Anda di halaman 1dari 4

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah

Pentaksiran Kerja Kursus-Projek


(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus :

Teknologi Dalam Pengajaran dan


Pembelajaran

Tempoh:
2 Minggu

Tarikh Mula: 08/09/2014


Tarikh Serahan: 22/09/2014

Kumpulan:

Program Ijazah Sarjana Muda


Tahun/Semester:
Tahun 2 Sem 2
Perguruan ( PISMP )
P4A,P4B,P4C,P4D,P4E, P4F,P4H, P4J

Disediakan oleh:

En. Anuar bin Yunus

Program :

Disahkan oleh :

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

24 Ogos 2014

24 Ogos 2014

Nama &
Tandatangan
Tarikh:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SUNGAI PETANI, KEDAH
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK
JABATAN
MATA PELAJARAN
KUMPULAN
SEMESTER

Tarikh Mula

: TEKNOLOGI PENDIDIKAN
: TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
: PISMP
: DUA

8 SEPTEMBER 2014

Tarikh hantar

22 SEPTEMBER 2014

Hasil Pembelajaran Kursus :


1. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan
2. Memilih dan menggunakan media pengajaran secara berkesan
3. Menghasilkan media pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran
4. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan menggunakan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran
5. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran
6. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran
7. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab.
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 dan 7

Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Menyediakan satu e-folio pembelajaran yang dilengkapi dengan biodata, nota
kuliah, hasil kerja amali, bahan-bahan rujukan kursus dan penulisan refleksi
2. Merancang pengajaran harian berdasarkan satu model reka bentuk pengajaran
3. Menghasilkan persembahan multimedia interaktif dengan mengabungjalinkan
kemahiran teknologi pengajaran dan pembelajaran yang telah dipelajari.
4. Mengintegrasikan media-media yang dihasilkan secara kreatif dan berkesan dalam RPH

Spesisifikasi Tugasan
TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

1. e- Portfolio

1. e-Portfolio
- Penghasilan e-portfolio yang
mengandungi :
a. Biodata pelajar
b. Dokumen
panduan/arahan
berkaitan kursus.
c. Nota kuliah
pensyarah.
d. Hasil kerja-kerja
amali
e. Lain-lain bahan
rujukan berkenaan
kursus
f. Refleksi individu

20%

Kriteria penilaian keseluruhan:


- Kandungan yang lengkap,
persembahan yang kemas,
tersusun dan menarik

2.

2. Rancangan Pengajaran
Harian
Sediakan satu rancangan
pengajaran harian
berdasarkan satu atau lebih
model rekabentuk pengajaran
yang telah dipelajari dalam
kuliah.

20%

RPH disediakan dengan :

TAJUK

Rekabentuk pengajaran.

mengikut format model reka


bentuk pengajaran yang dipilih
ditulis secara teliti dan jelas
mengintegrasikan semua
media secara menarik dan
memberi ruang untuk pelajar
berfikir secara kritikal dan
analitikal
mengambil kira kumpulan
sasaran dan objektif
pengajaran

Spesisifikasi Tugasan
TUGASAN

WAJARAN

CATATAN

3. Pakej Persembahan
Multimedia Interaktif
- Sediakan satu persembahan
multimedia interaktif dengan
mengabungjalinkan kemahiran
teknologi pengajaran dan
pembelajaran yang telah
dipelajari. Persembahan
multimedia ini hendaklah
diintegrasikan dalam
rancangan pengajaran
harian.Tajuk persembahan
adalah tentang salah satu subtopik bagi satu mata pelajaran
major atau minor anda.

50%

Kriteria penilaian keseluruhan:


- Mengandungi kesemua 6
elemen multimedia :
Teks,grafik, bunyi, video,
animasi dan hiperteks
- Hasil kerja yang sangat
relevan, lengkap dari pelbagai
sumber
- Persembahan elektronik yang
mengabungjalin semua
kemahiran yang dipelajari
dalan teknologi pengajaran dan
pembelajaran, sangat menarik,
dan berkualiti
- Pengurusan grafik yang
bermakna, layout yang mudah
dan menarik

4. Penilaian dilaksanakan
sepenuhnya oleh pensyarah
berdasarkan faktor-faktor
pertimbangan berikut :

10%

TAJUK
3.

Perancangan, Pemilihan dan Penghasilan


Media Pengajaran

4.

Sahsiah

a. Kehadiran
b. Penglibatan dalam
kumpulan
c. Pengurusan masa
d. Sikap

Kehadiran kuliah 100%


Sangat aktif dalam kerja
kumpulan
Pengurusan masa yang cekap
Sikap yang positif dan proaktif
terhadap pembelajaran