Anda di halaman 1dari 8

SASARAN KERJA TAHUNAN

2015

BAHAGIAN 1 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan


(PYD Dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
Ringkasan Aktiviti /
Projek
B
il

( Senaraikan aktiviti /
projek)
Membantu guru kelas
prasekolah dalam hal ehwal
pengurusan/pentadbiran
kelas.

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
i. Kuantiti
1. Merekod peralatan yang
diterima dalam daftar inventori
2. Mengemaskini data murid dari
semasa ke semasa
3. Segala perbelanjaan makanan
dan LPBT direkod dengan kemas
4. Mengurus pendaftaran kanakkanak prasekolah
ii. Masa
Sepanjang tahun

Membantu guru kelas


prasekolah
Dalam semua aktiviti

iii. Kualiti
Mengikut Prosedur yang
ditetapkan
i. Kuantiti
1. Semua bahan ABM untuk
proses p & P dapat disediakan

SASARAN
KERJA
( Berdasarkan
Petunjuk
Prestasi )

PENCAPAIAN
SEBENAR
(Diisi pada
akhir tahun
mana yang
berkaitan)

ULASAN

16 buah fail
100%
24 orang murid

24 orang murid

JanuariDesember

JanuariDesember

98%

2% adalah
menghadiri kursus
/bengkel berkaitan

bimbingan dan
pembelajaran/pengajaran
murid-murid prasekolah

lebih awal.
2. Membantu merangsang dan
meningkatkan motivasi muridmurid prasekolah supaya bersedia
untuk belajar
3. Sentiasa mengutamakan aspek
keselamatan, kesihatan dan
keselesaan murid prasekolah
samada di dalam dan luar kelas

tugas

ii. Masa
Setiap hari persekolahan
sepanjang tahun

Melaksanakan tugas-tugas
berkaitan penyeliaan
makanan, mengurus dan
membersih serta menjaga
keselamatan myurid kelas
prasekolah.

iii. Kualiti
Mengikut keperluan kanak-kanak
prasekolah dan arahan guru
prasekolah
i. Kualiti
1. Memasak, menghidang
makanan yang bersih, berzat,
seimbang dan mencukupi untuk
kanak-kanak prasekolah.
2. Tiada kes keracunan makanan
sepanjang tahun penilaian.
3. Memastikan persekitaran kelas
prasekolah bersih dan selamat
sebelum dan selepas
pembelajaran.
ii. Masa
Setiap hari persekolahan
sepanjang tahun

Sarapan pagi
dan kudapan
24 orang murid

JanuariDesember

80%

20% adalah
mengikuti
kursus/bengkel/mesy
uarat

Mengurus dan menjaga hal


ehwal murid semua murid
prasekolah.

iii. Kualiti
Mengikut prosedur dan keperluan
kanak-kanak prasekolah
i. Kuantiti
1. Melayan karenah 24 orang
murid dengan penuh kesabaran
2. Membantu dan membimbing
murid prasekolah yang
memerlukan bantuan samada
semasa di dalam dan luar kelas.
ii. Masa
Setiap hari sepanjang tahun

Menjalankan tugas yang


diarahkan oleh Guru Besar
dari semasa ke semasa

iii. Kualiti
Mengikut keperluan kanak-kanak
prasekolah dan mengikut
prosedur yang ditetapkan
i. Kuantiti
1. Menaip surat dan pelbagai
2. Membuat, menampal Jadual
Waktu
3. Menaip sijil
4. Menaip, mencetak dan
membuat Buku Rekod Tugas
Harian bagi kakitanagn staf
sokongan.
ii. Masa
Dalam tempoh 1 hari selepas
menerima arahan Guru Besar.

80%
24 orang murid

JanuariDesember

100%

JanuariDesember

20% adalah
menghadiri kursus/
bengkel/ mesyuarat.

iii. Kualiti
Mengikut arahan dan prosedur
yang ditetapkan.

(Tandatangan PYD)

(Tandatangan PPP)

Nama : SAMIDAH MD HAMZAH SANI

Tarikh :

Tarikh :

Nama :
Tarikh

SASARAN KERJA TAHUNAN


2015

NAMA
NO. FAIL

: ARON @ AREON BIN RIJAK @ RAZAK


: JP (SB) D1-12-16852

NO MYKAD : 630701-12-5807
JAWATAN

: GURU

GRED

: DG44

Penetapan sasaran kerja sama ada dari segi kualiti, kuantiti, kos atau masa berdasarkan tugas utama yang disenaraikan
dengan merujuk kepada Fokus Sasaran Kerja Tahunan Staf ( Jurnal Pengurusan Sekolah)
BI
L

AKTIVITI/PROGRAM

PETUNJ
UK

PRESTASI

TARIKH
PERLAK
SANAAN

KUALITI

KUANTI
TI

MASA

KOS

AP
1996/SPI
AP
1996/SPI

212 hari
46mingg
u

6 1/2jam
1 jam

Tiada
Tiada

PENCA
PAIAN

CATATAN

SETEN
GAH
TAHUN

AKHI
R
TAHU
N

100%
100%

100%
100%

MELAKSANAKAN 4
FUNGSI GURU
1.1Hadir bertugas
1.2Menyediakan Buku
Rekod (RPH)
1.3Melaksanakan P&P
1.4Menyediakan Nota

SPI

1.5Menyediakan Latihan

SPI

1.6Menghabiskan
Sukatan Pelajaran

SPI

21 masa
semingg
u
Tertakluk
M/P
70

40 minit
setiap
masa
15-30
minit

1.6.3 Geografi 1 Tekun

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Rujuk Buku
Rekod
Mengajar
(
BRM )

15-25
minit

1.6.1 Geografi 1
Progresif
1.6.2 Geografi 1 Murni

Jan-Dis
Jan-Dis

19 bab
120 minit

Rujuk Buku

19 bab
1.6.4 P. Moral 3
Progresif

120 minit
19 bab

1.6.5 P. Moral 3 Murni

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Rekod
Mengajar
BRM )

120 minit

1.6.6 P. Moral 2 Tekun

36 unit

1.6.7 P. Moral 2
Amanah

36 unit

120 minit
120 minit
36 unit
120 minit
36 unit
120 minit

MELAKSANAKAN
TUGAS PENTADBIRAN

2.1 Menghadiri
Mesyuarat/ Taklimat /
Kursus / Bengkel yang
diarahkan oleh KPM, JPN,
PPD dan Pengetua
2.2 Setiusaha Unit
Protokol

Surat
Arahan

7 kali

6 jam

Berdasark
an Surat
Arahan

Rujuk Fail
PPB

1 kali
Rm500.00

2.3 Pengurus Jerayawara


Sekolah Aluran

MELAKSANAKAN
TUGAS HAL EHWAL

Jan-Dis

100%

100%

13 Okt

100%

100%

MURID
Tiada

Jan-Dis

3.1. AJK Budaya Sekolah


3.2 Unit Tindakan
Disiplin

5 kali

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Tiada

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

Jan-Dis

100%

100%

40 minit

3.3. Unit Pengurusan


Perhimpunan

MELAKSANAKAN
TUGAS KOKURIKULUM
4.1. AJK Kelab Pencinta
Alam
18 kali

2 jam

4.2. Ketua Pasukan


Pengakap

4.3. Ketua Projeri Jupiter


4.4. Pen. Ketua
Persatuan Geografi

SUMBANGAN DAN
AKTIVITI DI LUAR
TUGAS RASMI
5.1. Ahli KGKS

Perkhemahan
Perdana
(tempat
pertama)
Tempat ke 4

5.2. Ahli PIBG SMK.


Matupang Jaya Ranau

TANDATANGAN PYD

TANDATANGAN PPP

NAMA :

ARON @ AREON BIN RIJAK @ RAZAK

NAMA : ________________________________

TARIKH

: ________________________________

Tarikh : ________________________________

Ulasan PYD :
Telah melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cemerlang