Anda di halaman 1dari 6

MAKANAN HALAL / HALAL FOOD

Afifi Fauzi Abbas


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

PIJAKAN DASAR HALAL HARAM


1. Al-Araf : 32-33

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)
mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di
hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang
mengetahui
2. Al-Mukminun : 71
71. Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah
langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah
mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka
berpaling dari kebanggaan itu

3. Yunus : 35

35. Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki


kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran".
Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak

Afifi Fauzi Abbas Makanan Halal / Halal Food


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi
petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil
keputusan
Kita hanya tunduk pada hujjah (alasan) dan dalil-dalil syari. Selama dalil
tersebut shahih dan alasannyapun kuat maka itulah yang paling utama untuk
diikuti. Sebaliknya manakala dalilnya lemah dan hujjahnyapun tidak kuat, maka
ia harus ditolak, siapapun yang mengatakannya.
HALAL adalah sesuatu yang boleh, yang terbebas dari ikatan larangan
dan telah diizinkan oleh Syariat untuk melakukannya.
HARAM perkara yang dilarang melakukannya oleh Syariat dengan
pelarangan yang sungguh-sungguh, apabila dilanggar disiksa di akhirat berupa
siksaan dan bisa saja hukuman tersebut dilakukan di dunia.
Untuk menentukan halal tidaknya sesuatu maka kita harus cermati alQuran surat al-Anam : 138

138. Dan mereka mengatakan: "Inilah hewan ternak dan tanaman yang
dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki", menurut
anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan
ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu
menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak
Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan
Segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik berupa benda atau manfaat
yang dapat diambil manusia, adalah halal dan boleh. Sesuatu tidak dapat
dikatakan haram kecuali ada nash syari yang sahih yg menjelaskan
keharamannya.
Kita bisa cermati :
a. Al-Baqarah : 29

29. Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu
2

Afifi Fauzi Abbas Makanan Halal / Halal Food


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

b. Luqman : 2020. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan
untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang
membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan
tanpa Kitab yang memberi penerangan
c. Al-Anam : 119

119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang
terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia)
benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang melampaui batas
d. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Tirmizi dan Ibn Majah
dinyatakan bahwa : Nabi saw. Menyatakan bahwa apa saja yang telah
dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya maka ia adalah halal, dan apa saja
yang diharamkan dalam kitab-nya maka ia adalah haram. Dan apa yang Allah
diamkan, maka ia adalah kemaafan dari Allah untukmu.
Jadi penentuan hal haramnya sesuatu itu adalah hak prerogatif Allah.
Ini bisa kita cermati dari pernyataan Allah sendiri dalam al-Quran surat
Yunus : 59, al-Nahl : 116 dan al-Anam : 119
59. Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan
Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".

Afifi Fauzi Abbas Makanan Halal / Halal Food


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau
kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut
oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan
kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung
MAKANAN DAN MINUMAN
-

YANG BERASAL DARI HEWANI = diperselisihkan


YANG BERASAL DARI NABATI = semuanya haal kecuali yg memudaratkan
Ada kaidah fikih yang harus diperhatikan di antaranya :Yang perlu dicermati adalah :
-

Al-Baqarah : 168, 172 dan 173


Al-Anam : 145
Al-Maidah : 3, 96
Beberapa hadis Easulullah

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar
kepada-Nya kamu menyembah

Afifi Fauzi Abbas Makanan Halal / Halal Food


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging


babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan


kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas
nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)


yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh,
yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang

Afifi Fauzi Abbas Makanan Halal / Halal Food


*disampaikan pada pengajian Newcastle, UK

96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari
laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam
perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama
kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu
akan dikumpulkan
Dalam hadis Bukhari ditambahkan binatang yang diharamkan itu
adalah

( binatang buas dan burung berkuku tajam)

Anda mungkin juga menyukai