Anda di halaman 1dari 8

AL-WALA DALAM KONTEKS

PEKERJAAN
Al-Wala dalam pekerjaan ialah dasar ketaatsetiaan
seseorang yang bergelar pekerja kepada ketuanya
atau majikannya selagi ketua dan majikan ini tidak
melanggar syariah Islam. Keperluan dasar al-Wala
dalam pekerjaan berlaku tanpa disedari atau dengan
erti kata lain ketua atau majikan kadang-kadang tidak
dapat memantau pekerjanya samada wujud dasar alWala ini dalam diri pekerja. Fenomena ini adalah sifat
dalaman pekerja. Seumpama keperluan wujudnya alWala ini dalam jiwa Muslim kepada tuhannya

Secara dasarnya al-Wala dalam pekerjaan seseorang

Muslim ingin menerapkan unsur-unsur berikut:

i.

Ketaatsetiaan kepada pemimpin.

Pemimpin yang dimaksudkan disini ialah ketua dan

majikan. Walau bagaimanapun terdapat batasan kepada


al-Wala kepada pemimpin ini. Batasan ini mengambil
kira ketua dan pemimpin yang tidak melanggar syariah
Islam. Kewujudan al-Wala kepada ketua dan majikan ini
bukan sahaja mengambil kira sifat menghormati batang
tubuh ketua atau majikan semata-mata, malah ia
meliputi sesuatu yang lebih luas daripada itu
termasuklah dari sudut arahan, peraturan, dasar yang
dicipta, penguatkuasaan dan apa juga bentuk yang
dikuatkuasakan oleh ketua dan majikan ini. Dalam hal ini
Allah berfirman dalam Surah al-Nisa, ayat 59 yang
maksudnya: Wahai orang yang beriman, taatlah kamu
kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada
orang yang berkuasa dari kalangan kamu

ii.Melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguhsungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab.
Cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan

bertanggungjawab adalah nilai-nilai murni Islam dan nilainilai murni sejagat. Nilai-nilai ini sepatutnya ada pada diri
seorang yang digelar Muslim terutama di dalam
pekerjaannya. Ini kerana seperti yang diketahui bahawa
bekerja itu adalah satu ibadah dan perlaksanaan ibadah
itu mestilah disertai dengan akhlak yang baik. Islam tidak
mengambil kira setakat sesuatu matlamat yang baik
tetapi dicapai dengan akhlak yang tidak baik. Seperkara
lagi, dengan wujudnya al-Wala kepada ketua dan majikan
secara langsung juga memberi dorongan kepada pekerja
untuk berkerja dengan nilai-nilai murni di atas kerana
semua nilai-nilai murni ini wujud di dalam semua dasar
yang dikuatkuasakan oleh ketua atau majikan. Perkara ini
membenarkan lagi peringatan Allah dalah Surah al-Anfal,
ayat 27 yang maksudnya: Janganlah kamu mengkhianati
amanah-amanah kamu, sedangkan kamu
mengetahuinya

iii.

Tidak mengutamakan kepentingan peribadi.

Sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat, seorang

pekerja sudah pasti tidak dapat lari dari menolak


sepenuhnya kepentingan peribadi semasa membuat
keputusan yang membabitkan diri sendiri. Keadaan ini
secara tidak langsung akan menjadi faktor penentu sejauh
mana keberkesanan keputusan yang akan dibuatnya bagi
faedah orang ramai. Di dalam kontek ini, seseorang pekerja
haruslah meletakkan kemaslahatan umum lebih daripada
kepentingan peribadi. Konsep bekerja di dalam Islam juga
telah menunjukkan bahawa pengorbanan untuk kepentingan
umum adalah lebh utama seperti Islam menganggap bekerja
itu adalah satu perjuangan jihad untuk kepentingan umum.
Sifat dan sikap inilah yang sepatutnya menjadi etika kerja
seseorang Muslim. Allah telah memberi amaran berkaitan
perkara ini sebagaimana maksud firmaNya dalam Surah alKahfi sebahagian ayat 18-20: dan janganlah kedua mata
kamu berpaling dari kerja yang mengharapkan perhiasan
kehidupan dunia ini dan janganlah kamu mengikut orang
yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta
menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu
melewati batas

iv. Menjaga nama baik organisasi.


Persoalan imej atau nama baik organisasi merupakan

satu perkara yang penting kerana ianya seringkali


dikaitkan dengan keutuhan dan kecekapan sesebuah
organisasi tersebut. Oleh itu, menjadi kewajipan pekerja
agar menjaga dan memelihara nama baik organisasi
supaya sentiasa dipandang bersih bukan sahaja oleh
masyarakat tempatan malah masyarakat luar negara.
Sehubungan itu, setiap pekerja mestilah mengamalkan
keperibadian mulia dalam setiap tindak-tanduknya. Dari
sudut Islam, keperibadian mulia juga diertikan sebagai
mengamalkan akhlak yang mulia, iaitu berkelakuan
dengan menjaga batasan-batasan syariah Islam
termasuk di dalamnya menjaga halal dan haram,
menjaga hukum-hakam agama, bergaul dengan
pergaulan yang baik dan lain-lain lagi yang berkaitan
dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan
syariah Islam.

v.

Menjaga tindakan daripada sesuatu yang boleh meruntuhkan


akhlak.

Akhlak adalah perlakuan seseorang. Jika seseorang bekerja, akhlaknya

adalah bagaimana ia melakukan kerja yang telah diamanahkan itu.


Akhlak dalam melakukan kerja ini adalah sebahagian dari konsep alWala. Akhlak sebahagian dari nilai-nilai moral yang juga adalah nilainilai sejagat yang diertikan dari sudut sesuatu tamadun. Semua
tamadun di dunia ini mempunyai nilai-nilai moral, iaitu nilai-nilai baik
dari sudut kehidupan. Di dalam al-Wala terdapat satu mesej yang
menyuruh pekerja mernjaga diri mereka daripada terlibat dengan
sesuatu yang boleh meruntuhkan akhlak dan moral diri. Jika di dalam
perkhidmatan moden sesebuah organisasi yang dikatakan keruntuhan
akhlak dan moral pekerja adalah seperti keterlibatan dengan
penyalahgunaan dadah, disabitkan kes di dalam mahkamah samada
mahkamah civil atau syariah, mempunyai tanggunggan hutang yang
melebihi emolumen diri, ketagihan alkhohol dan seumpamanya. Islam
juga melarang umatnya terlibat dengan sesuatu tindakan yang
menyebabkan keruntuhan akhlak peribadi. Ini kerana imej yang
sedemikian akan merosakkan umat Islam seluruhnya. Oleh itu, Islam
mengajar umatnya supaya mengelakkan nilai-nilai negatif di dalam
etika kerja dan mengamalkan nilai-nilai positif di dalam etika kerja.
Maka tepatlah seperti yang difirmankan Allah dalam Surah alTaghabun, ayat 4 yang maksudnya: Dia mengetahui segala yang di
langit dan di bumi dan Dia mengetahui segala apa yang kamu
rahsiakan serta yang kamu zahirkan dan Allah sentiasa mengetahui
segala isi hati yang terkandung di dalam dada

vi. Mewujudkan pemuafakatan.

Di dalam hal ini, Islam telah mencadangkan

supaya dihidupkan suasana Syura atau


perbincangan sebagai etika kerja di dalam
sesuatu perkhidmatan. Dengan wujudnya
suasana permesyuaratan ini masalah yang
dihadapi akan diselesaikan mengikut peraturan
dan saluran yang betul. Pemuafakatan inilah
hasil daripada wujudnya konsep al-Wala dalam
jiwa seseorang pekerja. Oleh itu, praktislah
Syura ini seperti yang dianjurkan oleh Allah
dalam Surah al-Syura, ayat 38 yang
maksudnya: dan urusan mereka dijalankan
secara bermesyuarat sesama mereka

vii. Tidak ingkar perintah.


Arahan atau perintah merupakan salah satu unsur

terpenting dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Setelah


sesuatu keputusan dibuat atau dipersetujui, arahan yang
jelas dan khusus adalah perlu untuk memastikan keputusan
atau dasar itu dilaksanakan bertepatan dengan matlamat
ianya diputuskan. Pekerja yang diberi tanggungjawab
melaksanakan keputusan atau dasar tersebut sudah pasti
tidak mampu melaksanakannya secara bersendirian tanpa
bantuan pegawai lain. Oleh itu, beliau tidak ada pilihan lain
kecuali mengarahkan pekerja bawahannya melaksanakan
tugas tersebut. Sekiranya pegawai tersebut enggan
mematuhi perintah yang dikeluarkan, maka perlaksanaan
tugas tersebut sudah pasti akan terjejas. Kepatuhan kepada
arahan, peraturan, undang-undang, dasar, prosedur atau
apa juga nama adalah sebagai kayu pengukur kemantapan
konsep al-Wala dalam jiwa pekerja.