Anda di halaman 1dari 27

MINGG

UTOPI
K

TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN /
ARAS

KEPERLUAN LATIHAN MINIMUM


KERTAS 1
TATABAHA
SA

1, 2

LAMAN
ILMU
Karangan
Dialog

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Berbual tentang
isu yang diberi.
2.Menulis ayat
huraian
berdasarkan ayat
topik.
3.Menulis
perenggan yang
kohesif dengan
menggunakan
penanda wacana
yang tepat.

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a
Kata
nama (ms
17)

1.Menyenaraikan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab
soalan
pemahaman

HPU 1.0 Berinteraksi


untuk menjalin dan
mempererat hubungan
mesra.
HPK 1.3 Menyatakan
pandangan dengan
menghuraikan maksud
tersurat dan tersirat
daripada pelbagai
sumber.
Aras 1(iv)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan
bukan kreatif.
HPK 12.2
Menghubungkan isi yang
bernas dan membina
kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)
12.3 Membina ayat topiK
dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang kohesif.
Aras 1(i), 1(iii)
HPU7.0 Mendapat
maklumat daripada
pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti
dan menyatakan

PEMAH
AMAN
KOMSA
S

10 soalan

KERTAS 2
KARANG
AN

1
karangan

RINGKAS
AN &
PEMAHA
MAN
TEKS
1
ringkasa
n

KARAN
GAN
BAHAN
RANGS
ANGAN

PBS

3 soalan
pemaha
man
Kem
bahasa :
Bertutur
Mendenga
r
Menulis

Sistem
bahasa
:
Ejaan,
kosa
kata,
ungkap
an,
Ayat,
Penand
a
wacana
Nilai :
Bekerja
sama
Prihatin
Berusa
ha
Bertang
gungja

BBM :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK)kont
ruktivism
e,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Novel

B1 DT1
E1

dengan ayat yang


gramatis dan
tepat
Komsas
Novel :
6.20
Biodata
Sinopsis
Tema dan
persoalan
.

1.kenal pasti
konsep KN.
2.Mengesan KN
dalam petikan.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan KN
dalam ayat
1.Mengenali
penulis novel
yang dikaji.
2.Membuat
synopsis novel
dalam bentuk
yang paling
mudah difahami.
3. Menyatakan
tema dan
persoalan dalam
novel yang dikaji.

gambaran keseluruhan,
idea utama, isi penting
dan isi relevan tentang
bahan yang didengar,
dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan
kata, istilah, frasa,
rangkaikata, peribahasa
dan ayat yang tepat serta
indah untuk
menyampaikan
maklumat secara
tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon
peribadi tentang karya
sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i), 1(ii)
HPK 10.2 Mengenalpasti
karya menarik dalam
karya.
Aras 1(ii), 1(iv)

wab
Seman
gat
patrioti
c
Kesedar
an
Kebera
nian

B1 DT1
E2

B2 DL1
E1
B2 DB1
E1

3,4

SELAUT
BUDI
DALAM
INGATAN
Karangan
Perbincan
gan

Karangan
bahan
rangsang
an
-Gambar
tunggal

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyenaraikan
isi-isi penting.
3. menyusun dan
mengembangkan
idea.
4.Menulis
karangan
lengkap.

1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.

Tatabahas
a
Kata
Adjektif
(ms 37)
1.Menyatakan

10
soalan

HPU 8.0 Memproses


maklumat untuk keperluan
tertentu.
HPK 8.4 Mengolah
maklumat secara koheren
untuk tujuan tertentu.
Aras 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
12.3 Membina ayat topiK
dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang kohesif.
Aras 2(ii), 2(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(ii)
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu
HPK 8.2 Menyusun
maklumat mengikut
keutamaan.
Aras 1(iv)

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

1
karangan

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

1
karanga
n

KBT :

B5 DT1
E1

Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

BBM :
Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Gambar
Novel

Komsas
Novel :
6.20
Plot dan
teknik
plot.
Watak
perwatak
an.

makna kata
adjektif.
2.mencari kata
adjektif dalam
petikan.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan K
Adjektif dalam
ayat.
1.Menyatakan
plot dan teknik
plot novel yang
dikaji.
2.Menyenaraikan
watak utama dan
sampingan dalam
novel yang dikaji.
3. Menghuraikan
Perwatakan watak
utama dan
sampingan dalam
novel dengan
rasional secara
berhemah.

HPU7.0 Mendapat maklumat


daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.2 Memahami dan
menyatakan maksud
perkataan sukar
berdasarkan konteks.
Aras 1 (iii)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon
peribadi tentang karya
sastera.
HPK10.4 menyatakan
jenis,cirri, tema dan
persoalan, pemikiran, nilai
dan pengajaran.
Aras 2(i)

TAHUN BARU CINA

B4 DL1
E1

5,6

SELAUT
BUDI
DALAM
INGATAN
Karangan
Surat
kiriman
tidak
rasmi.

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a
Peribahas
a
(ms 17)

Komsas

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyenaraikan
isi-isi penting.
3. menyusun dan
mengembangkan
idea.
4.Menulis
karangan
lengkap.
1.Menyenaraikan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menggabungjali
n isi-isi dalam
satu perenggan
dengan
menggunakan
bahasa yang
gramatis.
3.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat yang
gramatis dan
tepat

1.Menyatakan
maksud

10
soalan

HPU2.0Memberikan
pendapat yanag bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea
bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat
dalam perbincangan.
Aras 1(i), 1(ii), 1(iii)
HPU2.0Memberikan
pendapat yang bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.2 Menghuraikan idea
bernas secara kritis dan
rapi.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk

1
karangan

1
ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

B1 DL1
E1

BBM :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual
Kajian
masa
depan

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Novel

B3 DL1
E1

B2 DB1
E1

Novel :
6.20
Latar,
gaya
bahasa.
Nilai dan
pengajara
n.

peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan.

1.Menghuraikan
latar novel serta
memberikan
contoh peristiwa.
2.Menyenaraikan
gaya bahasa yang
digunakan oleh
penulis.
3.Menyenaraikan
nilai dan
pengajaran yang
terdapat dalam
novel.

menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon
peribadi tentang karya
sastera.
HPK10.6 Mengulas karya
sastera dari aspek watak
perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut
pandangan.
Aras 2(ii), 3(ii)

Pengisian markah PBS


7,8

DI SINILAH
KASIHKU
TERTUMPA
H
Karangan
Gambaran
/
keperihala
n

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyenaraikan
ayat topik dan
ayat huraian.
3. menyusun dan
mengembangkan
idea.
4.Menulis

HPU2.0Memberikan
pendapat yanag bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea
bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat
dalam perbincangan.
Aras 1(i), 2(iv)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan

10
soalan

1
karangan

1
karanga
n

B3 DT1
E1

B2 DT1
E1
Kem
bahas
a:

Sistem
bahasa :

Ilmu :

KBT :

Ejaan,

Isu

Menjana
minda(K

BBM :

karangan
lengkap.

Karangan
bahan
rangsanga
n.
Gambar
bersiri.

1.kenal pasti kata


kerja transitif dan
tidak transitif.
2.Memberikan
contoh setiap
kata kerja.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan kata
kerja dalam ayat

HPU7.0 Mendapat maklumat


daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu
HPK 8.2 Menyusun
maklumat mengikut
keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

1.Menyatakan
watak utama dan
watak
sampingan.

HPU 10.0 Memahami dan


memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.6 Mengulas karya
sastera dari aspek watak

1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan
dan
menyenaraikan
isi tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.

Tatabahas
a
Kata kerja
(ms 48)

Komsas
Harga
Sebuah
Lukisan
(HSL)
Cerpen
i . Budi

menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)

Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Gambar
Novel

Semangku
k Daging
ii. Harga
sebuah
Lukisan

2.Menghuraikan
perwatakan
setiap watak dan
memberikan
contoh yang
sesuai.
3.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan bahasa
yang gramatis
dan menepati
skima.

perwatakan, latar, plot, gaya


bahasa dan sudut
pandangan.
Aras 1(iv), 2 (iv)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23 31 MAC 2013


9,10

DI SINILAH
KASIHKU
TERTUMPA
H.
Karangan
Surat
kiriman
rasmi

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format penulisan
surat rasmi.
3.Menyenaraikan
isi-isi yang
menepati
soalan.
4.Gabungjalin
isi-isi menjadi
karangan yang
lengkap dan
menarik.

10
soalan

HPU 1.0 Berinteraksi untuk


menjalin dan mempererat
hubungan mesra.
HPK 1.2 Mendengar dan
memberaikan respons
secara lisan dan bertulis
tentang sesuatu yang
diperihalkan oleh orang lain.
Aras 2(iii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)

1
karangan

1
ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana

BBM :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Novel

12.3 Membina ayat topiK


dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang kohesif.
Aras 1(i), 1(iii)

Ringkasan
dan
pemahama
n teks

Tatabahasa
Peribahasa
(ms 36)

Komsas
HSL
Cerpen
iii. Mencari
Nafas Baru
iv. Mutiara
Bonda

1.Menyatakan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menggabungjal
in isi-isi dalam
satu perenggan
dengan
menggunakan
bahasa yang
gramatis.
3.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat
yang gramatis
dan tepat

1.Menyatakan
maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan.

1.Menyatakan
latar tempat,

HPU2.0Memberikan
pendapat yanag bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.2 Menghuraikan idea
bernas secara kritis dan
rapi.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggaan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon
peribadi tentang karya
sastera.
HPK10.6 Mengulas karya

Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

an
pelbagai,
kontekst
ual

B2 DB1
E1

11

SELAGI
NADI
BERDENY
UT
Karangan
Fakta

Karangan
bahan
rangsang
an.
Gambar
tunggal.

masa dan
masyarakat
dalam cerpen.
2.Mengulas gaya
bahasa cerpen.
3.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan
menggunakan
bahasa yang
gramatis dan
menepati skima.
Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menyatakan
tema, fokus dan
format soalan
2.Menyenaraikan
isi-isi penting.
3.Menulis ayat
huraian
berdasarkan ayat
topik dalam
perenggan yang
lengkap.
4.Menulis
perenggan yang
kohesif dengan
menggunakan
penanda wacana
yang tepat.

sastera dari aspek watak


perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut
pandangan.
Aras 2(iv), 3(ii)

10
soalan
HPU2.0Memberikan
pendapat yanag bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea
bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat
dalam perbincangan.
Aras 1(i)
HPK2.2 Menghuraikan idea
bernas secara kritis dan
rapi.
Aras 1(ii)
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu
HPK 8.2 Menyusun
maklumat mengikut
keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan

1
karangan

1
karanga
n
B2DT1
E2

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg

KBT :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

BBM :
Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Gambar
Novel

Tatabahas
a
Kata
tugas (ms
68)

Komsas
ABT
Cerpen
V. Segala
Yang
Tercinta
Ada Di
Sini

1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.

1.Menyatakan
maksud kata
tugas.
2.Menyenaraikan
contoh-contoh
kata tugas.
3.Mencari dan
membetulkan
kesalahan kata
tugas dalam ayat
1.Menyenaraikan
nilai dan
pengajaran yang
terdapat dalam
cerpen.
2.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan
menggunakan

ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu
HPK 8.2 Menyusun
maklumat mengikut
keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.2 Memahami dan
menyatakan maksud
perkataan sukar
berdasarkan konteks.
Aras 1 (iii)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
10.4 Menyatakan jenis,cirri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

bahsa yang
gramatis dan
menepati skima.
12

SELAGI
NADI
BERDENY
UT.
Karangan
Ucapan

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a
Peribahas
a (ms 66)

Komsas

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format ucapan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan
lengkap.
1.Menyenaraikan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat yang
gramatis dan
tepat

1.Menyatakan
maksud
peribahasa.
2.Memadankan

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk

1
karangan

1
ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

BBM :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Novel

HSL
Prosa
Tradisiona
l
i. Kuda
Janggi
Gerdana
ii.Hikayat
Marakara
ma

peribahasa
dengan situasi
yang diberikan

menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

1.Menyatakan
sinopsis
Bagi setiap prosa.
2. Menyenaraikan
watak dan
perwatakan
dalam prosa yang
dikaji.
2.Memberikan
contoh yang tepat
bagi setiap
jawapan.

HPU 10.0 Memahami dan


memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)

CEMERLA
NG DI
MATA
DUNIA

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

Karangan
Peribahas
a

1.Menganalisis
soalan .
2. Menyatakan
maksud
peribahasa.
3.Mengarang
cerita
berdasarkan
maksud
peribahasa
dengan
menggunakan
plot yang lengkap.

Karangan
bahan
rangsang

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 1(i) , 1(iii)
12.3 Membina ayat topiK
dan ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang kohesif.
Aras 1(i), 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat

5 soalan

1
karangan

1
karanga
n
B4
DT2
E1

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar

Sistem
bahasa :

Ilmu :

KBT :

Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,

Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas

BBM :
Akbar,
teks,
Buku
Teks,

an
Gambar
bersiri

Tatabahas
a
Kata
praklausa
(ms 87)

Komsas
HSL
Prosa
Tradisiona
l
iii.
Hikayat
Patani
iv.
Hikayat
Seri
Kelantan

1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.

1.kenal pasti kata


praklausa.
2.Menyenaraikan
jenis-jenis kata
praklausa.
3.Melengkapkan
ayat dengan kata
praklausa.

1.Menyatakan
sinopsis prosa
tradisional
2.Menghuraikan
aspek latar dan
gaya bahasa
dalam prosa

daripada pelbagai sumber


yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu
HPK 8.2 Menyusun
maklumat mengikut
keutamaan.
Aras 1(iv)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan

Menuli
s

Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

an
pelbagai,
kontekst
ual

Lembar
an
kerja,
Antologi

tersebut.
3.Menjawab
soalan
pemahaman.

pengajaran.
Aras 2(ii)
HARI WESAK DAN Cuti PERTENGAHAN TAHUN 2013

13

CEMERLA
NG DI
MATA
DUNIA

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

Karangan
Ceramah

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format ucapan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan
dengan lengkap.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan
lengkap
6.Memberi
ceramah dengan
menggunakan
ungkapan dan
gaya pengucapan
yang betul.

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a

1.Menyatakan
fakta penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)

HPU7.0 Mendapat maklumat


daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.

5 soalan

1
karangan

1
ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man
B3 DT1
E1

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n

BBM :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Antologi

B6 DL1
E2

B3 DB1
E1
B3 DT1
E2

Peribahas
a (ms 86)

soalan
pemahaman
dengan pendapat
sendiri yang
berhubungkait
dengan fakta.

HPK 9.1 Menggunakan kata,


istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)

Komsas
HSL
Puisi
Tradisiona
l
i. Pantun
Berkait(B
ekerja)
ii.Pantun
Empat
Kerat(Mua
fakat)

1.Menyatakan
maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan

HPU 10.0 Memahami dan


memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

. 1.Membaca dan
Menyatakan
maksud pantun
2.Menghuraikan
aspek komsas
dalam pantun.
3.Menjawab
soalan
pemahaman

17-18

PEPERIKSAAN

Keberani
an

B1 DB1
E1

PERTENGAHAN TAHUN (14-24 -5-2013)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 MEI 9 JUN 2013


19

KHAZANA
H MILIK
KITA

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

Karangan
Peribahas
a

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda

10
soalan

1
karangan

1
karanga
n

B3 DT1
E2

Karangan
bahan
rangsang
an
Bahan
grafik

Tatabahas
a
Kata
prafrasa
(ms 104)

Komsas
HSL
Puisi
Tradisiona
l
iii.Pantun
Nasihat
iv. Syair
II-Attar
Gaib

maksud
peribahasa.
3.Memetakan
jalan cerita
karangan
berdasarkan
maksud
peribahasa.
1.Mentafsir bahan
grafik untuk
mendapatkan
beberapa
maklumat.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.
1.Menyatakan
jenis kata
prafrasa.
2Melengkapkan
kata prafrasa
dalam ayat.

. 1.Menyatakan
maksud pantun
dan syair
2.Menghuraikan
aspek komsas

wacana untuk menghasilkan


perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,
istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

B3 DT2
E1

KBT :
Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

BBM :
Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Antologi

B4 DB1
E1

20

KHAZANA
H MILIK
KITA
Karangan
Syarahan

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a
Peribahas
a (ms
122)

dalam pantun dan


syair
3.Menjawab
soalan
pemahaman
Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format syarahan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan
lengkap
1.Menyenaraikan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat yang
gramatis dan
tepat

1.Menyatakan

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)

HPU7.0 Mendapat maklumat


daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan kata,

15
soalan

1
karangan

1
ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

BBM :
Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n

Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Antologi

Komsas
ABT
Puisi
tradisiona
l
v. Syair
Berbuat
Jas
vi. Syair
Panduan
Untuk
Para
Remaja

21

PENGORB
ANAN
MELANGK
AUI
SEMPADA
N
Karangan
Perbincan
gan

Karangan
bahan

maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan

. 1.Menyatakan
maksud syair
2.Menghuraikan
aspek komsas
dalam syair.
3.Menjawab
soalan
pemahaman

istilah, frasa, rangkaikata,


peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format karangan
perbincangan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan

Keberani
an

HPU 12.0 menghasilkan


penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)

HPU7.0 Mendapat maklumat

10
soalan

5 soalan

Kem
bahas
a:

Sistem
bahasa :

Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana

1
karangan

1
karanga
n

KBT :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

BBM :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,

B4 DB1

rangsang
an
Gambar
tunggal

Tatabahas
a
Frasa
Nama (ms
123)

lengkap
1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik.
3. Membuat
inferens yang
relevan dalam
karangan.
1.Menyatakan
contoh-contoh
frasa nama.
2.Membetulkan
penggunaan frasa
nama dalam ayat.

Komsas
HSL
Drama :
i.
Cabaran.
1.Menyatakan
sinopsis drama.
2.Menghuraikan
aspek komsas
dalam drama.
3.Menjawab
soalan
pemahaman

22 &

PENGORB

Pada akhir

daripada pelbagai sumber


yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)

kontekst
ual

Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

HPU7.0 Mendapat maklumat


daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)
10

5 soalan

Antologi

E2

23

ANAN
MELANGK
AUI
SEMPADA
N
Karangan
Laporan
Persatuan

pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Menyatakan
format laporan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan
lengkap

Ringkasan
dan
pemaham
an teks

Tatabahas
a
Peribahas
a (ms
156)

1.Menyenaraikan
isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat yang
gramatis dan
tepat

1.Menyatakan
maksud

soalan
HPU 8.0 Memproses
maklumat untuk keperluan
tertentu.
HPK 8.4 Mengolah
maklumat secara koheren
untuk tujuan tertentu
Aras 1(ii)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK 12.2 Menghubungkan
isi yang bernas dan
membina kerangka ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren.
Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.

karangan

ringkasa
n
3 soalan
pemaha
man

Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli
s

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda
wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

B3 DT1
E1
BBM :

Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an
pelbagai,
kontekst
ual

Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar
an
kerja,
Antologi

Komsas
HSL
Drama
ii. Sebuah
Perjuanga
n

peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan

1.Menyatakan
sinopsis drama.
2.Menghuraikan
aspek komsas
dalam drama.
3.Menjawab
soalan
pemahaman

24

MENUJU
KE
PUNCAK
JAYA
Karangan
Gambara
n/
Keperihal
an

HPK 9.1 Menggunakan kata,


istilah, frasa, rangkaikata,
peribahasa dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:
1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
3.Menyenaraikan
isi-isi.
4.Menyusun
rangka karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah karangan
lengkap dengan
laras bahasa yang

10
soalan
HPU2.0Memberikan
pendapat yanag bernas
sebagai sumbangan dalam
perbincangan.
HPK2.1 Mencetuskan idea
bernas dan teliti semasa
memberikan pendapat
dalam perbincangan.
Aras 1(i), 2(iv)
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan bukan
kreatif.
HPK12.4 Menyusun isi dan
menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan

5 soalan

1
karangan

1
karanga
n

B4 DT1
E1
Kem
bahas
a:
Bertut
ur
Mende
ngar
Menuli

Sistem
bahasa :
Ejaan,
kosa
kata,
ungkapa
n, Ayat,
Penanda

KBT :
Ilmu :
Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

Menjana
minda(K
BKK),
kontrukti
visme,
Kecerdas
an

BBM :
Akbar,
teks,
Buku
Teks,
Lembar

betul
Karangan
bahan
rangsang
an
Gambar
bersiri

Tatabahas
a
Frasa
sendi
nama
(ms142)

Komsas
HSL
Sajak
i.
Fragmen
Sebuah
Kehidupa
n
ii.KataKata
iii.Keusan
gan
Budaya

1.Menganalisis
soalan dan bahan
rangsangan.
2.Menyatakan dan
menyenaraikan isi
tersurat dan
tersirat.
3.Menggabungjali
n isi-isi menjadi
satu karangan
yang baik dengan
membuat inferens
yang sesuai.
1.Mengenalpasti
frasa sendi nama
dalam petikan.
2.Memberikan
contoh-contoh
frasa sendi nama.
3.membetulkan
penggunaan frasa
sendi nama dalam
ayat.
1.Menyatakan
maksud sajak.
2.Menghuraikan
aspek komsas
dalam sajak.
3.Menjawab
soalan
pemahaman

perenggaan yang koheren.


Aras 1(iii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti dan
menyatakan gambaran
keseluruhan, idea utama, isi
penting dan isi relevan
tentang bahan yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU7.0 Mendapat maklumat
daripada pelbagai sumber
yang didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK7.2 Memahami dan
menyatakan maksud
perkataan sukar
berdasarkan konteks.
Aras 1(iii)
HPU 10.0 Memahami dan
memberikan respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan jenis,ciri,
tema dan persoalan,
pemikiran, nilai dan
pengajaran.
Aras 2(ii)

wacana
Nilai :
Bekerjas
ama
Prihatin
Berusaha
Bertangg
ungjawa
b
Semanga
t
patriotic
Kesedara
n
Keberani
an

pelbagai,
kontekst
ual

an
kerja,
Antologi

B5 DL1
E1
B5 DL1
E2

27

MENUJU
KE
PUNCAK
JAYA

Pada akhir
pelajaran pelajar
dapat:

Karangan
Rencana

1.Menganalisis
tema, fokus dan
format soalan.
2.Mengemukaka
n 4 isi yang
relevan dengan
tajuk tentang
tajuk dalam
idea.,
pengolahan dan
bahasa deengan
mengemukakan
contoh.
3.Menyenaraika
n isi-isi dan
menghuraikan
dengan contoh
yang sesuai.
4.Menyusun
rangka
karangan.
5.Membina ayatayat yang
gramatis untuk
membentuk
sebuah
karangan
lengkap.
6. Memurnikan
dari aspek idea

Ringkasa
n dan
pemaha
man teks

10
soalan
HPU 12.0 menghasilkan
penulisan kreatif dan
bukan kreatif.
HPK 12.2
Menghubungkan isi
yang bernas dan
membina kerangka
ayat.
Aras 2(iii)
HPK 12.4 Menyusun isi
dan menggunakan
penanda wacana untuk
menghasilkan
perenggan yang
koheren.
Aras 1(iii)

HPU7.0 Mendapat
maklumat daripada
pelbagai sumber yang
didengar, dibaca dan
ditonton.
HPK 7.1 Mengenalpasti
dan menyatakan
gambaran keseluruhan,

10 soalan

1
karanga
n

1
ringkasan
3 soalan
pemahama
n
B5 DB1
E1

Kem
bahasa :

Sistem
bahasa :

Bertutur
Menden
gar
Menulis

Ejaan, kosa
kata,
ungkapan,
Ayat,
Penanda
wacana

BBM :
Ilmu :

Nilai :
Bekerjasama
Prihatin
Berusaha
Bertanggungj
awab
Semangat
patriotic
Kesedaran
Keberanian

Isu
semasa,
Tatabaha
sa,
Sastera

KBT :
Menjana
minda(KBK
K),
kontruktivi
sme,
Kecerdasa
n pelbagai,
kontekstua
l

Akbar
, teks,
Buku
Teks,
Lemb
aran
kerja,
Antol
ogi

B3 DT1
E1

B6 DT1
E1

dan tatabahasa
sehingga
menjadi contoh
Tatabaha
sa
Peribahas
a (ms
196)

Komsas
ABT
Sajak :
iv.Pesan
Buat
AnakAnak
Merdeka
v.
Rumput
iv.
Seorang
Insan
Istimewa

1.Menyenaraika
n isi-isi penting
yang ada dalam
petikan.
2.Menjawab
soalan
pemahaman
dengan ayat
yang gramatis
dan tepat
1.Menyatakan
maksud
peribahasa.
2.Memadankan
peribahasa
dengan situasi
yang diberikan

1.Menyatakan
maksud sajak.
2.Menghuraikan
komsas sajak.
3.Menjawab
soalan
pemahaman
4.Menghasilkan
sajak
PEPERIKSAAN
PBS PMR 2014

idea utama, isi penting


dan isi relevan tentang
bahan yang didengar,
dibaca dan ditonton.
Aras 1(i), 1(ii)
HPU 9.0 Menyampaikan
maklumat untuk tujuan
tertentu.
HPK 9.1 Menggunakan
kata, istilah, frasa,
rangkaikata,
peribahasa dan ayat
yang tepat serta indah
untuk menyampaikan
maklumat secara
tersusun dan kohesif.
Aras 1(i)
HPU 10.0 Memahami
dan memberikan
respon peribadi
tentang karya sastera.
HPK10.1 Menceritakan
semula sesebuah karya
secara menyeluruh.
Aras 1(i),
10.4 Menyatakan
jenis,ciri, tema dan
persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
Aras 2(ii)

B5 DT1
E2
B6 DT1
E2

AKTIVITI
SELEPAS PMR
Tertakluk kepada perubahan semasa

PANITIA BAHASA MELAYU


SMK PERMATANG RAWA
RPH TAHUNAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN 3

TAHUN 2013

DISEDIAKAN OLEH
Panitia Bahasa Melayu Tingkatan 3