Anda di halaman 1dari 110

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
SEMESTER 1

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP PENGUASAAN
CATATAN

1-2

1. Kepercayaan kepada Tuhan


Pada akhir pembelajaran, murid
1. Murid menyatakan cara

dapat:
menghormati amalan beribadat

Keyakinan wujudnya Tuhan

pelbagai agama dan kepercayaan

sebagai pencipta alam dan


1.1.1 Menyenaraikan amalan beribadat

jiran

mematuhi segala suruhanNya


pelbagai agama dan kepercayaan

berlandaskan pegangan agama


jiran
2. Murid menerangkan

masing-masing selaras dengan

kebaikanmenghormatiamalan

prinsip Rukun Negara


1.1.2 Menerangkan cara menghormati
beribadat pelbagai agama dan

amalan beribadat pelbagai agama


kepercayaan jiran

1.1 Menghormati amalan


dan kepercayaan jiran

beribadat pelbagai

3. Murid menunjuk cara

agama dan kepercayaan


1.1.3 Menyedari kepentingan
menghormati amalan beribadat

jiran
menghormati amalan beribadat
pelbagai agama dan kepercayaan

pelbagai agama dan kepercayaan

jiran dalam sesuatu situasi dengan

jiran
bimbingan

4. Murid mendemonstrasikan cara

3-4
1. Kepercayaan kepada Tuhan
1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati
menghormati amalan beribadat

amalan beribadat pelbagai agama


pelbagai agama dan kepercayaan

Keyakinan wujudnya Tuhan


dan kepercayaan jiran
jiran dalam pelbagai situasi

sebagai pencipta alam dan

mematuhi segala suruhanNya

5. Murid mengamalkan sikap

berlandaskan pegangan agama

menghormati amalan beribadat

masing-masing selaras dengan

pelbagai agama dan kepercayaan

prinsip Rukun Negara

jiran dalam kehidupan seharian

1.1 Menghormati amalan

6. Murid mengamalkan sikap

beribadat pelbagai

menghormati amalan

agama dan kepercayaan

beribadat pelbagai agama dan

jiran

kepercayaan jiran

dalam kehidupan seharian dan

boleh dicontohi

2. Baik hati
Pada akhir pembelajaran, murid
1. Murid menyatakan cara embantu

dapat:
jiran

Kepekaan terhadap perasaan

dan kebajikan diri sendiri dan


2.1.1 Menceritakan cara memberi
2. Murid menceritakan kepentingan

orang lain dengan memberi


bantuan kepada jiran
memberi bantuan kepada jiran

bantuan dan sokongan moral

secara tulus ikhlas


2.1.2 Menghuraikan kepentingan
3. Murid menunjuk cara memberi

2.1 Memberi bantuan kepada jiran


memberi bantuan kepada jiran
bantuan kepada jiran dalam sesuatu

situasi dengan bimbingan

4. Murid mendemonstrasikan cara

5-6
2. Baik hati
2.1.3 Meramalkan perasaan apabila

memberi bantuan kepada jiran


memberi bantuan kepada jiran

Kepekaan terhadap perasaan

dalam pelbagai situasi

dan kebajikan diri sendiri dan


2.1.4 Mengamalkan sikap membantu

orang lain dengan memberi


jiran
5. Murid mengamalkan sikap

bantuan dan sokongan moral

membantu jiran dalam kehidupan

secara tulus ikhlas

seharian

2.1 Memberi bantuan kepada jiran

6. Murid mengamalkan sikap

membantu jiran dalam kehidupan

seharian dan boleh dicontohi

7-8
3. Bertanggungjawab
Pada akhir pembelajaran, murid
1. Murid menyatakan

dapat:
tanggungjawab sebagai jiran

Kesanggupan untuk memikul dan

melaksanakan tugas serta


3.1.1 Menjelaskan peranansebagai jiran
2.Murid menerangkan kepentingan

kewajipan dengan sempurna

melaksanakan tanggungjawab

sebagai jiran

KURSUS PENYEBARAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN TAHUN 4

PPD SONG, SARAWAK

18-21 SEPTEMBER 2013

3.1.2 Membincangkan kepentingan


3.Murid melaksanakan peranan

3.1 Melaksanakan tanggungjawab


melaksanakan peranansebagai
sebagai jiran dalam sesuatu situasi

sebagai jiran
jiran
dengan bimbingan.

3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran


4.Murid mempraktikkan peranan

sebagai jiran dalam pelbagai situasi

5.Muridmengamalkan peranan

9-10
3. Bertanggungjawab

3.1.4 Mempraktikkan peranansebagai

sebagai jiran dalam kehidupan

jiran

seharian.

Kesanggupan untuk memikul dan

melaksanakan tugas serta

6.Murid mengamalkan peranan

kewajipan dengan sempurna

sebagai jiran dalam kehidupan

seharian dan boleh dicontohi.

3.1 Melaksanakan tanggungjawab

sebagai jiran

4. Berterima kasih
Pada akhir pembelajaran, murid
1. Murid menyenaraikan

Perasaan dan perlakuan untuk


dapat:
sumbangan jiran

4.1.1 Menceritakan sumbangan

menunjukkan pengiktirafan dan

2. Murid memerihalkan cara

penghargaan terhadap sesuatu


jiran
menghargai sumbangan jiran.

jasa, sumbangan atau pemberian

4.1 Menghargai sumbangan jiran


4.1.2 Memaparkan cara menghargai
3. Murid menunjuk cara menghargai

sumbangan jiran
sumbangan jiran dalam sesuatu

situasi dengan bimbingan.

4. Murid mendemonstrasikan cara

11-12
4. Berterima kasih

4.1.3 Menceritakan perasaan

menghargai sumbangan jiran dalam

menghargai sumbangan jiran

pelbagai situasi.

Perasaan dan perlakuan untuk

menunjukkan pengiktirafan dan

4.1.4 Memberi penghargaan terhadap


5. Murid mengamalkan sikap

penghargaan terhadap sesuatu

sumbangan jiran

menghargai sumbangan jiran dalam

jasa, sumbangan atau pemberian

kehidupan seharian.

4.1 Menghargai sumbangan jiran

6.Murid mengamalkan sikap

menghargai sumbangan

jirandalam kehidupan seharian dan

boleh dicontohi.

1. Murid menyatakan adab dalam

5. Hemah tinggi

Pada akhir pembelajaran, murid

pergaulan dengan jiran

dapat:

Beradab sopan dan berbudi

2. Murid menerangkan kepentingan

pekerti mulia dalam pergaulan

5.1.1 Menyenaraikan adabdalam

mengamalkan adab dalam

seharian

pergaulan dengan jiran.

pergaulan dengan jiran.

3. Murid menunjuk cara adab dalam

5.1 Mengamalkan adab dalam

pergaulan dengan jiran dalam

sesuatu situasi dengan bimbingan.

pergaulan dengan jiran

4. Murid mendemonstrasikan adab

dalam pergaulan dengan jiran

dalam pelbagai situasi.

13-14

5. Hemah tinggi
5.1.2 Menghuraikan kepentingan adab

dalam pergaulan dengan jiran.


5. Murid mempraktikkan adab

Beradab sopan dan berbudi

dalam pergaulan dengan jiran

pekerti mulia dalam pergaulan


5.1.3 Menceritakan perasaan apabila

dalam kehidupan seharian.

seharian
berkelakuan beradabdalam

pergaulan dengan jiran.


6. Murid mengamalkan adab dalam

5.1 Mengamalkan adab dalam

pergaulan dengan jiran dalam

pergaulan dengan jiran


5.1.4 Mengamalkan perlakuan

kehidupan seharian dan boleh

beradabdengan jiran.

dicontohi.

15-16
6. Hormat

Pada akhir pembelajaran, murid

1 Murid menyatakan cara

Menghargai dan memuliakan

dapat:

menghormati jiran

seseorang dengan memberi

6.1.1 Mengenal pasti cara

layanan yang bersopan serta

menghormatiran

menghormati peraturan institusi


6.1.2 Menerangkan kepentingan
2.Murid menerangkan kepentingan

sosial
menghormati jiran
menghormati jiran.

6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila


3.Murid menunjuk cara

6.1 Menghormati jiran


saling menghormati sesama jiran
menghormati jiran dalam sesuatu

situasi dengan bimbingan.

4.Murid mendemonstrasikan cara

17-19
6. Hormat
6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati

menghormati jirdalam pelbagai

jiran

Menghargai dan memuliakan

situasi.

seseorang dengan memberi

layanan yang bersopan serta

5.Murid mengamalkan sikap

menghormati peraturan institusi

menghormati jiran dalam kehidupan

sosial

seharian.

6.Murid mengamalkan sikap

6.1 Menghormati jiran

menghormati jiran dalam kehidupan

seharian dan boleh dicontohi.

7. Kasih Sayang
Pada akhir pembelajaran, murid

1. Murid menyatakan cara

dapat:

menyayangi jiran

Kepekaan dan perasaan cinta

yang mendalam serta berkekalanyang


7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi

2. Murid menerangkan kepentingan

lahir daripada hati yang


jiran

menyayangi jiran

ikhlas

7.1.2 Menghuraikan kepentingan

3. Murid menunjuk cara sikap

7.1 Menyayangi jiran


menyayangi jiran

menyayangi jiran

7.1.3 Meramalkan perasaan apabila

dalam sesuatu situasi dengan

bimbingan.

menyayangi jiran

7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi

4. Murid mendemonstrasikan sikap

menyayangi jiran

jiran

dalam pelbagai situasi.

5. Murid mengamalkan nilai

menyayangi jiran dalam

kehidupan seharian.

6.Murid mengamalkan nilai

menyayangi jiran dalam

kehidupan seharian dan boleh

dicontohi.

20
MINGGU PEPERIKSAAN

21-22
8. Keadilan
Pada akhir pembelajaran, murid

1. Murid menyatakan cara

dapat:

bersikap adil kepada jiran

Tindakan dan keputusan yang

tidak berat sebelah


8.1.1 Menjelaskan sikap adil terhadap

2. Murid menceritakan

jiran

kepentingan bersikap adil

8.1 Mengamalkan keadilan

terhadap jiran

terhadap jiran
8.1.2 Menghuraikan kepentingan

bersikap adil terhadap jiran

8.1.3 Menceritakan perasaan apabila


3. Murid menunjuk cara

bersikap adil terhadap jiran


bersikap adil terhadap jiran

dalam sesuatu situasi dengan

8.1.4 Mengamalkan perlakuan adil


bimbingan.

terhadap jiran

4. Murid mendemonstrasikan

cara bersikap adil

terhadap jiran dalam pelbagai

situasi.

5. Murid mengamalkan cara

bersikap adil terhadap jiran

dalam kehidupan seharian.

6. Murid mengamalkan cara

bersikap adil terhadap jiran

dalam kehidupan seharian dan

boleh dicontohi.

23-24
9. Keberanian
Pada akhir pembelajaran, murid
1 . Murid menyatakan cara

dapat:
menyuarakan pandangan

Kesanggupan untuk

yang membina terhadap jiran.

menghadapicabaran dengan yakin


9.1.1 Mengenal pasti cara

dan tabah
menyuarakan pandangan yang
2. Murid menyenaraikan

membina terhadap jiran


kepentingan berani

9.1 Mengamalkan sikap berani

menyuarakan pandangan

menyuarakan pandangan
9.1.2 Menerangkan kepentingan
membina terhadap jiran.

yang membina terhadap jiran


menyuarakan pandangan yang

membina terhadap jiran


3. Murid menunjuk cara sikap

9.1.3 Meramalkan perasaan


berani menyuarakan

pandangan membina terhadap

apabila menyuarakan pandanganyang


jiran dalam sesuatu

membina terhadap jiran


situasi dengan bimbingan.

4. Murid mendemonstrasikan

25-26
9. Keberanian
9.1.4 Mempraktikkan sikap berani
sikap berani

menyuarakan pandangan yang


menyuarakan pandangan

Kesanggupan untuk
membina terhadap jiran
membina terhadap jiran

menghadapicabaran dengan yakin

dalam pelbagai situasi secara

dan tabah

beradab.

9.1 Mengamalkan sikap berani

5. Murid mengamalkan sikap

menyuarakan pandangan

berani menyuarakan

yang membina terhadap jiran

pandangan yang membina

terhadap jiran dalam

kehidupan seharian secara

beradab.

6. Murid mengamalkan sikap

berani menyuarakan

pandangan yang membina

terhadap jiran dalam

kehidupan seharian secara

beradab dan boleh

dicontohi.

10. Kejujuran
Pada akhir pembelajaran, murid
1 Murid menyatakan sikap jujur

dapat:
terhadap jiran.

Bercakap benar, bersikap

amanah dan ikhlas dalam setiap


10.1.1 Menyenaraikan sikap jujur
2. Murid menjelaskan

perlakuan
dalam perhubungan dengan jiran
kepentingan bersikap jujur

terhadap jiran.

10.1.2 Memberi sebab perlunya

10.1 Mengamalkan sikap jujur


bersikap jujur terhadap jiran
3. Murid menunjuk cara

dalam perhubungan dengan

bersikap jujur terhadap jiran

jiran

dalam sesuatu situasi dengan

bimbingan.

4. Murid mendemonstrasikan

27-28

10. Kejujuran

10.1.3
Menghuraikan perasaan

cara bersikap jujur

apabila bersikap jujur terhadap

terhadap jiran dalam pelbagai

Bercakap benar, bersikap

jiran

situasi.

amanah dan ikhlas dalam setiap

perlakuan

10.1.4
Berkelakuan jujur
5. Murid mengamalkan sikap

terhadap jiran

jujur terhadap jiran

10.1 Mengamalkan sikap jujur

dalam kehidupan seharian.

dalam perhubungan dengan

6. Murid mengamalkan sikap

jiran

jujur terhadap jiran

dalam kehidupan seharian dan

boleh dicontohi.

11.Kerajinan
Pada akhir pembelajaran, murid
1 .Murid menyatakan cara

dapat:

bersikap rajin sesame jiran.

Usaha yang berterusan,

bersungguh-sungguh dan

2. Murid menceritakan

bersemangat dalam melakukan


11.1.1

kepentingan bersikap rajin

sesuatu perkara
Menjelaskan cara bersikap rajin
sesama jiran.

sesama jiran

11.1.2

3. Murid menunjuk cara

bersikap rajin sesama jiran

11.1 Mengamalkan sikap rajin


Menyenaraikan kepentingan
dalam sesuatu situasi dengan

sesama jiran
bersikap rajin sesama jiran
bimbingan.

4. Murid mendemonstrasikan

cara bersikap rajin sesama jiran

dalam pelbagai situasi.

29-30
11.Kerajinan

11.1.3 Meramalkan perasaan apabila

Usaha yang berterusan, bersungguh-

bersikap rajin sesama jiran

5. Murid mengamalkan sikap

rajin sesama jiran dalam

sungguh dan bersemangat dalam

11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin

kehidupan seharian.

melakukan sesuatu perkara

sesama jiran

11.1 Mengamalkan sikap rajin

6. Murid mengamalkan sikap

sesama jiran

rajin sesama jiran dalam

kehidupan seharian dan boleh

dicontohi.

12. Kerjasama
Pada akhir pembelajaran, murid
1. Murid menyatakan aktiviti

Kesediaan melakukan sesuatu


dapat:
yang dilakukan bersama-sama

jiran.

untuk kepentingan bersama


12.1.1 Menyenaraikan aktiviti yang

dilakukan bersama-sama jiran


2. Murid menerangkan kesan

12.1 Bekerjasama dengan jiran

bekerjasama dengan jiran.

3. Murid menunjuk cara

31-32
12. Kerjasama

12.1.2 Meramalkan kesan melakukan

melakukan aktiviti

aktiviti bersama-sama jiran

bersamasama dengan jiran

Kesediaan melakukan sesuatu

dalam sesuatu situasi dengan

untuk kepentingan bersama

12.1.3 Menceritakan perasaan apabila

bimbingan.

melakukan aktiviti bersama-sama

12.1 Bekerjasama dengan jiran

jiran
4. Murid mendemonstrasikan

12.1.4 Mengamalkan sikap bekerjasama


cara melakukan aktiviti

dengan jiran
bersama-sama dengan jiran

dalam pelbagai situasi.

5. Murid mengamalkan sikap

bekerjasama dengan jiran

dalam kehidupan seharian.

6. Murid mengamalkan sikap

bekerjasama dengan jiran

dalam kehidupan seharian dan

boleh dicontohi.

33-36

13.Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan


dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan
orang lain
13.1 Mengamalkan sikap sederhana sesama jiran

Pada akhir pembelajaran, murid


1 Murid menyatakan cara
dapat:
bersikap sederhana
sesama jiran.
13.1.3 Membincangkan cara bersikap
sederhana sesama jiran
2. Murid menceritakan
kepentingan bersikap
13.1.2 Menjelaskan kepentingan
sederhana sesama jiran.
bersikap sederhana sesama jiran

3. Murid menunjuk cara


13.1.3Menghayati sikap sederhana
bersikap sederhana sesama
sesama jiran
jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.
13.1.4 Mengaplikasikan sikap sederhana
dalam aktiviti harian sesama jiran
4. Murid mendemonstrasikan
cara bersikap sederhana
sesama jiran dalam pelbagai
situasi.
5. Murid mengamalkan sikap
sederhana sesama
jiran dalam kehidupan seharian.
6. Murid mengamalkan sikap

sederhana sesame jiran dalam

dicontohi.

kehidupan seharian dan boleh

37-39
14. Toleransi
Pada akhir pembelajaran, murid
dan mengawal diri demkesejahteraan
14.1.1
Menggambarkan cara

dapat:
hidup
bertoleransisesama jiran

14.1 Mengamalkan sikap


14.1.2
Menjelaskan kebaikan
Kesanggupan bertolak ansursabar

toleransi sesama jiran

sesama jiran

bertoleransi sesama jiran

14.1.3
Menceritakan perasaan apabila
1 Murid menyatakan cara bertoleransi
sesama jiran.
2. Murid menceritakan kebaikan
bertoleransi sesame jiran.

bertoleransi sesama jiran

3 Murid menunjuk cara bertoleransi


sesama jiran dalam sesuatu situasi
dengan bimbingan.

4 Murid mendemonstrasikan cara


bertoleransi
sesama jiran dalam pelbagai situasi.
14.1.4
Mempraktikkan sikap toleransi

5 Murid mengamalkan sikap toleransi


sesama jiran dalam kehidupan
seharian.
6 Murid mengamalkan sikap toleransi
sesama jiran

dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

40
MINGGU PEPERIKSAAN