Anda di halaman 1dari 39

PANDUAN DAN PERATURAN

SISTEM PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR


(PTA)
DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN)


NAKA
4 JANUARI 2015

ISI KANDUNGAN
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

PENGENALAN

1.1

Objektif

1.2

Prosedur Perlaksanaan

SKOP PROJEK

2.1

Pemilihan Tajuk PTA

2.2

Kriteria Pemilihan Tajuk PTA

2.3

Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)

3.1

Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal)

3.2

Format Kertas Cadangan

BUKU LOG

4.1

Format

PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR

10

5.1

Muka Hadapan Kulit Laporan PTA

10

5.2

Kertas dan Percetakan Laporan

10

5.3

Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan


Laporan PTA

11

5.4

Format dan Susunan Laporan PTA

11

5.5

Tajuk PTA di Muka Hadapan

12

5.6

Abstrak

12

5.7

Isi Kandungan

13

5.8

Kesimpulan

14

5.9

Rujukan

14

5.10 Apendiks / Lampiran

15

5.11 Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek

15

Page 2 of 39

6.0

PERSEMBAHAN PTA

16

6.1

Kriteria Pembentangan PTA

16

6.2

Masa Pembentangan PTA

16

7.0

PENILAIAN PTA

17

8.0

PENUTUP

17

9.0

PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AKHIR

18

10.0 APENDIKS

19

LAMPIRAN A1 Contoh Muka hadapan Buku Log

19

LAMPIRAN A2 Contoh Isi kandungan Buku Log

20

LAMPIRAN B1 Contoh Kulit Laporan

21

LAMPIRAN B2 Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan

22

LAMPIRAN C Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA

23

LAMPIRAN D Contoh Pengakuan Pengarang

24

LAMPIRAN E Contoh Perakuan

25

LAMPIRAN F - Contoh Penghargaan

26

LAMPIRAN G1 Contoh Abstrak

27

LAMPIRAN G2 Contoh Abstract

28

LAMPIRAN H Contoh Format dalam BAB

29

LAMPIRAN I Contoh Format Senarai Isi Kandungan

30

LAMPIRAN J Senarai Jadual

31

LAMPIRAN K Senarai Rajah

32

LAMPIRAN L Senarai Simbol

33

LAMPIRAN M Senarai Akronim

34

LAMPIRAN N Contoh Rujukan

35

Page 3 of 39

DEFINISI

PENERANGAN

PTA

Projek Tahun Akhir

LI

Latihan Industri

P PTA

Penyelaras Projek Tahun Akhir

PY PTA

Penyelia Projek Tahun Akhir

PP PTA

Pegawai Penilai Projek Tahun Akhir

DKM

Diploma Kemahiran Malaysia

Page 4 of 39

1.0 PENGENALAN

Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir
(Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). PTA akan memberi pelajar peluang
untuk mempraktikkan pengetahuan teori mereka untuk cuba mencari penyelesaian
kepada masalah-masalah dalam bidang kejuteraan. Para pelajar akan dinilai dari segi
kemahiran merekabentuk, mengendalikan mesin, menyelesaikan masalah, dan
melaksanakan kerja-kerja pengurusan teknikal yang telah dikuasai.
Penyediaan laporan PTA adalah sangat penting. Ia dilaksanakan sebagai memenuhi
salah satu syarat penganugerahan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma
Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

1.1

Objektif
Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :
i)

Menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang telah


dikuasai.

ii)

Mencari penyelesaian kepada permasalahan kejuteraan yang dihadapi

iii)

Memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian, pengumpulan


data dan maklumat, dan juga pembentangan hasil projek

1.2

iv)

Memupuk sikap berdikari pelajar sewaktu proses menyempurnakan PTA

v)

Melatih pelajar dalam membuat pembentangan bagi hasil PTA

Prosedur Pelaksanaan
Setiap projek akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan (maksimum 3 pelajar)
berdasarkan jenis kajian atau bentuk projek yang dilaksanakan. Untuk projek
berkumpulan, skop tugasan bagi setiap ahli kumpulan hendaklah dinyatakan dengan
jelas.

1.2.1

Jumlah Jam Kredit


Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 2 jam kredit.

1.2.2

Tempoh Pelaksanaan
Tempoh pelaksanaan PTA adalah pada Semester Lima (5) Projek 1 dan pada
Semester Enam (6) Projek 2. Pelajar dikehendaki membentangkan kertas cadangan
projek akhir mereka pada Semester Enam (6). Pelaksanaan PTA hendaklah dirujuk
kepada Penyelia Projek dari masa ke masa.
Page 5 of 39

1.2.3

Penyelia Projek (PY- PTA)


Setiap projek akan diselia dan dipantau oleh seorang tenaga pengajar sepanjang
perjalanan dan pelaksanaan PTA dari masa ke masa supaya segalanya berjalan
lancar. PY-PTA bertanggungjawab membantu pelajar dari segi nasihat dan rundingan
dari segi cara untuk mendapatkan bahan, pembentangan dan dokumentasi. PY-PTA
juga perlu memberi laporan dan memastikan semua perubahan yang dilakukan oleh
pelajar dimaklumkan kepada penyelaras projek terlebih dahulu.

2.0

SKOP PROJEK
Pelajar digalakkan membuat perbincangan dan mendapatkan pandangan dari tenaga
pengajar sebelum menetapkan jenis projek yang akan dibangunkan. Ini turut
bergantung kepada kebolehan pelajar, kegunaan projek, skop kajian yang bersesuaian
dan realistik, berdaya saing serta mempunyai nilai-nilai komersil bagi tujuan
pemasaran (jika ada) dan beberapa lagi perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum
keputusan muktamad.

2.1

Pemilihan Tajuk PTA


Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan, iaitu :
a) Projek Jenis Nyata
b) Projek Jenis Kajian

2.1.1 Projek Jenis Nyata


Projek Jenis Nyata merujuk kepada produk atau perisian yang dibangunkan mengikut
kaedah-kaedah yang sesuai. Pembangunan projek jenis ini perlulah mengabungkan
teknologiteknologi baru dan tidak meniru sebarang ciriciri produk yang sedia ada di
pasaran. Perbandingan antara produk sedia ada dengan projek yang hendak
dibangunkan perlu ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan sokongan data.
Projek jenis ini boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin
wujud sama ada di institut mahupun industri. Kaedah pembangunan dan pengujian ke
atas projek yang dibangunkan perlu dinyatakan dengan jelas dan terperinci berserta
sokongan data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan projek (ditunjukkan
dalam bentuk gambar foto).

Page 6 of 39

2.1.2 Projek Jenis Kajian


Projek Jenis Kajian pula merujuk kepada kemahiran dalam membuat kajian tentang
permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi-teknologi baru, simulasi dan
sebagainya yang berkaitan. Hasil kajian hendaklah disertakan sebagai bukti seperti
dokumen-dokumen yang dibangunkan, borang soal selidik, senarai semak dan
sebagainya.

2.2

Kriteria Pemilihan Tajuk PTA

2.2.1 Semua projek-projek yang dibangunkan mestilah berpandukan


industri (industry driven) dan boleh dikomersilkan jika sesuai.

kehendak

2.2.2 Projek-projek juga boleh mempunyai nilai-nilai future upgrade yang mana boleh dibuat
penambahsuaian bagi meningkatkan lagi kualiti projek tersebut.
2.2.3 Semua hasil cipta projek hendaklah asli. Adalah menjadi SATU KESALAHAN jika
didapati pelajar meniru atau menciplak hasil dari mana-mana pihak. Pelajar akan
GAGAL sekiranya melakukan kesalahan yang tersebut di atas.
2.2.4 Pemilihan tajuk projek boleh dilakukan dengan memilih tajuk yang disarankan oleh
tenaga pengajar atau pilihan tajuk pelajar sendiri jika mendapat persetujuan dari tenaga
pengajar atau penyelia.
2.3

Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus


Bahagian / Kursus
1. DKM PPU

Kriteria PTA yang perlu ada


a) Penggunaan 4 komponen asas
dalam kitaran penyejukkan iaitu
pemampat, pemeluap, peranti
pemeteran dan penyejat.
b) Sistem dan Aplikasi

Page 7 of 39

3.0

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)


Semua kertas cadangan hendaklah disediakan di akhir Semester 5. Kertas cadangan
yang telah diluluskan akan diserahkan kepada Penyelia Projek yang telah dilantik oleh
Penyelaras PTA untuk tujuan penilaian awal bagi melihat akan keberkesanan projek
tersebut.

3.1

Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal)


Tujuan penyediaan cadangan adalah untuk :
i)
ii)
iii)
iv)

3.2

Membentangkan idea dan cadangan PTA


Memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan
Menekankan kepentingan komitmen pelajar dengan Penyelia Projek
Melengkapkan sebahagian syarat PTA

Format Kertas Cadangan


Pelajar diminta menyediakan kertas cadangan mereka mengikut format yang telah
ditetapkan.
Kertas cadangan hendaklah disediakan dan ditaip di atas kertas A4 berwarna putih
dengan berat sekurang-kurangnya 80 gram dan mengikut ciri-ciri yang ditetapkan
berikut.
a)
b)
c)
d)
e)

Jenis tulisan
Saiz tulisan
Jarak perenggan (spacing)
Tajuk
Sub-tajuk

: Arial
: 12pt
: 1.5 lines
: 14pt, bold
: 12pt, bold

Kertas cadangan juga dikehendaki memuatkan perkara-perkara berikut:


i)

MUKA DEPAN
Perlu mengandungi maklumat-maklumat seperti di bawah.
i)
ii)
iii)
iv)

Tajuk PTA
Nama dan No. Kad Pengenalan pelajar
Nama dan Kod Kursus
Nama Penyelia

ii) SENARAI KANDUNGAN


Senaraikan semua isi kandungan berserta dengan mukasurat
iii) ABSTRAK PROJEK
Abstrak projek adalah merupakan pengenalan kepada projek yang hendak
dicadangkan. Pada bahagian ini pelajar menerangkan secara am berkenaan
dengan projek yang hendak dilakukan.
Page 8 of 39

iv) PERNYATAAN MASALAH


Pernyataan masalah adalah sesuatu yang ingin diselesaikan atau dikurangkan
hasil daripada projek yang dilaksanakan.
v) OBJEKTIF PROJEK
Objektif projek pula adalah objektif yang ingin dicapai selepas projek dilaksanakan.
(sekurang-kurangnya 3 objektif).
vi) METADOLOGI
Metodologi adalah prosedur, kaedah atau tatacara yang digunakan oleh pelajar
bagi menjalankan serta melaksanakan projek untuk mencapai objektif yang telah
ditetapkan.
vii) JANGKAAN HASIL
Jangkaan hasil adalah jangkaan pelajar terhadap projek yang dicadangkan. Ini
meliputi harapan pelajar terhadap apa yang akan terhasil kelak dan sejauh mana
pelajar dapat memenuhi objektif yang telah ditetapkan
viii) KESIMPULAN
Kesimpulan menerangkan tentang ringkasan hasil projek dengan menyatakan
pencapaian objektif-objektif projek yang telah ditetapkan.
ix) RUJUKAN
Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai rujukan-rujukan yang dipetik.

4.0

BUKU LOG
Segala pembangunan dan perjalanan PTA yang dijalankan sepanjang semester Lima
(5) dan Enam (6) perlulah direkodkan di dalam Buku Log oleh setiap pelajar. Tujuan
Buku Log dibangunkan adalah sebagai rujukan PY-PTA bagi memastikan kelancaran
PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke masa. Buku Log hendaklah sentiasa dibawa
pada setiap pertemuan/perbincangan dengan PY-PTA.
Buku Log ini mestilah dikemukakan kepada PY-PTA untuk diperiksa dan disahkan
sekurang-kurangnya SEKALI BAGI SETIAP MINGGU. Setiap nota, aktiviti dan
langkah-langkah yang telah dilaksanakan pelajar akan diperiksa dan ditandatangani
penyelia.

4.1

Format
Pelajar menyimpan data dan rekod berkaitan PTA mengikut format.
(a) Muka Hadapan

- Lampiran A1

(b) Isi Kandungan Buku Log

- Lampiran A2
Page 9 of 39

5.0

PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)


Setiap pelajar dikehendaki mengemukakan 2 salinan Laporan Projek Tahun Akhir
(kulit keras berwarna biru tua dan dijilid dengan PVC atau bahan yang sama) kepada
institut ini untuk diedarkan kepada:1) P-PTA
2) Simpanan Pelajar Sendiri

5.1

Muka Hadapan Kulit Laporan PTA


Tajuk, nama pengarang, sesi, kursus dan institut muka hadapan salinan kulit keras
hendaklah ditaip dengan huruf besar tebal dalam warna emas (bold gold).

5.2

(a) Format muka hadapan kulit laporan PTA

- Lampiran B1

(b) Format tulang kulit laporan PTA

- Lampiran B2

Kertas dan Percetakan Laporan


Saiz kertas yang ditetapkan adalah kertas A4 berwarna putih dan berat 80 gram. Berat
kertas yang kurang daripada garis panduan yang ditetapkan adalah tidak diterima
sama sekali. Bagi tujuan percetakan, printer laser atau High Quality Printer adalah
dicadangkan. Jika terdapat bahan cetakan melebihi saiz A4, ia boleh difotokopi kepada
salinan lebih kecil tetapi tidak kurang daripada 50% saiz asal cetakan.

5.2.1 Had Maksimum / Minimum Mukasurat


Had maksimum laporan projek akhir mesti tidak melebihi 100 mukasurat termasuk isi
muka hadapan, isi kandungan, lampiran, jadual, gambarajah dan lain-lain illustrasi.
Manakala had minimum mukasurat laporan projek akhir mestilah daripada 50
mukasurat.
5.2.2 Penjilidan
Kulit keras : Apabila menjilid Laporan PTA, satu helaian kosong hendaklah mendahului
muka surat bertaip yang pertama, dan satu helaian kosong juga dilampirkan sebelum
kulit belakang laporan.
5.2.3 Bahasa
Laporan PTA boleh ditulis sama ada di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia
(keseluruhannya). Tidak boleh dicampuradukkan kedua-kedua bahasa. Jika terdapat
perkataan yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di
dalam tulisan italic.

Page 10 of 39

5.3

Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan Laporan PTA
Untuk tujuan penjilidan dan kekemasan, jarak minimum bagi ruang tepi muka surat
untuk setiap helaian laporan adalah seperti berikut:
Atas

20mm

Bawah

40mm

Kanan

25mm

Kiri

40mm

Laporan hendaklah ditaip dalam line 1.5 line spacing, dijustifikasi (justify) dan
bahagian-bahagian yang lazim seperti jadual dibenarkan menggunakan satu jarak
(single spacing).
5.3.1 Nombor Muka Surat
Nombor muka surat hendaklah mempunyai jarak minimum sekurang-kurangnya 15mm
daripada hujung bawah muka surat. Setiap halaman muka surat kecuali tajuk Muka
Hadapan Laporan sebelum muka surat Isi Kandungan harus dinomborkan. Ia mesti
bermula dengan huruf kecil jenis Roman (i,ii,iii).
5.3.2 Saiz Huruf
Jenis tulisan yang disyorkan adalah Arial bersaiz 12 pt. Tajuk bab 14 pt, bold. Subtajuk di dalam 12 pt, bold. Singkatan-singkatan perkataan adalah tidak dibenarkan
sama sekali dibuat di dalam laporan.

5.3.3 Bahan Ilustrasi


Bahan ilustrasi asal seperti pelan, gambarajah dan lain-lain hendaklah disertakan di
dalam saiz sebenar. Gambar hitam-putih atau warna boleh dikategorikan sebagai
bahan ilustrasi dan boleh diterima
5.3.4 Pembetulan
Pembetulan kepada kesalahan seperti ejaan, perubahan ayat atau data haruslah
dibuat dengan cermat dan kemas. Penggunaan pemadam cecair adalah tidak
dibenarkan sama sekali. Oleh yang demikian adalah disarankan pelajar agar
menghantar salinan draf kepada PY-PTA bagi tujuan penyemakan sebelum
menghantar salinan sebenar (finalize copy) untuk tujuan percetakan.

5.4

Format dan Susunan Laporan PTA


Format laporan haruslah mempunyai tiga (3) seksyen.

Page 11 of 39

5.4.1 Kandungan Awal


(a) Tajuk Muka Hadapan (contents) Lampiran C
(b) Pengakuan pengarang

- Lampiran D

(c) Sijil Perakuan

- Lampiran E

(d) Penghargaan

- Lampiran F

(e) Abstrak / Abstract

- Lampiran G

nombor Roman (i,ii,iii)

5.4.2 Isi Kandungan


(f) Format dalam BAB

- Lampiran H

(g) Isi kandungan

- Lampiran I

nombor (1,2,3)

5.4.3 Kandungan Akhir

5.5

(h) Senarai Jadual

- Lampiran J

(i) Senarai Rajah

- Lampiran K

(j) Senarai Simbol

- Lampiran L

(k) Senarai Akronim

- Lampiran M

Tajuk PTA di Muka Hadapan

Muka surat ini mengandungi tajuk yang disahkan oleh Jabatan / Unit. Lihat Lampiran C.

5.6

Abstrak

Abstrak hendaklah lengkap dan jelas. Bahagian ini mengemukakan butir-butir penting berikut:
(a) Kajian.
(b) Skop kajian.
(c) Kesimpulan-kesimpulan penting yang diperolehi oleh pelajar.
Panjangnya hendaklah di antara 100 hingga 200 perkataan (dalam satu halaman mukasurat
sahaja). Abstrak perlu disediakan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris, dalam satu perenggan pada halaman mukasurat yang berasingan.

Page 12 of 39

5.7

Isi Kandungan

5.7.1 Pengenalan
Pengenalan meliputi perkara yang disiasati, tujuan kajian, satu ringkasan parameter yang
dikaji dan gejala-gejala istimewa. Takrif istilah dan simbol yang digunakan hendaklah
dimasukkan dalam bahagian ini.
5.7.2 Kajian Lapangan (Literature Review)
Pelajar diminta untuk menceritakan latar belakang projek yang dilaksanakan. Antara elemenelemen yang diperlukan dalam kajian lapangan ialah.

Penerangan Tajuk Projek


Teori yang digunakan
Contoh : Hukum Kirchoff / Pemejalwapan
Konsep Utama Projek
Kajian-kajian Ulangkaji : Rekabentuk dan penghuraian mengenai radas, teknik
pengukuran termasuk punca-unca kesilapan dan cara-cara untuk mengurangkannya,
bahan-bahan dan cara-cara mengeluarkan dan menguji contoh-contoh.
Masalah Teori atau Rekabentuk : Penghuraian mengenai teknik yang digunakan .
Terbitan matematik yang terlalu panjang hendaklah disediakan sebagai lampiran.
Bahagian ini juga hendaklah mengandungi senarai ujian-ujian yang telah dilakukan.

5.7.3 Metodologi:
Prosedur Kerja beserta Gambarajah
Bahagian ini hendaklah mengandungi semua butir cara penyiasatan seperti :
Blok Diagram
Carta Alir
Litar
Senarai Bahan dan Peralatan
Pelajar diminta menyenaraikan keperluan bahan dan peralatan serta harga yang
dianggarkan untuk setiap item.
Penerangan setiap peringkat perlulah jelas dan menyeluruh merangkumi pemilihan
komponen dan teknik yang digunakan.
5.7.4 Keputusan dan Perbincangan
PTA perlulah mempunyai keputusan dan perbincangan yang dijalankan. Berikut merupakan
elemen-elemen yang di perlukan :
5.7.1 Pengujian
a)
Senarai alatan pengujian
b)
Kaedah pengujian dan kalibrasi
c)
Keselamatan dalam Pengujian / langkah berjaga-jaga
d)
Peringkat pertama keputusan pengujian dan kalibrasi
e)
Peringkat akhir keputusan pengujian
f)
Pembaikpulihan dan penyelengaraan
Page 13 of 39

5.7.2

Keputusan
Bergantung berapa banyak maklumat yang hendak dipersembahkan.
Bahagian ini boleh juga dimasukkan di bawah 5.12 atau 5.13. Keputusan
lazimnya diringkaskan dalam bentuk jadual, rajah dan gambar. Data-data
keputusan ulangkaji dan cetakan computer, jika saiz melebihi A4 boleh
dilampirkan berasingan di dalam fail.

5.7.3

Perbincangan
Bahagian ini merupakan bahagian yang paling kritikal dan hendaklah
mengandungi bahagian-bahagian berikut (tidak semestinya mengikut tertib
berikut) :a) Penilaian
b) Analisis
c) Tafsiran
d) Kajian Perbandingan
e) Ulasan-ulasan
f) Pertimbangan
Syor-syor untuk kajian lanjut bagi memperbaiki teknik penyiasatan dinyatakan dalam
bahagian perbincangan.

5.7.4 Cadangan Berbentuk teknikal dan fakta


Pelajar disarankan member cadangan di dalam Laporan PTA berbentuk teknikal dan
fakta. Ia boleh disokong dan ditunjukkan di dalam jadual siri, penerangan teks, dan
juga perbincangan.
5.8

Kesimpulan
Kesimpulan Laporan Projek adalah termasuk kepada permaslahan, motivasi dan
cadangan penyelesaian (jika ada).

5.9

Rujukan
Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai tepat rujukan-rujukan yang dipetik
unruk membolehkan pembaca membuat carian dengan tepat. Setiap rujukan yang
dipetik atau diterjemah/diolah di dalam laporan harus dimasukkan di dalam senarai
rujukan dan dinomborkan. Semua petikan yang dibuat oleh penulis atau pengarang
hendaklah disenaraikan.

5.9.1 Berikut adalah beberapa sumber rujukan:


(a)
buku;
(b)
artikel dari Jurnal; dan
(c)
bahan rujukan dari sumber elektronik.
5.9.2 Berikut adalah cara menulis petikan buku:
(a)
memaklumkan petikan di dalam bentuk nota kaki (footnote);
(b)
petikan berdasarkan sumber rujukan diikuti oleh petikan; dan
(c)
menggunakan idea penulis di dalam bentuk teks.

Page 14 of 39

Contoh petikan diambil terus dari buku/artikel/web/e-book dan lain-lain dalam


bentuk format nota kaki
Reading is a complex cognitive skill (no one understands it) which we cannot break
down into a series of steps that a teacher can take into a classroom and teach.
(Dubin, Eskey and Grape 1986:5)
Contoh: Ayat Terjemahan / Diolah dari Artikel Penulis
To enable learners to view ideas globally and to connect different ideas, Ausubel
(1963) proposes that learners arrange the information in a particular schema.

Setiap senarai rujukan perlu mengikut spesifikasi American Psychological Assosiation


(APA), di mana senarai perlulah disusun mengikut abjad. Setiap baris kedua dan
seterusnya hendaklah dibuat (ident) lima (5) langkauan, seperti yang ditunjukkan
dalam contoh.
5.10

Apendiks / Lampiran
Bahagian ini mengandungi laporan bahan-bahan yang digunakan, di mana ia tidak
sesuai disenaraikan sebagai sebahagian daripada bahagian laporan utama;
umpamanya data-data, butir-butir atau peralatan, aturcara computer dan carta Ghant.
Rujuk Lampiran M untuk format penulisan laporan akhir.

5.11

Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek


Tarikh akhir penyerahan kedua-dua salinan Laporan Projek (berkulit kertas) bagi
semua pelajar ialah 1 MINGGU sebelum penilaian akhir.
Salinan ini mestilah diserahkan kepada P-PTA dan satu salinan untuk simpanan
pelajar. Bentuk kulit kertas hendaklah mengandungi salinan taip asal yang
memuaskan.

Page 15 of 39

6.0

PERSEMBAHAN PTA
Berikut adalah penetapan tentang pembentangan projek:
a. Pra-pembentangan PTA akan diadakan pada 2 minggu sebelum tamat semester
Enam (6).
b. Satu salinan laporan (soft cover) perlu disediakan dan dihantar dua minggu
sebelum persembahan projek kepada PY-PTA.
c. Pembentangan sebenar PTA akan diadakan semasa penilaian akhir.
d. Pelajar dibenarkan membentang persembahan PTA menggunakan MS Power
Point.
e. Pelajar dikehendaki menyediakan 2 salinan laporan (hard cover) teknikal
berkenaan PTA semasa pembentangan akhir dijalankan.

6.1

Kriteria Pembentangan PTA


Isi kandungan persembahan hendaklah ringkas dan padat, yang mana hanya
memaparkan isi-isi penting persembahan sahaja serta dipersembahkan mengikut
turutan. Pembentangan PTA mestilah merangkumi perkara-perkara seperti berikut:
a) Tajuk projek dan nama kumpulan
b) Kerangka persembahan
c) Pengenalan projek
d) Objektif projek
e) Proses Projek (Carta Gant, carta alir dan lain-lain)
f) Kelebihan projek
g) Gambarajah 2D dan 3D / struktur program (teknologi computer sahaja)
h) Cadangan penambahbaikan / masalah-masalah yang dihadapi
i) Penutup / kesimpulan

6.2

Masa Pembentangan PTA


Masa yang diberikan bagi setiap persembahan adalah 15 minit. Masa untuk
demonstrasi adalah 10 minit, manakala sesi soal jawab selama 5 minit. Setiap
kumpulan perlu mengagihkan masa dengan bijak antara ahli kumpulan bagi setiap
penyampaian.
Pengagihan masa boleh berpandukan kepada pembahagian masa seperti dibawah:
a) Persembahan teknikal
- Pengenalan projek
15 minit
- Kesimpulan dan penutup
b) Demonstrasi Projek
10 minit
- Sesi soal jawab
5 minit

Page 16 of 39

7.0

PENILAIAN PTA
Projek Tahun Akhir ini akan dinilai mengikut format penilaian berikut:
i.
Semua projek hendaklah disiapkan dan diuji sepenuhnya sebelum penilaian
dibuat.
ii.
Panel-panel Penilai persembahan projek adalah terdiri daripada dua wakil
IKBN, seorang wakil JPK, dan seorang wakil industri. (tertakluk kepada
perubahan)
iii.
Kriteria penilaian dan pemarkahan PTA adalah merangkumi perkara-perkara
seperti jadual di bawah.
PERKARA DINILAI
HASIL KESELURUHAN

LAPORAN PROJEK

PERSEMBAHAN PROJEK

iv.

8.0

PERINCIAN
Pengetahuan
Kreativiti
Komitmen
Kebolehgunaan
Kefunsian projek
Kandungan
Format
Rujukan
Keseluruhan
Kandungan
Penggunaan AVA
Persediaan
Gaya penyampaian
Soal jawab
Komunikasi

PERATUS MARKAH
50%

25%

25%

Calon dengan bimbingan PY-PTA hendaklah memainkan peranan masingmasing dalam memastikan PTA dilaksanakan dengan baik. TIADA
ULANGAN dibenarkan dalam projek akhir.

PENUTUP

Pelaksanaan PTA adalah pentas bagi pelajar untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam
mempraktikkan segala ilmu kemahiran yang telah dikuasai bagi mengeluarkan hasil kerja
bermutu tinggi.
Adalah menjadi harapan institut ini, agar semua graduan yang bakal dilahirkan mempunyai
daya kreativiti, inovasi dan kompetensi yang tinggi dan dapat menyumbang tenaga untuk
menjana sektor perindustrian bagi mempertingkatakan ekonomi negara ini.

Page 17 of 39

9.0
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AKHIR


Penggunaan pemadam cecair (liquid paper) adalah di LARANG sama sekali.
Laporan boleh di tulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Penggunaan bahasa tidak boleh dicampuradukkan. Jika terdapat bahasa yang tidak
boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di dalam tulisan jenis
Italic .
Laporan di taip dalam jarak 1.5 line spacing.
Tulisan jenis : Arial
Bersaiz: 12 pt.
Kepala tajuk: 14 pt, bold
Sub-tajuk di dalam bab: 12 pt, bold
Laporan hendaklah disediakan menggunakan kertas putih bersaiz A4, berat 80 gm.

Page 18 of 39

10.0

APENDIKS

Saiz A4, 80 gm berwarna putih


LAMPIRAN A1 Contoh Muka Hadapan Buku Log

Tulisan saiz 18 pt, huruf besar,


bold, warna hitam

40 mm

BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR


25 mm

25 mm

NADZIRAH BINTI YUSSOF


951212-02-5546

Tulisan saiz 18 pt,


huruf besar, warna
hitam

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK


(PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA)
DLK 34

Diploma Kemahiran Malaysia

Tulisan saiz 16 pt,


huruf besar, warna
hitam

Institut Kemahiran Belia Negara


(IKBN) Naka
40 mm

Page 19 of 39

LAMPIRAN A2 Contoh Isi kandungan Buku Log

25 cm

Kertas A4, 80 gm, putih, align center

CATATAN KERJA / AKTIVITI MINGGUAN


1.5 line spacing

MINGGU:___________

TARIKH: ____________

1.5 line spacing


25mm
25mm
__________________________________________________________________________
cm
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Komen / Ulasan penyelia :

T/Tangan Penyelia
Nama dan Cop

: .........................................
:

Tarikh : ..........................................

Page 20 of 39

Saiz A4, kulit tebal ( PVC- lembut) berwarna biru gelap

LAMPIRAN B1 Contoh Kulit Laporan


Dari kiri 40 mm

Tajuk 50 mm

PLANT COOLING SYSTEM


16 pt, bold, Arial, huruf besar,
Single spacing, warna emas

Pengarang 50 mm

NADZIRAH BINTI YUSSOF

SESI 1/2016
Sesi 30 mm

DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA


HVAC DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE
MANEGEMENT
Kursus 15 mm

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA NAKA

Institut 50 mm
Dari kanan 25 mm

Page 21 of 39

LAMPIRAN B2 Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan

50 mm

PLANT COOLING SYSTEM

Tajuk projek

16 pt, bold, Arial, huruf besar,


warna emas

1/2016

Sesi

50 mm

Page 22 of 39

LAMPIRAN C Contoh Muka Hapan Tajuk PTA

Saiz A4, 80 gm berwarna putih

Tulisan saiz 18 pt, huruf besar,


bold, warna hitam

55 mm

60 mm

PLANT COOLING SYSTEM


50 mm

Saiz 14 pt

Oleh

Tulisan saiz 18 pt,


huruf besar, bold,
warna hitam

NADZIRAH BINTI YUSSOF

50 mm

Saiz 14 pt, single spacing,


warna hitam

Laporan Projek yang dikemukakan kepada Institut Kemahiran Belia


Negara (IKBN) Naka
Bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan
Diploma Kemahiran Malaysia
KURSUS HVAC DESIGN, INSTALLATION AND MAINTENANCE
MANEGEMENT
INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA
(IKBN) NAKA
2016

Saiz 14 pt, huruf besar,


single spacing, warna hitam

Saiz 14 pt ,
Tahun peniliaan PTA
45 mm
Page 23 of 39

LAMPIRAN D Contoh Pengakuan Pengarang

PENGAKUAN PENGARANG
Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Institut Kemahiran Belia
Negara (IKBN) Naka. Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh
saya. Projek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institut untuk mana-mana
diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan melanggar mana-mana syarat
yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak
melengkapi diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di
bawah peraturan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Naka.

Tandatangan

Tarikh

Nama Penulis

No. Pelajar

Kursus

Institut

Tajuk Projek

Page 24 of 39

LAMPIRAN E Contoh Sijil Perakuan


30mm

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


NAKA
25mm

SIJIL PERAKUAN
25mm

Disahkan bahawa laporan projek bertajuk .......TAJUK PROJEK........


adalah hasil kerja sepenuhnya oleh ............NAMA CALON..................
di bawah penyeliaan saya.
20mm

Tandatangan

Tandatangan

20mm

20mm

Encik Abdul Rahim Bin Ishak


Pegawai Penilai

Puan Rohani Bin Isa


Pegawai Pengesah Dalaman

15mm

Tandatangan
20mm

Pegawai Pengesah Luaran

Page 25 of 39

LAMPIRAN F Contoh Penghargaan

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek
saya, Encik Abdul Rahim Bin Ishak yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada
saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.
Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan
dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan
yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk
ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.
Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.
Sekian.

Page 26 of 39

LAMPIRAN G1 Contoh Abstrak

ABSTRAK
System Penyimpanan dan Penghantaran Automatik (AS/RS) telah digunakan secara meluas
di seluruh Negara paada masa kini, untuk menggerakkan barang secara auto, tekstil dan
produk makanan ke dalam dan keluar dari tempat penyimpanannya secara cepat dan pantas.
Teknologi pada Sistem AS/RS ini dapat mengurangkan tenaga kerja, memerlukan ruang yang
lebih di samping memaksimakan penggunaan ruang yang sedia ada. Mesin ini dapat
membawa beban yang besar dan menyediakan struktur mekanikal yang terkini supaya lebih
berdaya tahan sebagaimana rekabentuk elektronik yang terbaik di pasaran.

Page 27 of 39

LAMPIRAN G2 Contoh Abstract

ABSTRACT

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) systems are in widespread use across the
country today, moving auto parts, textiles and food products in and out of storage at light
speed. Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) technology minimizes labor and
required floor space while maximizing the utilization of existing vertical space. These machines
handle a wide range of loads and provide the latest in mechanical structures for extended life
as well as the best electronic design on the market. AS/RS continue to be a strategic weapon
of choice for successful companies around the globe. To reduce staffing, improve performance
and maintain accuracy, mission critical facilities use AS/RS in a broad variety of applications
including Manufacturing, Security, Electronics, Food and Beverage and Conventional
Warehousing.

Page 28 of 39

Kertas A4, 80 gm, putih, align justify


LAMPIRAN H Contoh format dalam BAB
3cm

BAB 1
1.5 line spacing

PENGENALAN
3 line spacing
4 cm

2.5cm

Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir
(Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). Para pelajar diberikan tempoh
institut dari menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LKS) mereka.

1.1

Objektif
1.5 line spacing

Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :

i)

Menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang


telah dikuasai

ii)

Mencari penyelesaian

kepada permasalahan

kejuruteraan yang

dihadapi
iii)

Memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian,

.......................

1.2

Prosedur pelaksanaan

Setiap projek akan dilaksanakan secara individual atau kumpulan (maksimum 5


pelajar) berdasarkan jenis kajian atau bentuk produk yang dilaksanakan.

............................................................

1.2.1 Jumlah Jam Kredit


Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 2 jam kredit.

Page 29 of 39

3 cm
LAMPIRAN I Contoh Isi kandungan
ISI KANDUNGAN
BAB

PERKARA

HALAMAN

TAJUK PROJEK

PENGAKUAN

ii

PENGHARGAAN

iii

ABSTRAK

iv

ABSTRACT

ISI KANDUNGAN

vi

DAFTAR JADUAL

vii

DAFTAR RAJAH

viii

DAFTAR SIMBOL

ix

DAFTAR PLAT / GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

xi
Sub-tajuk

PENGENALAN
1.1 PENGENALAN

1.2 OBJEKTIF PROJEK

KAJIAN LAPANGAN

METODOLOGI

30

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

40

KEIMPULAN

55

Tajuk, Bold

.
RUJUKAN

70

LAMPIRAN

80

Page 30 of 39

LAMPIRAN J Senarai Jadual

BAB
Bilangan rajah dalam bab

SENARAI JADUAL

NO.

TAJUK

3.1
4.1
4.2
4.3
5.1

Perkembangan AS/RS di Malaysia


Senarai Bahan Guna Habis Projek
Senarai Peralatan Tangan
Senarai Perisian
Jadual penggunaan Sistem AS/RS mengikut jenis
mesin

HALAMAN
4
6
7
8
10

.
.
.

Page 31 of 39

LAMPIRAN K Senarai Rajah

SENARAI RAJAH

NO.

TAJUK

5.1
5.2

Carta alir perkembangan AS/RS tahun 1980 2000


Graf perbandingan masa penyimpanan
mendggunakan manual dan auto

HALAMAN
9
11

.
.
.

Page 32 of 39

LAMPIRAN L Senarai Simbol

SENARAI SIMBOL

P
RPM
CPM
.
.
.

Beban dalam symbol Voltan (V)


Berat (kg)
Pemalar untuk julat A dan B
Tekanan Pneumatik
Rotation per minit / Putaran per minit
Cycle per minit / kitaran per minit

Page 33 of 39

LAMPIRAN M Senarai Akronim

SENARAI AKRONIM
PLC

Programmable Logic Controller

FMS
.
.
.

Flexsible Manufacturing Sytem

Page 34 of 39

LAMPIRAN N Contoh Rujukan


Format rujukan dari Buku
Berikut adalah cara untuk membuat petikan dari sebuah Buku berpandukan bilangan
pengarang.
(i) Buku oleh seorang pengarang
Nama Pengarang (Tahun). Tajuk Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.
Contoh :
Haig, M. (2001). The B2B e-commerce handbook: how to transform your businesstobusiness global marketing strategy. London: Kogan Page.
(ii) Buku oleh dua orang pengarang
Nama Pengarang Pertama dan Kedua (Tahun). Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi).
Tempat dikeluarkan: Pengeluar.
Contoh:
Boone, L.E. dan Kurtz, D. (2001). Contemporary marketing. (10th ed). Fort Worth,
Texas: Harcourt Colleges Publishers.
(iii)

Buku oleh tiga orang pengarang

Nama Pengarang Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun).


Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.
Contoh :
Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing:build a
relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.). New York: John
Wiley. Antil, J. M. dan Ryan, P. V. S., Civil Engineering Construction, Ed. Ke-3,
Sydney, Angus and Robertson, 1967, halaman 631.

5.15.2 Format rujukan dari Jurnal


Berikut adalah cara untuk membuat petikan artikel dari sebuah Jurnal berpandukan
bilangan penulis:
(i)

Artikel yang dikarang oleh seorang penulis


Nama Penulis. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil
Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama halaman terakhir.
Contoh :
Kargonkar, P. (2002). Web usage, advertising and shopping:relationship
patterns. Internet Research: Electronic Networking and Policy, 12 (2),191-204.
Page 35 of 39

(ii)

Artikel yang dikarang oleh dua orang penulis


Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal.
Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama halaman
terakhir.
Contoh:
Kargonkar, P. dan Wolin, L.D. (2002), Web usage, advertising and shopping:
relationship patterns, Internet Research: Electronic Networking and Policy,
12(2),191-204.

(iii)

Artikel yang dikarang oleh tiga orang penulis


Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam
Jurnal:
Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama halaman
terakhir.
Contoh:
Cruise,J.T. Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Dolly: Implications on
human cloning. Journal of Genetics, Vol 1, 212-222.

(iv)

Artikel yang dikarang lebih dari tiga orang penulis


Nama Penulis Pertama et al. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk
Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama-halaman terakhir.
Contoh:
Cruise, J.T. et. al. (2000). Dolly: Implications on human cloning. Journal of
Genatics, Vol 1, 212-222.

5.15.2 Format rujukan dari Jurnal


Berikut adalah cara untuk membuat petikan artikel dari sebuah Jurnal
berpandukan belangan penulis:
(i)

Artikel yang dikarang oleh seorang penulis.


Nama penulis. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal:
Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama-halaman terakhir.
Contoh:
Kargonkar, P. (2002). Web usage, advertising and shopping:
relationship patterns. Internet Research: Electronic Networking and
Policy, 12 (2), 191-204

Page 36 of 39

(ii)

Artikel yang dikarang oleh dua orang penulis


Nama penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam
Jurnal. Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertamahalaman terakhir.
Contoh:
Kargonkar, P. dan Wolin, L.D. (2002). Web usage, advertising and
shopping: relationship patterns. Internet Research: Electronic
Networking and Policy, 12 (2), 191-204

(iii)

Artikel yang dikarang oleh tiga orang penulis

Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun). Tajuk Artikel di


dalam Jurnal:
Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama halaman
terakhir.
Contoh:
Cruise,J.T. Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Dolly: Implications
on human cloning. Journal of Genetics, Vol 1, 212-222.
(iv)

Artikel yang dikarang lebih dari tiga orang penulis


Nama Penulis Pertama et al. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal.
Tajuk Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama-halaman terakhir.
Contoh:
Cruise, J.T. et. al. (2000). Dolly: Implications on human cloning. Journal
of Genatics, Vol 1, 212-222.

5.15.3 Petikan jurnal daripada sumber elektronik (perpustakaan digital, CD,


software)
Garfinkel, D. dan Chowlewka, K. (2002). Making the most of it: how to squeeze
more profits from the web. Sales and Marketing Management, 154 (3) March,
19. In Ebscohost (OUM Digital Collection).
Karayanni, D.A. dan Baltas, G.A. (2003). Web site characteristics and business
performance: some edividence from international business-to-business
organizations. Marketing Intelligence and Planning, 21 (2), 105-114. In Emerald
(OUM Digital Collection).

Page 37 of 39

5.15.4 Format rujukan daripada penulisan oleh tokoh korporat


Nama penulis boleh juga diletakkan di dalam bentuk institusi, persatuan,
jabatan atau kementerian. Rujuk kepada contoh di bawah:
MALAYSIA, Ministry of Education, National Board of Education, (1989).
Implications of computers in the classroom. Kuala Lumpur: Pelangi Press.
5.15.5 Format rujukan petikan dari laman web
Nama Penulis (Tahun). Tajuk teks elektronik. [Online]. Laman WEB: Alamat
laman web. [Tahun, Bulan, Hari]
Contoh:
Morisson, K. (n.d.)*. Thinking skills-keys to fusing talents. [Online]. Available:
http://www.nexus.edu.au/TechStud/gat/morrisson.htm. [1999, Dec,29].
5.15.6 Format rujukan dari Buku Elektronik (e-Book)
Pelajar juga boleh membuat petikan rujukan dari buku elektronik.
Contoh:
(i)

(ii)

Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing:


build a relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.)
. New York: John Wiley. In library (OUM Digital Collection)
Kuegler, T., J. (2000). Web advertising and marketing. (3rd ed.). Boston,
Mass: Premier Press. In Books 27.7 (OUM Digital Collection).

5.15.7 Format rujukan petikan dari bab tertentu di dalam buku


Berikut adalah cara-cara untuk membuat petikan di dalam bab-bab tertentu
sesebuah buku.
(i)

Buku oleh seorang penulis

Nama penulis bab. (Tahun). Tajuk bab. Nombor bab di dalam penulis utama
atau pewasit (editor), Tajuk Buku (pp halaman pertama-halaman terakhir).
Tempat dikeluarkan: Pengeluar.
Contoh:
Kuegler, T. J. Jr. (2002). Web advertising: banners and beyond; Chapter 12 in
T. J. Kuegler Jr. (2002). Web advertising and marketing. (3rd ed.) . Boston,
Mass.: Premier Press.
(ii)

Buku oleh dua orang penulis

Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab. In
Nama Penulis Pertama dan Kedua, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku (edisi m/s.
Halaman pertama- halaman terakhir). Tempat dikeluarkan: pengeluar.
Contoh:
Page 38 of 39

Cruise, J.T. dan Shahabuddin Salleh (1999). Video: Effective use in creating
learning material, in J.L. Hunters dan M.K. Brown, Multimedia: Applications and
implications (2nd Edition, m/s. 98-104). Kuala Lumpur: Pelangi Press.
(iii)

Buku oleh tiga orang penulis

Nama penulis Pertama, Kedua dan Ketiga (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab;
in Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku.
(Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar.
Contoh:
Cruise, J. T., Shahbuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Hypermedia authoring:
Knowledge constructing through hypermedia authoring. In Ahmad Albab, P.L.
Hunters dan M.K. Brown, Authoring Tools: Educational Technology (3rd Edition,
m/s. 86-98). Kuala Lumpur: Pelangi Press.

Versi : 4 JANUARI 2015

Page 39 of 39