Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU PERTENGAHAN TAHUN 4

BAHAGIAN
PERNYATAAN
BILANGAN
ARAS SOALAN
JUMLAH
KEMAHIRAN
SOALAN
SOALAN
TATABAHASA

Menggunakan
pelbagai jenis kata
dalam ayat.
1. Kata nama
2. Kata ganti
nama diri ketiga
3. Kata sendi
nama
4. Kata kerja
5. Adjektif
6. Penjodoh
bilangan
7. Kata hubung
8. Kata bantu
9. Apitan
10. Imbuhan
pinjaman
11. Kata penguat
12. Kata penegas
13. Kata bilangan
14. Penanda
wacana
15. Penanda
wacana
16. Kata/ayat
perintah – suruhan

1 2 3

17. Sinonim
18. Antonim
19. Polisim
20. Polisim

/
/

1 2 3 4 5

6
17 – 20

1
1
1
1

Memahami
peribahasa
21. Simpulan
bahasa
22. Perbandingan

5 6
1 - 16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Menyatakan
makna kata dalam
ayat

4

1 2 3
1
1

/

4 5

6
21 - 22

Pilih pernyataan yang benar 35. Pilih ayat menggunakan tanda baca yang betul 25. 33.35 . Pilih ayat menggunakan perkataan betul 24.25 1 Menganalisis ayat PEMAHAMAN 6 1 2 3 4 5 6 26 . 34.semacam Mengenal pasti kesalahan tatabahasa dalam ayat 23. membina soalan 28.30 1 1 1 1 1 - 1 2 3 1 1 1 1 1 4 5 6 31 . Struktur ayat baku 30. Pilih ayat sama maksud (cakap ajuk/ cakap pindah) 29. Struktur ayat baku Petikan 1 Cerita/naratif 23 . Membina jawapan 27. 32. Beri maksud / / 1 26. Kata 1 2 3 4 5 1 31.

.40 1 1 1 1 / 1 . 38. Semua yang berikut adalah benar kecuali…. 39. 40.frasa ayat Petikan Rencana 2 36. 37. Beri maksud perkataan 1 2 3 4 5 6 : Aras Pengetahuan : Aras Kefahaman : Aras Aplikasi : Aras Analisis : Aras Sintesis : Aras Penilaian - 1 2 3 4 5 6 36 .