Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) di Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal Dan Informal Regional II Semarang Serta di Jurusan Pendidikan Non
Formal Universitas Negeri Yogyakarta. Meskipun ini jauh dari sempurna, tapi
penulis berusaha untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Jember, 31 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................i
KATA PENGANTAR......................................................................................ii
DAFTAR ISI....................................................................................................iii
BAB 1. PENDAHULUAN..............................................................................1
1.1 Latar Belakang....................................................................................1
1.2 Penentuan Objek.................................................................................2
1.3 Tujuan Kuliah Kerja Lapangan..........................................................2
1.4 Manfaat Kuliah Kerja Lapangan........................................................3
BAB 2. PERENCANAAN..............................................................................4
2.1 Program Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan..........................................4
2.2 Peserta Kuliah Kerja Lapangan...........................................................4
2.3 Dana.....................................................................................................4
BAB 3. PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN........................5
3.1 Aktifitas Pelaksanaan...........................................................................5
BAB 4. REFLEKSI PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN...8
4.1 Refleksi Perjalanan..............................................................................8
4.2 Refleksi Observasi...............................................................................10
BAB 5. PENUTUP..........................................................................................17
5.1 Kesimpulan..........................................................................................17
5.2 Saran....................................................................................................17

LAMPIRAN....................................................................................................18
1 Daftar Nama Peserta KKL......................................................................18
2 Anggaran Dana.......................................................................................18