Anda di halaman 1dari 39

www.politeknik.gov.

my

PERSEDIAAN PEROLEHAN
AKREDITASI PENUH (FA)
PROGRAM DIPLOMA
JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK

6-9 DISEMBER 2011


De Palma Shah Alam

www.politeknik.gov.my

Diakhir pembentangan, peserta persidangan dapat:

Meningkatkan
kompetensi dan
kepakaran staf

Membangunkan kurikulum
kearah pengantarabangsaan
berdasarkan standard dan Body
of Knowledge

Menekankan pendekatan
student centered
learning sejajar dengan
keperluan OBE

OBE
Memastikan instrumen
pentaksiran sah dan boleh
dipercayai

Menjajarkan kurikulum, instruksional


dan pentaksiran berdasarkan konsep
OBE

Mempraktikkan jaminan
kualiti melalui proses CQI
(Penambahbaikan Kualiti
Berterusan)
Sumber : Ucapan Aluan TKP(A)

NAMA PROJEK/ PROGRAM


Jaminan Kualiti Kurikulum
Akreditasi Program
Validasi Program Baharu
Pengiktirafan Program
Pelaksanaan e-pembelajaran
Pelaksanaan & Penyenggaraan
CIDOS

Sumber : Ucapan Aluan TKP(A)

PERANCANGAN AKTIVITI Q2 Q4/2011: BKI


Polisi/Garispanduan/
Instrumen

Membangunkan Polisi Akademik Berlandaskan Keperluan OBE


dan MQA
Membangunkan Instrumen Pemantauan P&P

Menterjemah dan
Menyampaikan
Kurikulum

Sumber Pengajaran Pensyarah


Student Learning Guide
Handbook LI Pelajar
Pendedahan OBE Kepada Pelajar Baharu

Memimpin Institusi Ke
Arah Pematuhan
Keperluan Akreditasi

Melaksana Self Review Peringkat JPP dan Institusi bagi 5


Program Diploma Lanjutan

Menyelaras Proses
Perolehan Akreditasi

Penulisan Dokumen MQA01 Bagi 20 Program Yang Akan


Dilaksanakan Pada Sesi Disember 2011
Penulisan MQA01 Bagi 5 Program Diploma Lanjutan
Penulisan Self Review Report Bagi 5 Program Diploma Lanjutan
Penyerahan MQA02 bagi 5 Program Diploma Lanjutan
Penulisan MQA-02 Bagi 229 Program Diploma
Audit Program MQA Bagi 5 Program Diploma Lanjutan

Mengawalselia
Pelaksanaan Polisi
Akademik dan
Pematuhan Keperluan
Akreditasi

Pemantauan P&P Secara Kolektif (BPK, BKI, BTS, BKPro)


Mengaudit 2 politeknik bagi mengenalpasti jurang keperluan
standards

Sumber : Ucapan Aluan TKP(A)

www.politeknik.gov.my

What?
Why?
When?
Where?
Who?
How?

6
Sumber : PM Dr Mohd Hasbullan Idris, UTM

www.politeknik.gov.my

Seksyen 4 : Akreditasi Program

Untuk mencapai tahap Akreditasi Penuh, setiap program


pengajian perlu melalui proses:
1.Penilaian Kendiri (Dalaman)
2.Penilaian Program (Luaran)

www.politeknik.gov.my

PROSES AKREDITASI PROGRAM

Dalaman

Luaran

www.politeknik.gov.my

MQA-01 Vs MQA-02

Akreditasi Sementara
Program Baharu
Maklumat / Data Sediada & jangkaan
Memohon Sebelum program
ditawarkan

Akreditasi Penuh
Maklumat / Data Sebenar
Tempoh - Semester 1 hingga terkini
Memohon - Pelajar di tahun akhir
Lawatan Penilaian sebelum pelajar
bergraduat
9

www.politeknik.gov.my

TUJUAN AKREDITASI PROGRAM

10

www.politeknik.gov.my

Seksyen 3 :
Permohonan untuk Akreditasi Sementara
(PA) dan Akreditasi Penuh (FA)

TAMBAHAN

VERSI MQA-01 YANG DIKEMASKINI

9 Bidang
Penilaian

11

www.politeknik.gov.my

BIDANG PENILAIAN

12

www.politeknik.gov.my

STANDARD PROGRAM

13

www.politeknik.gov.my

STANDARD PROGRAM
BIDANG

STANDARD
ASAS

TINGGI

Visi, misi, matlamat pendidikan & LO

Reka bentuk & penyampaian kurikulum

18

11

Penilaian pelajar

11

Pemilihan & khidmat sokongan pelajar

21

13

Staf akademik

11

Sumber pendidikan

12

10

Pemantauan & semakan program

Kepimpinan, governan & pentadbiran

11

Penambahbaikan kualiti berterusan

99

59

JUMLAH

Wajib dicapai

Patut dicapai

14

www.politeknik.gov.my

SEKSYEN 2
GARIS PANDUAN KRITERIA DAN STANDARD AKREDITASI PROGRAM

BILANGAN
SA / ST
SA(7)

1.1:4
1.2:3

ST(4)

1.1:3
1.2:1

15

www.politeknik.gov.my

SEKSYEN 3
PERMOHONAN UNTUK AKREDITASI SEMENTARA
DAN AKREDITASI PENUH

SOALAN /
PERNYATAAN
SA(7)

1.1:3
1.2:4

ST(3)

1.1:2
1.2:1

16

www.politeknik.gov.my

SEKSYEN 6
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN
LAPORAN AKREDITASI PROGRAM

17

www.politeknik.gov.my

TAHAP PENCAPAIAN PROGRAM PENGAJIAN


TAHAP
PENCAPAIAN
LIMA (5) :
Cemerlang
EMPAT (4) :
Baik
TIGA (3) :
Memuaskan
DUA (2) :
Kurang
Memuaskan
SATU (1) :
Tidak
Memuaskan

STANDARD ASAS STANDARD TINGGI


PADA TAHAP
PADA TAHAP
PENCAPAIAN 3 (%) PENCAPAIAN 3 (%)
100

100

100

50

100

Terdapat kerjasama
dan usaha ke arah
pencapaian ini

70

<70

CATATAN
Tahap pencapaian 3 dan lebih bagi KESEMUA
standard asas dan standard tinggi.
Tahap pencapaian 3 bagi KESEMUA standard
asas dan sekurang-kurangnya 50 % daripada
standard tinggi .
Tahap Pencapaian 3 bagi KESEMUA standard
asas.
Tahap pencapaian 3 bagi sekurang-kurangnya
70% daripada KESEMUA standard asas di
dalam setiap 9 bidang.
<70% berada pada tahap 3 bagi KESEMUA
standard asas di dalam setiap 9 bidang.

18

www.politeknik.gov.my

STATUS AKREDITASI PROGRAM ???????


TAHAP
PENCAPAIAN
LIMA (5) :
Cemerlang
EMPAT (4) :
Baik
TIGA (3) :
Memuaskan
DUA (2) :
Kurang
Memuaskan
SATU (1) :
Tidak
Memuaskan

STANDARD ASAS STANDARD TINGGI


PADA TAHAP
PADA TAHAP
PENCAPAIAN 3 (%) PENCAPAIAN 3 (%)
100 (99SA-TP3)

100 (59ST-TP3))

100 (99SA-TP3)

50 (30ST-TP3)

100 (99SA-TP3)

Terdapat kerjasama
dan usaha ke arah
pencapaian ini

70

GAGAL
<70

CATATAN
Tahap pencapaian 3 dan lebih bagi KESEMUA
standard asas dan standard tinggi.
Tahap pencapaian 3 bagi KESEMUA standard
asas dan sekurang-kurangnya 50 % daripada
standard tinggi .
Tahap Pencapaian 3 bagi KESEMUA standard
asas.
Tahap pencapaian 3 bagi sekurang-kurangnya
70% daripada KESEMUA standard asas di
dalam setiap 9 bidang.
<70% berada pada tahap 3 bagi KESEMUA
standard asas di dalam setiap 9 bidang.

19

www.politeknik.gov.my

PROSES AUDIT

Definisi Audit :
Systematic, independent and
documented process for obtaining
objective evidence and evaluating it
objectively to determine the extent
to which audit criteria are fulfilled.
20

www.politeknik.gov.my

Akreditasi Penuh (FA)


Kod Amalan Akreditasi Program:

9 Bidang Penilaian

Kerangka Kelayakan Malaysia:

Tahap Akademik (8)


Hasil Pembelajaran (8)
Sistem Kredit

Akreditasi Penuh merupakan satu aktiviti penilaian untuk memastikan


bahawa kegiatan pengajaran, pembelajaran dan semua aktiviti lain yang
berkaitan dengan sesuatu program yang ditawarkan oleh sesebuah
Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) telah menepati standard kualiti (COPPA)
dan mematuhi Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF).

21

www.politeknik.gov.my

PROSES AKREDITASI PROGRAM


Laporan Hasil
Audit Kualiti Dalaman

Dalaman

Luaran

Audit kualiti dalaman ialah perlakuan


penilaian kendiri dilaksanakan oleh
sesebuah PPT dengan tujuan
memastikan sama ada ia berjaya
mencapai matlamatnya, untuk mengenal
pasti kekuatan dan aspek-aspek yang
memerlukan perhatian tertentu, dan
untuk meningkatkan kualiti. Bagi tujuan
akreditasi program, audit kualiti dalaman
menghasilkan Laporan Penilaian Kendiri.
Nota : Penilaian Kendiri Program, juga dikenali sebagai
Audit Kualiti Dalaman,

22

www.politeknik.gov.my

PROSES AKREDITASI PROGRAM


Tujuannya :

Dalaman

Menguji pernyataan, penghuraian,


kesimpulan dan tindakan
penambahbaikan yang dicadang dalam
Laporan Penilaian Kendiri Program.
Memperoleh pesepsi yang lebih luas
melalui penyiasatan langsung dan
interaksi peribadi.
Lawatan Penilaian
Program

Luaran

23

www.politeknik.gov.my

PROSES
AUDIT KUALITI DALAMAN
PROGRAM PENGAJIAN

3S

24

www.politeknik.gov.my

Kriteria Ahli Pasukan Petugas Audit Kualiti Dalaman Program :


berkemampuan membuat penilaian secara objektif; dan
berkebolehan memberi maklumat yang berguna tentang
program pengajian yang akan diaudit.
25

www.politeknik.gov.my

26

www.politeknik.gov.my

27

www.politeknik.gov.my

LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN

28

www.politeknik.gov.my

BAHAGIAN D MQA-02
LAPORAN PENILAIAN KENDIRI PROGRAM (SRR)
Laporan yang dikemukakan oleh Politeknik untuk menunjukkan
sama ada ia telah mencapai standard kualiti bagi tujuan akreditasi
penuh hasil dapatan audit kualiti dalaman yang mengandungi lima
(5) perkara berikut :

Kekuatan program dalam mencapai matlamatnya.


Bidang yang perlu diberi perhatian.
Strategi bagi mengekal dan meningkatkan
kekuatan program.
Langkah yang telah diambil untuk mengatasi
bidang bermasalah.
Kesimpulan serta cadangan untuk
penambahbaikan.
29

www.politeknik.gov.my

PROSES
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH
PROGRAM PENGAJIAN

3S

30

www.politeknik.gov.my

PROSES
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH
PROGRAM PENGAJIAN
KEMASKINI MQA-01
LAKSANA AUDIT KUALITI DALAMAN
SEDIA LAPORAN SRR
SEDIA MQA-02
PERMOHONAN KE MQA
LANTIK PEGAWAI PERHUBUNGAN
SETUJU PANEL & JADUAL LAWATAN PENILAIAN
SEDIA BILIK OPERASI & BILIK MESYUARAT
KUMPUL DOKUMEN / FAIL / REKOD
TAKLIMAT KEPADA AUDITEE
SEDIA BAHAN PEMBENTANGAN

31

www.politeknik.gov.my

PROSES
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH
PROGRAM PENGAJIAN

MESYUARAT PEMBUKAAN
PEMBENTANGAN
SEMAKAN DOKUMEN
TEMUDUGA
LAWATAN P&P DAN FASILITI P&P
MESYUARAT PENUTUP

32

www.politeknik.gov.my

PROSES
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH
PROGRAM PENGAJIAN

TERIMA LAPORAN AKHIR DARI MQA


TINDAKAN PEMBETULAN / PENAMBAHBAIKAN
MAKLUMBALAS LAPORAN AKHIR KE MQA
STATUS AKREDITASI

33

www.politeknik.gov.my

KAEDAH PENILAIAN

34

www.politeknik.gov.my

PERSEDIAAN FAIL / DOKUMEN

35

www.politeknik.gov.my

PERSEDIAAN
1.KENALPASTI
INDIVIDU
2.MAKLUMAT BIDANG
PENILAIAN
BERKAITAN
3.CONTOH SOALAN
4.TAKLIMAT

36

www.politeknik.gov.my

SESI LAWATAN
PERSEDIAAN
1.KENALPASTI
PENSYARAH
2.KENALPASTI STAF
BERTANGGUNGJAWAB
3.PERSEDIAAN QE
4.BAHAN BERMAKLUMAT
5.MENGENALPASTI
BIDANG PENILAIAN
BERKAITAN
6.TAKLIMAT

37

www.politeknik.gov.my

BAHAN PEMBENTANGAN

38

www.psa.edu.my

39