GUNAKAN KEPALA SURATJABATAI

\
BALIKCEK / EFT TERBATAL PENGGANTIAN TUNTUTAN BORANG Pengarah, Negara Malaysia, Akauntan Jabatan NegeriPahang, 1, Tingkat WismaPersekutuan, JalanGambut, 25594Kuantan. Tuan, No. t(P... S a y a. . . ... yangtelah RM baliksebanyak bayaran ini memohon dengan selarasdenganArahan Cek I EFT Terbatal Penyelesaian dimisukkanke dalamAkaun P e r b e n d a h a r a1 1 8 . an :berikut balikadalahseperti bayaran Butir-butir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. g. / NamaPenerima No. l(P
(Sila lampirkan salinan K/P)

suratmenyurat Alamat Asal NamaJabatan Cek / EFT No.danTarikh Bank No.Akaun,Namadan Alamat Akaun) (Silasertakan / BukuAkaun Penyata pembatalan Sebab-sebab
(Jika cek tamat tempoh, sila nyatakan sebab'sebabnya)

.

e-mail No.H/P ; Faks& alamat . bayaran Perihal yg oleh bil (Rujuksurai arahan operasi 3/2007 dikeluarkan JANUPahang) dan Daftar bulanan / bil salinan TNB/ TELEKOM bil sewaan Silasertakan jika berkaitan. Perniagaan

JabatanAsal Penqesahan atas nama di butir-butir atas adalahbenar.Sila uruskanbayaran ini Dengan disahkan penerima di atas. seperti Pengawal) Pegawai (Tandatangan . Nama Jawatan : Tarikh CopJabatan :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.