Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat


Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya.
Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya
disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah
dianugerahkan oleh-Nya.
Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita
Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya,
seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n,
para alim ulama sehinggalah kepada sekelian hambahamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka.
Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang
tidak terhingga kepada yang sentiasa membantu saya
selaku penyelia kerja kursus saya yang terlalu banyak
membantu, membimbing dan juga sebagai pemudah
cara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini.
Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada
mereka , mana mungkin saya akan dapat menghasilkan
satu kerja folio yang baik. Sekian.