Anda di halaman 1dari 20

PALAN MONGINGIA

BOROS KADAZANDUSUN
TAHUN 6 ( ONOM )
TOUN 2016

PALAN MONGIGIA 2016 BKD TOUN 6


MINGGU /
TARIKH
MINGGU 1
04-01-2016
05-01-2016
06-01-2016
07-01-2016
08-01-2016

TEMA /
TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 1 : Piisaan
Piisaan Pogibabarasai

1.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mokinongou om manahak tisuli'
di kosudong montok tuni di norongou mantad
posorili'.

1.1.2 Kaanu popoluput do koilaan kokomoi tuni di


norongou.
1.1.3 Kaanu minsingkono' miampai momoguno loyuk
om kobooboroso' di kotunud.

Pinsingumbalai Dokoyu

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo


pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.

Basao Poingkukuro
Popokito Tupus Id
paganakan

2.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak popolombus boros tumanud otus
om loyuk di pointunud.

2.1.2 Kaanu popolombus om monompipi' boros


tumanud otus om loyuk montok boros:
a) mintootoiso

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.3 Kaanu momolingkum koilaan di nabasa'.

MINGGU 2
11-01-2016
12-01-2016
13-01-2016
14-01-2016
15-01-2016

MINGGU 3
18-01-2016
19-01-2016
20-01-2016
21-01-2016
22-01-2016

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 1 : Piisaan
Intutunai Boros Ngaran
100 Toun di koduan di
Mulian

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.


5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.
5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.

Kanou Magalap Pagalapan


tadau Kinosusuan

3.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monuat miampai momoguno ralan
ponuatan di pointunud.

3.1.5 Kaanu monuat ayat id ponuatan toomod om


mirangkai .

Kanou Momonsoi Kolaj


Mongiso Ontoik tadau
Kinonsusuan

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung.
4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo


pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.

Basao - Kounalan
Mampayat Aktiviti
Kokurikulum

1.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do pomoroitan om
loyuk di pointunud montok popolombus do
boros om ayat.

1.3.1 Kaanu momonsoi om popolombus ayat


momoguno boros di pinatahak.

Iloo Nawaawayaan
Momukiim id Talun

2.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak popolombus boros tumanud otus
om loyuk di pointunud.

2.1.2 Kaanu popolombus om monompipi' boros


tumanud otus om loyuk montok boros:
a) mintootoiso
b) nosugku

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 2 : Oporokis Sikul ku
Pogibabarasai Oporokia
Sikul Ku

MINGGU 4
25-01-2016
26-01-2016
27-01-2016
28-01-2016
29-01-2016

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 2 : Oporokis Sikul ku
Suato Kelab
KadazanDusun Sikul Ku

Kanou Momolukis
Momonsoi Logo

MINGGU 5
01-02-2016
02-02-2016
03-02-2016
04-02-2016
05-02-2016

3.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi boros.

3.2.2 Kaanu momonsoi om monuat boros


tumanud bahan pongunsub di pinatahak.

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.4 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di oulud om


agramatis mantad boros di pinatahak.

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung..
4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

1.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do pomoroitan om
loyuk di pointunud montok popolombus do
boros om ayat.

1.3.1 Kaanu momonsoi om popolombus ayat


momoguno boros di pinatahak.

2.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak popolombus boros tumanud otus
om loyuk di pointunud.

2.1.2 Kaanu popolombus om monompipi' boros


tumanud otus om loyuk montok boros:
a) mintootoiso
b) nosugku
c) misompuru
d) misaup

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu'
tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum


komoyon boros tumanud konteks.
2.4.2 Kaanu mambasa' montok monguyad
komoyon do boros tumand konteks.
2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros montok
popoinggumu' do tinimungan boros.

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 3 : Luguan
Pogibabarasai
Kowoowoyoo Songulun
Luguan

Polombuso Luguan Idola


Ku

MINGGU 6
08-02-2016
09-02-2016
10-02-2016
11-02-2016
12-02-2016

MINGGU 7
15-02-2016
16-02-2016
17-02-2016
18-02-2016
19-02-2016

MINGGU 8
22-02-2016
23-02-2016
24-02-2016
25-02-2016
26-02-2016

TAHUN BARU CHINA

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 3 : Luguan
Monginlaab toilaan I
Amaster Bontugan Boling
Padang

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.


5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.
5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.
5.3.4 Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

Langkawit

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.

Aktiviti Suato frasa om


ayat

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.2 Kaanu momonsoi ayat id pangaan toniba'


miampai momoguno tanda' basa' di kotunud.
3.3.3 Kaanu momonsoi do frasa om ayat id
pangaan di oulud om agramatis.

Kanou Momonsoi Buuk


Skrap

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung.
4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 3 : Luguan

MINGGU 9
29-02-2016
01-03-2016
02-03-2016
03-03-2016
04-03-2016

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 4 : Kaamatan
Poloputo Nunu Ngaran
Nu?

Basao Om Iloo Kaamatan

Suato Basao om onuai


sisimbar

MINGGU 10
07-03-2016
08-03-2016
09-03-2016
10-03-2016
11-03-2016

1.3.1 Kaanu momonsoi om popolombus ayat


momoguno boros di pinatahak.
1.3.2 Kaanu mokinongou montok mongingumu'
tinimungan boros.

2.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak popolombus boros tumanud otus
om loyuk di pointunud.

2.1.2 Kaanu popolombus om monompipi' boros


tumanud otus om loyuk montok boros:
a) mintootoiso
b) nosugku
c) misompuru
d) misaup

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.1 Kaanu mangarati' om papatandan koilaan di


nabasa'.
2.5.2 Kaanu monigas do koilaan di nabasa'.

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.
.
5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o
tangaanak momonsoi mogikaakawo boros
om ayat id lisan om ponuatan.

5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 4 : Kaamatan
Monginlaab toilaan
Kou,ian di Bambarayon
Parai Tidong
Iloo om suato Monginakan
Kaam atan Malaysia

MINGGU 11
14-03-2016 20-03-2016

1.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do pomoroitan om
loyukdi pointunud montok popolombus do
boros om ayat.

5.4.7 Kaanu momoguno tanda' basa'.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 2016


( 12 MAC 20MAC 2016 )

MINGGU 12
21-03-2016
22-03-2016
23-03-2016
24-03-2016
25-03-2016

MINGGU 13
28-03-2016
29-03-2016
30-03-2016
31-03-2016
01-04-2016

Tema 1 : Winoun Sondii


Unit 4 : Kaamatan
Suato kawagu

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.2 Kaanu momonsoi ayat id pangaan toniba'


miampai momoguno tanda' basa' di kotunud.
3.3.3 Kaanu momonsoi do frasa om ayat id pangaan di
oulud om agramatis.
3.3.4 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di oulud om
agramatis mantad boros di pinatahak.

Kanou Momonsoi Sigar

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan
di notimung.
4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Pogibabarasai Suusumuni

1.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do boros
om ayat di pointunud, oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.5.2 Kaanu popolombus ayat di kotunud, oulud om


olinuud id pilumaagan.
1.5.4 Kaanu momoguno mogikaakawo ayat id
pilumaagan.

Basao Suusumuni

2.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do popolombus frasa om ayat
miampai momoguno pomoroitan, loyuk om
otus di pointunud.

2.2.2 Kaanu popolombus do frasa toi ko' ayat di


otolinahas om loyuk di pointunud .
2.2.3 Kaanu mambasa' miampai ohou di opuhod om
otolinahas.

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.
.

5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 5 : Suusumuni

MINGGU 14
04-04-2016
05-04-2016
06-04-2016
07-04-2016
08-04-2016

MINGGU 15
11-04-2016
12-04-2016
13-04-2016
14-04-2016
15-04-2016

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 5 : Suusumuni
Basao Om Pisingkanaai
Iod Kobun Punti

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.3 Kaanu momonsoi do frasa om ayat id


pangaan di oulud om agramatis.
3.3.4 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di
oulud om agramatis mantad boros di pinatahak.

Iloo Membaca carta

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

5.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momoguno do kopomoroitan
ginumu' id lisan om
ponuatan.

5.6.1 Kaanu momoguno mogikaakawo Kopomoroitan


Ginumu di kotunud id lisan om ponuatan.

3.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat isoiso' ponuatan
miampai momoguno do
format, boros om ayat di pointunud.

3.4.1 Kaanu monuat momoguno format


ponuatan di kotunud

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 5 : Suusumuni
Kanou Monuat bsurat rasmi
Mokianu Kasagaan Balajal
Miampai Tumombului

Tala-ala Pogun Toluub

.
4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o
tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung.
4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya
aktiviti manangon, suminding, insingkono', sumayau
om opolombus do hiis koubasanan.

MINGGU 16
18-04-2016
19-04-2016
20-04-2016
21-04-2016
22-04-2016

MINGGU 17
25-04-2016
26-04-2016
27-04-2016
28-04-2016
29-04-2016

MINGGU 18
02-05-2016
03-05-2016
04-05-2016
05-05-2016
06-05-2016

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 6 : Daung Gulu-gulu
Roito Kakamot Daung
Gulu-gulu

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

Basao - Kotos Au Atagak

2.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do popolombus frasa om ayat
miampai momoguno pomoroitan, loyuk om
otus di pointunud.

1.4.1 Kaanu mokinongou montok popisuai koilaan


toponsol mantad mogikaakawo teks.
1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo
pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.
2.2.2 Kaanu popolombus do frasa toi ko' ayat di
otolinahas om loyuk di pointunud .
2.2.3 Kaanu mambasa' miampai ohou di opuhod
om otolinahas.

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 6 : Daung Gulu-gulu
Mnginlaab Toilaan Sungul

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.


5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.
5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.
5.3.4 Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

Mangasok Id Kampung

5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

5.4.1 Kaanu momonsoi mogikaakawo boros


mintootoiso.
5.4.2 Kaanu momonsoi boros nosugku.

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.5 Kaanu momonsoi ayat misompuru di oulud om


agramatis.

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung.
4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 6 : Daung Gulu-gulu
Pomonsoi Ayat Misompuru
Kanou Momonsoi turali

MINGGU 19
MINGGU UJIAN LISAN DAN BERTULIS
09-05-2016 13-05-2016

MINGGU 20
16-05-2016
17-05-2016
18-05-2016
19-05-2016
20-05-2016

MINGGU 21
23-05-2016
24-05-2016
25-05-2016
26-05-2016
27-05-2016

PERTENGAHAN TAHUN 2016

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 7 : Taakanon
Pibabarasai Miampai
Tambalut

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo


pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.
1.4.4 Kaanu monguhot montok mokianu
kopoimaganan isoiso' poguhatan.

Basao Do topuhod - Linopot

2.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do popolombus frasa om ayat
miampai momoguno pomoroitan, loyuk om
otus di pointunud.

2.2.2 Kaanu popolombus do frasa toi ko' ayat di


otolinahas om loyuk di pointunud .
2.2.3 Kaanu mambasa' miampai ohou di opuhod
om otolinahas.

Basao Do Opuhod Linugu


luong

2.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak mambasa' mogikaakawo teks do
alantas.

2.3.1 Kaanu mambasa' do alantas.


2.3.2 Kaanu mambasa' mogikaakawo teks
tumanud tanda' basa' om loyuk di kotunud.

Basao, iloo om suato

5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.
.

5.4.2 Kaanu momonsoi boros nosugku.


5.4.3 Kaanu momoguno boros misompuru

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 7 : Taakanon

MINGGU
21 -23
( 28-05-2016 12-06-2016 )

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016


( 28 MEI 12 JUN 2016 )

Tema 2 : Winoun Toilaan


10

MINGGU 24

Unit 7 : Taakanon

13-06-2016
14-06-2016
15-06-2016
16-06-2016
17-06-2016

Kanou Monuat Roito Oku

3.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat mogikaakawo ayat.

3.3.5 Kaanu momonsoi ayat misompuru di oulud om


agramatis.

Patayado Taakanon
Osulimbang Om Taakanon
Tosikap

3.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat isoiso' ponuatan
miampai momoguno do format, boros om ayat
di pointunud.

3.4.2 Kaanu monimung koilaan mantad


mogikaakawo peta pomusarahan..

Ponimung Toilaan

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.
5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak
momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Pogibabarasai Timpu

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

1.4.2 Kaanu mogibooboros om monorimo


pomusarahan do wokon kokomoi koilaan di norongou.

Basao Karamayan tadau


Kagabasan

1.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do boros
om ayat di pointunud, oulud om olinuud id
pilumaagan.
2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o
tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

1.5.4 Kaanu momoguno mogikaakawo ayat id


pilumaagan.

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.


5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

MINGGU 25
20-06-2016
21-06-2016
22-06-2016
23-06-2016
24-06-2016

Tema 2 : Winoun Toilaan


Unit 8 : Gatango Kagabasan
Pogun

Monguinlaab Toilaan Hindomon Tokou No

MINGGU 26

5.4.3 Kaanu momoguno boros misompuru.

Tema 2 : Winoun Toilaan


11

2.5.4 Kaanu manahak sogu' kokomoi koilan di nabasa'.

27-06-2016
28-06-2016
29-06-2016
30-06-2016
01-07-2016

Unit 8 : Gatango Kagabasan


Pogun
Karamayan Kagabasan Id
sikul

1.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do poposuul topurimanan om
pomusarahan di oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.6.2 Kaanu monusui do sorita toi ko' susuyan.

Iloo Susuyan Kagabasan

5.3 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno mogikaakawo
sompuruan boros di pointunud id lisan om
ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.


5.3.2 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

Ponuat Ponuatan

Tudodoyo Upuso Pogun


Tokou

.
5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak
momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

3.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat isoiso' ponuatan
miampai momoguno do
format, boros om ayat di pointunud.

3.4.2 Kaanu monimung koilaan mantad


mogikaakawo peta pomusarahan..
3.4.3 Kaanu monoriuk om monuat tonsi toponsol
montok isoiso' ponuatan.

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya


aktiviti manangon, suminding, insingkono', sumayau
om opolombus do hiis koubasanan.

MINGGU 27
04-07-2016
08-07-2016

MINGGU 28

5.4.4 Kaanu momoguno boros misaup id ponuatan.

HARI RAYA AIDIL ADHA

Tema 3 : Winoun Susuyan


12

Unit 9 : Kaadat-Adato
11-07-2016
12-07-2016
13-07-2016
14-07-2016
15-07-2016

MINGGU 29
18-07-2016
19-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
22-07-2016

Pogibabarasai Gunoon
Montok Kaadat-Adato

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di norongou

Basao - Kaadat-adato
manansawo do tinaru Dusun

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu'
tinimungan boros.
.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum


komoyon boros tumanud konteks.
2.4.2 Kaanu mambasa' montok monguyad
komoyon do boros tumand konteks

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 9 : Kaadat-adato
Ihumo Pananda Wacana
Mongungkias Do RindaSogit

Basao Om ihumo

Suato Ajudin Di okodou


tulu

MINGGU 30

1.4.4 Kaanu monguhot montok mokianu


kopoimaganan isoiso' poguhatan.

3.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi sorita' di kohiok miampai
momoguno boros om ayat di pointunud om
olinuud.

3.5.1 Kaanu monguyad om monuat sorita

5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

5.4.1 Kaanu momonsoi mogikaakawo boros


mintootoiso.

5.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momoguno tukadan id lisan om
ponuatan.

Tema 3 : Winoun Susuyan


13

5.7.1 Kaanu manahak rati' do tukadan.


5.7.2 Kaanu momonsoi ayat momoguno do tukadan.

Unit 9 : Kaadat-Adato
25-07-2016
26-07-2016
27-07-2016
28-07-2016
29-07-2016

MINGGU 31
01-08-2016
02-08-2016
03-08-2016
04-08-2016
05-08-2016

MINGGU 32

Suato Momonsoi sorita


mantad gambal

3.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi sorita' di kohiok miampai
momoguno boros om ayat di pointunud om
olinuud.

3.5.1 Kaanu monguyad om monuat sorita.

Kanou Momonsoi Buuk


skrap Tungkus
koubasanan

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj,


tinunturu', lukisan om suai po montok popokito do
koilaan di notimung.

4.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do koilaan kokomoi tungkus
koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.2.1 Kaanu monimung om poposuat koilaan kokomoi


tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun .

Pogibabarasan
Momogompi Om Mononduli

1.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mongompuri koilaan di
norongou.

1.4.5 Kaanu popoindalan do isoiso ponuhuan toi


ko' pokionuon.

Polombuso ayat nu

1.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do poposuul topurimanan om
pomusarahan di oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.6.1 Kaanu momonsoi ayat di kotunud om olinuud


kokomoi ahal sondii'.

Basao OPm rotio Nuluw


Nabalu

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu'
tinimungan boros.

2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros montok


popoinggumu' do tinimungan boros.

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 10 : Mongogompi Om
Mononduli

Tema 3 : Winoun Susuyan


14

08-08-2016
09-08-2016
10-08-2016
11-08-2016
12-08-2016

MINGGU 33
15-08-2016
16-08-2016
17-08-2016
18-08-2016
19-08-2016

MINGGU 34

Unit 10 : Mongogompi Om
Mononduli
Monginlaab Toilaan
Godingan

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu'
tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum


komoyon boros tumanud konteks.

Suato Kanaanamgan

5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

5.4.6 Kaanu momoguno patikol di kotunud id


ponuatan.

Iloo - Tangon

5.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momoguno tukadan id lisan om
ponuatan.

5.7.1 Kaanu manahak rati' do tukadan.


5.7.2 Kaanu momonsoi ayat momoguno do tukadan.

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 10 : Mongogompi Om
Mononduli
Kanou Monuat

3.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monuat isoiso' ponuatan
miampai momoguno do format, boros om ayat
di pointunud.

3.4.1 Kaanu monuat momoguno format


ponuatan di kotunud

Pabantao

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Tema 3 : Winoun Susuyan


15

22-08-2016
23-08-2016
24-08-2016
25-08-2016
26-08-2016

Unit 11 : Pongindopuan
tadon Kousinan
Posusuyo Pongindopuan

Walai Tiiyonon

1.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do poposuul topurimanan om
pomusarahan di oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.6.2 Kaanu monusui do sorita toi ko' susuyan.

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.1 Kaanu mangarati' om papatandan koilaan di


nabasa'.

2.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momoguno mogikaakawo peta
pomusarahan montok popoilo kawagu do
koilaan di nabasa'.

2.6.2 Kaanu popoundaliu koilaan mantad grafik kumaa


id linear.

Monginlaab Toilaan
Monoina Kousinan

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu' tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum


komoyon boros tumanud konteks.

Basao Sada Gombui

5.4 Id kolimpupuson Toun 6, kaanu o tangaanak


momonsoi mogikaakawo boros om ayat id lisan
om ponuatan.

5.4.7 Kaanu momoguno tanda' basa'.

Inonongo Om Basao

MINGGU 35
29-08-2016
30-08-2016
31-08-2016
01-09-2016
02-09-2016

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 11 : Pongindopuan
tadon Kousinan

Basao Om Rotio

5.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momoguno tukadan id lisan om
ponuatan.

MINGGU 36
16

5.7.1 Kaanu manahak rati' do tukadan.


5.7.2 Kaanu momonsoi ayat momoguno do tukadan.

05-09-2016
09-09-2016

MINGGU UJIAN BERTULIS UPSR 2016


( FORMAT BARU )

MINGGU 37
10-09-2016 18-09-2016

MINGGU 38
19-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
23-09-2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA 2016


( 10 SEPTEM,BER 18 SEPTEMBER 2016 )

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 11 : Pongindopuan
tadon Kousinan
Inonongo Iklan Taakanon mantad Tuhau
tuhau

3.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi boros.

3.2.1 Kaanu monuat boros numbul.


3.2.2 Kaanu momonsoi om monuat boros
tumanud bahan pongunsub di pinatahak

4.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do koilaan kokomoi tungkus
koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.2.3 Kaanu papapanau do ponoriukan montok


mongilo tungkus koubasanan tinaru Kadazan om
Dusun.

Pogibabarasai Dusun
Sabah

1.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do momoguno do boros
om ayat di pointunud, oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.5.3 Kaanu momoguno mogikaakawo boros


pomolohou di kotunud id pilumaagan.
1.5.4 Kaanu momoguno mogikaakawo ayat id
pilumaagan.

Basao Koimayaan Tinaru


Dusun

2.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak manahang do teks di nabasa'.

2.7.1 Kaanu poposuul topurimanan kokomoi koilaan di


nabasa'.

Basao Om Tigaso Koilaan


Tinaru Dusun Makiang

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.2 Kaanu monigas do koilaan di nabasa'.

Basao om wonsoyo
Hinava Tongi
MINGGU 39
26-09-2016
27-09-2016
28-09-2016
29-09-2016
30-09-2016

MINGGU 40

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 12 : Tinaru Kaandasan
Ku

Tema 3 : Winoun Susuyan


17

03-10-2016
04-10-2016
05-10-2016
06-10-2016
07-10-2016

Unit 12 : Tinaru Kaandasan


Ku
Monginlaab Toilaan
Sininggianak Poimbasan
Koubasanan

2.4 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak monginggumu'
tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu mambasa' montok mogihum


komoyon boros tumanud konteks.

Iloo Pola Ayat

5.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi mogikaakawo ayat di
agramatis.

5.5.1 Kaanu momonsoi pola guas ayat di agramatis

Suato Monupu Sorita


Toniba

3.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi sorita' di kohiok miampai
momoguno boros om ayat di pointunud om
olinuud.

3.5.4 Kaanu monupu' do sorita' tumanud bahan


pongunsub.
3.5.5 Kaanu monupu' do sorita' momoguno ayat
sondii'.

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.
.

4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya


aktiviti manangon, suminding, insingkono', sumayau
om opolombus do hiis koubasanan.

Polombuso Kiatan Tinaru


Koupusan

MINGGU 41
10-10-2016
14-10-2016

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 13 : Karamayan
1.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o
tangaanak do momoguno do boros om ayat di
pointunud, oulud om olinuud id pilumaagan.

1.5.3 Kaanu momoguno mogikaakawo boros


pomolohou di kotunud id pilumaagan.

Lingkumo Koubasanan

1.6 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do poposuul topurimanan om
pomusarahan di oulud om olinuud id
pilumaagan.

1.6.4 Kaanu momolingkum pomusarahan i


pinogibaabarasan.

Basao Om sindingo

2.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do mangarati' om manahak do tisuli'
kumaa koilaan di nabasa'.

2.5.4 Kaanu manahak sogu' kokomoi koilan di nabasa'.

Basao - Ramai id sikul

2.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak manahang do teks di nabasa'.

Lohowo Do olinuud Boros


Pomolohou

18

2.7.2 Kaanu manahak kritik toi ko monokodung do


watak id teks di nabasa'.

MINGGU 42
17-10-2016
18-10-2016
19-10-2016
20-10-2016
21-10-2016

Tema 3 : Winoun Susuyan


Unit 13 : Karamayan
Mongunlaab toilaan
Pamaramayan Tadau
Tanganak Sompomogunan

2.7 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak manahang do teks di nabasa'.

2.7.2 Kaanu manahak kritik toi ko monokodung do


watak id teks di nabasa'.

Kanou Monuat - Ramai Id


Malaysia

5.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi mogikaakawo ayat di
agramatis.

5.5.2 Kaanu momonsoi ayat mintootoiso om


misompuru di agramatis.

Ponupu Sorita Mantad


Gambal

3.5 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak momonsoi sorita' di kohiok miampai
momoguno boros om ayat di pointunud om
olinuud.

3.5.5 Kaanu monupu' do sorita' momoguno ayat


sondii'.

4.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do monimung koilaan maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

4.2 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o


tangaanak do koilaan kokomoi tungkus
koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya'
mogikaakawo aktiviti di kohiok.

4.2.4 Kaanu manahang om momiadang koilaan di


notimung.

Pilio Momonsoi kad

MINGGU 43
24-10-2016
28-10-2016

CADANGAN MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


( TARIKH SEBENAR AKAN DITENTUKAN BERDASARKAN ARAHAN DARI ATASAN )

MINGGU 44
19

31-10-2016
01-11-2016
02-11-2016
03-11-2016
04-11-2016
MINGGU 45
07-11-2016
08-11-2016
09-11-2016
10-11-2016
11-11-2016
MINGGU 46
14-11-2016
19-11-2016
MINGGU 47
21-11-2016
26-11-2016
26.11.2016
01,01,2016

CADANGAN MINGGU SUKAN SEKOLAH

CADANGAN MINGGU MAPC

CUTI AKHIR PERTENGAHAN TAHUN 2016


( 26 NOVEMBER 01 JAN 2017 )

20