Anda di halaman 1dari 11

1

SULIT

015/2
NAMA :
KELAS :

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1


MATEMATIK

TAHUN 5

Kertas 2
Mac
1 jam
JANGAN BUKA SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kamu dikehendaki menulis nama dan
kelas kamu pada ruangan yang
disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 15
soalan.
3. Jawab semua soalan.
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.
5. Tunjukkan langkah langkah penting.
Ini boleh membantu kamu untuk
mendapat markah.
6. Sekiranya kamu hendak menukar
jawapan, padamkan jawapan yang telah
dibuat. Kemudian tuliskan jawapan
yang baharu
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak
dilukis
mengikut
skala
kecuali
dinyatakan.
8. Markah yang diperuntukkan bagi setiap
soalan ditunjukkan di dalam kurungan.
9. Serahkan kertas soalan ini kepada
pengawas
peperiksaan
di
akhir
peperiksaan.

015/2 2016 SKLB

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Soalan
Markah
Markah
Penuh
Diperoleh
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
7
4
8
5
9
5
10
4
11
4
12
4
13
5
14
5
15
5
JUMLAH
60

( Lihat halaman sebelah


SULIT

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak


Untuk
kegunaan
pemeriks
a

SULIT

015/2
( 60 markah )
Jawab semua soalan

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor


85 318
Rajah 1
( i ) Nyatakan nilai tempat bagi digit 5
.
[ 1 markah ]

( ii ) Cerakinkan 85 318
.
[ 1 markah ]

2 Rajah 2 sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang
sama besar.

Rajah 2
( i ) Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah.
.
[ 1 markah ]
2

( ii ) Tuliskan pecahan termudah daripada jawapan ( i )


.

[ 1 markah ]

015/2 Untuk

SULI
T

kegunaan
pemeriksa

3 ( i ) Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam


bentuk bulat dan jumlahnya ditolak dengan nombor di dalam bentuk segi
tiga.
6 825
8 765

10 642

Apakah jawapannya ?
[ 2 markah ]

( ii ) Lukiskan garis simetri bagi segi tiga sama kaki di bawah

3
[ 1 markah ]

4 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan pelancong yang melawat ke Zoo


Negeri Johor sepanjang bulan Januari sehingga April pada tahun 2015.
Bulan
Bilangan pelancong

Januari
25 124
Jadual 1

Februari

Mac

31 263

27 154

April

( i ) Kira bilangan pelancong pada bulan Januari dan Februari


[ 1 markah ]

( ii ) Berapa banyakkah pelancong pada bulan April untuk mencapai sasaran


100 000 pelancong?
[ 3 markah ]
4

Untuk
kegunaan
pemeriks
a

SULIT

015/2

5 Rajah 3 dibawah merupakan satu garis nombor.

39 300

39950

P
Rajah 3

( i ) Cari nilai P dan Q


[ 2 markah ]

( ii ) Hitung jumlah keempat empat nombor itu.


[ 3 markah ]
5

Berikut adalah perbualan antara Yusuf, Umar dan Usman.


Saya mengumpul
sebanyak 3 456 keping
setem

Saya mengumpul 613


lebih daripada Yusuf

Saya mengumpul 256


kurang daripada Yusuf

Berdasarkan perbualan mereka bertiga, berapa jumlah setem yang telah mereka
kumpul?
[ 3 markah ]

015/2 Untuk

SULI
T
7

kegunaan
pemeriksa

Rajah 4 menunjukkan petak seratus

Rajah 4
( i ) Lorekkan 35 kotak daripada petak di atas. Nyatakan pecahan perseratus
yang diwakili bahagian berlorek.
.
[ 2 markah ]
( ii ) Tukarkan jawapan ( i ) kepada perpuluhan dalam perkataan.
.
[ 1 markah ]

( iii ) Tukarkan jawapan ( i ) kepada peratus.

[ 1 markah ]

Rajah 5 menunjukkan beberapa kad nombor.


8

Rajah 5
( i ) Bentukkan nombor yang paling kecil dan nombor yang paling besar
daripada kad nombor di atas.
..
[ 2 markah ]
Untuk
kegunaan
pemeriks
a

( ii ) Cari beza kedua nombor itu.

[ 2 markah ]
( iii ) Bundar jawapan kepada ribu yang terhampir.

..
[ 1 markah ]

Rajah 6 menunjukkan waktu Syahmi pergi ke kelas mengaji.

Rajah 6

( i ) Apakah waktu yang ditunjukkan?


.
[ 1 markah ]
( ii ) Jika kelas mengaji itu mengambil masa selama 1 jam 15 minit, pada pukul
berapakan Syahmi selesai mengaji?
[ 2 markah ]

( iii ) Setelah berehat selama 15 minit, Syahmi membantu ibunya selama 45 minit
untuk membersihkan kawasan rumahnya. Pada pukul berapakan Syahmi
selesai membantu ibunya?
[ 2 markah ]

9
015/2 Untuk

SULI
T

kegunaan
pemeriksa

10 Rajah 7 menunjukkan bilangan pelajar di 3 buah universiti


18 952

15 791

10 613

Rajah 7
( i ) Nyatakan jumlah bilangan pelajar 3 buah universiti itu.

[ 1 markah ]
( ii ) Jika 35 6 72 orang daripada bilangan itu ( i ) adalah pelajar lelaki,
berapakah bilangan pelajar perempuan di 3 buah universiti itu.
[ 1 markah ]

( iii ) Daripada jumlah keseluruhan pelajar itu, mereka dibahagikan sama ramai
ke dalam lima persatuan unit beruniform. Berapakah bilangan pelajar di
dalam setiap unit beruniform?
[ 2 markah ]

10

11 Sebuah kilang sabun di Selangor boleh menghasilkan 2 000 buku sabun


setiap hari.
( i ) Berapa jumlah sabun yang dihasilkan di kilang itu pada bulan Januari
[ 2 markah ]

( ii ) Akibat kebakaran, sebanyak 11 430 buku sabun telah musnah. Berapakah


baki sabun yang terselamat daripada kebakaran itu?
[ 2 markah ]

Untuk kegunaan pemeriksa

SULIT

11

015/2

12 Mimi telah membuat gelang yang sama kepada 40 orang rakan sekelasnya. Seutas
gelang yang dibuat memerlukan 33 biji manik.
( i ) Berapakah biji manik yang diperlukan oleh Mimi untuk menyiapkan gelang
gelang itu ?
[ 2 markah ]

( ii ) Jika Mimi memiliki 42 050 biji manik, berapa bilangan utas gelang yang
boleh dihasilkan oleh Mimi? Dan berapa baki?

12

..
[ 2 markah ]

13 Rajah 8 menunjukkan beberapa keping wang kertas milik Kamil.

Rajah 8
( i ) Berapakah jumlah wang di atas?
.
[ 1 markah ]
( ii ) Kamil membeli 2 buah buku berharga RM 11.50 setiap satu dan sebuah
kereta mainan berharga RM19.90. Berapakan jumlah wang yang perlu
dibayar oleh Kamil?
[ 2 markah ]

SULIT

015/2 Untuk kegunaan pemeriksa

( iii ) Jika Kamil membayar barangan yang dibeli itu dengan wang yang
dimiliki, berapa baki wang Kamil?
[ 2 markah ]

13

14

Rajah 9 menunjukkan sebuah silinder penyukat berunit ml yang berisi air.

Rajah 9
( i ) Berapakah ml isipadu air di dalam silinder penyukat di atas?
.
[ 1 markah ]
( ii ) Jika air di dalam silinder penyukat di tuang ke dalam bekas yang berisi air 2 l
120 ml, berapakah isipadu air di dalam bekas itu sekarang?
[ 2 markah ]

( iii ) Tukarkan isipadu jawapan ( ii ) kepada unit ml.


14

[ 2 markah ]
Untuk kegunaan pemeriksa

SULIT

015/2

15 Rajah 10 menunjukkan sebuah bentuk tiga dimensi yang mempunyai sisi sama
panjang

Rajah 10

( i ) Namakan bentuk 3 dimensi di atas


..
[ 1 markah ]
( ii ) Lengkapkan jadual sifat bentuk 3 dimensi di bawah
Bentuk

Bilangan

Bilangan sisi

Bilangan

permukaan

permukaan

rata

melengkung

Silinder
[ 3 markah ]
( iii ) Nyatakan bentuk 3 dimensi yang mempunyai bilangan bucu yang sama
dengan jawapan ( i )
15

..
[ 1 markah ]

TAMAT
Disediakan oleh :

Disemak oleh :

EN. MOHD SAIFUL BAHRI RAMLI


Guru Matematik Tahun 5
SK Felda Lurah Bilut

..
PUAN FAZILAH BINTI ABD MOHD
Ketua Panatia Matematik
SK Felda Lurah Bilut

Disahkan oleh :