Anda di halaman 1dari 25

Pengurusan Pembelajaran

KONSEP BUDAYA

• Budaya : cantuman daripada perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa maksud Budhi(Sanskrit) iaitu kecergasan fikiran dan akal dimana akan menentukan tahap pemikiran seseorang dalam menangani sesuatu permasalah dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. .

• Penyelesaian yang diambil tersebut boleh diterima oleh semua ahli masyarakat dan menjadi amalan bersama sekaligus dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. tenaga dan pengaruh di mana seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka.• Daya(melayu) yang bermaksud kekuatan kuasa. .

tenaga dan akal fkiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut .• Bila digabungkan menjadikan maksud : • Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan.

• Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai: • Keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak. berkelakuan dan berfikir. • Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. • Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat lain .

• Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat .• Namun ada beberapa persamaan dalam beberapa aspek seperti bahasa. amalan agama. objek kebendaan. nilai kesenian dll. sistem kekeluargaan.

. kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. • Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan.Nik Safiah Haji Abdul Karim: • Budaya adalah tenaga fikiran.

Bajau. . etnik dan ras. Kadazan. Melayu dan India manakala etnik lebih tertumpu di kawasan Borneo iaitu Iban. • Terdapat beberapa bangsa yang telah dikenalpasti iaitu Cina. Sino dan lain-lain. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat.• Dalam aspek pendidikan. • Budaya dalam bilik darjah pada masa kini dapat dikenal pasti dengan kehadiran pelbagai bangsa.

TINDAKAN GURU MENANGANI KEPELBAGAIAN BUDAYA .

Guru • Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional • Mengajar tanpa membezakan bangsa murid yang berkenaan • Guru mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja • Setiap murid dari kaum yang berlainan dan jantina yang berbeza ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk mereka berinteraksi terbuka luas .

• Kelas sosial murid harus juga diberi perhatian • Guru digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. . • Murid yang datang dari kelas sosial yang rendah tidak harus dikesampingkan • Kelas sosial atasan juga harus dilayan dengan baik dan sama rata.

• tanpa ada sekatan budaya • Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap.• Kebijaksanaan guru mengendalikan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok • Murid dari pelbagai golongan dapat bergaul dan beruinteraksi sesama mereka. tingkahlaku yang sesuai .

• Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran . • Bantu murid bentuk konsep kendiri positif • Beri tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik • Datang awal ke bilik darjah dan amalan menepati masa.• Guru perlulah berusaha membantu murid dalam memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka.

dan agama mereka. nilai. • Guru perlu merancang aktiviti p&p yang sesuai dengan semua kepercayaan.• Guru harus tidak menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid • Isu-isu sensitif dan berkaitan dengan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. .

harus diberi pertimbangan oleh guru. .• Aspek bahasa. • Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada pembelajaran • Jurang yang berlaku akibat daripada penggunaan bahasa dialek harus dielakkan • Penggunaan bahasa standard akan memberi peluang yang sama kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktivti pembelajaran.

. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya m.Jantina • Rancang aktivti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina.ereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. • Isu yang mempunyai unsur bias kepada jantina dielakkan • Bagi murid yang menghadapi kecelaruan jantina.

STRATEGI PENGAJARAN YANG RELEVAN BAGI MENGGALAKKAN INTERAKSI ANTARA PELBAGAI KAUM .

• guru haruslah berpandangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai kejayaan.• Guru yang mengelolakan pedagogi dalam bilik darjah pelbagai kaum harus melihat pengajaran sebagai "an art rather than a science" agar guru dapat berfikiran kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan murid yang pelbagai kaum. .

• guru harus bersifat mudah mesra dengan murid dan sentiasa bersedia berkongsi maklumat. pengetahuan. • guru yg mengajar kelas yang terdapat pelbagai kaum perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik . kemahiran dengan murid yang pelbagai kaum.

• kaedah pembelajaran kolaboratif dan koperatif • penemuan • projek .

pembelajaran kolaboratif dan koperatif • Guru yang mengunakan strategi pemusatan murid ini. • Sesi pembentangan perlu mempamirkan kejayaan semangat pasukan dan setiakawan. Murid digalakkan berinteraksi dan bekerjasama dalam suasana hormat-menghormati. Guru perlu memudahcara letusan idea ahli kumpulan. mengalakkan murid berbincang dan sesi buzz melibatkan ahli-ahli kumpulan pelbagai budaya. memberi penghargaan secara kolektif melambangkan harmoni sesuatu kumpulan pelbagai budaya. • Contohnya dalam kumpulan perbincangan ahli kumpulan terdiri daripada Ahmad. Seng Yan dan Kumaran. • Kolaboratif dan koperatif perlu dipupuk diperingkat sekolah rendah lagi bagi mendapat persekitaran pembelajaran yang sihat dan boleh menyatu-padukan murid pelbagai budaya dalam kelas .

• Strategi rentas budaya mengkehendaki pelajar meneroka dan membina pengetahuan serta pengalaman supaya faham budaya orang lain. contohnya bagi Tajuk : Budaya masyarakat majmuk. Ah Seng dan Ah Hai diberi tajuk : Budaya Orang India dan Sarojini dan Selvarani diberi tajuk : Budaya Orang Melayu. hurai atau memperbaiki persepsi budaya masing-masing . Sesi pembentangan mereka dikukuhkan dengan terdapat perkongsian maklumat dengan murid lain dari pelbagai budaya memberi maklumat.penemuan • Guru merancang pengajaran melalui penemuan. Rusnah dan Fauziah diberi tajuk : Budaya Orang China.

• Apa yang selalu kita perhatikan murid kaum tertentu hanya akan buat projek berkaitan dengan bangsa sendiri tanpa ada rentasan budaya.projek • Kaedah ini memerlukan pembinaan kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai kaum dan budaya. Ahli kumpulan terdiri daripada bangsa berbeza supaya mereka boleh kongsi pengalaman dan buat kerja lapangan di komuniti yang berbeza. • Tajuk yang sesuai dan melambangkan kepelbagaian budaya diberi keutamaan. • Murid boleh mendapat sumber pengetahuan terus daripada kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. . Contohnya murid diberi tajuk: Adat Perkahwinan.

• SEKIAN .