Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATA PELAJARAN
TARIKH / HARI
KELAS

MASA

TEMA

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

BAHAN BANTU
BELAJAR
KEMAHIRAN
PROSES SAINS
ELEMEN
MERENTAS
KURIKULUM
(EMK)
PENILAIAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Buku Teks

Gambar/Carta

Power Point
Lembaran
Kerja
Memerhati
Mengelas
Membuat inferens

Modul
LCD Projektor
Meramal
Berkomunikasi
Mentafsir data

Internet/
Komputer
CD
Papan tulis
Spesimen/
Model
Bahan
Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis
Mengeksperimen
Visualizer OHP

Radas
Lain-lain
(Bilik Sains)

Kreativiti & Inovasi


Pendidkan Alam
Sekitar
Lembaran kerja

Bahasa
Patriotisme

Sains & Teknologi


TMK

Keusahawanan
Nilai Murni

Pemerhatian

Lisan

Tugasan

Hasil Kerja

Kuiz

Drama

Projek

_________/________ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan.
________/_________ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

REFLEKSI

o
o
o
o

Aktiviti pdp ditangguhkan kerana ;


Mesyuarat.
Kursus.
Program Sekolah.
Mengiringi murid / Aktiviti luar.

Aktiviti pdp dibawa ke __________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________

Printed by yatt