Anda di halaman 1dari 11

PERSEPSI MASYARAKAT CINA TERHADAP ANAK YANG MEMELUK ISLAM SATU

PENGALAMAN DAN PEMERHATIAN


Fitrah semulajadi manusia berkehendak kepada ketuhanan. Tidak kira apaapa bangsa sekalipun fitrah ketuhanan merupakan agenda utama dalam
mengatur kehidupan dunia mereka. Agama Islam merupakan agama yang
benar disisi Allah SWT dan mempunyai garis panduan peraturan hidup yang
lurus lagi jelas melalui sumber utama iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Agama
Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul. Semua rasul telah
mengajak manusia ke jalan Allah SWT, yakni jalan tunduk kepada Allah SWT.
Mereka telah menyampaikan risalah yang sama dan dakwah yang sama iaitu
mengesakan Allah SWT.
Islam dalam bahasa Arab bererti tunduk, patuh dan menyerah atau taat.
Sebagai satu agama, Islam berdiri di atas dasar penyerahan diri sepenuhnya
dan taat kepada Allah swt. Islam juga bererti selamat dan sejahtera.
Pengertian ini menunjukkan bahawa, manusia tidak akan dapat mencapai
keselamatan dan kesejahteraan yang sebenarnya, kecuali dengan jalan
menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Cara hidup seperti inilah,
yang dapat dan tetap di bawah naungan ketaatan Allah SWT. Di mana hidup
yang selalu diliputi ketenangan jiwa bagi perseorangan dan kesejahteraan
serta keamanan bagi masyarakat. Allah SWT. berfirman :
.

Maksudnya: Orang-orang yang beriman, yang berhati tenang dengan ingat
kepada Allah SWT. Ingatlah bahawa hati akan tenang dengan mengingati
Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kebahagiaanlah
untuk mereka dan tempat kembali ( Syurga ) yang baik. ( al-Rad : 28 29 )

PENGERTIAN SAUDARA BARU :


Menurut Kamus Dewan (1997:900) perkataan mualaf bermaksud orangorang yang baru memeluk Islam atau Saudara Baru Manakala dalam Lisan
al-Arab karangan Ibn. Manzur, perkataan mualaf berasal dari al-lafa bereti
menghimpunkan sesuatu dengan sesuatu atau menyatukan sesuatu dengan
sesuatu.
Dari sudut istilah pula,perkataan mualaf merujuk kepada perkataan walmualafatu qulubuhum ( ) yang termaktub di dalam ayat 60
surah al-Taubah. Sayyid Qutb pula telah mentafsirkan mualaf sebagai

golongan manusia yang kembali kepada Islam serta kekal dan beramal baik
keislamannya. Dengan pemberian zakat merupakan satu inisiatif yang dapat
menyatukan hati mereka,mengukuhkan serta menambahkan rasa cintaya
terhadap Islam.
Manakala takrif lain yang lebih jelas memberi pengertian Saudara Baru
sebagai orang-orang yang dipujuk dan dijinakkan iaitu orang orang yang
dipujuk dan dijinakkan hatinya dengan harapan dapat menguatkan
pegangan mereka terhadap Islam atau orang-orang yang dipujuk supaya
tertarik untuk memeluk Islam ( Amran Kasimin 1985: 1 ).
Kesimpulan daripada pengertian di atas, Saudara Baru merupakan
segolongan manusia yang kufur dan memeluk Islam dengan melafazkan dua
kalimah syahadah. Pemberian zakat kepada asnaf mualaf adalah wajib
bertujuan untuk memotivasikan serta menguatkan pegangan aqidah
Islamiyah yang baru dianuti.

PENGERTIAN PERSEPSI
Mahmood Nazar Mohamed ( 1992 ), dalam konteks persepsi, kelima-lima
deria ( mata, telinga, hidung, lidah dan kulit ) adalah tidak sama. Ada deria
yang lebih penting dan sebaliknya. Contohnya, penglihatan melalui deria
pancaidera mata adalah lebih penting. Ini adalah kerana pada kebiasaannya
manusia menumpukan perhatian melalui penglihatan.

METOD KAJIAN
Kertas kerja ini cuba membentangkan mengenai Persepsi Masyarakat Cina
Terhadap Anak Yang Memeluk Islam: Satu Pengalaman dan Pemerhatian cuba
mengkaji beberapa faktor yang menjadi pendorong kepada penerimaan
Islam dikalangan Saudara Baru ( Cina Muslim ), persepsi masyarakat Cina
terhadap anak yang memeluk Islam, cabaran-cabarannya serta saranansaranan kepada Saudara Baru.
Kaedah kajian yang dilakukan adalah melalui metod permerhatian dan
pengalaman penulis itu sendiri.Kajian perpustakaan juga merupakan salah
satu kaedah kajian ini dijalankan.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG SAUDARA BARU CINA MEMELUK ISLAM


Secara umumnya, terdapat beberapa faktor utama menjadi pendorong

kepada pengislaman orang-orang Cina di Malaysia dan seterusnya menjadi


Islam sebagai panduan hidup mereka. Faktor-faktor tersebut dapat
diklasifikasikan seperti berikut:

Hidayah daripada Allah SWT


Allah SWT sahaja yang berhak untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang
dikehendakiNya. Ini merupakan faktor utama mendorong Saudara Baru
memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Manakala mereka
yang tidak mendapat hidayah Allah SWT maka mereka akan kekal dalam
kekufuran. Bagi Saudara Baru yang menemui sinar Ilahi dengan demikian
cara akan menimbul dalam hatinya kerelaan serta keikhlasan yang
sepenuhnya untuk menuruti syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw
tanpa dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh dan kepentingan tertentu.
Didapati bahawa Saudara Baru mendapat hidayah Allah SWT biasanya
datang melalui beberapa keadaan. Antaranya, melalui mimpi, pembacaan
buku-buku agama, akhlak Islamiyyah yang hakiki, pergaulan seharian
dengan rakan-rakan yang beragama Islam. Sebahagiannya memilih untuk
berada di bawah bumbung SWT setelah membuat kajian-kajian dan
perbandingan ke atas agama yang dianuti sebelumnya.
Kenyataan pengalaman dan pemerhatian jelas membuktikan bahawa faktor
hidayah memainkan peranan yang penting dan amat besar kesannya
sebagai penentu kepada kesungguhan serta kesediaan golongan ini untuk
terus tekun berusaha mendalami, memahami, beramal, menghayati ilmu
agama Islam serta beristiqamah mengamalkannya dalam segenap
kehidupan. Kesyukuran yang tinggi di atas nikmat Islam dan iman yang Allah
SWT kurniakan serta keinsafan yang tinggi setelah terselamat dari kekufuran
yang berkekalan juga mendorong Saudara Baru untuk menghayati
kepentingan ilmu Allah SWT yang diibaratkan seluas lautan yang tidak
berketepian. Natijah dari itu akan melahirkan Saudara Baru yang cekal,
tabah, lebih kental, bersabar dengan cabaran hidup selepas melafazkan dua
kalimah syahadah dalam pembentukan akhlak Islamiyah, berpaksikan
syariat Allah SWT dan yang lebih utama sudah semestinya memelihara
aqidah Islamiyyah agar tidak tergoyang walaupun diseksa seperti Bilal Bin
Rabah dan lain-lainnya lagi.
Faktor Perkahwinan
Perkahwinan juga memainkan peranan yang penting menyebabkan
seseorang Non Muslim untuk menerima Islam walaupun ianya tidak

dikategorikan sebagai faktor utama. Sebagai buktinya ramai di kalangan


Saudara Baru memilih untuk berkahwinan sesama Saudara Baru. Dengan
langkah yang demikian akan memudahkan antara satu sama lain,
terutamanya soal persefahaman dalam pelbagai aspek selagi ianya tidak
bercanggah dengan syariat Islam.
Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat segelintir Saudara Baru yang
memilih untuk berkahwin dengan orang Melayu ( Islam ) selepas mereka
memeluk Islam ( Anuar Puteh 2002: 99 ). Ini membuktikan bahawa
perkahwinan bukanlah wasilah utama penerimaan Islam di kalangan Saudara
Baru, namun tidak dapat dinafikan ia adalah antara faktor pendorong kepada
Saudara Baru khususnya berbangsa Cina untuk memeluk Islam.
Faktor ikut-ikutan
Anuar Puteh ( 2002 : 140 ) menyatakan bahawa faktor ikut-ikutan
merupakan antara factor utama yang menyebabkan ramai dikalangan
Saudara Baru memilih untuk memeluk Islam. Dalam kedudukan latar
belakang komuniti yang sama dari segi suku kaum, pekerjaan, status diri dan
lain-lain. Tambahan pula sekiranya orang terpengaruh dikalangan mereka
memeluk Islam, maka kebiasaannya akan dituruti oleh beberapa orang
anggota masyarakat yang lain. Contohnya, dalam sesebuah perkampungan
Orang Asli sekiranya Tok Batin ( Ketua Kampung ) memeluk Islam, maka
kebiasaannya ahli keluarga dan segelintir ahli masyarakat kampung tersebut
akan memeluk Islam juga.
Menurut Anuar Puteh lagi, natijah dari memeluk Islam secara ikut-ikutan ini
kebiasaannya tidak menunjukkan cirri-ciri keislaman ( walaupun sedikit )
dalam amalan kehidupan harian mereka. Pemerhatian penulis mendapati
bahawa meraka masih mengamalkan secara total ajaran-ajaran Islam seperti
memakan daging babi, berjudi, minum arak, menyambah roh-roh nenek
moyang dan orang perseorangan yang dianggap keramat kepada mereka.
Selain itu, mereka juga tidak menunjukkan minat untuk mendalami agama
Islam. Ini adalah kesan daripada mereka memilih Islam bukan di atas
kesedaran diri tetapi hanya ikut-ikutan sahaja. Namun, penulis berkeyakinan
fenomena sedemikian hanya sementara ( di awal memeluk Islam ) sahaja
sekiranya pelbagai pihak berperanan dalam soal ini.
Kepentingan tertentu
Pengalaman penulis mendapati bahawa sebahagian Saudara Baru memeluk
Islam di atas dasar kepentingan tertentu yang disediakan sekiranya mereka
memeluk Islam. Namun yang demikian, hakikat tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan tepat kerana ia adalah isu-isu subjektif dan tidak mampu

ditafsirkan secara terbuka.


Di antara beberapa kepentingan tertentu yang mendorong mereka memilih
Islam menurut Anuar Puteh ( 2002: 141 ) ialah:
i) Mereka beranggapan bahawa segala hak keistimewaan orang
Melayu/Bumiputera mengikut Perlembangaan Persekutuan adalah layak
untuk dimiliki setelah memeluk Islam. Ini kerana mereka menterjemahkan
memeluk Islam bererti masuk Melayu.
ii) Terdapat ahli perniagaan yang memeluk Islam untuk memudahkan urusan
perniagaan mereka dengan orang Melayu.
iii) Untuk kepentingan jaminan masa depan anak cucu.
iv) Mengambil tindakan untuk melepaskan diri daripada tindakan undangundang setelah melakukan kes-kes jenayah atau kesalahan yang sabit
dengan undang-undang negara.
Pada pandangan penulis, faktor kepentingan tertentu yang menarik
perhatian Saudara Baru untuk memeluk Islam adalah tidak wajar diamalkan
kerana sekiaranya mereka berniat untuk tujuan mendapat kepentingan maka
setakat itulah konsep pemahaman Islam dalam dirinya, malahan akan
mengundang kebarangkalian mereka akan kembali ke agama asal sekiranya
apa yang dihajati tidak kesampaian.
Oleh yang demikian didapati bahawa faktor-faktor pendorong seseorang
memeluk Islam adalah pelbagai. Faktor hidayah dari Allah SWT adalah
mutlak dan selebihnya juga mendorong Saudara Baru untuk memilih Islam
sebagai pegangan hidup. Namun yang demikian, niat yang tulus ikhlas
kerana Allah SWT akan membawa Saudara Baru menikmati keindahan dan
kemanisan berada di bawah payung Allah SWT.

PERSEPSI MASYARAKAT CINA TERHADAP ANAK YANG MEMELUK


ISLAM SATU PENGALAMAN DAN PEMERHATIAN
Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai
bangsa dan membentuk masyarak majmuk yang terdiri daripada bangsa
Cina, India serta bangsa-bangsa yang lain. Masyarakat Cina mempunyai
persepsi ke atas anak-anak mereka yang memeluk Islam. Pengalaman
penulis sendiri mendapati di antara persepsi-persepsi kedua ibu bapa yang
belum memeluk terhadap anak-anaknya setelah memeluk Islam adalah

seperi berikut:
i) Terputusnya hubungan kekeluargaan
Aspek kekeluargaan adalah amat dititiberatkan dalam masyarakat Cina yang
berpegang kepada ajaran Konfusinisme. Hubungan erat di antara anak-anak
dan kedua ibu bapa adalah akrab dan begitu juga dengan adik beradik serta
sanak saudara yang lain. Dengan tindakan seseorang untuk memilih agama
Islam sebagai anutannya telah memberi kesan yang mendalam pada jiwa
kedua ibu bapa yang telah melahirkan mereka. Ini kerana kedua ibu bapa
beranggapan bahawa sekiranya memeluk Islam seseorang Saudara Baru
akan meninggalkan dan seterusnya memutuskan hubungan dengan mereka.
Persepsi seperti ini menjadi fobia kepada masyarakat Cina sekiranya
terdapat anak-anak mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam dan dari
sini akan wujudnya pelbagai tentangan yang hebat daripada ibu bapa malah
ahli keluarga dan sanak saudara seperti memulaukan Saudara Baru tersebut,
menyiksa, membunuh dan yang paling penulis tersentuh hati ialah kedua ibu
bapa tidak mengaku Saudara Baru sebagai anak kandung mereka.
ii) Masuk Islam bererti masuk Melayu
Masyarakat Melayu merupakan golongan majoriti dalam masyarakat majmuk
di Malaysia ini dan sebaliknya kepada masyarakat Cina. Masyarakat Cina
berpandapat bahawa sekiranya anak-anak mereka memeluk Islam adalah
sama konsep dengan masuk Melayu dan tidak berandaian masuk Islam.
Fenomena ini berlaku kerana bangsa Melayu merupakan golongan majoriti
yang beragama Islam. Di samping itu, kehidupan, akhlak, aqidah,
pendidikan, perniagaan segelintir masyarakat Melayu agak tidak menyokong
kepada keadaan penghapusan persepsi masyarakat Cina terhadap Saudara
Baru.
Ekoran daripada itu, tanggapan sebegini telah sebati dalam pemikiran
mereka dari dahulu sehingga kini. Walaupun usaha untuk memberi
pemahaman dan penjelasan kepada mereka bahawa terdapat perbezaan di
antara memeluk Islam dan masuk Melayu iaitu dari segi Islam sebagai
agama dan Melayu sebagai bangsa. Namun usaha ini pada pengalaman dan
pemerhatian penulis merupakan satu usaha yang mengambil masa yang
agak lama untuk memberi kefahaman kepada mereka.
iii) Islam berkembang melalui pedang
Peperangan merupakan satu fenomena yang tidak disukai oleh semua pihak

kerana kesan dari peperangan membawa manusia dan alam sekitarnya


kepada kebinasaan dan kemusnahan, Oleh kerana itu, manusia amat benci
akan peperangan. Sehubungan dengan itulah orang-orang bukan Islam
secara tidak langsung akan membenci Islam. Kebencian ini disebabkan
mereka telah mempercayai fakta yang menyatakan Islam berkembang
melalui peperangan atau lebih dikenali sebagai mata pedang ( Sir Thomas
Arnold 1970: 63-64 ).
Umat Islam zaman dahulu dilabelkan sebagai umat yang suka berperang dan
merebut kuasa serta harta. Ini merujuk kepada kekerapan perang semasa
zaman Rasulullah saw. Manakala umat Islam di seluruh dunia zaman kini
dituduh sebagai pengganas. Semua fakta ini telah disalah tafsirkan oleh
musuh-musuh Islam untuk memburukkan dan melemahkan semangat umat
Islam sekaligus matlamat utama mereka ialah menghapuskan Islam dari
muka bumi Allah SWT. Secara tidak langsung ia telah memberi kesan di
dalam pemikiran masyarakat Cina khusunya dalam pemerhatian ini turut
melabelkan Islam itu suka bergaduh-gaduh, berperang-perangan sekaligus
meletakkan Islam itu berkembang melalui mata pedang.
Begitulah persepsi masyarakat Cina terhadap anak mereka yang memeluk
Islam. Walaubagaimanapun, persepsi ini perlu dibersihkan agar ianya tidak
terus kekal dalam pemikiran mereka. Dengan itu akan memudahkan usaha
dakwah ke atas masyarakat Cina khususnya dan masyarakat yang lain
umumnya.

CABARAN-CABARAN SAUDARA BARU


Halangan, rintangan serta cabaran tetap akan berlaku lantaran sesuatu
perubahan atau tindakan. Itulah hakikat kehidupan manusia dalam
kehidupan manusia. Berat atau ringannya sesuatu cabaran untuk dihadapi
adalah bergantung kepada kekuatan dalaman dan sokongan luar.
Menurut Dr. Faudzinaim Hj Badaruddin ( 2005: 114 ), secara umumnya
cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Saudara Baru boleh dilihat daripada dua
sudut iaitu:
Cabaran dalaman
Yang dimaksudkan dengan cabaran dalaman yang dihadapi oleh Saudara
Baru ialah kesan spiritual dan tekanan psikologi sebelum memeluk Islam dan
setelah memeluk Islam.

Antaranya ialah tekanan spiritual untuk mencari dan memiliki kebenaran dan
agama yang benar, keduanya tekanan psikolgi terkesan melalui bangkangan
keluarga sebelum dan sesudah memeluk Islam, ketiganya tekanan psikologi
untuk menyesuaikan diri dengan suasana baru dan seterusnya keperluan
untuk menjadikan diri sebagai Role-Model.
Pengalaman penulis juga membenarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr.
Faudzinaim kerana ia hampir menepati cabaran-cabaran Saudara Baru di
sudut dalaman.

Cabaran Luaran
Cabaran luaran lebih menjurus kepada perkara-perkara yang muncul dari
luar diri Saudara Baru itu sendiri dan sekaligus telah memberi kesan yang
amat mendalam jika dibandingkan dengan kesan cabaram dalaman.
Dari segi cabaran-cabaran luaran ianya dapat dilihat dari persepsi
penerimaan daripada masyarakat Islam melalui perkahwinan, keduanya
tentangan yang diberikan oleh ibu bapa dan ahli keluarga Saudara Baru, dan
yang selebihnya ialah cabaran dilihat dari soal bantuan yang ditawarkan
kepada Saudara Baru serta akhlak segelintir umat Islam yang tidak dapat
diteladani.
Melihat kepada cabaran-cabaran dalaman serta luaran yang dihadapi oleh
Saudara Baru maka tidak mustahillah Saudara Baru juga berkemungkinan
besar akan mengalami tekanan dari segi psikologi seperti kemurungan,
kerisauan dan kegelisahan yang tinggi, stress dan lebih dari itu ialah hilang
akal seperti yang pernah penulis temui sebelum ini.

SARANAN UNTUK SAUDARA BARU


Adalah jelas bahawa perubahan menyeluruh yang dilakukan oleh Suadara
Baru dalam reformasi aqidah, ibadat dan akhlak Islamiyyah membuktikan
suatu pengorbanan yang amat tinggi. Oleh yang demikian, persediaan yang
rapi dalam soal emosi, fizikal dan mental adalah langkah positif untuk
menghadapi mehnah kehidupan di dunia.
Dalam usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan cabaran dunia dan
masyarakatnya yang semakin hari semakin mencabar. Maka di sini peranan
ilmu ajaran Islam adalah perlu dititikberatkan. Seringkali kita mendengar

kalimah Berilmu , Beriman dan Beramal . Maka jelaslah kepada kita


bahawa ketiga-tiga kalimah ini mempunyai konsepnya yang tersendiri.
Dengan penggabungan ketiga-tiga konsep akan melahirkan insan yang
beraqidah benar, berakhlak mulia serta berdiri di atas landasan syariat yang
benar-benar dituntut dalam ajaran Islam.
Merujuk kepada kitab Bimbingan Mukmin karangan Imam al-Ghazali,
memperlihatkan kepada kita mengenai keutamaan dan kepentingan ilmu
pengetahuan itu sendiri. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang
menjelaskan tentang perkara ini. Antaranya ialah firman Allah swt :
...
Maksudnya : Allah swt mengangkat orang-orang yang beriman dari
golongan kamu semua dan juga juga orang-orang yang dikurniai ilmu
pengetahuan hingga beberapa darjat. ( al-Mujadalah : 11 )


Maksudnya : Allah swt telah menyaksikan bahawa Tiada Tuhan melainkan
Dia sendiri, juga malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan
menyaksikan yang sedemikian itu, bahkan Allah swt itu Maha Berdiri Sendiri
dan Adil. ( Ali-Imran : 18 )
Ayat ini menjelaskan kepada kita penyaksian dimulai dengan diri sendiri,
diikuti golongan malaikat dan seterusnya golongan-golongan yang berilmu
pengetahuan. Oleh yang demikian, jelaslah kedudukan ini menunjukkan
kemuliaan dan keutamaan ketiga-tiga golongan tersebut.
Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah saw menjelaskan tentang
kedudukan ilmu, sepertimana bersabda Rasulullah saw yang mafhumnya;

Menuntut ilmu adalah difardukan ke atas setiap Muslim.
Oleh itu, kita perlulah melengkapkan diri dengan ilmu agama Islam demi
untuk merealisasikan matlamat yang kita tetapkan. Jangan berpegang
kepada aqidah yang shahih ( Islam ) sahaja malah perkukuh dan
mentapkanlah ia seperti berdiri teguhnya Jabal Uhud di Madinah dan
cekalnya Bilal Bin Rabbah ( tukang azan zaman Rasulullah saw ), Sumaiyah
( isteri Ammar bin Yasir ), Asiah ( isteri Firaun ) dan Zinnirah dalam

mempertahankan aqidah Islamiyah mereka walaupun mendapat ancaman


dan rintangan yang mana lebih hebat daripada kita. Bermunajatlah dan
taatilah perintah Allah swt dan turutilah sunnah Rasulullah saw, kerana
agama Islam yang dibawa Baginda saw adalah agama Islam yang syumul
( yakni agama yang lengkap dan merangkumi segenap kehidupan ).
Jadikanlah al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan penyelesaian kepada
masalah kehidupan agar kita mengecapi keberkatan dan keredhaan dalam
kehidupan ini.
Menuntut ilmu adalah difardhukan ke atas setiap muslim. Pelajarilah dan
dalamilah ilmu, sebab dengan mempelajri ilmu akan memberikan rasa takut
kepada Allah swt, menuntutnya merupakan ibadah, mengulang-ulanginya
ibarat bertasbih, pembahasannya merupakan jihad, mengajarkan kepada
orang lain yang belum mengetahuinya merupakan sedekah dan
menyerahkannya kepada ahlinya merupakan pendekatan diri kepada
Allah swt.

KESIMPULAN
Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa Saudara Baru seharusnya
diberi kefahaman bahawa Islam adalah al-Din iaitu cara hidup dalam konteks
yang sangat luas, ianya bukan sahaja suatu kepercayaan tetapi merangkumi
seluruh aspek kehidupan yang lengkap, maju, bertamadun dan progresif.
Pelbagai pihak perlulah memainkan peranan yang penting untuk sama-sama
membantu mengubah persepsi masyarakat Non Muslim terhadap Islam dan
memberi kerjasama untuk memastikan kedudukan Saudara Baru terbela
serta dapat memotivasikan pemantapan Saudara Baru dalam Islam.

Rujukan

1) Al-Quran dan terjemahannya


2) Dr. Amran Kasimin. 1985. Saudara Baru Cina di Wilayah dan
Selangor. Bangi: Universiti Kabangsaan Malaysia.
3) Anuar Puteh. 2002. Pemikir Membangun Minda Berwawasan. Kuala
Lumpur: Utusan Malaysia.
4) Ann Wan Seng. 1994. Perayaan Orang Cina. Shah Alam: Penerbitan Fajar

Bakti Sdn. Bhd.


5) Anuar Puteh. 2002. Saudara Baru Cina Di Malaysia: Kepentingannya
Dalam Konteks Dakwah. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan,
Fakulti Pengajian Islam, UKM.
6) Sir Thomas Arnold. 1970. al-Dakwah ila al-Islam. Qahirah: Maktabah alNahdah al-Misriyyah.
7) Dr. Faudzinaim Hj. Badaruddin. 2005. Saudara Kita: Harapan, realiti dan
cabaran. Bangi: Pusat Islam UKM.
8) Kamus Dewan. 1997. Ed. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..
9) Sayyid Qutb. 1985. Fi zilal al-Quran. . Beirut: Darul al-Fikr.
Kertas Kerja Nur A'thiroh Masyaa'il Tan
Jab Peng Dakwah dan Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia