Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi


Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas
kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah tentang Perkembangan Islam Pada Masa Khulafaur
Rasyidin.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat
memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa
masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun
tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami
menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat
memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah
dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan
manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.

Sum
edang, Februari 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata

Pengantar
i

Daftar

Isi

ii
BAB

PENDAHULUAN

1
A. Latar
Belakang
Masalah
................................................................................
................................................................................
1
B. Rumusan
Masalah
................................................................................
................................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN
2
A. Pengertian Khulafaur Rasyidin
................................................................................
................................................................................
2
1. Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H/632-634m).
......................................................................
......................................................................
3
2. Umar Bin Khaththab (13-23h/634-644m)
......................................................................
......................................................................
4
3. Utsman Bin Affan (23-36h/644-656m).
......................................................................
......................................................................
5

4. Ali Bin Abi Thalib Khalifah Yang Keempat (35


40 H = 656 661 M).
......................................................................
......................................................................
6
B. Kemajuan Peradaban Pada Masa Khulafaur
Rasyidin
................................................................................
................................................................................
8
1. Pembarui Organisasi Negara
................................................................................
................................................................................
9
2. Admistrasi Negara.
................................................................................
................................................................................
9
3. Mengembangkan Ilmu
................................................................................
................................................................................
10
4. Tanggung Jawab Negara Yang Pokok.
................................................................................
................................................................................
11
5. Pembayaran
Bantuan
Keuangan.
................................................................................
................................................................................
11
BAB III PENUTUP
12
A.

Kesimpulan
12

B.

Saran.
13