Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A (20 Markah)

Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.


Rajah 1

1. Berapakah bilangan objek di atas?


A. 3
B. 5
C. 4
2. Pilih bilangan arnab yang paling banyak.
A.
B.
C.

3. Pilih bilangan jagung yang paling sedikit.


A.
B.

C.

10

12

Rajah 2

4. Apakah nombor yang tertinggal dalam kotak di atas?


A. 13
B. 11
C. 9

18

Rajah 3

5. Apakah nilai nombor di atas dalam perkataan?


A. Satu lapan
B. Lapan
C. Lapan belas
6. Dua puluh dalam angka ialah
A. 20
B. 12
C. 2
7. Pilih ayat matematik tambah yang betul
A. 2 + 4 = 8
B. 7 + 0 = 7
C. 0 + 5 = 0

8. Pilih ayat matematik tolak yang betul


A. 6 4 = 2
B. 4 0 = 0
C. 5 5 = 5

9. Lengkapkan ayat matematik tambah berikut

A. 5
B. 2
C. 3

10.

Lengkapkan ayat matematik tolak berikut

13

= 10

A. 10
B. 3
C. 4

BAHAGIAN B (80 markah)


A. Tanda () pada kumpulan yang banyak. (10 markah)
1.

2.

3.

4.

5.

B. Warnakan kumpulan yang sedikit. (10 markah)

2.

3.

4.

5.

C. Tulis nombor dan perkataan. (10 markah)


1.

2.

3.

4.

5.

D.Susun dan tulis dalam tertib menaik. (4 markah)


1.

2.

2, 1, 0, 3

18, 17
19 , , 20

17

E. Susun dan tulis dalam tertib menurun. (4 markah)


1.

2.

7, 8, 6, 9

13 15
14, ,
, 16

16

F. Kira dan warnakan objek mengikut angka yang


diberi. (2 markah )

13

G. Lengkapkan pasangan nombor berikut. (8 markah)


1.
8

5
2.

2
3.

3
4.

H. Tambahkan. (10 markah)


1.

2+5 =

2.

8 + 0=

3.

9 + 2=

4.

5 + 7=

5.

1
0 +0 =

I. Tolakkan. (10 markah)


1.

-1
2=

2.

4 -0 =

3.

10 - 9=
J. Lihat gambar dan lengkapkan ayat

4.

9 - 7=
matematik tambah.

5.

8 - 4=

(6 markah)

1.
9

2.

3.

K. Lihat gambar dan lengkapkan ayat matematik tolak


(6

1.
10

markah)

2.

3.

__________________ Kertas Soalan Tamat__________________

11