Az idegen szavakat teht attl fggen rjuk
mrmagyarosvagymgidegenrsmdszerint,hogymennyirehaladtakelreajvevnyszvvlstjn.
b)Azidegeneredettulajdonnevekegyrsztmrteljesenmagyarnaktekintjk,szembenazokkalazidegen
nevekkel,amelyeknekmsnyelvekblvalszrmazstmgvilgosanfelismerjk.
A tulajdonneveknek azonost, egyedet jell nyelvi szerepbl kvetkezik, hogy a latin bets rs
nyelvekbl tkerlt idegen neveket ltalban minden vltoztats nlkl, eredeti formjukban hasznljuk, mg
akkoris,hakzkeletek.Csakkisebbrszknekvanmagyaralakja.
c)Anemlatinbetsrsnyelvekkzszavaitstulajdonneveitltalbanamagyarbcbetivel,lehetleg
aforrsnyelvblrjukt.Bizonyosmeghatrozottesetekbenazonbanmstrsirendszerekisalkalmazhatk.
A mag yaro s rs m d s ze rinti rs
Akzszavakrsa
203.Alatinbetsrsnyelvekbltvett,kzkeletvvltkznyelvisszaknyelviidegenszavakatltalban
magyarosan rjuk, azaz szoksos kiejtsket a magyar hangjells szablyai szerint tkrztetjk, pldul:
antracn,digitlis,dik tafon,dzssz,fjl,hisztamin,izotp,k apucsn,k arbamid,k la,k ombjn,lzer,
magnetofon, menedzser, mik roszk opik us, szelek tv, televzi. Elfordul, hogy az egybknt magyarosan rt
alakokban is megrzdik az eredeti rsmdnak a magyar kiejtstl eltr egyegy eleme, pldul: bonbon,
futball,milli.

204. Ha a magyarosan rt kzkelet idegen szavak eredeti idegen rsban ch, x vagy q bet van, a
kvetkezkppenjrunkel.
Acht,ha[h]nakejtjk,megtartjuk,pldul:jacht,mechanik a,mechanik us,monarchia,pech,technik a,
technik us.
A[ksz]nekejtettxet ltalban meghagyjuk, pldul: expressz, fix, oxign, szexulis, taxi, textil, s csak
egyegy kivteles esetben runk helyette k szet: bok szol stb. A [gz] ejts xet tbbnyire trjuk, pldul:
egzak t,egzotik us,egzisztencia,scsaknhatartjukmeg:exegzis,exogmia,hexameterstb.[V.209.]
Azeredetiqubetegytteshelyettkzszavakbank vbetkapcsolatotrunk,pldul:ak vrium,antik vrium,
k vartett,k vint.
205.A nem latin bets rs nyelvekbl (gyakran tbb nyelv kzvettsvel) tvett s mr meghonosodott
szavakataforrsnyelvrevonatkoztrsiszablyoktlfggetlenlamagyarbanszoksoskiejtskszerint
rjuk,pldul:dzsunk a,gsa,k arate,lma,mecset,minaret,pagoda,szamovr,szmum,szamurj,tjfun,
tajga.
206.Akzkeletidegenszavakegyrszbenegyesidegeneredetkpzk(ik us,ista,its,izl,izmus
stb.) eltt a t belseji hossz magnhangz rviddel vltakozik, pldul: passzv passzivits peridus
periodik usrelisrealista,realizl,realizmustpustipik us,tipizl.[V.28.]
A hossz magnhangz azonban (nem mindig kvetkezetesen) nhny sznak a szrmazkaiban is
megrzdik: ak admia ak admik us, ak admizmus, ak admista esztta eszttik a, eszttik um,
eszttik usstb.
Atulajdonne ve krsa
207.A latin bets rs nyelvekbl tvett szemlynevek kzl csak nhny nagy trtnelmi vagy irodalmi
mlt s rendszerint kzismert nevet hasznlunk hagyomnyos megmagyarosodott formjban. Ezek kzl
nmelyik teljesen magyaros alak, pldul: Brank ovics Gyrgy, Husz Jnos, Klvin Jnos, Kolumbusz
Kristf(oreBrankovi,JanHus,JeanCalvin,CristoforoColombohelyett).Msnevekbenasorrendsaz
utnv magyaros, a csaldnv rsa azonban megmaradt, pldul: Luther Mrton, Marx Kroly (Martin
Luther,KarlMarxhelyett).
208.Latin bets rsrendszer orszgok, klfldi terletek, hatrainkon kvli hegyek, vizek, helysgek stb.
megnevezsregyakranmagyarneveketvagymagyarosformjsrsnvvltozatokathasznlunk,pldul:
Ausztrlia, Franciaorszg, Hispnia, Itlia, Svjc AlsAusztria, Burgundia, Moldva, Sziclia Alpok ,
Kordillerk , Szik lshegysg, Vezv Csendescen, Elba, Odera, Rajna, Szent Lrincfoly, Temze
Bcs,Eperjes,Isztambul,Koppenhga,Krak k ,Nagyvrad,Npoly,Prizs,Szabadk a.
Azidegennyelvbelinvishasznlhatafldrajztudomny,aknyvtrgy,aszakirodalmitjkoztats
(dokumentci), az idegenforgalom, a postai forgalom terletn, tovbb a trkpeken fleg a
helysgnevek esetben, pldul: stanbul, Kbenhavn, Krak w, Napoli, Oradea, Paris, Preov,
Subotica,Wien.
209.Azidegeneredetutnevekbensfldrajzinevekbenachtsazxetmegtartjuk,pldul:Albrecht,
Richrd,Beatrix,Flix,MaximilinLechmez,Luxemburg,Mexik .[V.204.]
210.A nem latin bets rs nyelvekbl (gyakran tbb nyelv kzvettsvel) korbban olyan nvformk is
bekerltek a magyar nyelvbe, amelyek a mai trsi szablyoktl eltrnek. Ezeket kzkelet, hagyomnyoss
vlt magyaros alakjukban rjuk, pldul: Anyegin, Herk ules, Krzus Athn, Babilon, Kair, Pek ing
Himalja,Krta,Nva.
Az ilyen hagyomnyos nevek kzl tbb csak bizonyos llandsult kifejezsekben l, pldul:
valsgosKrzus,degrgsen:KroiszoszPotemk infalvak ,Patyomk incirk l,de:Potyomk in.
Atoldal kok sazssze t te liuttagokkapcsolsa
211.Amagyarosanrtidegenkzszavakhozstulajdonnevekhezugyanazonszablyokszerintkapcsoljuka
toldalkokatsazsszetteliuttagokat,mintamagyarszavakhozsnevekhez,pldul:frontlisan, k ok tlt,

menedzsertl, riporttal, Milnig, Prgban arabeszk ek , hobbija, Husz k lvini, k rmoz, lncsl,
nik otinos [v. 159.,160.,161.,162.,173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183.]
hobbibolt,menedzserk pzs,riportalanyItliaszerte,Temzepart.
A z ide g e n rs m d s ze rinti rs
Akzszavakrsa
212.A latin bets rs nyelvekbl tvett, egyes (jrszt ritkbban hasznlt) kzszavakat kis kezdbetvel,
de egyb tekintetben a forrsnyelv helyesrsnak szablyai szerint runk, pldul: bestseller, couchette,
crescendo,k apitlchen,lady,myocarditis,rinascimento,seor,whisk y,zoty.[V.214.]
213.Eredeti idegen rsmdjuk szerint rjuk a latin bets rs nyelvekbl tvett tbbszavas kifejezseket,
szlsokat,kzmondsokat,pldul:allright,park andrideeppursimuove,sinequanonttette.
Ha az egybknt mr magyarosan rt idegen sz idegen kifejezsben, annak tagjaknt fordul el,
eredeti helyesrssal rand, pldul: bacilus, de: Bacillus anthracis dzis, de: dosis effectiva minima
professzor, de: professor emeritus sttus vagy sttusz, de: status quo szalt, de: salto mortale
technik us,de:terminustechnicustuberk ulzis,de:tuberculosisbronchialis.
Atulajdonne ve krsa
214.Alatinbetsrsnyelvektulajdonneveibenltalbanvltoztatsnlklkvetjkazidegenrsmdot,
pldul: Cervantes, Chopin, Eminescu, Horatius, Puccini, Quasimodo, Rousseau, Shak espeare, Zweig
Aquincum,Bologna,BuenosAires,Hawaii,KarlovyVary,Latium,Loire,RioGrandedoNorte,Tallinn,
Vaasa,Wuppertal.
gy jrunk el akkor is, ha az idegen nevek a magyarban nem hasznlatos mellkjeles betket tartalmaznak,
pldul: apek , Franois, Kstner, Krlea, Molire Chtelet, Gdask , Liepja, d, Mreti,
Maran,Njego,Plze. Az ilyen mellkjeles betket tartalmaz csaldneveket hivatalos okmnyokban (pl.
anyaknyvekben,tlevelekben)azrintettnvviselkrsremagyarllampolgrsgszemlyekesetbenis
amegfelelmellkjelesbetvelkellrni.
Azidegenneveknvkiegsztjt(bin,d,de,ten,van,vonstb.)nagykezdbetvelrjuk,haacsaldnv
cmszknt szerepel, illetve kiemelten, szveg ln ll (cmben, alrsban), pldul: De Gaulle, Van Dyck
(flamand fest), VonDyck (nmet matematikus). A teljes nvben azonban ltalban a kis kezdbets rs a
helyes,pldul:CharlesdeGaulle,SirAnthonisvanDyck ,WalthervonDyck .
A tulajdonnvbl keletkezett mrtkegysgek nevben a tulajdonnv rsmdjtl eltrve csak az
gynevezettlatinbetsbct[v.16.]hasznljuk,tehtkezetesvagymellkjelesbettnem.Amrtkegysg
nevnek rsmdja egyes betk elhagysban s kisbets rsban is klnbzhet az eredeti tulajdonnv
rsmdjtl,pldul:Ampreamper,Joulejoule,Henryhenry,Newtonnewton,Pascalpascal,
Voltavolt.[V.201.]
Atoldal kok sazssze t te liuttagokkapcsolsa
215.Azidegenrsmdszerintrtkzszavakhozstulajdonnevekhezltalbanugyangykzvetlenl(teht
ktjel nlkl) kapcsoljuk a toldalkokat, mint a magyar szavakhoz s tulajdonnevekhez, pldul: cowboynak ,
fairl, shillingrt, Amundsenrl, Stock holmnl, Janus Pannoniustl stewardessek , Habsburgok
barrelnyi, horatiusi, verdis, greenwichi, wrocawi, toulouselautreci. [V. 159.,160., 161., 162., 173.,
174.,175.,176.,177.,178.,179.,180.,181.,182.,183.]
Azire vgzd idegen helysgnevek i kpzs szrmazknak vgn (a magyar i vg helysgnevekhez
hasonlan) csak egy it runk, pldul: (a) helsink i (olimpia), (a) pompeji (satsok) [v. 174. b)]. De
termszetesenhawaii(nyarals).
Haazikpzegyelem,yravgzdidegenhelysgnvhezjrul,azitanvhezkzvetlenlkapcsoljuk,
pldul:coventryi,vichyi.De:sydneyi(mivelaszvgiitnemy,hanemktjegybet:eyjelli).

216. Ha idegen rsmd szerint rt kzszavakhoz s tulajdonnevekhez kzvetlenl kapcsolunk magyar


toldalkokat,azalbbiktszablymegtartsrakellgyelni.
a)Mindakzszavak,mindatulajdonnevekvgsaja,eje,ojasjehelyettt,t,t,illetvetrunk
azolyantoldalkosvagyuttaggalelltottalakokban,amelyekbenezekaszvgihangokamagyarkiejtsben
megnyjtvafordulnakel,pldul:signorina,signorink Sinaia,Sinaiban,de:sinaiaiCocaCola,Coca
Colt, de: CocaColaszer campanile, campaniln, de: campanileszer Cicero, Cicert Goethe,
Goethnek ,goeths, de: goethei [v. 29.]allegro, allegrban, allegrs Oslo, Oslban, osli Malm,
Malmbl,malmiVictorHugi[v.217.b)].
b)Aval,velsav,vragamssalhangztjellnemmagyarbetrevagybetkapcsolatravgzd
idegen kzszavakhoz s tulajdonnevekhez gy jrul, hogy vje teljesen hasonul az utols kiejtett
mssalhangzhoz,pldul:Balzack al, pechhel, Bachhal, Greenwichcsel, Steinbeck k el, Wellsszel, hertzcel,
fixszel,fixsz,ortodoxsz,Flixszel[v.160.b)].
217. Bizonyos esetekben ktjellel kapcsoljuk a toldalkokat s az sszetteli uttagokat az idegen
kzszavakhozstulajdonnevekhez.
a)Ha az idegen rsmd szerint rt kzsz vagy tulajdonnv vgn hangrtk nlkli (n. nma) bet van,
vagy ha az utols kiejtett hangot betknek bonyolult, rsrendszernkben szokatlan egyttese jelli, akkor a
magyartoldalkokatmindigktjellelfzzkasztesthez,pldul:guillotinet,monsieurnek Glasgowban,
Loireon,Montesquieunek ,Montreuxig,Peugeott,Rousseauval,Voltaire.Kivtel:Anjouk .Aval,
vel s a v,v rag vje ilyenkor is az utolsknt kiejtett mssalhangzhoz hasonul, pldul: guillotinenal
Iaisal,Molirerel.
Azegyelemvagyktjellelsszefztttagokbllltulajdonnvnek(anmabetsvgzdsmiattktjellel
odakapcsolt) i (s, ista, izmus) kpzs szrmazka termszetesen kis kezdbets, pldul: shak espearei,
voltairees,voltaireizmusbordeauxi,lillei,ploietii,chlonsenchampagnei.[V.161.]
b) Ha az idegen tulajdonnv kt vagy tbb klnrt elembl ll, akkor az i, s stb. kpzt (a tbbelem
magyar tulajdonnevekhez hasonlan) mindig ktjellel kapcsoljuk az utols elemhez, s az alapforma szerinti
kezdbetketmegtartjuk,pldul:Anatole Francei, Victor Hugi Leonardo da Vincis, Walter Scottos
KarlovyVaryi,NewYork i.[V.161.]
c) A mssalhangzt jell kettztt betre vgzd idegen tulajdonnevekhez az azonos betvel kezdd
magyar toldalkot (s gy a val,vel s a v,v rag megfelel alakjt is) ktjellel kapcsoljuk, hogy a nv
alapformjavilgosankitnjn,pldul:Mannnak ,Tallinnnl,Scotttl,Falstafffal,Grimmmel,Scotttal
[v.93.,160.c)].
d)Ha az idegen rsmd szerint rt kzsz vgn hangrtk nlkli (n. nma) bet van, vagy ha az utols
kiejtett hangot betknek bonyolult, rsrendszernkben szokatlan egyttese jelli, akkor az sszetteli uttagot
mindig ktjellel kapcsoljuk az eltaghoz, pldul: couchetterendels, limelik r, ragtimek oncert.
Tulajdonnvieltagsszettelekesetnmindigatulajdonnevessszettelekltalnosszablyaszerintjrunkel:
Baudelairevers,Loirepart,Shak espearedrma[v.112.,166.,263.b)].
A z trs
Aztrse lve i
218. A szpirodalmi mvekben, a sajtban, a kzoktatst szolgl kiadvnyokban a nem latin bets rs
nyelvekbl tvett tulajdonneveket s kzszavakat a magyar bc betivel [v. 10.], lehetleg egyenesen a
forrsnyelvbl(tehtmsnyelvkzvettsenlkl)rjukt.trskorazidegenhangsort(pl.aknaiesetben)
vagyazidegenbetshangsortegyttfigyelembevve(pl.azorosz,azarab,agrgesetben)nyelvenknt
szablyozottmdonhelyettestjkmagyarhangokkal,illetveazezeknekmegfelelmagyarbetkkel.
Amagyarostrsalkalmazsaaforrsnyelvvelkapcsolatbankialakultkzgyakorlattlisfgg.
Ha egy tulajdonnv vagy kzsz nem szablyosan trt alakban honosodott meg, hagyomnyos formjban
hasznljuk.[V.205.,210.]
219. A magyaros trs tulajdonneveket s kzszavakat a bennk szerepl betk magyar hangrtke

szerintkellolvasni,pldul:Hrak leitosz,Odsszeusz,Perik lsz,Platn,Dlosz,Thbai,k hitnEvdok a,


Venizlosz,Irk lion,KavlaGogol,Tolsztoj,Irtis,Kijev,Seremetyjevo,szputnyik PoCsji,SzunJat
szen, Hupej, Lancsou, Sanghaj, Szecsuan Hok uszai, Kuroszava, Hirosima, Macujama, Nagoja,
ik ebanaAhmed,Dzulfik r,Szaladin,BbelMandeb,Iszmilja,Marrk es,bek tsi,hidzsra.
220. Az egyes nem latin bets nyelvekre vonatkoz magyaros trs szablyait akadmiai kiadvnyok
tartalmazzk.
221.Aszaktudomnyok,azidegenforgalom,apostaforgalom,afelsoktats,atudomnyosismeretterjeszts
terletn, tovbb a trkpeken olyan trst is szoks alkalmazni, amilyet az adott nyelvet beszl orszgban
hivatalosanelrnak,vagyelterjedtenismernek,amilyetaszaktudomnyokanemzetkzirintkezsbenltalban
alkalmaznak,vagyamilyetvalamelynemzetkzitestlet(amelynekhaznkistagja)hasznlatrajavasol.
Aknyvtrgysaszakirodalmitjkoztats(dokumentci)mindenkorasajtrvnyesszablyaitkveti.
Atoldal kokkapcsolsa
222.Anemlatinbetsrsnyelvekbltrttulajdonnevekhezskzszavakhozugyanazonszablyokszerint
kapcsoljuk a toldalkokat, mint a magyar tulajdonnevekhez s kzszavakhoz, pldul: Tobruk ig, Szulnl,
Csehovtl, Csajk ovszk ijjal, Plutark hosszal, szriban, tatamin Szapph, k amik azk arisztotelszi,
k uvaiti,telavivi,HrisztoBotevi,Velik ijeLuk iidzsdzna.

Az e lv la s zt s
223.Elggyakori,hogyhelyszkemiatt(vagymsokbl)aszalakegyrsztasorvgrltkellvinnia
kvetkezsorba.Azrsnakezamegszaktsaazelvlaszts.
Az elvlasztsnak a sztagols az alapja. Csak sszetett szavak elvlasztsakor veend figyelembe az
alkotelemek(azsszettelitagok)hatra.
A s z tag o ls s ze rinti e lv las zts
224. Az egyszer kzszavak s tulajdonnevek alapformjt s toldalkos (kpzs, ragos, jeles) alakjt a
sztagolsszerintvlasztjukel.
A sztagols szerinti elvlaszts f szempontjai a kvetkezk. Minden sz annyi sztag, ahny
magnhangzvanbenne,pldul:bl,font,Gyrgy,Pestasztal,hzig,k atona,magnyos,metafo
ra, tek ervnyes, Csilla, Dezs, Beretyty, Kerecsend. A magnhangz nmagban is alkothat
sztagot,pldul:dinyi,eur,fiai,tea,va,Le[dev.226.a)].Asztagmagnhangzvalvagy
legalbbis sz belsejben egyetlen rvid mssalhangzval kezddik, pldul: leny asztal, bugygyos,
lajstrom,prba,vszon.Atbbsztagszavakatsszalakokatasorvgnbrmelyiksztaghatrnmeg
lehetszaktani,pldul:rendletlenl,rendletlenl,rendletlenl,rendletlenlfiatal,fiatal.
225. Azokat a szavakat, amelyek csak egyetlen magnhangzt tartalmaznak, nem vlasztjuk el, pldul:
fld,hajt,nyolc,part,strand,sztrjk Bnk ,Ssd,ZsoltBrahms,Schmidt,York [v.224.].Ezaszably
olyankor is rvnyes, ha az eredeti helyesrssal tvett, de ejtskben egy sztag idegen kzszavak s
tulajdonnevek vagy a rgies magyar csaldnevek rskpben a betcsoport egyetlen magnhangzt jell,
pldul:air,blues,street,teamMaughamGaal,Sos,Georch[v.229.,230.a)].
226. A tbb sztag, illetleg tbb kiejtett magnhangzt tartalmaz szavak s szalakok elvlasztsnak
szablyaiakvetkezk:
a)Azegymagukbansztagotalkotmagnhangzktetszsszerinthagyhatkazelzsorban,vagyvihetk
t a kvetkezbe, pldul: diadal vagy diadal, idelis vagy idelis Leonra vagy Leonra. A
toldalkos alakok elvlasztsakor is gy kell eljrni, pldul: ruinak vagy ruinak , k nyveitek vagy
k nyveitek ,Annk vagyAnnk ,tolnaiak vagytolnaiak .
Az egyetlen magnhangzbl ll szkezd s sz vgi sztagot br nllsgt nyelvi tekintetben

nem lehet elvitatni eszttikai okokbl nem szoks egymagban a sor vgn hagyni, illetleg a kvetkez
sorbatvinnitehtazalap,emci,ron,illetveahazai,emci,Leastb.anyomtatsban
nemajnlottelvlasztsiformk.Hasonlkppennemajnlottelvlasztsiforma:baleset,feladat.
Az au, eu betkapcsolat, mivel tagjai a sztagolskor sztvlhatnak, szksg esetn elvlaszthat,
pldul:bauxit,feudlis,k alauz,laudci.
b)Asztagkezdmagnhangzkattvihetjkakvetkezsorba,pldul:fik ,viasz,k alcium,mozaik
Marietta,Trieszt.Aktmagnhangztjellazonosbetketissztvlaszthatjuk,pldul:k oordinl,vk u
um.Atoldalkosalakokelvlasztsakorisgyjrunkel,pldul:ablak ig,hzaik pesties,Vajdk .
c)A kt magnhangz kztt lev egyetlen rvid mssalhangzt akr egy, akr tbbjegy a betje a
kvetkez sorba visszk t, pldul: bet, k osr batyu, k asza, rzsa Gyula, Mecsek . A toldalkos
alakok elvlasztsakor is gy kell eljrni, pldul: holnapig, magasan, ngyet, padon apm, k isebb
freudizmus,tihanyiKecsk emtenMik lsk .
d)Aktmagnhangzkzttlevktflemssalhangztjellnemkettzttbetkkzlakregy,akr
tbbjegyek az elst az elbbi sorban hagyjuk, a msodikat pedig tvisszk a kvetkezbe, pldul: amper,
svny, foszft, morzsa, tarisznya, talpalatnyi Bartk , Bonyhd, Erzsi. A toldalkos alakok
elvlasztsakor is gy kell eljrni, pldul: bronzot, k ertig, pnzrt recsk i, tlgyes Herendig Szabol
cs.gyjrunkelakkoris,haaktmssalhangzkzlazelstkettzttbetjelli,pldul:bizottsg, hall
gat,tbblet,k nnytl,meggybl,rosszk orKissnek ,Papptl.
e) Ha a kt magnhangz kztti mssalhangzt kettztt egyjegy bet jelli, (kiejtsbeli hosszsgtl
fggetlenl) ennek egyik jegyt az elz sorban hagyjuk, msik jegyt pedig tvisszk, pldul: berreg, k om
munlis, millimter, tonna Bozzai, Jobbgy, Carrara, Maupassant. A toldalkos alakok
elvlasztsakorisgykelleljrni,pldul:emberrel,hallak ,hittem,jobban,tettel,vzzSzllrt,Tallin
nig.
f)Ha a kt magnhangz kztti hossz mssalhangzt egyszerstve kettztt tbbjegy bet jelli, ennek
elvlasztsakormindasorvgn,mindakvetkezsorelejnkikellrniateljesrvidmssalhangzt,pldul:
menynyi, szsze, pogygysz, szitytya Botytyn, Hoszsz, Ilylys. A toldalkos alakokat is gy kell
elvlasztani, pldul: gygyal, fodrszszal, megygyel galylyak k nynyes Aranynyal, Kodlylyal,
Nagygyal.
g)Haktmagnhangzkzttkettnltbbmssalhangztjellbetvan,csakazutolskerlakvetkez
sorba, pldul: centrum, ostrom, templom, tink tra, lajstrom Dosztojevszk ij, Ingrid, Ojsztrah,
Veszprm,Wrttemberg. A toldalkos alakok elvlasztsakor is gy kell eljrni, pldul: batisztbl, k ilenc
k orHamburgbanbratszk i.Haaktmagnhangzkzttllmssalhangzkkzlazutolstkettzttbet
jelli, akkor gy vlasztjuk el a szt, hogy a kettztt bet egyik tagjt meghagyjuk a sor vgn, a msikat
tvisszk az j sorba, pldul: borssal, csoporttl, k arsztt, tmbben, vonzza, k ulcscsal, rongygy
Forddal,Gellrttl,Szabolcscsal.Ugyangy:jtszszl,metszszk stb.
A sztagols szerinti elvlaszts szablyai rvnyesek termszetesen a szalakokhoz jrul jabb s
jabbtoldalkokrais,pldul:adssg,adssgok ,adssgok athzunk ,hzunk at.
227.Adzsadzs tbbjegy bet, ezrt elvlasztskor (a kiejtett mssalhangz idtartamtl fggetlenl)
ugyangykezeljk,mintltalbanatbbjegybetket.Adztsadzsttartalmazszavakennekmegfelelen
nem a kiejtett, hanem a lert szalakot alapul vve, az elvlaszts ltalnos szablyai szerint szaktandk meg,
pldul: bodza, gyrdzik , lopdzott, madzag, pedzi bridzset, maharadzsa, menedzser, tdzsik
brindza halandzszik , lndzss edzhet, dzk odik Fudzsi, Madzsar, Kilimandzsr edzdze,
lopdzdzanak bridzsdzsel(ragosfnv).[V.226.c)d),f).]
228.Achktjegybet,amelyegyetlenhangotjell,azxpedigkthang(k +sz)jele,deegyetlenjegy,s
gymindkettegybetnekszmtazelvlasztskor.Ezrtgykezeljkket,mintarvidmssalhangzkatjell
magyar betket, pldul: archvum, machinci, orchidea, pszicholgia, Richrd, Mnchen he
xameter,maximum,praxis,Alexandra,Mexik .Haachsazxvgidegenszavaktoldalkosformita
sz s a toldalk rintkezsnl kell elvlasztanunk, a cht s az xet a kvetkez sorba visszk t akkor, ha
utnuk magnhangz kvetkezik, pldul: almanachot, cechem, peches, braxos, fixet, reflexek , tele
xeznk Biberachot,zrichi,Flix.Aval,velsav,vragosalakulatokelvlasztsa,pldul:pech
hel,braxszBachhal,BeatrixszalvagyBeatrixszel[v.216.b)].Ahosszcchelvlasztsa:Bacchus,
Pinocchio.

229. A csaldnevekben elfordul tbbjegy (egyetlen magnhangzt vagy mssalhangzt jell) rgies
magyarbetkazelvlasztsbanhangrtkknekmegfelelenkezelendk,pldul:Bethy[bti],Dese[de
zs],Thewrewk [trk], Benczr [bencr], Faragh [farag], Szchy [szcsi], Wargha [varga]. A
mssalhangztjellkettzttbetkesetben,hanemkvetikettovbbikiejtettmssalhangz,(hangrtkktl
fggetlenl) az egyiket az elz sorban hagyjuk, a msikat pedig tvisszk a kvetkez sorba, pldul: Bat
thyny, Kossuth. A toldalkos alakok elvlasztsakor a rgies magyar betk egysgt megrizzk, pldul:
Thewrewk t,CzetzetBabits,Baloghk k ossuthi,mriczos,kivveakettzttbetkt,pldul:Pap
pot,SzllrtKissk .
230. A latin bets rs nyelvekbl tvett, idegen rsmd szerint rt kzszavakat s tulajdonneveket is a
magyarszoksnakmegfelelen,azazamagyarkiejtsknalapulsztagolsszerintvlasztjukel.Afontosabb
szempontokakvetkezk:
a)Azegysztagbakerl,egymagnhangztjellbetcsoportokatnemvlasztjukel,pldul:couchette,
coulombBaudelaire,Cooper,Montaigne.
b)Az egy mssalhangzt jell betcsoportokat (a tbbjegy magyar betkhz hasonlan) nem vlasztjuk
szt,pldul:bronchitis, cephalalgia, compagnie, erythema Bologna, Churchill, Fischer, Gi
gli,Giorgio,Washington.
231. Az olyan idegen kzszavakat s tulajdonneveket, amelyek a forrsnyelvben kt (vagy tbb), a
magyarban nllan nem ltez elembl keletkeztek, nem tekintjk sszetteleknek, ezrt a magyar sztagols
szablyai szerint vlasztjuk el ket, pldul: absztrak t, aspirns, demok rata, diszk rt, filantrp, inf
lci,instruk tor,k atasztrfa,k ompresszor,k onk rt,obstruk ci,paragrafus,prognzis,program,
rek lm,szindrmaMichelangelo,Belgrd,Zgrb.
Br az ilyen alakulatoknak eredetileg sszetett voltt a mai tlagos magyar nyelvrzk ltalban nem tartja
szmon, az ismertebb el s uttagok figyelembevtelvel trtn elvlaszts kivlt szaktudomnyi
munkkban szintn elfogadhat, pldul: fotogrfia vagy fotogrfia, mik roszk p vagy mik roszk p,
termoszttvagytermosztt.
Mivel a szavakat a sor vgn nemcsak a problmt okoz helyen lehet megszaktani, ktsg esetn
tancsosezzelalehetsggellni,pldul:paragrafusvagyparagrafus,MichelangelovagyMichelan
gelo.
232.Asorvgrekerlmozaikszkelvlasztsnakakvetkezlehetsgeivannak:
a)Az olyan betsz, amelyben csak mssalhangz vagy legfeljebb egy magnhangz van, nem vlaszthat
el,pldul:BVSC, MLSZ, NOB, SZTK MTESZ, ORFK. A kt vagy tbb magnhangzt tartalmaz betszk
szksg esetn sztagols szerint szakthatk meg, pldul: NATO, ORFI. Elvlaszts esetn a toldalkos
betszknak a ktjellel kapcsolt toldalkt kell a kvetkez sorba tvinni akkor is, ha a ktjel nem
sztaghatronll,deatoldalktartalmazmagnhangzt,pldul:ELTEre,USAbeli,ENSZrt.
b) A szsszevonsokat, ha elvlasztsukra knyszerlnk, mind alap, mind toldalkos alakjukban a
sztagolsalapjnszaktjukmeg,pldul:Agrocoop, Intranszmas, Mahart, Malv Mavad Rlte
xig.
A z s s ze te tt s zav ak e le me ik s ze rinti e lv las zts a
233.Azsszetettkzszavakstulajdonnevekelvlasztsbancsakazsszetteltalkottagokhatrnlehet
klnbsg az egyszer szavakhoz kpest. A mai tlagos magyar nyelvrzk szmra felismerhet
sszetteleket ugyanis az alkot tagok szerint vlasztjuk el akkor is, ha a hatruk nem esik egybe a
sztaghatrral.
Az sszetett szavakat alkot tagok (alap s toldalkos alakjukban egyarnt) a sztagols szerint
vlasztandkel,haazsszetettsztvagyszalakotnemazsszettelihatronszaktjukmeg.
Az azonos alak szavak kztt tbb olyan van, amelynek elvlasztsa ktfle, pldul: megint (=
jra),de:megint(=figyelmeztet)gpelem(ige),de:gpelem(fnv).
234.Aktegysztagszblllsszetettkzszavakatstulajdonneveketgyvlasztjukel,hogyazegyik
szazels,amsikszpedigakvetkezsorbajusson,pldul:csak is,ppgy,hnalj,ingujj,k lgy,
mgis,mindegy,rendr,vagyis,vastKisar(helysgnv),Plffy.Ugyangyjrunkelazigektsigk

elvlasztsakoris,pldul:felad,megl,sztt.
235.Akettnltbbsztagblllsszetettkzszavakatstulajdonneveketazsszetteltagjainakhatrn
clszer elvlasztani, pldul: csaltek , dlutn, egyelre, egyszeregy, elek tronoptik a, ionstabilits,
k arltve, k isasszony, k lnls, szak avatott, tlgyerd, ugyanis, vrusinterferencia, viszontelad,
zpores Dessewffy, Kisoroszi, Magyaratd, Nyregyhza vagy Nyregyhza, Zalaegerszeg vagy
Zalaegerszeg.
Alegfelsfokjeletelvlasztskorgykezeljk,minthasszettelitaglenne,tehtelskntalegutn
vlasztjukelaszalakot,pldul:legalbb,legalul,legelre,legersebb.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy sszetett szt csak szhatron szabad megszaktani. Helyes
elvlasztsok ezek is: alezredes vagy alezredes elek tronoptik a vagy elek tronoptik a legszeren
cssebbZalaegerszeg.
236. Ha az sszetett sz egszhez jrul kpz, az gy keletkezett szrmazkot az alapsz tagjai szerint
vlasztjukel,pldul:rendri,vasutas,vgoperaifeladat,megllsnagyatdi.
Nem szablytalanok termszetesen az ilyen megoldsok sem: rendri, vasutas, vgoperai fela
dat,megllsnagyatdistb.
237.Sok olyan idegen sz van, amelynek egyik eleme (legtbbszr az uttagja) a magyarban is nll, a
msikeleme(legtbbszrazeltagja)viszontcsaknhnyesetbenklnszrtk.Haasorvgielvlaszts
ezeknektallkozsihelynvlikszksgess,azalakulatsszetettvoltraltalbantekintettelvagyunk,saszt
vagyszalakotittszaktjukmeg,pldul:centigramm,extrak romoszomlis,k ilogramm,milligrammanti
proton, infrastruk tra, interak ci, melodrma, mik rok lma, prek lasszik us, protoplazma, transz
urn.Hasonlkppen:Jugoszlviastb.
Ha az ilyen alakulatok sszetettsge a mai tlagos magyar nyelvrzk szmra kevsb nyilvnval, a
sztagols szerinti elvlaszts is helyes, pldul: depresszi vagy depresszi, improduk tv vagy imp
roduk tv,parafrzisvagyparafrzis,tranzak civagytranzak ciAntark tiszvagyAntark tisz.
Mivelaszavakatsorvgnmsholismeglehetszaktani,nemcsakaproblmtokozhelyen,ktsg
esetntancsosezzelalehetsggellni:interak civagyinterak ci,prek laszszik us,Antark tiszstb.
238.Haaktjellelrtszsszetteltvagytulajdonnevetaszhatronszaktjukmeg,aktjeletcsakasor
vgn tesszk ki. Ennek a sor elejn val megismtlse csak szakmunkkban szoks, kivtelesen, a ktjeles
alapformravalfigyelmeztetsvgett[v.240.k)]:

fldrajzinv
tr
(helyesrsisztrban)

Szikls
hegysg
(helyesrsisztrban)

ntrium
klorid
(kmiaiszakknyvben)

Az r s je le k
239. Az rsjelek szerepe ketts. Rszben a mondatok szerkezett, tagoldst, rszeik vagy rszleteik
egymshoz kapcsoldst tkrzik, rszben nmikppen a beszdnek betkkel ki nem fejezhet sajtsgaira, a
hanglejtsresabeszdbelisznetekreutalnak.
Azrsjelekhasznlatnakszablyailtalbananyelvtaniviszonyokhozigazodnak.Ezeknekakereteinbell
egyazonesetresokszortbb,egyarnthelyesmegoldsknlkozik.Ilyenkoravilgosfogalmazsrdekben
azt az rsjelet clszer vlasztani, amelyikkel mondanivalnkat a lehet legteljesebben tudjuk rzkeltetni. Az
rsjelek vltozatos s kifejez hasznlata fontos eszkze az rtelmileg s rzelmileg egyarnt rnyalt
kzlsmdnak.
A z r s je l e k re n d s ze re s fo rm a i s a j t o s s g a i
240.Azrsgyakorlatbanhasznltsokrsjelkzlalegfontosabbak:apont[v.241.a),242.,243.,257.,
266.,267.,271.,278.,292.,295.,296.,299.,300.] de: [V. 297., 298.], a hrom pont [v. 241. b)], a

krdjel[v.241.c),242.,243.,251.,257.,266.],afelkiltjel[v.241.d),242.,243.,251.,254.,257.b),
266.],avessz[v.96.,101.a)b),244.,248.,249.,250.,251.,252.,253.,254.,255.,256.,261.,262.,
274.],akettspont[v.246.,249.a),257.a),268.,269.],agondolatjel[v.247.,249.b),251.,252.,253.,
257.b)c),259.,260.],apontosvessz[v.245.,248.b)],azrjel[v.249.b),251.,252.,253.,271.],az
idzjel [v. 257., 258., 272., 273.], a ktjel [v. 263., 265., 270., 275., 283., 298., 299., 300.], a
nagyktjel [v. 264.]. Az egyb jelek kzl a gyakoribbakat egy sszefoglal szablypont tartalmazza [v.
275.].
Azrstagolsbanalegfontosabbszerepugyanakkoraszkznekjut.Szkzthagyunkaszavak,valamint
az rsjellel lezrt mondatok s tagmondatok kztt, a zrjelek s az idzjelek kz foglalt kzlsi egysgek
eltt s utn, a gondolatjel eltt s utn stb. Nincs viszont szkz a pont, a krdjel, a felkiltjel, a vessz, a
kettspont, a pontosvessz eltt, tovbb (ltalban) a ktjel s a nagyktjel kt oldaln a kezd zrjel s
idzjelhozztapadazutnakvetkez,aberekesztzrjelsidzjelpedigazelttellszhozstb.
Brmindeznemhelyesrsi,hanemtipogrfiaikrds,rdemestudniazrsjelekrlakvetkezket:
a) A pont als helyzet, mindig szkz nlkl kapcsoldik az eltte ll sz utols betjhez vagy ms
rsjelhez(deszkzvlasztjaelakvetkezszelsbetjtl).Szkznlklkellapontotaszmjegyekhezis
kapcsolni: 2014. februr 14. A pont utn nincs szkz, ha olyan msik rsjel kveti, amely szkz nlkl
kapcsoldik:stb.,vagyhaazidpontfeltntetsbenvanszerepe:azrk ezsidpontja:10.35.Nemtesznk
szkztazinternetescmekbenhasznltpontelsutnsem:balogh@gmail.com,www.mta.hustb.
b)Hrompontottesznkagondolatbefejezetlensgnek,egyszvegrszelmaradsnakjell:Nemrtem,
hogy
Akihagyst,agondolatflbeszaktstjellhrompontszkznlklkapcsoldikazelttellszhoz.Ha
amondatelejthagyjukel,akkoramegelzmondatutolsbetje(rsjele)utnvankz,ahrompontpedig
tapadacsonkamondatszvegrsznekelejhez.
Az idzett szvegbl elhagyott rsz jellsre hasznlt hrom pontot szgletes zrjelbe szoks tenni (pl.
Elrehtmind[],anppeltznvzent),ezzelklnbztetvemegasajtszvegblvalkihagystl.
c)A krdjel eltt nincs szkz, teht tapad az t megelz sz utols betjhez vagy ms rsjelhez: Hol
voltl? Elutazott mr Fleischern (a falu egyetlen nyaralja)? A krdjel utn azonban mindig tallhat
szkz,leszmtvaaztanhnyesetet,amikorakrdjeletolyanrsjelkveti,amelyszkznlklkapcsoldik,
pldulhaakrdmondatzrjelbenll:(Kitudja,mirt?).
d) A felkiltjel szkz nlkl kveti az eltte ll sz utols betjt vagy ms rsjelet, utna azonban
szkzt kell hagyni: Kati! Szaladj el a boltba! Kati nagyon k edves! A felkiltjel utn azonban nem ll
szkz,haolyanrsjelkveti,amelyszkznlklkapcsoldik,pldulafelkiltmondatzrjelbenll:(Nagy
k rpedig!).
e)Avesszszkznlkltapadazelttelvszutolsbetjhezvagymsrsjelhez:Neszesemmi,fogd
megjl!Krte(ssrgette),hogyAvesszutnazonbanmindigszkztkelltenni,kivveatizedesvesszt:
316,26.
f)Akettspontelttnincsszkz,akregyszutolsbetje,akrmsrsjelutnll.Tagolrsjelknta
kettspontotszkzkveti.Ezallkivtelnekszmtazidpontrsa,ilyenkorsemakettsponteltt,semutna
nem kell szkzt hagyni: az induls idpontja: 10:35. A sporteredmnyek jelzsekor amennyiben
kettspontot hasznlunk a kettspont egyik irnyban sem tapad, pldul: Az vszzad mrk zsnek
eredmnye6:3.
g) A gondolatjel mindig szkzzel kapcsoldik az eltte ll sz utols betjhez (vagy az eltte ll
szmjegyhez), ritkbban ms rsjelhez, s a gondolatjel utn is szkzt kell tenni, nem tapad teht a kvetkez
szelsbetjhez(vagyazutnallszmjegyhez):Hihetetlenk emnymunk ak lnsentznapon.A
gondolatjel a kzbevetsek jelljeknt pros hasznlat. Ha a msodik gondolatjel utn vessz (vagy esetleg
ms rsjel) kvetkezik, a kt rsjel kztt nincs szkz: Az sem bizonyos csak igen valszn , hogy
beteg. Br az idzet szokvnyos rsjele az idzjel, szpirodalmi mvekben az idzst gondolatjellel szoks
jellni:Tulajdonk ppenabrndvannek edutadban,vagyink bbn?Haazidzetutnidzmondat
ll,jabbgondolatjelettesznk:Viddinntrffentringerlten.Felsorolsokklnsorbarttteleitis
kezdhetjkgondolatjellel.
h) A pontosvessz eltt soha nincs szkz, teht mindig tapad az eltte ll sz utols betjhez vagy
ritkbbanmsrsjelhez.Apontosvessztmindigszkzkveti.

i)Azrjellehetkerek(),szgletes[],cscsos,ritkbbankapcsos{}vagyferde//.Leggyakoribba
kerekzrjelhasznlata,atbbizrjelfajttleginkbbazrjelezsenbellielklntsreszoksalkalmazni.
A szgletes zrjel jellheti azt is, hogy a benne foglalt szavak nem rszei az eredeti szvegnek (Jobb
nek nk a Vrtes vadonban [ti. lni, maradni]). Ezzel sszefgg a szgletes zrjelnek olyanfle
hasznlatais,amikorazrjelenbellvalamilyenrtelmezstvagyrokonrtelmmegfogalmazstadnakmeg(S
homlok nazifjmegcsk olvn[=miutnmegcsk olta],tnak indultaholdjjeln).
Azrjelprosrsjel:vanegynyitsegyberekeszttagja.Anyitzrjeletszkzvlasztjaelazeltte
ll sz utols betjtl (vagy az eltte ll szmjegytl vagy rsjeltl), utna azonban nincs szkz. A
berekeszt zrjel eltt sincs szkz, vagyis tapad az eltte lev sz utols betjhez (vagy az eltte ll
szmjegyhez)vagymsrsjelhez,akrcsakazutnallrsjelhez,kivveagondolatjelet.Aberekesztzrjel
utnkvetkezszelsbetjtszkzzelkellelhatrolni.Tapadazonbanazrjelazeltte(sesetlegazutna)
lev bethz is, ha egy szn bell hasznljuk a ketts kzls eszkzeknt, pldul: Hara(n)gvlgy,
Hasz(on)talan ragaszk ods, rsjel(ek ). Felsorolsok betjelei utn berekeszt zrjelet hasznlunk: a), )
stb.
j)Azidzjellehet:(macskakrm)vagy(ldlbidzjel).Azelsidzjelazalapforma,amsodik
ltalban idzeten belli idzjel, pldul: Jk ai rja: Ahogy a halszok mondjk : beszl a vz. Az
idzjelprosrsjel.Alapformjbanakezdidzjelmindigals,aberekesztidzjelfelshelyzet.Akezd
idzjeletszkzzelkellelvlasztaniazelttellszutolsbetjtlvagyszmjegytl,azutnallsz(vagy
szmjegy, rsjel) azonban mindig szkz nlkl kapcsoldik az idzjelhez. A berekeszt idzjelhez az eltte
ll sz utols betje (vagy az eltte ll szmjegy), valamint ms rsjel mindig tapad, mg utna szkzt kell
tenni.Pldul:Eltprengvellagpemellett,snzi,hogyanomlik k iadagasztgphurk atltjbla
vgtelenk enyrfolyam.
k) A ktjel kzps helyzet, s ltalban tapad az eltte s az utna ll sz(rsz) utols, illetve els
betjhez:Afrik ak utat, egyegy, k throm, lefl stl, Adr, a TITben, k nyvritk asggyjtemny,
sak k k r,azeredmny2417.Aktjelasorvgnelvlasztjelszereptisbetlti.Haktjellelrtszavakat
a ktjelnl kell elvlasztani, a ktjelet a sor elejn nem ismteljk meg. Ritkbban, kizrlag szakmunkban
azonban, ha ktjellel rt szavakat a ktjelnl kell elvlasztani, a ktjel megismtldhet a sor elejn is [v.
238.]:

mssalhangz
torlds

fldrajzinv
bizottsg

szn
dioxid

Nem tapad a ktjel az eltte lev szhoz vagy ms rsjelhez akkor, ha kt vagy tbb egyms utn
kvetkez sszetett sznak azonos az eltagja, s az eltag nem ismtldik meg minden sszettel esetben,
tehtcsakazelssszetettszbanrjukki:gpgyrt,szerelsjavtzem.Nemtapadaktjelazutna
kvetkez sz els betjhez akkor, ha kt vagy tbb egyms utn kvetkez sszetett sznak azonos az
uttagja, s ez az uttag nem ismtldik meg minden szban: tej, zldsg s gymlcsfelhozatal [v. 263.
c)].
l) A nagyktjel kzps helyzet, s hosszsga megegyezik a gondolatjel hosszsgval. A nagyktjel
tapad az eltte s az utna kvetkez szhoz vagy szmjegyhez: Osztrk Magyar Monarchia, a 1289.
lapon, a bntetse nyolctizent v szabadsgveszts lehet, k eletnyugati irnyban. Nem tapad a
nagyktjel,hatbbszblll,bonyolultabbrsmdszerkezeteketkapcsolssze:f.h5.f.h25.Kk i
Bla Kpeczi Bcz Istvn [v. 264.]. Ha a nagyktjel a sor vgre kerl, az elvlasztjel funkcijt is
betlti:

matematika
fizikatanr

Hadrovics
Gldi
A m o n d a t o k a t z r r s je l e k

241.Azegyszermondatokvgreakzlsszndknakmegfelelrsjelettesznk.
a)Azegyszerkijelentmondatvgnpontvan:Jblismegrtasok .
b) Mondat vgi rsjel lehet a hrom pont is. A hrom pont a megszakadt, flbemaradt mondatok

viszonylagoslezrsraalkalmas,pldul:Emltsdmegnek i,hogy
c)Azegyszerkrdmondatvgrekrdjeletkelltenni:Kiltta?Megltogattok eholnap?Szereteda
zent?
d)Azegyszerfelkilt,hajtsfelszltmondatotfelkiltjellelzrjuk:Eztaztnmegcsinltad!Desok
jn a tavasz! Brcsak sik erlne a tervem! Legalbb a szemem lenne j! Azonnal idejssz! Szeresd a
hazt!Lgyjmindhallig!Tilosaztjrs!Afrelpnitilos!
Krd alak felszltsok s felkiltsok vgn felkiltjelet is tehetnk: Nem viszed el mindjrt?!
Mirtverengemasors!Kzvetettfelszltst,utaststkifejez,brfelszltalakmondatokatponttalis
zrhatunk:rjunk egyegymondatotezek k elafnevek k el:bk e,haza,k enyr,csald.
Az rzelmek hullmzst vagy ersebb fokt az rsjelek halmozsval rzkeltethetjk: Hogy
k pzeledezt?!Valban??Nem!!!
242.Amellrendelsszetettmondatokvgreazutolstagmondatnakmegfelelrsjelettesznk:Esik a
h,mgisfek eteazutca.Nevrjunk rtovbb,hiszennemjnmr.(Amsodiktagmondatkijelent.)Az
apjaisMisk a,legyenisMisk a!Sok atk sik ,nevrjunk rtovbb!(Amsodiktagmondatfelszlt.)A
tbbiek nek egytak ariselg,minek nek edk ett?Induljunk mr,mirtvrnnk rtovbb?(Amsodik
tagmondatkrd.)
243.Azalrendelsszetettmondatokvgreolyanrsjeletkelltenni,amilyetafmondatkvn:Szeretnm
tudni,miabaja.Krtem,hogyazonnalmenjenhaza.(Afmondatkijelent.)rzede,mennyireszeretlek ?
Vajon megmondtk mr nek i, hogy msk or jjjn? Nem felejted el, amire megk rtelek ? (A fmondat
krd.)Folytasd ott, ahol abbahagytad! Mondd meg nek i, holnap indulhat! Figyeljtek , k i lesz az els!
(Afmondatfelszlt.)
A mellkmondatnak megfelel rsjellel is zrhat az olyan mondatszerkezet, amelynek (akr el is
hagyhat) fmondata csupn mellkes tjkoztatst tartalmaz, vagy csak a figyelem felkeltsre szolgl:
Krdem,olyannagyhibtk vettemel?Javasolom,nessebeleazorrt!
A mondatzr rsjelet olyankor is a mellkmondathoz igazthatjuk, amikor az voltakppen idzet:
Hibamondtamnek i,hogynemszabadbejnni!
A t a g m o n d a t o k k z t t i r s je l e k
244.Azsszetettmondatoktagmondataitltalbanvesszvelvlasztjukelegymstl.
a)Atagmondatokhatrnavessztmindigkikelltenni,akrvanktsz,akrnincs:Rgiigazsg,hogy
anyanyelvtisjobbantudja,ak imgegynyelventud.
b)Atagmondatokatbevezets,s,meg,vagyktszelttiskikelltenniavesszt:Gyorsanbeszaladtam
aboltba,smegvettemak nyvet.
Az rsjelhasznlat azonban a tartalomtl fggen vltozhat: Egsz jjel tncoltam, s
szrak oztam a pincrek k el (a tncols nem a pincrekkel trtnt), de: Egsz jjel tncoltam s
szrak oztamapincrek k el(atncolsisapincrekkeltrtnt).
c) A mint ktszval bevezetett hasonlts nll (br sokszor hinyos) tagmondatnak szmt, ezrt
ktszavaelmindigvessztkelltenni:Fehrlett,mintafal[dev.250.b)].
A hasonlt tbb,mint szerkezetben vessz van a mint eltt: Ez sok k al tbb, mint a tavalyi. Hat
tbb,mintt.(Ilyenkoratbbragozhat:tbbet,mintttstb.)
Nem kell azonban vesszt tenni a tbb mint alakulatban a mint el, ha a tbb mint (a majdnem
ellentteknt) a mondanival tartalmnak erstsre, nem pedig sszehasonltsra szolgl: Ez tbb mint
szemtelensg.Tbbminttvigltk lfldn.(Ilyenkoratbbnemragozhatsnemlltmnyirtk.)
Ugyanezrvnyesak evesebbmintrsmdjrais.
d) Az anlk l hogy, aszerint hogy, ahelyett hogy stb. szkapcsolatok el rendszerint vesszt tesznk.
Ilyenkorahogyelttnincsvessz.Nemhibsazonbanazsem,haakiejtsbelitagolstkvetveakrcsupna
hogy el, akr a kapcsolat mindkt tagja el vesszt tesznk. Pldul: Felrohant a lpcsn, anlk l hogy
pihentvolna.Felrohantalpcsnanlk l,hogypihentvolna.Felrohantalpcsn,anlk l,hogypihent
volna.Cselek edj,ahelyetthogyttovzol!Cselek edjahelyett,hogyttovzol!Cselek edj,ahelyett,hogy
ttovzol!

245. A tbbszrsen sszetett mondatokban pontosvesszvel hatroljuk el egymstl a szorosabban


sszetartoz tagmondatok csoportjait: Nyugat fell stt felhk et hozott a szl, a port felk avarta, s az
emberek arcbavgtaabszk ejegenyk alzatosanhajlongtak ,hogyderek uk netrjnsak zeled
viharnak ltnilehetettmregyegytvolivillmlstis.
Kttag sszetett mondatban is llhat pontosvessz, ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabtja szinte a
bok jig rt nyron is azt hordta. A msms tartalmi tpus tagmondatok kz szintn tehetnk vessz
helyettpontosvesszt:Eddigjlmegvoltunk mostvljunk ellensgek k ?Ezttbbetnemveszemfelgesd
el!
246. Az sszetett mondatok tagmondatai kz kettspontot tesznk, ha az elz tagmondattal egyegy
lnyeges gondolatra hvjuk fel a figyelmet, vagy ha jelezni hajtjuk, hogy a kvetkez tagmondat fontosabb
magyarzatotvagykvetkeztetsttartalmaz:Kzsaclunk :mindigtbbet,egyrejobbatak arunk .
Haakettsponttallezrtkzsfigyelemfelhvmondatutntbbklnmondatkvetkezik,mindegyiket(mr
azelstis)nagybetvelkezdjk:Anyelvjtsnak tbbok avolt:Nemtudtuk atudomnyok atanyanyelven
mvelni. Irodalmunk nak j k ifejezsi formk ra volt szk sge. Tiltak ozst jelentett az elnmetestssel
szemben.
247. Ha azt akarjuk jelezni, hogy bizonyos mrtkig elklnl gondolatsor kezddik, pont, felkiltjel s
krdjelutnmggondolatjeletistesznk,pldul:Fligsemolyanfontosaz,mittantunk gyermek eink nek ,
mint az, hogyan tantjuk . Amit az isk olban tanultunk , annak legnagyobb rszt elfelejtjk , de a
hats,melyetegyjok tatsirendszerszellemitehetsgnk regyak orol,megmarad.
A m o n d a t r s ze k k z t t i r s je l e k
248.Amellrendeltmondatrszekkzttirsjelhasznlatfontosabbeseteiakvetkezk:
a) Az egymsnak mellrendelt, klnkln hangslyozott, azonos szerep mondatrszek (s az ilyenekbl
alakult felsorolsok tagjai) kz vesszt tesznk, ha ktsz nlkl kvetkeznek egyms utn: Szeretett volna
valamijat,szpet,nagyotalk otni[dev.250.a)].
b) A felsorolsban pontosvesszt is hasznlunk, ha azonos szerep, vesszkkel tagolt mondatrszeket
akarunkelklntenimsflkblllsorozattl:Mindenk iismeriazilyenszavak at:beszl,r,olvasceruza,
k nyv, tinta becsletes, lelk es, szorgalmas stb. Az ilyen jelleg felsorolsok vgn a stb. el is
pontosvessztkelltenni[dev.248.d)].
c)Ha az azonos szerep mondatrszek kztt ktsz van, ez el vesszt tesznk (kivve az s, s, meg,
vagy ktszkat): Tetszets, de helytelen elmletet agyalt k i. Ktszer, illetleg hromszor k ezdtk jra.
Elhibzott,stveszedelmesvllalk ozsbafogott.
d)Haazonosmondatrszekkztts,s,meg,vagyktszll,eljknemtesznkvesszt:Atsztrasok
mk otscuk rotszrt.gsfldk zttlebegett.Arzsnak ,aszegfnek vagyalevendulnak azillatt
szereted?
Mivel a felsorolsok vgre tett stb. rvidtsben a s ktsz rejlik (= s a tbbi), a csupa vesszs
felsorolsvgnnemkelleljevessz:Gyak ortigk pldulezek :jrk l,k apdos,lldogl,beszlget
stb.[dev.248.b)].
e) Ha az s, s, meg, vagy ktsz beszdsznettel elvlasztott, htravetett mondatrszeket vezet be, e
ktszkelvesszttesznk:Aszleiregondolt,sszegnynvrre.Aztnelvetteaszendvicset,mega
mobiljt.Ernythozzlmagaddalak irndulsra,vagyk abtot!
f)Aprosktszvalalakultmellrendelszerkezetekbenamsodikktszelmindigvesszttesznk(a
prosvagymsodiktagjaelis):Vagyezt,vagyaztvlaszthatod.Holehhez,holahhozk apott.Sepnz,se
poszt.Semtestem,semlelk emnemk vnja.Hasonlanjrunkelakvetkezesetekbenis:Lehetjis,rossz
is.Lehetjis,megrosszis.
249.Azrtelmezvelkapcsolatosfontosabbrsjelhasznlatiesetekakvetkezk:
a)Azrtelmezsszerkezetbenrendszerintmindazrtelmezettre,mindazrtelmezreklnhangslyesik,
s a beszdben sznet van kzttk. Ezt az rsban vesszvel jelezzk: Nmeth Ptert, a szomszdomat
k ereste.Apolgrmesternek ,KomromiPlnak ajavaslatrabetonjrdtptenek .
Haazrtelmeztvolabbkerlazrtelmezettl,avessztkzvetlenleljetesszk:Csak nek iszltam,a

bartomnak .
A vessz helyre kettspont is kerlhet, fleg ha az rtelmez felsorolst tartalmaz, vagy csattans
befejezjeaszerkezetnek:Hromdolgotrjlbeanoteszedbe:anevet,alak cmetsatelefonszmot!
b)Ha az rtelmez utn is sznet van a beszdben, mgje is tehetnk vesszt: Anna, a lenya, varrni
tanult. Kertjk dszt, egy reg dift, az jszak ai vihar k idnttte. Az ilyen kzbevetsszer rtelmezt
olykor nem vesszprral, hanem gondolatjelprral (esetleg zrjelprral) klntjk el: A baleset srltjt a
motork erk prostk rhzbaszlltottk .
c)Ha a kitntetst, fokozatot, minstst, rangot jelent, gyakran hatrozott nvelt is tartalmaz szerkezet
mindktftagjaragozhat,akkorakzszikifejezsazelttellszrtelmezje.Aszemlynvutnilyenkor
vesszt tesznk, pldul: Balla Erzsbetnek , Kossuthdjas rnnk nek Dmtr Bla, az
irodalomtudomny dok tora Elek Ilonnak , a tbbszrs olimpiai bajnok nak Kovcs Tiborral, az
llamidjasmrnk k elMzesPlt,haznk nagyk vettNagyElemr,vrosunk dszpolgra.
Ha csak a vgn ragozhat a szerkezet, az ilyen kifejezs nem rtelmez, s a szemlynv utn nincs
vessz, pldul: Kllay Imre k andidtus, Mzes Pl nagyk vetet, Szp Izabella PENemlk rmessel,
ZsigmondElek Kossuthdjastl.
d) Ha az rtelmezett sz vagy az rtelmez a maga vagy a mind nvms, nincs szksg vesszre: Te
magad mondtad. Jnos maga is ott lesz. Maga Jnos is ott lesz. Magt Bartk ot hallottuk a
hanglemezrl.Asok psztormindmuzsik l.
e) A sznettel elklnl rtelmezszer, valamint a mondathoz lazn hozztoldott hatrozk el vesszt
tesznk: A k nyvet az rasztalra, a lmpa mell tette. Nagybtym szombaton rk ezett meg, a
felesgvelegytt.Egsznapazerdtjrta,felszabadultan,nagyok atllegezve.
250.Azegymsnakalrendeltmondatrszekkzltalbannemkellrsjelettenni.
a) Az egyms utn ktsz nlkl kvetkez egynem jelzk s egynem hatrozk kz nem tesznk
vesszt akkor, ha alrendel viszonyban vannak egymssal: Fehr bottal a k ezben egy fek ete szemveges
frfi jtt vele szemben. Ma reggel nagy es esett. Az orszgban mindentt j terms grk ezik [de v.
248.a)].
b)Haamintszllapototvagyminsgetjellszvagyszkapcsolatelttll,nemtesznkeljevesszt:
Btymatminttant(=tanknt)hallgattk k i. Petfi mint ember nem hazudtolta meg a k ltt. Kossuth
k orbbanmintmegnemalk uvjsgrharcoltamagyarnpjogairt[dev.244.c),251.].
c)Ava,vesavn,vnkpzsigenevesszerkezetekettbbnyirenemklntjkelvesszvelamondat
egsztl: Munk aruht hzva fogott nek i a motor szerelsnek . A rdi zenjt hallgatva is jl tudok
tanulni.Haazonbanazigenevesszerkezetszinteklnmellkmondatnakrzdik,vagyhtravetveamondathoz
lazn kapcsoldik, clszer vesszvel elklnteni: Gondolvn egy merszet, teveztnk a tls partra.
Kiszaladtazudvarra,k abtjtmagrak apva.
A s z v e g b e k e l d s t je l z r s je l e k
Akzbe ve t s
251. Az olyan szt vagy szkapcsolatot, amelyet kzbevetsknt kelnk be a mondatba, vesszk,
gondolatjelekvagyzrjelekkztesszk:Istvn,sajnos,nemtudeljnni.Btymat,abalesettanjak nt,
tbbszr is k ihallgattk . j tallmnyt termszetesen azonnal szabadalmaztatta. Btymat mint
tanttbbszrisk ihallgattk .Nyron(k lnsenjliusban)nagymelegvolt.
A mint ktsz sokszor beszdsznetekkel hatrolt kzbevetst vezet be: dm bartomat, mint
mrnk t,amszak iak hozosztottk be.dmbartomnak mint k ivlan k pzett mrnk nek az
tlagosnl magasabb a fizetse. dm bartomtl (mint orszgszerte jl ismert mrnk tl) gyak ran
k rnek szak vlemnyt.Pter,mintemltettem,beteglett.[Dev.250.b).]
rzelem kifejezsre fleg rgies vagy szpirodalmi jelleg szvegekben a mondatba felkiltjel
vagy krdjel is bekeldhet. Az ilyen kzbevetett felkiltjel vagy krdjel utn a mondat termszetesen
kisbetvel folytatdik: Meghaltle? vagy a k ezedet grcs bntja, imdott / Jank m? Most veszem
szre,hoh!mind,amitmondtam,hazugsg,/Csnyahazugsgvolt.

252.Haegytagmondatbabekeldikegymsiktagmondat,eztvesszk,gondolatjelekvagyzrjelekkz
tesszk:va,brnehezreesett,elvllaltaafeladatot.Holnaphaesik ,hafjelmegynk k irndulni.
Ez(valljuk megszintn!)k issvratlanajnlat.
253. Ha a kzbevetett sz, szkapcsolat vagy tagmondat rsjelnl keldik a mondatba, az rsjelet a
kzbevets utn, vagyis a kzbevetett rszt krlfog gondolatjelpr vagy zrjelpr msodik tagja utn ki kell
tenni: Mszak i egyetemen szerzett diplomt vegyszmrnk it , de r lett. Felvettk a jelentk ezk
nagyobbrszt(45fitslnyt),scsak nhnyalk almatlantk ellettelutastani.Sok megszok ottholmijt
becsomagolta, hogy minl k nyelmesebben rezze magt ez mindig fontos volt nek i csak mg a
telefonja hinyzott, amelyet javttatni vitt. Egy gondolat bntotta (s nem tudott megszabadulni tle):
hogyisfelelsahinyrt.
Ha a zrjelbe tett megjegyzs a mondat vgre esik, a mondat vgi rsjelet a berekeszt zrjel utn
tesszk ki: Bizonyos szavak igk is, nvszk is (pl. fagy, les, nyom). Ne felejts el felbreszteni holnap
reggel (6k or)! [V. 271.] A zrjelbe tett nll mondat rsjele azonban a zrjelen bellre kerl: A
jelenlevk mind helyeseltk a javaslatot. (Az ellenvlemnyen levk el se jttek a gylsre.) [De v.
271.]
Ame gszlts
254. Az olyan nll, mondatrtk megszltsok utn, amelyek egy hosszabb szveget vezetnek be,
ltalban felkiltjelet tesznk: Igen tisztelt Forvos r! Tisztelt Kovcs Bla! Kedves Pter! Egyetlen
Ilonm![V.147.]Azilyenmegszltsokutnvessztislehettenni.
255. A mondat elejn vagy vgn ll megszltst vesszvel vlasztjuk el a mondat tbbi rsztl:
Gyerek ek ,nzztek csak !Nagyonvrtalak mr,desfiam.
256.Ha a megszlts bekeldik a mondatba, elje is, mgje is vesszt tesznk: Most pedig, bartaim,
rtrnk adologlnyegre.Tudode,Sndor,ak telessgedet?
Azid z s
257.Aszvegbekeltszszerintiidzetetltalbanidzjelprfogjakzre.Azidzjeletazidzetkezdetn
alul, az idzet vgn pedig fell tesszk ki: Jt s jl! Ebben ll a nagy titok figyelmezteti Kazinczy
k lttrsait.
Haazidzjelbetettmondatonbellmgegyidzjelrevanszksg,ldlbidzjelethasznlunk:Petfirta
apjrl:Szembenmestersgem/Mostisnagyszlk amg.
Idzsalkalmvalazidzmondatmegelzheti,kvethetivagymegszakthatjaazidzetet.
a) Az idzetet bevezet mondat utn kettspontot tesznk. Az els idzjel utn az idzet els szavt
ltalbannagybetvelkezdjk.Azidzetvgre,aberekesztidzjelelolyanrsjelkerl,amilyentazidzett
mondat tartalma kvn: Bessenyei ma is rvnyes igazsgot fogalmazott meg: Minden nemzet a maga
nyelvn lett tuds, de idegenen sohasem. rk k rdst tesz fel Vrsmarty: Mi dolgunk a vilgon?
Petfi gy k ezdi hres verst: Ne fogjon senk i k nnyelmen a hrok pengetsihez! A megszaktott
idz mondat kisbetvel folytatdik: Madch szavait: Mondottam, ember: k zdj s bzva bzzl! ma is
gyak ranidzzk .
Kisbetvelkezdjkazidzetet,hagyemeltkki,hogyazeredetiszvegbeniskisbetvan:Ak zeledszt
ek k ppjelentimegBabits:mrhullnak acifravirgok /szirmai,rongyban,mintfarsangiplak tok ,/
hasvtabjtiszl.
b)Haazidzmondatkvetiazidzetet,gondolatjellelkapcsoljuk,skisbetvelkezdjk.Ilyenkorazidzet
vgnakrdjeletsafelkiltjeletkitesszk,apontotazonbannem:Ismerniajtk nnyebb,mintk vetni
rtaunok accsnek Klcsey.,megvanemgazazotthon?shajtfelRadnti.Mgk ranp,
mostadjatok nek i!figyelmeztettePetfiazurak at.
c)Az idzetbe iktatott idz mondat kzbevetsnek szmt, teht gondolatjelek kz tesszk, s kisbetvel
kezdjk. A msodik idzjel a szvegzr rsjel utn kvetkezik: A tudomnyos felfogs szerint rja
Kosztolnyinincssemmiflerangk lnbsganyelvek k ztt.Leszegymlcsafnk rdiPetfi

,melynek nincsvirga?
258. Ha a sz szerinti idzetet szervesen beleszjk sajt szvegnkbe, az idzett rszt idzjelek kz
foglaljuk,sazidzetetkezdkzszt(azeredetiszvegellenreis)kisbetvelkezdjk:Aranynak anemhal
meg az, k i millik ra k lti ds lte k incst gondolata ok k al lett hress. A rendletlenl k sbb
jelszblmagatartsformvrett.Haamondatazidzettrsszelvgzdik,amondatotbefejezrsjelet
az idzjel utn tesszk ki (akkor is, ha az idzet egybknt maga is pontra vgzdik): Juhsz Gyula a
munk banaztazertltja,amelyaszabadsgtjraviszgyszsromok felett.
Msok szavainak nmikpp megvltoztatott, vagyis gynevezett tartalmi idzsekor nem hasznlunk
idzjeleket:Azalapszablyk imondja,hogyazegyesletmindentagjak telestagdjatfizetni.gyszoks
kezelni az gynevezett kapcsolt egyenes beszdet is: Mondtam nek i, hogy nincs az az ldozat, amelyre ne
lennk k pesagyerek eimrt.
259.Szpirodalmi mvekben a prbeszd jellsre nem idzjelet, hanem gondolatjelet szoks hasznlni.
Azrsjeleksakezdbetktekintetbenegybkntazidzskorszoksosrsmdotalkalmazzuk.[V.257.]
a)Haazridzmondatamegelziaszereplszavait,gondolatjelvanelttk,utnukviszontnincs.
Hatrozatlanulmondta:
Nemistudom.
Remnyk edvek rdezte:
Ugye,hiszelnek em?
Trelmetlenlszltr:
Addmride!
b) Ha a szerepl szavai megelzik az r idz mondatt, az idzet s az idz mondat kz is tesznk
gondolatjelet.
Nemistudommondtahatrozatlanul.
Ugye,hiszelnek em?k rdezteremnyk edve.
Addmride!szltrtrelmetlenl.
c) Ha az r idz mondata a szerepl szavai kz van iktatva, a megszakts utn jabb gondolatjel
kvetkezik.
Nagyonvrtalak mrfogadtaabartjt.Sok ateendnk .
Kik jrtak itt?faggattatovbb.Nemlttavletlenl?
Nehiggynek i!tmadtr.Annyiszorbecsapott!
Gyereidek iltottr,ssegtsmregyk icsit!
Sehogysemtudok belenyugodniabbafolytatta,hogyk isemmiztek .
d)Azidzmondatoknlkliprbeszdbenamegszlalsokklnsorokbankezddnek,sabeszlkels
szavaielttgondolatjelvan.
Kapitnyuram,vagyk tszzank imennnk azjjel.
Hovaapok olba?
Mak lrra.
Mak lrra?
Jesttmondaniatrk nek .
260. Ha kzmondsokhoz, szlligkhez, jelszkhoz stb. magyarz, kiegszt megjegyzst fznk, nem
hasznlunkidzjeleket,deazrsjeleksakezdbetktekintetbenazidzskorszoksosrsmdotkvetjk:
Kik ornk el,aranyatleltartjaak zmonds.Hovmerltelszpszemedvilga?szok tuk trfsan
k rdezni.
S za v a k s s z r s ze k k z t t i r s je l e k
261.Vessztszoktunktenniazindulatszkutn,illetlegel.
a)Azindulatszkatvesszvelklntjkel:Hej,csak ittlennemr!Jaj,eszemalelk ed!Hovamegy,h?
Fiatalsgunk vei,haj,messzeszlltak !
b) Ha valamely indulatsz utn a be vagy a de nyomst sz kvetkezik, az indulatsz s a nyomst
szcskakzcsakakkortesznkvesszt,haamondathangslyssznetviszonyaieztmegkvnjk:Ejnyebe

megjrtam!sEjnye,bemegjrtam!Jajdeelfradtam!sJaj,deelfradtam!
262.Haatagmondatkzbekeldsemiattvagybrmimsokblktktszkerlegymsmell,csakaz
els el tesznk vesszt: A hegymszsban elfradt, s mik or egy forrshoz rt, rvid pihent tartott.
Hvtk ,demerthidegvolt,nemindulttnak .
263.Ktjeletszavaksszrszekkzttazalbbiesetekbenalkalmazunk:
a)Az olyan sszetett vagy toldalkkal elltott szavakat, amelyekben a tagok, illetleg a szelemek hatrn
hrom azonos, mssalhangzt jell bet kerl egyms mell, ktjellel tagoljuk, pldul: hosszszelvny, ott
tartzk ods,sak k k rMannn,Szlllel[v.61.,93.,265.a)].
b) A szismtlseknek, a mellrendel sszetteleknek s az ikerszknak, valamint az alrendel
sszetteleknekbizonyostpusaibanazalkottagokatktjellelkapcsoljukegymshoz,pldul:egyegy,nha
nha [v. 97.] rgesrgi, unosuntalan [v. 99.] stfz, orrnszjn, srvanevetve [v. 101. b)]
desbs,szobak onyhs[v.102.a)]dimbesdombos,irulpirul [v. 103.a)] csihipuhi, AnnaPanna
[v. 104. a)] gizesgazos [v. 104. b)] megmegllt, k ibe ugrl, visszavisszatrs, lefl stls [v.
141.c)]anyagcserevizsglatk rs[v.141.a)]hidegvzcsap[v.141.b)]szvfonipar [v. 141.
c)]barbecueszsz,limelik r[v.217.d)]Petfivers,Flaubertm[v.112.,166.,217.d)].
A szokatlan, alkalmi szsszettelek ktjeles rsa fknt a klti nyelvre jellemz, pldul: bogncs
szvem,gymnthitemet,k dgubban,k iszonyatjt,rok onrtzek ,rzsedalok .
c)Haktvagytbbegymsutnkvetkezsszetettsznakazonosazuttagjavagyazeltagja,rendszerint
csakazutols,illetlegcsakazelssszetettsztrjukkiteljesalakjban.Ilyenkorazelhagyottkzsuttagra,
illetleg eltagra ktjellel utalunk, pldul: bel s k lk eresk edelem tej, zldsg s gymlcsfelhozatal
bortermelsrtk estbt.gpgyrt,szerelsjavtzem[v.240.k)].
d)Ktezren fell az sszetett szmnevek rsban ktjelet hasznlunk az ezres csoportok elhatrolsra,
pldul:
tezernyolcszztz,
tizenegyezerhuszonnyolc,
hrommillitszznegyvenezer
k tszzharmincnyolc[v.291.a)].
e)Tulajdonnevekhezfneveketsbellkkpzettmellkneveketbizonyostpusokbanktjellelkapcsolunk,
pldul:Afrik ak utat, Kazinczyverseny, Jzsef Attiladj Balassistrfs, Jzsef Attiladjas [v. 112.,
166.,167.,195.a)].
f) A ketts csaldnevek elemeinek sszetartozst ktjellel rzkeltethetjk, pldul: EndrdySomogyi,
Konk olyThege[v.156.].
g)Atbbelemfldrajzinevektbbtpusbanktjellelfejezzkkiazalkottagoksszetartozst,pldul:
Aranypatak ,Csepelsziget,VasMihlyhegy[v.175.]HoltTisza,NagyNewYork ,KlKpolna,rd
falu[v.176.]RohonciAranypatak ,Aranypatak vlgy[v.177.].
h)Aze krdszcskt ktjellel kapcsoljuk az eltte ll szhoz, pldul: Nem tudom, hogy rjunk e ide
pldt.
i)Mindabetkkel,mindaszmjegyekkelrtszmkapcsolatokelemeikzktjelettesznk,haakapcsolat
hozzvetlegessget, vagylagossgot fejez ki, pldul: egyk t (ember), nyolctz (napra) 56 (darab), 1012
(ves). Ktjeles a szismtls oszt jelentsben is, pldul: (adtam mindenkinek) 22 (almt), (vsroltam a
gyerekeknek)hszhsz(dekadrazst).
264.Nagyktjeletszavakkzttakvetkezesetekbenszokshasznlni:
a) Kt vagy tbb np (nyelv, szak stb.) nevnek kapcsolatt nagyktjellel rzkeltetjk, pldul: angol
magyar (sztr), franciaspanyol (hatr), nmetmagyar (szak), biolgiak mia (tanr), olasznmet
(mrkzs)CsehMorvadombsg,Osztrk MagyarMonarchia,MagyarFinnTrsasg[v.178.,240.
l)].
Az ilyen alakulatok utols tagjhoz ktjel nlkl kapcsoljuk a toldalkokat, pldul: az angolbrazilt (ti.
mrkzst),amagyarangolban(ti.sztrban),nmetfrancis(ti.szakos).
b) Kt vagy tbb tulajdonnv kapcsolatt nagyktjellel rzkeltetjk, pldul: HadrovicsGldi (sztr),
jpestFerencvros(rangad).
Bonyolultabbesetekbenanagyktjelnemtapadvaisilleszkedhet,pldul:RczEndreSzemereGyula:
Mondattanielemzsek .
Azilyenalakulatokutolstagjhozktjelnlklkapcsoljukaragokat,pldul:aHadrovicsGldiban (ti.

sztrban),aHonvdHaladson(ti.mrkzsen).
c)Nagyktjellelfzzkegymshozazolyanszavakat,amelyekvalamitlvalameddigviszonytrzkeltetnek,
pldul: BudapestBcs, RajnaMajnaDunacsatorna 19831984. vi, a 1289. lapon, az 14.
osztlyban, Mnesi t 1113. az elsnegyedik osztlyban, k eletnyugat irnyban, jniusaugusztus
hnapban.
Bonyolultabbesetekbenanagyktjelnemtapadvaisilleszkedhetatagokkz,pldul:2011.prilis
25.2012.mjus13.f.h5.f.h25.illetveSzojuz24Szaljut5rk omplexum.
Az ilyen alakulatok utols (esetleg mindkt) tagjhoz kzvetlenl kapcsoljuk a toldalkokat, pldul:
BudapestBcsen t, az elsnegyedik ben, tavasszalnyron budapestbcsi, k eletnyugati, tavaszi
nyri,jniusjliusi.[V.178.]Depldul:a1289.en,azIIV.ben,184849ben191418as.[V.
265.]
A to ldal k o k k apc s o ls a
265.Aragokat,ajeleket,akpzketltalbankzvetlenlkapcsoljukaszthz.Nhnyesetbenazonban
ktjelethasznlunk.
a) Ktjellel hrtjuk el toldalkok kapcsolsakor hrom azonos mssalhangzt jell bet kzvetlen
tallkozst egyes tpusokban, ahol az egyszersts nem alkalmazhat, pldul: Szlllel, Wittmannn
Mariannnal[v.93.,160.c)]Bonnnal,Bonnnl[v.217.c)].
b) A tbb klnrt elembl ll szemlynevekhez s fldrajzi nevekhez ktjellel kapcsoljuk a kpzket,
pldul:AranyJnosi,LeonardodaVincis[v.159.,161.]NewYork i,KarlovyVaryi,Frank furtam
Maini[v.152.c),217.b)].Hasonlkppen:MagyarNemzetbelistb.[V.200.b).]
c) A hangrtk nlkli (n. nma) betre s a bonyolult, rsrendszernkben szokatlan betcsoportokra
vgzd szavakhoz ktjellel fzzk a toldalkokat, pldul: guillotinet, Glasgowban, Montreuxig,
Rousseaunak ,voltairees,ploietii[v.217.a)].
d) A szmjegyekhez, rsjelekhez, rvidtsekhez, betszkhoz stb. ktjellel kapcsoljuk a toldalkokat,
pldul:4et,12t,19szer,32en(=harmincketten),de:32n(=harminckettn),67es,aIV.bejr,80%
os,6%k al,a15.ban,Bp.en,azMTAtl,100Con,16.25k or[v.282.,288.a)].
E g y b r s je l h a s zn l a t i t u d n i v a l k
266. A hrlapok, folyiratok, knyvek, klti mvek, rtekezsek, cikkek, dolgozatok, fejezetek cme,
valamintazintzmnynevekstbaigaztfeliratokutnnemtesznkpontotakkor,hakiemeltcmsorkntvagy
nmagukbanszerepelnek,pldul:

Jelenkor
Pusztknpe
Nemzetidal
Elsz
Kettsmegllhely
EurpaKnyvkiad
Ha azonban a cm folyamatos szvegben fordul el, s utna j mondat kezddik, a vgre pontot (esetleg
mstagoljelet)tesznk:Aszemlyesnvmsok .Szemlyesnvmsok nak nevezzk azok ataszavak at
Akrdjeletsafelkiltjeletakiemeltcmsorokvgniskikelltenni,pldul:

Mineknevezzelek?
Kszlj,hazm!
267.Pontothasznlunkakvetkezesetekben:
a)Asorszmneveketjellszmokutnltalbanpontotszoktunktenni,pldul:10. versszak , 1983. vi,
IX.k erlet[v.292.].

b)Pontottesznkarvidtsekegyrszeutn,pldul:aug.,du.,k b.,zv.Bp.[v.278.,284.].
c)Pontottesznkakeltezsbenazvet,ahnapotsanapotjellszmutn,pldul:1848.III.15.[v.
295.].
268. Kettsponttal mutatunk r a pldaknt emltett szra, szcsoportra vagy mondatra, pldul:
Nyelvnk benfolytonk eletk eznek sszettelek :mhold,szmtstechnik a,tvirnyt,zenetrgztstb.
Ak ijelentmondatbanmegllaptunk ,k zlnk valamit:MagyarorszglegnagyobbtavaaBalaton.
269.Kettspontot tesznk a szerz neve s az rsm cme kz akkor, ha a nevet s a cmet mondattani
viszonyts nlkl emltjk egyms mellett (utalsban, felsorolsban, katalgusban stb.), pldul: Vrsmarty:
Csongor s Tnde Petfi: Jnos vitz Arany: Toldi. Birtokos szerkezetben azonban a nv s a cm kz
nem tesznk kettspontot, pldul: Arany Jnos Toldija fellelk estette Petfit. Mik szth Klns
hzassgcmregnyblfilmetk sztettek .[V.199.]
270. Sor vgn, elvlasztskor a sztvlasztott szrszek sszetartozsnak jellsre ktjelet
hasznlunk,pldul:asztal,tek int.
Haaszmrtartalmazktjeletvagynagyktjelet,ezeknlazrsjeleknliselvlaszthatjukaszt,pldul:
tzzel/vassal,Dumas/nak ,aMV/ot.Ugyangynagyktjelnl,pldul:magyar/angolsztr.
271.Ha a mondat vgn lev zrjeles rsz szorosabban kapcsoldik a mondathoz, a mondat tartalmnak
megfelel mondat vgi rsjelet a berekeszt zrjel utn tesszk ki, pldul: A helyesrs nem egyb, mint
gyak orlati anyanyelvismeret (Magyar nyelvtan). Ha ilyenkor a zrjelbe tett rsz ponttal jellt rvidts, a
berekesztzrjelelarvidtstjelzpontotkikelltennnk,sazrjelutnishasznlnunkkellamegfelel
mondat vgi rsjelet, pldul: A levegt ersen szennyezik az utak on s az utck on nyzsg jrmvek
(szemlygpk ocsik ,autbuszok ,teherautk ,k amionok stb.).[Dev.253.]
272.Idzjelek kz tehetnk a mondaton bell olyan szavakat, amelyeknek hangulati velejrjt, gnyos
vagy egyb rtelmt ki akarjuk emelni, pldul: Megk aptam k edves soraidat. Ne ak arj te engem
mindenronjobbbeltsrabrni!
273.Aknyveknek,kltimveknek,rtekezseknek,cikkeknekstb.tbbszblllcmtszvegkzben
idzjelbe is tehetjk, pldul: Tbb vszzad nyelvi k incseit tartalmazza a Magyar szlsok s
k zmondsok cm gyjtemny. Ilyenkor a toldalkok ktjellel kapcsoldnak, pldul: Ez is benne van a
Magyarszlsok sk zmondsok ban.[V.199.]
274.Aszmokrsbanatizedestrtekkezdettvesszveljelljk,pldul:38,6(=harmincnyolcegszhat
tized)1,23 (= egy egsz huszonhrom szzad). [V. 293.] Az t vagy tbbjegy szmokat ltalban kzzel
(esetlegponttal)tagoljukahtulrlszmolthrmascsoportokszerint,pldul:23816(vagy23.816)[v.291.
b)].
275.Gyakrabbanhasznljukmgakvetkezjeleketsszimblumokatis:

/
/s//

=
%

Azsszeadsjele.Pldul:(2+3),
+=k
Akivonsjele.Pldul:42
Atrtszmsavagylagossgjele.
Pldul:1/2,s/vagy
Folyszvegbenidzettversekben
sorsversszaktrsekreutaljelek.
Pldul:Mrcsakabet/virgzik,/
eredknnytl/elzik.//Pusztavilgra/
jnatl
Azegyenlsgjele.Pldul:2+2=
4,+=k
Aszzalkjele.Pldul:48%
Fokjel.Pldul:4523C

Hinyjelvagyaposztrf.Pldul:hl
istennek!95(=1995)
Aparagrafusjele.Pldul:4.
Albjegyzetjele.Pldul:Galenus*
albjegyzetben:*koriorvos

Aszzalk,aparagrafussafokjelhezktjellelkapcsoljukatoldalkot.Ilyenkoratoldalkmindigolyan
alakjban jrul a jelhez, amilyenben a kimondott formhoz kapcsoldna, teht tekintetbe vesszk az illeszkeds
sahasonulsszablyait,valamintkirjukazesetlegeselhangztis,pldul:10%os,a6.ban,3k al[v.
265.d)].

A r vidt s e k , a je le k s a mo za ik s z k
276.Kzszavakstulajdonnevekteljesalakjahelyettgyakranhasznljukrvidtettformjukat.
Arvidtsek(shozzjukhasonlanarvidtsknthasznltjelekskdokis)leginkbbcsakrsbanlnek,
beszdben teljes alakjukban ejtjk ki ket, pldul: u. kiejtve [utca] k m kiejtve [kilomter] Bp. kiejtve
[budapest]. Ennek megfelelen magnhangzval kezdd rvidtsek eltt az, mssalhangzval kezdd
rvidtsekelttahatrozottnvelthasznlunk,pldul:azigh.(=azigazgathelyettes),azi.m.(=azidzett
m),aszerk .(=aszerkeszt),af.k .(=afelelskiad),amb.ea.(=amegbzottelad).
Amozaikszkklnflefajtit(abetszkatsaszsszevonsokat)rottalakjukalapjnejtjkki.Vagya
betk nevt mondjuk ki egyms utn, pldul: OTP (= Orszgos Takarkpnztr), kiejtve [tp] vagy
sszeolvassuk a betket: MV (= Magyar llamvasutak), kiejtve [mv], Mahart (= Magyar Hajzsi
Rszvnytrsasg), kiejtve [mahart], gyes (= gyermekgondozsi segly), kiejtve [gyes]. A mozaikszk eltti
hatrozottnvelakiejtettalakhozigazodik,pldul:a MV, a Mahart, a tb az OTP, az FTC, az MTA, az
Iposz,azfa.
A r v i d t s e k s a r v i d t s s ze r je l e k
277.Arvidtsekalakjakisebbnagyobbmrtkbenemlkeztetarvidtettszavakteljesformjra.
a)Azegyszersazsszetettszavaknaktbbbetblllrvidtseegysgescsoportotalkot,pldul:lt.
(=ltalnos),gk .(=gpkocsi),rk p.(=rakpart)Szfv.(=Szkesfehrvr).
A klnrt szavakbl ll szkapcsolatok rvidtse ltalban annyi (ponttal elklntett) tagot tartalmaz,
ahnyklnrtszblllarvidtettszkapcsolat,pldul:a.m.(=annyimint),i.sz.(=idszmtsunkszerint),
Kr.e. (= Krisztus eltt), s.k . (= sajt kezleg). Nem ritka azonban a rvidts elemeinek egybersa sem,
pldul:stb.(=satbbi),v.(=vesdssze!),NB.(=notabene!).[V.284.]
b)Arvidtettszvagyszavakkisvagynagykezdbetjtltalbanarvidtsbenismegtartjuk,pldul:c.
(= cm), m. (= magyar), k b. (= krlbell), mfszt. (= magasfldszint), m.v. (= mint vendg), r. k . (= rmai
katolikus)D.(=Debrecen),Mo.(=Magyarorszg).
Sok rvidts azonban a kis s nagybetk tekintetben nem kveti az alapforma rsmdjt, pldul: Ft (=
forint),Ny(=szaknyugat),Ksz.(=Magyarrtelmezkzisztr).
Ha egy nmagban kisbets rvidts mondatkezd helyzetbe kerl, els betje termszetesen nagyra
cserldik,pldul:Cst.dlbenrk eznk .Kb.hszanlesznk .Aspecilis,rendszerintszabvnyokbanelrt
formkatazonbancsupanagybetsszvegbensemszabadmegvltoztatni,pldul:AKSZTMNYRA150
FtALAPTERLET:100m.
278.Arvidtsektbbsgeutnpontotszokstenni,pldul:a.(=alatt,als),dec.(=december),.n.(=
vnlkl),Salg.(=Salgtarjn).[V.284.]
279. A mrtkegysgek nevnek, illetve jelnek egy rszt a nemzetkzi SI (Systme International
dUnits) mrtkrendszer hatrozza meg. A mrtkegysgek neve az alapegysg nevbl, valamint az
alapegysgtbbszrstvagytrtrsztkifejezeltagblll.
a) Mind az alapegysgeknek, mind az eltagoknak van egy vagy tbb betbl ll jelk. Ez lehet kis s

nagybet,illetvenhnyesetbengrgvagyegybklnlegesbet,illetvejel.Amrtkegysgekjeleutnnem
tesznkpontot,azeltagsazalapegysgjelekzpedigsemszkz,semrsjelnemkerlhet.Latinbetvel
jelltmrtkegysgek,pldul:cm(=centimterv.centi),m(=mter),k m(=kilomter)dl(=deciliterv.deci),
lv.L(=liter)dk gv.dag(=dekagrammv.deka),k g(=kilogrammv.kil)min(=perc)GHz(=gigahertz)
k B(=kilobyte),MB(=megabyte).Rszbengrgbetveljelltmrtkegysgpldul:m(=mikromter),k
(=kiloohm).
b)Egyesmrtkegysgeknekklnlegesjelkvan,pldul:C(=Celsiusfok),47135(47fok13perc5
msodperc). Egyes terlet s trfogatmrtkek jelben kitev van, pldul: m (= ngyzetmter), k m (=
ngyzetkilomter),m(=kbmter),cm(=kbcentimter).
c)A mrtkegysgnek a jelt szkz vlasztja el az eltte lev szmtl, pldul: 100 k m, 1 k g, 10 k Wh,
120k m/h,220W.Kivtelafokjeleageometriban,pldul:45,90.
280. A pnzegysgnevek lnyegben szintn mrtkegysgnevek, s az eltagot kivve ugyanolyan
szablyok vonatkoznak rjuk, mint az egyb mrtkegysgekre. Az idegen pnzegysgeknek tbbnyire a
magyar nevt hasznljuk, pldul: dollr, font, frank , eur, jen, k orona, rubel. A jelk lehet a rvidtsk,
pldul:Kr(=korona),Fr(=frank),vagyvalamilyenklnlegesjel,pldul:$(=dollr),(=angolfont),(=
eur),(=japnjen).
Apnzforgalombanabelfldiutalsokalkalmval,avalutarfolyamokkzzttelekorsagazdasgi
trgy rsokban vilgszerte a pnzegysgek szabvnyban elrt hrombets rvidtst (valutakdjt)
hasznljk, pldul: HUF (= magyar forint), GBP (= angol font), USD (= USAdollr), AUD (= ausztrl
dollr),EUR(=eur).
281. Pont nlkl rjuk (a magyar szabvnyokhoz s a nemzetkzi szokshoz is igazodva) az gtjak
rvidtst:D(=dl),K(=szakkelet)agpkocsikorszgjelzst:H(=Magyarorszg)avegyjeleket:S(=
kn),Cl(=klr)afizikaimennyisgekjelt:a(=gyorsuls),v(=sebessg)amatematikaijellseket:log(=
logaritmus),sin(=szinusz)stb.[V.284.]Nincspontazolyanrvidtsekutnsem,amelyeknekavgeteljes
sszetteli tag, pldul: u (= ugyan), Bfldvr (= Balatonfldvr), Bpest (= Budapest), Szfvr
(=Szkesfehrvr).
Elhagyhat a pont a ponttal rt rvidtsek (pl. rg.,ol.) melll is, ha sztrakban, lexikonokban stb.
nagytmegbenfordulnakel.Ilyenkorclszerketklnjegyzkbefoglalni,pldul:nm (= nvms), rg
(=rgiesforma),ol(=olasz).
282.A rvidtsekhez s a jelekhez a toldalkokat ktjellel kapcsoljuk. Ilyenkor a toldalkok mindig olyan
alakjukban jrulnak a rvidtsekhez s a jelekhez, amilyenben a kiejtett formkhoz kapcsoldnnak teht
tekintetbe vesszk az illeszkeds s a hasonuls szablyait, valamint kirjuk az esetleges elhangzt is, pldul:
u.ban(=utcban)Ftot,Fttal(=forintot,forinttal)k er.nek (=kerletnek)Ken(=szakkeleten)Kot,
Kmal(=kliumot,kliummal)menk nt,mes(=ngyzetmterenknt,ngyzetmteres)Con,Ck al,C
os(=Celsiusfokon,Celsiusfokkal,Celsiusfokos).
283. Ha a rvidts vagy a jel valamely teljes szval alkot sszettelt, az el s az uttagot ktjellel
kapcsoljuk,pldul:mmbeoszts,fszla.k ivonat.
284.Agyakrabbanelfordulllandrvidtseksjelek:

ll.
lt.
a.m.
a.n.
pr.
aug.
bek.
Bp.
br.
bt.
c.

llami
ltalnos
annyimint
anyjaneve
prilis
augusztus
bekezds
Budapest
br
bettitrsasg
cm

cst.
D
db
de.
dec.
DK
DNy
dr.
du.

K
em.
Ny
e.
ev.
vf.
febr.
felv.
f.v
ffi
f.h
ford.
fszla.
fszt.
Ft
gimn.
gk.
gr.
h.
hg.
hg.
honv.
id.
i.e.
ifj.
ig.
igh.
ill.
isk.
i.sz.
jan.
jl.
jn.
K
kb.
ker.
kft.
kkt.
kv.

cstrtk
dl
darab
dleltt
december
dlkelet
dlnyugat
doktor
dlutn
szak
szakkelet
emelet
szaknyugat
egszsggyi
evanglikus
vfolyam
februr
felvons
folyv
frfi
folyh
fordtotta
folyszmla
fldszint
forint
gimnzium(i)
gpkocsi
grf
helyett(es)
hegysg
herceg
honvd
idsb,idsebb
idszmtsunkeltt(i)
ifjabb
igazgat
igazgathelyettes
illetleg,illetve
iskola(i)
idszmtsunkszerint(i)
janur
jlius
jnius
kelet
krlbell
kerlet(i)
korltoltfelelssgtrsasg
kzkeresetitrsasg
kvetkez

Kr.e.
Kr.u.
krt.
l.
l.vagyld.
m.
m.
mj.
mrc.
max.
mb.
mfszt.
min.
min.
NB.
nov.
Ny
nyrt.
o.vagyold.
okl.
okt.
olv.
ov.
zv.
Pf.
(P.H.)
pl.
prof.
pu.
p.
ref.
r.k.
rt.
rtg.
s.k.
stb.
sz.
sz.
szept.
szerk.
szla.
Szt.
szl.
t.
tc.
tel.
ti.
tkp.
tvr.

Krisztuseltt
Krisztusutn
krt
lap
lsd
magyar
megye
mjus
mrcius
maximlis,maximum
megbzott
magasfldszint
minimum
miniszter(i)
notabene
november
nyugat
nyilvnosanmkdrszvnytrsasg
oldal
okleveles
oktber
olvasd
osztlyvezet
zvegy
postafik
pecsthelye
pldul
professzor
plyaudvar
pnzgyi
reformtus
rmaikatolikus
rszvnytrsasg
rntgen
sajtkezvel
satbbi
szm()
szzad
szeptember
szerkesztette,szerkeszt
szmla
szent
szletett
tisztelt
trvnycikk
telefon
tudniillik
tulajdonkppen
trvnyerejrendelet

u.
ua.
ui.
Ui.
m.
n.
uo.
u
i.
i.
v.
vki
vmi
v.
vsz.
zrt.

utca
ugyanaz
ugyanis
utirat
gymint
gynevezett
ugyanott
ugyan
gyintz
gyirat
vagy
valaki
valami
vesdssze
versszak
zrtkrenmkdrszvnytrsasg
A mo zaik s z k

285. A betszkat, vagyis azokat a mozaikszkat, amelyek (a magyarban, esetleg mr az tad idegen
nyelvben)valamelytbbszavasnvelemeinekkezdbetiblalakultak,ktflekppenrjuk.
a)A tulajdonnvi (fknt tbbelem intzmnyneveket helyettest) magyar s idegen betszknak minden
betjt (a tbbjegyeknek minden jegyt) nagybetvel rjuk, mivel legtbbszr nagybetvel kezdett szavakat
kpviselnek,pldul:BKK(=BudapestiKzlekedsiKzpont),DE(=DebreceniEgyetem),KSH (= Kzponti
Statisztikai Hivatal), ELTE (= Etvs Lornd Tudomnyegyetem), EMKE (= Erdlyi Magyar Kzmveldsi
Egyeslet), KMKSZ (= Krptaljai Magyar Kulturlis Szvetsg), TESZ (= Trsadalmi Egyeslsek
Szvetsge),UNESCO(=UnitedNationsEducational,ScientificandCulturalOrganization).
b)Akzszibetszkcsupakisbetblllnak,mivelkiskezdbetsszavakathelyettestenek,pldul:tbc(=
tuberkulzis),tv(=televzi).
A szaktudomnyok krben a tbbelem kzszi alakulatokat is szoks nagybetkkel rt betszkkal
helyettesteni,pldul:CB(=citizenband),DNS(=dezoxiribonukleinsav),EKG(=elektrokardiogram),PVC
[=poli(vinilklorid)],URH(=ultrarvidhullm).
Nemhelytelenekazilyenkznyelvi,nagybetkkelrtbetszksem,pldul:BK(=boldogjvet
kvn/kvnok/kvnunk),TDK(=tudomnyosdikkr),TKM(=tjak,korok,mzeumok).
Akzszibetsztalkotbetknevtnhnyesetbenteljesen,akiejtsttkrzveisrhatjuk,pldul:
pvc,tbc,tv.
Amozaikszkalapforminakstoldalkosalakjainakelvlasztsrla232.pontszl.
286.Aszsszevonsokat,vagyisazokatamozaikszkat,amelyekrvid(vagyrvidtett)szavakbl,kisebb
nagyobbszrszletekbl,esetlegrszbenkezdbetkblalakultak,ktflekppenrjuk.
a)A tulajdonnvi (fknt tbbelem intzmnyneveket helyettest) magyar s idegen szsszevonsoknak
az els betjt nagy, a tbbi betjt kisbetvel rjuk, teht gy, ahogyan a tulajdonneveket ltalban, pldul:
Helir (= Hrlapelfizetsi Iroda), Mavad (= Magyar Vadgazdlkodsi s Kereskedelmi Zrtkren Mkd
Rszvnytrsasg),Mpa(=MvszetekPalotja).
b)Akzsziszsszevonsokat(sazidegenbltvettilyenalakulatokat)csupakisbetvelrjuk,tehtgy,
ahogyan a kzszavakat, pldul: belk er (= belkereskedelem), gyes (= gyermekgondozsi segly), k isk er (=
kiskereskedelem),radar(=radiodetectionandranging),traf(=transzformtor),de:Traf(=TrafKortrs
MvszetekHza).
Atulajdonnviszsszevonsblkzneveslt,lelmiszerzletetjelentk zrtsztkisbetvelkezdjk.
287. A mozaikszknak sem az alkotelemei kz, sem a vgre nem tesznk pontot, pldul: MTI (=
Magyar Tvirati Iroda), ENSZ (= Egyeslt Nemzetek Szervezete), NATO (= North Atlantic Treaty

Organization),LSD(=lizergsavdietilamid),tbc (= tuberkulzis), Magyosz (= Magyar Gygyszergyrtk s


nagykereskedkOrszgosSzvetsge).
288.Amozaikszkhozatoldalkokatolyanformbanfzzk,amilyetkiejtetthangalakjukkvntehtennek
alapjnvesszktekintetbeazilleszkedssahasonulsszablyait,tovbbkirjukazesetlegeselhangzt.
a)Abetszkhozatoldalkokatktjellelkapcsoljuk,pldul:aBKKnl,aMVot,azENSZszeltbcs,
tvzik (v. tvzik ), DNSsel. A nagybetvel rt betszk alapalakjukat mellknvkpzs formjukban is
megtartjk, pldul: ENSZbeli, MAFCos, TDKs. A nagybetvel rt tulajdonnvi betszk vgn
toldalkolskor rsban nem nyjtjuk meg az a, e, ot, pldul: az MTAnak , az ELTEn, az ETOhoz. [V.
29.]
b)Aszsszevonsokhozsaszszeren(nembetzve)kiejtettkznvibetszkhozatoldalkotegyberjuk
akiejtettalakkal,pldul:Orexszel,azAlitalinlgyesen(van),(a)trafja,ft,frl.Dertelemszeren:
aKeravilllalstb.[V.93.]Hasonlkppenabetknevvelkirtkzszibetszkhoz:tbcs,tvzik stb.
Ha a tulajdonnvi szsszevonsokhoz mellknvkpzt kapcsolunk, a ltrejtt szt kisbetvel kezdjk,
pldul:mavados,helirbeli.Anemcsupanagybetblllszsszevonsokbanmegnyjtjukatoldalkokeltt
aza,e,ot,pldul:stuk k ,aHungexpnl.
289.Amozaikszkhozazsszetteliuttagotakvetkezkppenkapcsoljuk:
a)Abetszkhozsatulajdonnviszsszevonsokhozktjellelfzzkazuttagot,pldul:MTIhr,OTP
k lcsn,UEFAtorna,tvk zvettsTDKdolgozat,URHadsAlitaliairoda,Orexzlet.
b) A kzszi szsszevonsokkal az sszetteli uttagokat egyberjuk, pldul: radarlloms,
traftek ercsels.Hasonlkppen,pldul:tbcszak orvos,tvk zvetts.

A s z mo k s a k e lte z s
Aszmok
290.Aszmokatrhatjukbetvelis,szmjeggyelis.Hogymikorhasznlunkbetrst,mikorszmjegyrst,
arra nincs ltalnos szably. A kialakult gyakorlat szerint inkbb betrst hasznlunk egyrszt a folyamatos,
fkppen irodalmi jelleg szvegben a rvid szval kimondhat szmok lejegyzsekor, pldul: t, hsz, ezer,
szzezer,tzmillimsrsztakkor,haaszmtoldalkosalakban,sszettelbenvagynvutsszkapcsolatban
szerepel, pldul: huszontt, ezernek , tzfle, hatvan utn, harmadmagval, k thetenk nt. Szmjegyrst
hasznlunkegyrsztahosszabbszvalkimondhat,nagyobbszmokrsban,pldul:388szemlyrszre,65
tglt msrszt az idpont, pnzsszeg, mrtk, statisztikai adat s hasonlk lejegyzsben, pldul: du. 5
rak or, 2890 Ft, 15 mter szvet. S vgl szmjeggyel rhatjuk a hromjegynl nagyobb kerek szmok
eltagjt,pldul:107ezer,6milli.
291.Aszmokatakvetkezkppentagoljuk:
a) Ha a t s sorszmneveket betvel rjuk, ktezerig minden szm nevt egyberjuk ezen fell csak a
kerek ezreseket s a millisokat, pldul: tizenngy, nyolcszzk ilencvenhat, ezerhtszzhetvenk ett,
tvenhromezer, hatvank tmilli, illetve: nyolcszzk ilencvenhatodik , hatmilliomodik . Ktezren fell
(kivve az vszmokat), ha az ezres utn a szm mg folytatdik, az sszetett szmnevet a htulrl szmolt
szoksoshrmasszmcsoportokszerinttagoljuk,sacsoportokkzktjelettesznk,pldul:

de:

ktezeregy
hromezertizenhat
negyvenhtezer
tszzhatvanhrom
htmillingyszzkilencvenezer
tszzharminc
ngyezerhatszztdik
ktezertizenngymjusban

b)Ha a szmokat szmjeggyel rjuk, az t vagy ennl tbb szmjegy szmok rsban a szmjegyeket a
htulrl szmtott szoksos hrmas szmcsoportok szerint tagoljuk, s az egyes csoportokat kzzel (esetleg
ponttal) vlasztjuk el egymstl, pldul: 20 611 vagy 20.611, 357 864 vagy 357.864, 5 602 164 vagy
5.602.164.
Ha t vagy tbb szmjegy szmokkal egytt ngyjegyeket is runk egyazon oszlopba, ezeket is
kzzel(esetlegponttal)tagoljuk,pldul:

21126
4210
112305
9258
292.Asorszmnevekutnhaszmjeggyelrjukketpontottesznk,pldul:1.osztly,3.sor,1978.
vi,a1012.oldalon.Apontotatoldalkokatkapcsolktjelelttismegtartjuk,pldul:3.nak futottbe,a
8.bajr,a10.k el.Akeltezsetekintetbenkivtel[v.295.].
Azutcanevetkvethzszmutniskitesszkapontot,nohaazttszmnvkntejtjk,pldul:aTutaju.
4.ben(kiejtve[ngyben]).De:aTutaju.4/Bbenvagy4/bben[v.298.].
293. Ha a trtszmnvnek tszmnvi jelzje van, s a jelzett sz fnvi rtk, a kapcsolat kt tagjt
klnrjuk,pldul:egynegyed,k tharmad,harmincnyolcegszegytized.Haazonbanatszmnvijelzs
trtszmnv egszben jelzi szerep, a kt szmnevet egyberjuk, pldul: az orszg k tharmad rsze,
hromnegyedramlva.
Az rt jell kapcsolatokat is hasonlkppen rjuk, pldul: negyed k ilenck or, fl tizenk ettig,
hromnegyedngyre.
A szmjegyekkel rt tizedes trtek egsz s trt rtkei kz (kz nlkl) tizedesvesszt tesznk, pldul:
3,1637,520611,413.
294.Aszmjegyekettlnyomrsztarabszmokkalrjuk:25mm,38tanul,365nap,2500Ft,Pf.3301,
Budapest1810stb.
Rmai szmokat kvetkezetesen csak nhny hagyomnyos esetben s csak sorszmnevek jellsre
hasznlunk,pldul:IV.Bla,II.Rk cziFerenc,VII.Gergely.
A rmai szmok visszaszorulban vannak. Hasznlatuk leginkbb olyankor tancsolhat, ha az arab
szmokkalszembenmegklnbztetvagytagolszerepklehet,pldul:2013.IX.12.Petfiu.8.III.2.
IV/3as tbla. A szakmai szoksok is tiszteletben tartandk, pldul: X. agyideg, IV. gyk i csigolya.
Egybknt egyarnt helyes: 3. k tet vagy III. k tet 6. nyelvszk ongresszus vagy VI.
nyelvszk ongresszus16.szzadvagyXVI.szzadXIX.k erletvagy19.k erlet.Aziskolaiosztlyokat
arabszmmalszoksjellni,pldul:2.osztly,4.avagy4/aosztly,10.osztly.
A szmok s betk kapcsolatt tbbflekppen szoks rni, pldul: B12vitamin, 123456HA
(okmnyazonost), M7es autplya, M2 metrvonal, H1N1 (vrus) ABC123 (rendszm) TU154,
Apollo11, Forma1 123456 KL (lakcmkrtya szma), Yamaha XQ125 Kovcs II. Bla NB I. Az
egyesrsmdokkzttrdemiklnbsgnincs.Azegyedirendszerekeltrhetnekazltalnoshelyesrsi
gyakorlattl.
Ake lte z s
295.Az vszmot arab szmmal rjuk, s a teljes keltezsben utna pontot tesznk. A hnap neve teljesen
kirhat vagy rvidthet, illetleg jellhet rmai szmmal is, arab szmmal is. A napot arab szmmal rjuk, s
utnapontottesznk,vagyaszmjegyhez(pontnlkl)ktjellelkapcsoljukatoldalkot,pldul:

2014.februr28.
2014.febr.28.
2014.febr.28a

2014.II.28.
2014.02.28.
2014.02.28n

296.Pontot tesznk az vszm (vszmcsoport) utn, ha az utna kvetkez hnapnvvel vagy idt jell
egybszvalnincsnyelvtaniviszonyban,pldul:

1848.mrcius9.
1848.mrciusbande:1848mrciusban[v.297.]
1848.prilisi
2014.vi
1944.szide:1944szn[v.297.]
1945.mrciusprilisban
1849.tavaszinyri
1956.oktberhavban
1956.oktberfolyamnde:1956folyamn[v.297.]
1956.oktbervgnde:1956oktbernekvgn[v.297.]
sszekapcsoltsorszmnevekesetncsakamsodikszmutnkellkitenniapontot,pldul:

20132014.vagy2013/2014.vagy201314.vagy2013/14.vi
2021.szzadvagyXXXXI.szzad
2014.prilis2830.
A valamettl valameddig tartamot nha kt teljes vagy majdnem teljes dtum sszekapcsolsval
jelljk.Ilyenkoranagyktjelegyikoldalonsemtapad,hogyaktkeltezsjlelklnljnegymstl,sa
nagyktjelelttidtumvgrepontotkelltenni,pldul:2014.prilis11.2014.ok tber10.2014.I.
15.VIII.23.
297.Azvszmokutnakvetkezesetekbennincspont:
a)Haazvszmot(vszmcsoportot)nvutvagynvutblkpzettmellknvkveti,vagyhaazvszm
(vszmcsoport)birtokosjelzjeegymsiksznak,nemtesznkutnapontot,pldul:

1848eltt
1848eltti
1849utn
1867s1896kztt
1526augusztusban
1848hsei

1849mrtrjai
17031711szabadsgharca
1914ksszn
1848elsfelben
1849tavaszihnapjai
1944/45nehzteln

b)Nemtesznkpontotazvszm(vszmcsoport)utn,haamondatbanazalanyszerepttltibe,pldul:
1492fordulpontazemberisgtrtnelmben.19411945mrhetetlenk rok atok ozottnpnk nek .
c) Elhagyhat a pont egyb esetekben is: srfeliratokon, emlktblkon, knyvek cmlapjn, zrjelbe tett
vszmokmelllstb.,pldul:Amohcsivsz(1526)migemlk ezetestrtnelmiesemny.
298.Az vet s a napot jell szmjegyekhez a toldalkok pont nlkl, ktjellel kapcsoldnak, pldul: az
1838asrvzMagyarorszg1514ben1848.mrc.15njlius6igvagy6ig12tlvagy12tl
december25tljanur27ig.
Azelseje,elsejn,elsejigstb.szalakokszmjegyesrsa:1.vagy1je,1nvagy1jn,1igvagy1
jigstb.Azelsejivagyelsejeiszalakszmjeggyelrva:1ivagy1jivagy1jei.
299.Hakeltezsbenanapoksorszmautnnvutkvetkezik,aszmokutnpontotvagyktjelesbirtokos
szemlyjeletkelltenni,pldul:

2013.december20.s31.kzttvagy2013.december20as31ekztt
2013.december10.tavagy2013.december10eta
Azra sape rcrsa
300.Azrasapercsztfolyszvegbengyakrankirjuk,pldul:10ra25perck or.Haazidpontot
szmjegyekkel adjuk meg, az ra s a perc kz (szkz nlkl) pontot vagy kettspontot tesznk, pldul:
10.35, 10:35. Ehhez a formhoz a toldalkokat ktjellel kapcsoljuk, pldul: 10.35k or vagy 10:35k or,

10.35igvagy10:35ig,10.35svagy10:35s.