Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN

SULIT
015
Matematik
Mac 2016
Satu jam

015

Nama :
Kumpulan :
Tarikh :

PUSAT TUISYEN MAWAR


CAWANGAN BANDAR SERI ISKANDAR

PEPERIKSAAN BULAN MAC 2016

MATEMATIK
TAHUN 2
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN:
1.
2.
3.

Jawab semua soalan


Tulis nama dan kumpulan diruang yang disediakan
Masa diperuntukkan selama satu jam sahaja

Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak


1

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


1.

Tulis dalam angka atau perkataan.

185

Enam ratus tujuh puluh tiga

699

Tujuh ratus tiga puluh enam

(4 markah)
2. Bilang dan lengkapkan.

416

728

422

424

628

528
(6 markah)

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI

3. Bulatkan jawapan yang betul.

785

453
125

Nilai
digit
bagi 5
ialah 50

450

275

502

786

158

117

Nilai
digit
bagi 7
ialah 700

708
(6 markah)

4. Cadangkan nombor setelah dibundar kepada puluh terdekat akan mendapat jawapan
seperti di bawah.

1.

120

2.

1.

690

2.

(4 markah)

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


5. Cari hasil tambah berikut.

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

B
+

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

(12 markah)

[Lihat sebelah
SULIT

015 @ 2015 Hak Cipta PTMSI


6. Tuliskan ayat matematik berdasarkan gambar di bawah.

(4 markah)
7. Selesaikan operasi tolak dengan menggunakan pasangan nombor.

ratus

puluh

sa

5
KERTAS SOALAN
TAMAT

(4 markah)