Anda di halaman 1dari 8

PUSAT TUISYEN SUBANG BESTARI UTAMA

UJIAN BULANAN 1 (TAHUN 6)


22 FEBRUARI 2016
KERTAS 1
1. Maklumat
di
bawah
menunjukkan
proses
yang
berlaku
dalam
mikroorganisma.

Bernafas
Membesar
X

Apakah proses X?
A
B
C
D

Makan
Terbang
Bergerak
Hibernisasi

2. Bagaimanakah
cara
virus
bergerak dari satu tempat ke
tempat yang lain?
I Udara
II
Makanan
A
B
C
D

III Air
IV
Dengan
sentuhan

I dan II
III dan IV
I, II dan III
I, II, III dan IV

3. Antara yang berikut, yang


manakah
cara
untuk
menghalang penyakit yang
disebabkan
oleh
mikroorganisma?
I
II
II
I

Membalut luka
Meminum
air
yang
dimasak
Membasuh
tangan
sebelum makan

I dan II

B
C
D

I dan III
II dan III
I, II dan III

4. Yang
manakah
diantara
berikut
merupakan
mikroorganisma yang paling
kecil?
A
B
C
D

Kulat
Virus
Bakteria
Protozoa

5. Antara yang berikut, yang


manakah dipadankan dengan
betul?
Penyakit
Campak
Selesema
Cacing gelang
A
B
C
D

Mikroorganisma
Virus
Bakteria
Kulat

R sahaja
Q dan R
P dan R
P dan Q

6. Antara penyakit berikut, yang


manakah tidak boleh merebak
dari seorang kepada orang
yang lain?
A
B
C
D

AIDS
Asma
Beguk
Campak

7. Rahimah
telah
membuka
sekotak
susu
dan
meninggalkannya
di
atas
meja. Selepas beberapa hari,
susu tersebut mempunyai bau
yang masam. Apakah yang

mungkin terjadi
tersebut?
A
B
C
D

pada

Susu tersebut berkualiti


rendah
Mikroorganisma
membiak di dalam susu
Susu bertambah baik
Susu mestilah disimpan
di dalam gelas

8. Yang
manakah
berikut
bukan
mikroorganisma?
A
B
C
D

susu

diantara
contoh

Yis
Kulapuk roti
Semut
Virus

9. Di
antara
berikut,
yang
manakah
benar
mengenai
haiwan yang hidup secara
berkumpulan?
A
B
C

Mereka
bersama-sama
untuk menburu makanan
Mereka
mempunyai
kawasan sendiri
Mereka lebih suka hidup
sendiri di dalam habitat
sendiri
Mereka selalunya kuat
dan mengelak daripada
bersaing dalam kalangan
mereka

10.Persaingan dalam
benda
hidup
disebabkan
A
B

C
D

kalangan
adalah

Sumber keperluan asas


yang terhad
Bilangan
yang
meningkat
bagi
pengguna kedua
Sumber keperluan asas
yang terlalu banyak
Habitat
yang
terlalu
besar dan pelbagai

11.Antara
berikut,
pasangan
haiwan yang manakah hidup
bersama
dan
saling
membantu antara satu sama
lain?
A
B
C
D

Ular dan katak


Lebah dan labah-labah
Harimau dan singa
Kerbau dan burung tiung

12.Di antara berikut, faktor yang


manakah menjadi persaingan
di antara tumbuhan di dalam
hutan hujan tropika?
P udara
R ruang
Q - air
S - cahaya matahari
A P, Q dan R
B Q, R dan S
C P, R dan S
D Semua yang berikut
13.Apakah yang dimaksudkan
dengan mutualisme?
A

Interaksi yang membawa


manfaat kepada keduadua spesis
Interaksi yang hanya
memberi
manfaat
kepada
satu
spesis
sahaja manakala satu
spesis
lagi
tidak
mendapat
keuntungan
mahupun kerugian
Interaksi
yang
menguntungkan
satu
spesis dan merugikan
satu spesis yang lain
Persaingan antara spesis

14.Jadual di bawah menunjukkan


bilangan kacang hijau yang
ditanam di dalam bekas P, Q,
R dan S. Setiap bekas adalah
sama saiznya.

Bekas
Bilangan biji
benih

P
5

Q
7

R
12

S
15

Selepas seminggu anak benih dalam


bekas yang manakah, tumbuh paling
kecil?
A
B
C
D

P
Q
R
S

15.Encik Tan memandu sejauh 60


km dalam masa satu jam.
Hitungkan jumah jarak jika dia
memandu selama 2 jam pada
kelajuan yang sama?
A
B
C
D

50

18.Bola ping-pong dijatuhkan dari


ketiggian
2
meter.
Ia
mengambil masa 5 saat untuk
sampai ke tanah. Berapakah
kelajuannya?
A
B
C
D

0.2
0.4
0.8
1.0

m/s
m/s
m/s
m/s

19.Antara berikut, anak pokok


manakah yang menghadapi
persaingan paling tinggi?

60 km
75 km
90 km
120 km

16.Yang manakah antara berikut


merupakan kenderaan yang
bergerak paling perlahan?
A

Sebuah
kereta
bergerak 200 km
masa 2 jam
Sebuah
bas
bergerak 150 km
masa 3 jam
Sebuah
lori
bergerak 120 km
masa 2 jam
Sebuah
van
bergerak 420 km
masa 6 jam

yang
dalam
yang
dalam
yang
dalam
yang
dalam

17.Sebuah lori mengambil masa 3


jam untuk sampai ke destinasi
yang terletak 300 km jauhnya.
Berapakah kelajuan lori itu,
dalam km/j?
A
B
C

300
150
100

20.Antara berikut, yang manakah


urutan betul bagi langkahlangkah
untuk
mengira
kelajuan sesuatu objek?
X merekodkan masa
yang diambil oleh objek
untuk sampai ke destinasi
Y menetapkan jarak
yang akan dilalui oleh
objek
Z menghitung kelajuan
objek
A
XYZ
B YZX
C YXZ
D ZYX

KERTAS 2
1. Gambar di bawah menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh
sekumpulan murid. Kotak kayu dilepaskan dari atas pembaris condong,
ketinggian satah ditukar setiap kali dan masa diambil untuk kayu sampai
ke bawah dari pembaris condong direkodkan.

Tinggi (cm)
10
12
14
16

Masa diambil
(saat)
7
5
3
2

(a) Ramalkan masa yang diambil oleh kotak kayu untuk sampai ke bawah dari
satah condong dengan ketinggian 8 cm.

(b) Berdasarkan eksperimen, nyatakan


I.
Pemboleh ubah dimanipulasikan
II.

Pemboleh ubah bergerak balas

III.

Pemboleh ubah dimalarkan

(c) Berikan satu hipotesis bagi eksperimen ini.

(d) Tuliskan satu kesimpulan kamu bagi eksperimen ini.

2. Jadual 2 menunjukkan bilangan haiwan X yang dikaji di suatu habitat.


Tahun

1990

Bilangan

400

199
5
386

200
0
340

200
5
315

201
0
297

(a) Apakah pola perubahan bilangan haiwan X?

(b) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian ke atas haiwan X di


habitat itu.

(c) Berikan dua cara untuk mengatasi kepupusan haiwan.

3. Maria menjalankan satu eksperimen. Dia menanam 3 biji benih kacang


hijau di dalam bekas X dan 10 biji benih kacang hijau di dalam bekas Y. Dia
menjirus air setiap hari. Rajah 2 di bawah menunjukkan keputusannya
selepas 3 hari.

(a) Bandingkan bekas X dengan bekas Y. Berikan dua pemerhatian


berdasarkan eksperimen berikut.

(b) Berdasarkan dari pemerhatian di (a), nyatakan inferens kamu.

(c) Biji benih kacang hijau dalam bekas Y layu selepas seminggu.
Nyatakan dua inferens berdasarkan pernyataan tersebut.