Anda di halaman 1dari 3

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PURBALINGGA
Jl. MT Haryono Telp (0281) 891019, Fax (0281) 982336
Website : www.sma1purbalingga.sch.id- email: ganesha@sma1purbalingga.sch.id

UJIAN TENGAH SEMESTER


Tahun Pelajaran 2009/ 2010

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa


Kelas :X
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2009
Alokasi Waktu : 90 menit
Dimulai : Pukul 11.30 WIB
Diakhiri : Pukul 13.00 WIB

PETUNJUK UMUM

1. Isikan nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawaban


2. Tersedia waktu 90 menit untuk mengerjakan UTS
3. Jumlah soal sebanyak 10 butir
4. Periksa dan bacalah soal- soal sebelum Anda menjawabnya
5. Laporkan kepada pengawas UTS apabila terdapat lembar soal yang kurang
jelas, rusak atau tidak lengkap
6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas

SELAMAT MENGERJAKAN
WANGSULANA PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS!

1. Apa tegese tembung kang kacetak kandel ing ukara ngisor iki?
.....
Saliyane olih putri triman, Ki Tepus uga diangkat dadi Adipati ing Onje lan jejuluk
Kyai Ageng Ore-ore. Piyambake uga olih tanah perdikan kang ambane 200 grumbul. Ki
Tepus Rumput lan Dewi Kencana Wungu bali menyang dhukuh Teruka ing Desa Onje.
.....
2. Apa pepaline Adipati Cipaku marang anak putune ngenani babagan jejodhoan?

3. Jangkepana pacelathon ing ngisor iki nganggo basa kang trep!


Sawijining dina Ana sowan daleme Pakdene, nang kana Ana miterang marang Pakdene
ngenani babagan undha usuke basa Jawa utawa jenise basa Jawa.
Ana : “Pakde,...........?”
Pakde :”Ya olih, arep takon apa?”
Ana : “Kula badhe nyuwun pirsa ngengingi..........”
Pakde : “Kenangapa kowe takon babagan kaya kuwe?”
Ana : “Amargi kula dereng patosa mangertos undha usukipun panganggene basa Jawi
ingkang kathah wernine.”
Pakde : “O kaya kuwe. Basa Jawa kuwe pancen beda karo basa liyane. Basa liya jenise
mung ana siji, nanging basa Jawa miturut garis besare ana 2, yakuwe basa.......
lan......Rong basa kuwe esih dipilah- pilah maning. Ana sing lugu lan
ana sing alus.”
Ana :.”.......?”
Pakde : “Pamilahe basa mau supaya dhewek bisa mbedakna karo sapa dhewek matur lan
mawi basa Jawa kang ana undha usuke kuwe, dhewek bisa ngajeni wong kang
dijak guneman. Mbok kowe wis ngerti panganggone basa- basa mau?”
Ana : “Wonten sekolahan sampun dipun wucalaken dening guru basa Jawi, ananging
kula taksih asring lepat anggenipun ......kaliyan tiyang, amargi wonten griya
dhumateng tiyang sepuh kula boten matur ngangge basa krama.”
Pakde : “Mulane nang ngumah ya kudune angger matur karo Bapak lan Ibu nganggo
basa krama.”
Ana : “Nggih Pakde, mangke kula cobi.
Matur nuwun Pakde. Kulu kinten cekap semanten rumiyin.......”
Pakde : “Ya, sing ati- ati nang dalan. Tekan ngumah aja kelalen aturaken salame Pakde
maring Bapak Ibumu.”
4. Gawea pacelathon kanthi tema mufangate piwulangan basa Jawa ing sekolah!
Paragane kowe karo wong kang luwih tuwa.Udakara 12 ukara.

5. civCi=civCi=mekSkLebus\
wacane.......
6. kege[dnHemP-kKr=cgk \
wacane.....

7. Paribasan Mikul dhuwur mendhem jero tegese?

8. Paribasan Rebut balung tanpa isi tegese?

9. Babagan apa bae kang kudu digatekake nalika maca geguritan?

10. Apa tegese tembung kang kacetak kandel ing prathelan geguritan ngisor iki?
...
Nalika ing pawiyatan
Bebasan kaya ana satengahing taman
Kang kebak kembange ngelmu kautaman
Wewarah luhur kang tumiba
Saking bapa lan ibu guru ingkang ngasta
Pindha tumetesing bun esuk
Undhaking kawruh kang wus jumbuh agawe cles rasa ing driya
....