Anda di halaman 1dari 3

KANDUN6AN

35

BAB 1 PENDUDUKAN TENTERA


JEPUN DI NEaARA KTTA

BAB

'> Pzmerintohon Tentera


Jepun

KAUM KE ARAH

Pemerintohan Tentero Jepun


ke Tonoh Meloyu
> Kemusnohan Akibot Peperangan
> Foktor Kejoyoan Tentera Jepun
> Dosor Pemerintohon Jepun
)> Reoksi Penduduk Tanoh Meloyu
D Gerakan Anti-Jepun
Keson Pemerintohon Tentero Jepun

KEMERDEKAAN

2
3
4

x0
11

BAB 2 ,IIALAYAN UNION DAN


PER5EKUTUAN TANAH
,IltELAYU
Gerakan Nosionolisme
Pentodbiron Tentero Brif ish
Ciri-ciri Moloyon Union
Reoksi Penduduk Tempoton
terhodop Moloyon Union

14
15
16

17

Oolongan y ang Menyo ko ng

Moloyon Union
Cara Penentongon
Kongres Meloyu
Penubuhon UMNO
Perjuongon don Perkembongon
UMNO
Lombong don fdentiti UMNO
Penubuhon Persekutuon
Tonoh Melayu 1948
Ciri - ciri Perjonj ion Persekutuon
Tonoh Melayu

BAB

4 KERJA5A'IAA ANTARA

18
19
21

22
25
26

27
28

Ke Aroh Mencopoi Perpoduon Koum 37


Usoho Porti-porti Politik Mewujudkon
Perpoduon Koum
38
Pendidikon Alot Perpoduon
39
Kerjosomo Koum Ke Arah
41
Berkerojaon Sendiri
Kelonggaron Syarot Kerokyoton
42
Persekutuon
Kelonggar an Syorat Kerokyoton
Peringkot Negeri
43
Pembentukon Porti Perikoton
44

BAB

5 KE,l ERDEKAAN

NEOARA 31

ooos t957
48

Rombongon Merdeko

Penyedioon Perlembagoon
Persekutuon Tonoh Meloyu
Pemosyhuron Kemerdekoon
Kondungon Pemosyhuron

49
51

Kemerdekaon
Ikhtibor doripoda Peristiwo

52

Kemerdekoon

53

BAB 6 PERUBAHAN PENTADBIRAN


KE ARAH BERKERAJAAN
5ENDIRI DI 5ARAWAK
DAN SABAH

3 KERAJAAN AWAL DI A5IA


TEN66ARA

Penyusupon don Kegioton Penggonos


Komunis

Perubohon Parti Komunis Moloyo


Langkoh Membanteros Ancamon
Komunis

29
30

Perubohon ke Arah Berkerojoan


Sendiri di Sorowok
54
Gerakan Antipenyerohon di Sorowok
56
Penentangon don reoksi British
57
Longkoh ke Arah Berkerojoon Sendiri

di
31

Sorowok

Penubuhon

Parti Politik di

Sorowak

59
60

Perrbohon Pentodbiran ke Arsh


Berkerojoon Sendiri di Sabah
Langkoh ke Aroh Berkerojoon
Sendiri di Soboh
Penubuhon Porti Politik di Soboh

Gogoson Persekutuon Molaysio

61

62
63

Motlomot Pembentukon Molaysio

64
65

Reaksi Pembentukon Persekutuon


Moloysio

66

Perjonj ion don Pengisytihoran


Persekutuon Moloysio
Longkoh-longkoh ke Arah
Pembentukon Moloysio
Konfrontosi don Perdomoion
Longkoh- longkoh Perdomoion
Tindokon Pemimpin Menghodopi
Coboron Pembentukon Persekutuan
Moloysio
Pemisohon Singopuro

70
72
73
74

75
76