Anda di halaman 1dari 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA

MELAYU TAHUN 6 MINGGU 1- 3.JAN.2016


TEMA

ISTIMEWANYA KELUARGAKU

TAJUK

BAKAT ISTIMEWA

SUBJEK
TAHUN
STANDARD
PEMBELAJA
RAN

OBJEKTIF

AKTIVITI

B.MELAY
U

MASA:

Bilangan murid :

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis


ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
Menyebut ayat penyata ,ayat perintah dan
ayat tanya berdasarkan dialog
1. Lakonan bersama guru dan murid.
2. Soal jawab tentang ayat atau dialog yang
diujarkan.
3.Murid mengelaskan jenis dan ragam ayat
berdasarkan dialog ke dalam petak ayat.
4.Murid menyebut semula ayat yang
dikelaskan.

i. Ilmu : Pendidikan Moral


ii. Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab
iii. EMK : ICT,Kreativiti dan Inovasi,
PENGISIAN
KURIKULUM
iv. KBT : KB Mengecam
KP Interpersonal
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN
BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P &P

Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa


Melayu Thn 6 ms 2
Murid menjelaskan ayat perintah, ayat tanya dan
ayat penyata.

REFLEKSI

Ditulis selepas pdp. Apa yang berjaya dicapai oleh


murid. dalam bentuk bilangan

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA


MELAYU TAHUN 6
TEMA

ISTIMEWANYA KELUARGAKU

TAJUK

PERMATA KELUARGAKU

SUBJEK
TAHUN

STANDARD
PEMBELAJA
RAN

B.MELAY
U

MASA: 11.30-12.30
HARI:Selasa
TARIKH:5.1.2016

Bilangan murid :
3 orang

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan dalam
bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:

OBJEKTIF

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

Membaca ayat yang mengandungi perkataan


berimbuhan dengan sebutan yang betul.
1. Membaca petikan Permata Keluargaku.
2. Soal jawab tentang perkataan berimbuhan.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi
perkataan imbuhan dalam petikan.
4.Murid melagukan syair.
5. Murid mencatat perkataan beimbuhan dalam
syair menggunakan peta buih.
6.Murid menjawab soalan pemahaman dalam
buku teks.
i. Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling

ii.
iii.

BAHAN
BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P &P

Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab


EMK : Kreativiti dan Inovasi
iv. KBT : KB Menjanakan idea
KP Verbal-linguitik
v. I-think : Peta buih kata imbuhan.
Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms3
Murid membacakan ayat yang mengandungi imbuhan.

REFLEKSI

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA


MELAYU TAHUN 6 MINGGU 1- 5.JAN.2016
TEMA

ISTIMEWANYA KELUARGAKU

TAJUK

HEBATNYA ADIKKU

SUBJEK
TAHUN
STANDARD
PEMBELAJA
RAN
OBJEKTIF

AKTIVITI

B.MELAY
U

MASA:

Bilangan murid :

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara


mekanis dengan betul dan kemas
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
Menulis dua rangkap pantun secara mekanis
dengan betul dan kemasnya.
1. Bacaan luas bersama murid.
2. Soal jawab tentang petikan yang dibaca.
3.Murid melagukan pantun bersama guru.
4.Murid menulis pantun yang dilagukan secara
mekanis dengan betul dan kemasnya..

ii.
iii.
PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN
BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P &P
REFLEKSI

i. Ilmu :
Nilai :
EMK :
iv. KBT :

Pendidikan Seni Visual


Kesungguhan, Kegigihan
Kreativiti dan Inovasi,
KB Menjanakan idea
KP Visual-ruang
v. I-think : Peta yang sesuai
Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms4
Murid menyalin pantun secara mekanis dengan
betul dan kemasnya
Ditulis selepas pdp. Apa yang berjaya dicapai oleh
murid. dalam bentuk bilangan

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA


MELAYU TAHUN 6 MINGGU 1- 6.JAN.2016
TEMA

ISTIMEWANYA KELUARGAKU

TAJUK

ADIKKU ISTIMEWA

SUBJEK
TAHUN
STANDARD
PEMBELAJA
RAN

OBJEKTIF

B.MELAY
U

MASA:

Bilangan murid :

4.11 Menyebut dan memahami seni kata lagu


dengan melahirkan imaginasi melalui
penghasilan karya sastera
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
Menghasilkan cerita pendek berpandukan
seni kata lagu yang dinyanyikan.

AKTIVITI

ii.
iii.
PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN
BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P &P
REFLEKSI

1. Aktiviti nyanyian Adikku Istimewa.


2. Soal jawab tentang lagu yang diujarkan.
3.Murid membina ayat gramatis berdasarkan
cerita.
4.Murid membina cerita pendek.
i. Ilmu :
Nilai :
EMK :
iv. KBT :

PendidikanMuzik
Kerajinan, Ketabahan
Kreativiti dan Inovasi,
KB Mencipta
KP Muzik
v. I-think : Peta yang sesuai
Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms5
Murid membina cerita pendek berdasarkan seni
kata lagu secara berpandu.
Ditulis selepas pdp. Apa yang berjaya dicapai oleh
murid. dalam bentuk bilangan

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA


MELAYU TAHUN 6 MINGGU 1- 7.JAN.2016
TEMA

ISTIMEWANYA KELUARGAKU

TAJUK

SERONOKNYA KELUARGA AMAR

SUBJEK
TAHUN
STANDARD
PEMBELAJA
RAN

B.MELAY
U

MASA:

Bilangan murid :

5.1.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata


nama am dan penjodoh bilangan mengikut
konteks yang betul.

OBJEKTIF

AKTIVITI

ii.
iii.
PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN
BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P &P
REFLEKSI

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat:
Menyenaraikan kata nama am dan penjodoh
bilangan yang terdapat dalam grafik.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam am dan
penjodoh bilangan yang terdapat dalam
gambar.
3.Murid membina ayat tunggal dengan
menggunakan kata nama am dan penjodoh
bilangan.
4.Murid membina peta bulatan.
i. Ilmu :
Nilai :
EMK :
iv. KBT :

Pendidikan Alam Sekitar


Menghargai masa
Kreativiti dan Inovasi,
KB Menghubungkaitkan
KP Naturalis
v. I-think : Peta Bulatan
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa
Melayu Thn 6 ms6
Murid menghasilkan peta bulatan berkaitan
dengan kata nama am dan penjodoh bilangan.
Ditulis selepas pdp. Apa yang berjaya dicapai oleh
murid. dalam bentuk bilangan