Anda di halaman 1dari 5

Soalan Penilaian Prestasi:

NAMA : KUMPULAN 4
Jenis

Keterampilan

Soalan

Fakta/Prestasi/
Prosedur/Sikap/
Keselamatan
MASA : 3 JAM

Prestasi
A.
B.

KOD CU :IT-020-3:2013-C01
No. Work Activities (WA)

Masa

WA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3 jam

KETERAMPILAN : PASANG PERKAKASAN KOMPUTER DAN SEDIAKAN

LAPORAN
C.

TUGASAN

1.

Anda dikehendaki melakukan pemasangan perkakasan komputer yang


disediakan serta membuat satu senarai semak. Di antara perkara-perkara
yang perlu ada dalam senarai semak tersebut:

2.

Anda diarahkan melaksanakan tugasan di atas bagi membuktikan kefahaman


anda dalam menyelesaikan tugasan tersebut.

D.

E.

SENARAI BAHAN

BIL

BAHAN

UKURAN

KUANTITI
(Bahan : Calon)

1.

Kertas A4

5:1

PERALATAN/KELENGKAPAN

BIL

PERALATAN/KELENGKAPAN

UKURAN

KUANTITI
(Peralatan : Calon)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.

Monitor
Motherboard
Power supply
Processor
RAM
Hard Disk
Floppy Disk
CD ROM
Kabel IDE
Kabel SATA
Casing
Network card
Graphic card
Sound card
Cooler fan
Heat sink
CD Driver

1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:3

F.

KRITERIA PENILAIAN
Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut :
1.

Perkara Kritikal :
Komputer berfungsi mengikut spesifikasi

2.

Proses kerja
Proses kerja bermula dari proses kenalpasti, pemasangan perkakasan
sehingga komputer boleh dihidupkan dengan mengambil kira aspek-aspek
keselamatan.

3.

Hasil kerja
a.
b.
c.
d.

4.

Komputer boleh dihidupkan;


Kekemasan pemasangan;
Ketetapan tempoh masa; dan
Laporan dihasilkan.

Sikap/keselamatan
a.
b.

Komputer dan peralatan.


Diri sendiri dan persekitaran.

PERINGATAN:
Sekiranya perkara kritikal ini tidak dilaksanakan atau tidak mengikut spesifikasi, maka calon /
calon dianggap tidak terampil bagi keseluruhan penilaian.

Keakuran
Standard

Spesifikasi

Ketepatan dan Kejelasan


Peluang

Keterampilan

Kandungan

Komponen
Soalan

Kesesuaian
Masa

Penting

RUMUSAN : SOALAN DITERIMA / SOALAN DITOLAK / SOALAN DALAM PERHATIAN

Keadilan

SULIT
(Hanya untuk penilai sahaja)

SKEMA PERMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI:

NAMA CALON/CANDIDATE NAME:

NO. K/P/NRIC NO.:

MASA MULA/TIME START :

TARIKH/DATE:

MASA TAMAT/TIME END :

SKALA PEMARKAHAN:
0=Tidak dilakukan/ Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan;
3=Sangat memuaskan

BHG.
1.

KRITERIA PENILAIAN

MARKAH

Perkara kritikal (60%)

Tandakan ( / ) pada ruangan


terima atau Tidak Terima bagi
perkara kritikal berikut :
Terima

Tidak Terima

1.1 1.1 Komputer berfungsi mengikut spesifikasi


(*Kriteria Kritikal: Markah 60 diberi sekiranya semua perkara kritikal di
atas diterima dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal
tidak diterima)
Jumlah Markah Bahagian 1 (%)
2.

Proses kerja (25%)


2.1 Kenalpasti peralatan dan perkakasan
berkaitan.
2.2 Peralatan dan perkakasan diperiksa
2.3 Pemasangan Motherboard mengikut
prosedur
2.4 Pemasangan processor mengikut prosedur
yang betul
2.5 Pemasangan Cooler fan dilakukan
2.6 Pemasangan RAM mengikut prosedur yang
betul
2.7 Pemasangan Hard Disk dilakukan
2.8 Pengujian kefungsian komputer dilakukan
2.9 Hasilkan senarai semak
Jumlah markah diberi

BHG.

KRITERIA PENILAIAN

MARKAH

Jumlah markah penuh


27
Jumlah Markah Bahagian 2 (25%)
Hasil kerja (10%)
3.
3.1 Tugasan dan senarai semak dapat disiapkan
dalam tempoh yang ditetapkan.
3.2 Perkakasan yang dipasang mengikut
prosedur yang betul.
3.3 Perkakasan dipasang dengan kemas.
3.4 Dapat melakukan update driver.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
12
Jumlah Markah Bahagian 3 (10%)
Sikap/Keselamatan/Persekitaran (5%)
4.
4.1 Maklumat dikumpul, diolah dan diaplikasikan
mengikut keperluan.
4.2 Peralatan digunakan mengikut teknik yang
betul dan selamat serta disusun kemas
selepas digunakan.
4.3 Berpakaian kemas mengikut prosedur yang
betul
4.4 Persekitaran kerja dibersih dan dikemaskan
selepas kerja dilaksanakan
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
12
Jumlah Markah Bahagian 4 (5%)
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)
KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
TERAMPIL / BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE :
%
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSOR COMMENTS :

Tandatangan Pegawai Penilai/


Assessors Signature
Nama/Name :

Tarikh/Date :