Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN NOMBOR PERPULUHAN MELIBATKAN

OPERASI KIRA TOLAK.


Tarikh
Masa / Tempoh
Kelas
Data Murid

:
:
: Tahun Empat
: Bilangan murid sebenar

: 25 orang

Bhlangan murid hadir

: 23 / 25 orang

Bilangan Murid Protim

: 3 orang

Bilangan Murid Protim hadir : 3 / 3


Matematik Tahun 4
8. Perpuluhan
8.3 Penolakan Nombor Perpuluhan.
(i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat

Mata Pelajaran
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:

Standard Prestasi

perpuluhan.
: Tahap Penguasaan 3:
Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan
mendarab, membahagi dengan satu digit, 10, 100 dan 1000,

Istilah / Bahasa Matematik

hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.


: Titik perpuluhan, tempat perpuluhan. Persepuluh,
perseratus, perseribu, ayat matematik, bentuk lazim hasil

Objektif

tolak.
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
( i ) menyusun ayat matematik operasi tolak yang melibatkan
perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan ke bentuk lazim
dengan betul.
(ii) menunjukkan cara menolak dua nombor perpuluhan

Aktiviti

hingga tiga tempat perpuluhan tanpa mengumpul semula.


: Aktiviti berkumpulan, lembaran kerja, bimbingan guru,

Bahan Bantu PDP

bimbingan pemulihan, pengukuhan


: Rajah, kad imbasan, multimedia (Slide PowerPoint ),

Penerapan Nilai
Pengetahuan Murid Sedia Ada

lembaran kerja
: Bekerjasama, sistematik
: 1. Murid sudah dapat membaca dan menulis nombor
perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan.
2. Murid sudah mempelajari membandingkan nilai dua
nombor perpuluhan sehingga tiga digit.

Langkah-langkah Pengajaran

Langkah

Set Induksi

Isi Pelajaran / Aktiviti

(i)

Bahan Bantu

Mengingat Pelajaran Yang Lepas.

( 3 Minit )

Jalur pecahan
Rajah 1
Rajah I atas ditunjukkan kepada kelas dan muridmurid diminta untuk membaca maksud kawasan
berlorek rajah itu. Murid mungkin memberikan
jawapan dalam bentuk pecahan tetapi murid ditegaskan
bahawa kawasan berlorek itu boleh dibaca dalam
bentuk perpuluhan sebagai 0.4

Rajah 2
Begitu juga Rajah 2, murid-murid diminta membaca
dalam bentuk perpuluhan.
Kemudian murid diminta membandingkan saiz kedua(ii)

dua kawasan berlorek pada Rajah 1 dan Rajah 2.


Dalam bentuk simbol, murid diajak membandingkan
dua nilai perpuluhan 0.4 dan 0.7
Kemudian, guru memberitahu, Murid-murid, tugas
seterusnya yang kita lakukan hari ini ialah
membandingkan dua nombor perpuluhan dengan
menggunakan operasi tolak.

Langkah 1

Menukar Ayat Matematik Ke Bentuk Lazim Dan

-Tunjukcara

Melaksanakan Proses Penolakan Bagi Dua Nombor


Perpuluhan Dengan Bilanagan Tempat Perpuluhan

( 7 minit )

Yang Sama.
(i)

Guru meletakkan 3 kotak yang berlabel A, B dan C di

Kad imbasan

atas meja guru.

nombor

- Kotak A berisi beberapa kad imbasan nombor

perpuluhan

perpuluhan hingga 1 tempat perpuluhan.

sehingga 3 tempat

- Kotak B berisi beberapa kad imbasan nombor

perpuluhan.

perpuluhan hingga 2 tempat perpuluhan.


- Kotak B berisi beberapa kad imbasan nombor
perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan.
(ii)

Dua orang murid dipilih secara rawak untuk mengambil

2 Kad imbasan

1 keping kad imbasan dari Kotak setiap seorang. Kad

nombor

imbasan itu ditunjukkan kepada kelas untuk dibaca

perpuluhan

secara beramai-ramai.

sehingga 1 tempat
perpuluhan.

Contoh kad imbasan :

2.6

dan

4.8
( Kad imbasan 4.8

Guru mengaju pertanyaan, Murid-murid, mana satukah

dan 2.6 )

nombor perpuluhan ini mempunyai nilai yang lebih


besar?
Guru mengajak murid, Murid-murid, mari kita
bandingkan dua perpuluhan ini dengan menggunakan
operasi tolak.
Guru menegaskan kepada murid bahawa;
i) Susunan 2.6 4.8 adalah salah kerana 4.8 lebih
besar jika dibandingkan dengan 2.6
ii) 4.8 2.6 adalah tepat kerana 4.8 lebih besar
daripada 2.6
(iii

Guru membimbing murid-murid untuk menukarkan ayat

Kad imbasan 4.8

matematik 4.8 2.6 ke bentuk lazim iaitu

dan 2.6

4.8
2.6
Guru menegaskan bahawa titik perpuluhan mesti
sebaris secara menegak.

Kemudian murid-murid dibimbing untuk membuat


proses kiraan penolakan.
Langkah 2

Menukar Ayat Matematik Ke Bentuk Lazim Dan

- Aktiviti

Melaksanakan Proses Penolakan Bagi Dua Nombor

Berkumpulan

Perpuluhan Dengan Bilanagan Tempat Perpuluhan


Yang Berbeza.

( 8 minit )
(i)

(ii)

Guru memberi arahan kepada 4 kumpulan yang sedia

kertas putih A4,

ada terbentuk. Setiap kumpulan diberi 2 keping kertas

whiteboard

putih A4 dan sebatang whiteboard marker. Wakil

marker.

daripada kumpulan mengambil 1 kad imbasan sahaja

Kad imbasan

daripada setiap Kotak A, Kotak B dan Kotak C.

perpuluhan

Pada setiap kertas A4 itu, murid diminta untuk membina

sehingga 3 tempat

satu operasi tolak perpuluhan dalam bentuk lazim dan

perpuluhan.

membuat proses pengiraan.


Guru bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan
untuk memantau dan memberi bimbingan mana-mana

(iii

yang perlu.
Setiap kumpulan diminta untuk melekatkan hasil kerja

mereka di papan tulis dengan menggunakan gam plastic


yang disediakan.
Guru mengajak murid untuk membanding dan merumus
hasil kerja setiap kumpulan.
membanding

Langkah 3

Aktiviti Individu

- Aktiviti
Individu

(i)

Lembaran Kerja Murid Perdana.


Bahagian A 3 soalan dalam bentuk lazim.

( 9 minit )

Bahagian B 2 soalan dalam bentuk ayat matematik


(ii)

Lembaran Kerja Murid PROTIM ( Pemulihan ).


- 1 soalan penolakan dua nombor perpuluhan sehingga 1
tempat perpuluhan tanpa mengumpul semula.
- 1 soalan penolakan dua nombor perpuluhan sehingga 2

Lembaran kerja..

tempat perpuluhan tanpa mengumpul semula.


- 1 soalan penolakan dua nombor perpuluhan sehingga
3tempat perpuluhan tanpa mengumpul semula.
(iii

Lembaran Kerja Pengkayaan

3 soalan membuat perbandingan.

(iv) Guru bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan


untuk memberi bimbingan mana-mana yang perlu.
Kumpulan murid pemulihan (PROTIM) diberi
keutamaan supaya mereka tidak ketinggalan jauh ke
belakang.
(v)

Guru menyemak terus kerja murid dalam kumpulan


masing-masing.

Penutup
( 3 minit )

Rumusan Pelajaran.
(i)

Guru mempamirkan 3 kertas A4 yang ditulis dengan

kertas putih A4

soalan dalam bentuk lazim.

ditulis dengan

5.63
- 2.5

(ii)

5.63
- 2.5

- 5.63
- 2.5

soalan.

Guru meminta murid memberi tahu yang mana satu


merupakan susunan lazim yang tepat. Sekali lagi guru
memberitahu murid bahawa fungsi titik perpuluhan tidak
boleh diabaikan dan mesti disusun sebaris secara
menegak.

(iii

Pelajaran diakhiri dengan murid diminta memberikan

jawaban secara lisan;

- 5.63
- 2.5

Kad imbasan

Refleksi

i) 3 orang murid tidak dapat mengikuti pembelajaran pada sesi ini kerana tidak
hadir ke sekolah. Murid-murid berkenaan akan diberi sessi khas selama 10 minit
pada waktu rehat pada masa akan datang apabila mereka telah hadir semua. Mereka
akan diberi penerangan isi kandungan dan diberi tugasan untuk dibuat di rumah.
ii) Dalam sesi pembelajaran ini 3 orang murid kupulan PROTIM lambat
menyelesaikan tugasan, jadi saya berikan perhatian yang lebih untuk mereka
sewaktu langkah 3.
iii) Masa pengajaran-pembelajaran adalah singkat iaitu 30 minit sahaja maka kira
tolak melibatkan pecahan tanpa mengumpul semula dipilih. Kemahiran kira tolak
melibatkan pecahan dengan mengumpul semula akan dijalankan pada sesi PDP
selama 60 minit akan datang.
iv) Secara keseluruhannya, objektif pengajaran-pembelajaran ini tercapai walaupun
berhadapan dengan masa singkat dan kepantasan penerimaan murid yang terlibat
adalah pada tahap sederhana.

Anda mungkin juga menyukai