Anda di halaman 1dari 3

970605-13-6726

BORANG SOAL SELIDIK


PENGAJIAN AM
900/4
2016

Borang ini menunjukkan kajian tentang penggunaan bekalan air graviti oleh penduduk
Rumah Panjang Manding Nanga Banyu, Sungai Mujok, 96600 Julau bagi
menyempurnakan kerja kursus Pengajian Am (900/4). Kerjasama anda semua amat
diperlukan dan dihargai. Segala data atau maklmat responden akan disimpan dengan
selamat.
Terima Kasih.

BAHAGIAN A: DEMOGRAFI
Arahan kepada responden sila tanda () di ruang yang berkenaan.
a) Jantina

Lelaki

Perempuan

b) Umur
15-30

31-42

47-62

64 ke atas

BAHAGIAN B:

KESAN-KESAN PENGGUNAAN BEKALAN AIR GRAVITI DI

RUMAH PANJANG MANDING NANGA BANYU, SUNGAI MUJOK, 96600 JULAU


1

970605-13-6726
Sila tandakan jawapan berdasarkan panduan di bawah.
Perkara
Skala

Sangat tidak

Tidak setuju

Tidak pasti

Setuju

Sangat Setuju

setuju
1

Likert

Tandakan ( ) pada ruang yang disediakan.


Bil Kesan-kesan pengguna bekalan air graviti di Rumah Panjang
1

Nanga Banyu, Sungai Mujok, 96600 Julau.


Sebelum adanya bekalan air graviti penduduk terpaksa menakung air.

Segala urusan harian yang dijalankan sentiasa bergantung pada air

sungai.
Penduduk terpaksa menakung air sungai sekiranya hujan tidak turun.

Penduduk terpaksa bangun awal bagi mendapatkan bekalan air untuk

melakukan urusan harian.


Penduduk menghadapi masalah bekalan air bersih.

Dengan adanya bekalan air graviti penduduk dapat melakukan segala

1 2 3 4 5

urusan harian mereka dengan mudah.


7

Mereka tidak lagi bangun awal kerana bekalan air sentiasa ada pada

bila-bila masa.
Dengan adanya bekalan air graviti penduduk tidak perlu menakung air.

BAHAGIAN C: TARAF KEPUASAN PENDUDUK TERHADAP PENGGUNAAN


BEKALAN AIR GRAVITI DI RUMAH PANJANG MANDING NANGA BANYU,
SUNGAI MUJOK, 96600 JULAU
2

970605-13-6726
Arahan kepada responden. Sila tandakan () di ruang yang berkenaan.
Perkara

Sangat tidak

Tidak Setuju

Skala Likert

setuju
1

Tidak pasti
3

Setuju

Sangat Setuju

Tandakan () pada ruang yang disediakan.


Bil. Taraf kepuaasan penduduk terhadap penggunaan bekalan air 1
graviti di Rumah Panjang Manding Nanga Banyu, Sungai Mujok,
1

96600 Julau.
Bekalan air semasa musim perayaan adalah mencukupi.

Bekalan air tetap ada walaupun pada musim kemarau.

Bekalan air semasa hari hujan adalah bersih.

Bekalan air graviti adalah berterusan .

Taraf kebersihan air adalah bersih.

Bekalan air graviti adalah banyak.

Tidak ada berlaku masalah bekalan air.

Saluran air yang digunakan adalah selamat digunakan.

<SEKIAN TERIMA KASIH>

2 3 4 5