Anda di halaman 1dari 37

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN EMPAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

SENARAI KANDUNGAN

TAJUK

MUKA SURAT

PENDAHULUAN

MATLAMAT

OBJEKTIF

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

FOKUS MATA PELAJARAN

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PENTAKSIRAN

PERLAKSANAAN PdP DAN PENAKSIRAN SEKOLAH

10

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI

12

DRAF
PENDAHULUAN

menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid


bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang
seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas


Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan

MATLAMAT

Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu,


perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan
dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas

pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas

Masalah

Masalah

Pembelajaran

digubal

dengan

matlamat

untuk

Pembelajaran adalah bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan

tidak membebankan murid, ini selaras dengan teras kedua Pelan

bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid.

Induk Pembangunan Pendidikan.

Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan


intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.

Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan


pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah

OBJEKTIF

Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan


Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang
menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran membolehkan

pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan

murid:

aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai

i.

tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

mengamalkan

tingkah

laku

dan

sikap

positif

dalam

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna


serta menjadi warganegara yang berguna
ii.

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina supaya


pembelajaran yang

diperolehi di dalam

bilik

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat


berdikari dalam kehidupan seharian

darjah dapat

diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga


1

DRAF
iii.

iv.

v.

i.

Komunikasi

kehidupan berkerjaya

ii.

Kerohanian, Sikap dan Nilai

mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri

iii.

Kemanusiaan

dengan sempurna

iv.

Sains dan Teknologi

menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,

v.

Perkembangan Fizikal dan Estetika

berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila

vi.

Keterampilan Diri

menunjukkan

kemahiran

dan

keterampilan

ke

arah

masyarakat majmuk
vi.

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian


bagi yang beragama Islam

vii.

mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

viii.

melibatkan diri dalam aktiviti riadah

ix.

menghargai keindahan alam dan warisan budaya

x.

menggunakan

kemahiran

teknologi

maklumat

dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi

Kurikulum

membangunkan

modal

Berasaskan
insan

yang

Tunjang

dibina

berpengetahuan

bagi
dan

berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang


saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Bentuk Kurikulum Transformasi

Domain bagi setiap tunjang adalah:


2

DRAF
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad


ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid

Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas

untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan

Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard

dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid

Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh

akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,

murid.

etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran

Standard

Kandungan

dan

Standard

Pembelajaran

berfikir.

diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen


pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun


5.1

5.2

Standard Kandungan

1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut

Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran

ketahui

tempoh

dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011,

persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi

dan nilai.

penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Standard Pembelajaran

Kemahiran

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran

mengaplikasikan

dan

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,

dan

boleh

pencapaian

lakukan

yang

boleh

dalam

diukur

suatu

bagi

Standard

KBAT
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Tinggi

pengetahuan,

ialah

kemahiran

keupayaan

untuk

dan

dalam

tahan,

bersifat

ingin

adalah

merujuk

kepada

kemahiran

menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang


berdaya

Aras

nilai

membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

Kandungan.

seimbang,

Berfikir

tahu,

berprinsip,

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,


3

mengaplikasi,

DRAF

KBAT
Mengaplikasi

Penerangan

murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan

mereka.

nilai

dalam

situasi

berlainan

untuk
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

melaksanakan sesuatu perkara


Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil

untuk

mendalam

memahami
serta

dengan

hubung

kait

lebih
antara

Membuat

pertimbangan

dan

keputusan

menggunakan pengetahuan, pengalaman,


kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta

menghasilkan

idea atau

diperkenalkan

seperti

Bahasa,

Pendidikan

Alam

Sekitar,

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif

bahagian berkenaan
Menilai

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah

produk

atau

dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan


Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR
dikekalkan

dan

ditambah

dengan

memperkenalkan

elemen

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan


Komunikasi.

kaedah yang kreatif dan inovatif


Jadual 1: Penerangan KBAT

Kreativiti dan Inovasi


Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum

umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,

mata pelajaran.

pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana


KBAT boleh diaplikasikan

idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.

di dalam bililik darjah melalui aktiviti

Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah

iberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam

dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

menangani
cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu
d
dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka

peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan


aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan

berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan


4

DRAF
seterusnya

menjadi

amalan

dan

budaya

dalam

kehidupan

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai

Memformulasikan

konsep,

proses

atau

produk

keusahawanan; dan

matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran


Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan

Mengamalkan

nilai,

moral

dan

etika

baik

dalam

keusahawanan.

dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara


tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap

elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan

kebolehan murid sekolah rendah.

sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru


haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan,

Teknologi

kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan

memperkukuhkan

kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,

merupakan

satu

wadah

pembelajaran

yang

sesuatu

berkesan
mata

untuk

pelajaran.

perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer


Keusahawanan

menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020

berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam

adalah

mempelajari

inovatif

dan

keusahawanan.

Penerapan

elemen

konsep

yang

sukar

dan

abstrak,

dan

boleh

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.

keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan

Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan

murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:

dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK

Mengamalkan sikap keusahawanan;

iaitu:

Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;

Belajar mengenai TMK

Mengaplikasikan

Belajar melalui TMK

Belajar dengan TMK

pengetahuan

dan

kemahiran

pengurusan perniagaan;

DRAF
FOKUS MATA PELAJARAN

6.1 Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

iv.

menghayati keindahan alam dan warisan budaya

v.

menghasilkan karya seni yang kreatif

vi.

menimba ilmu sebagai persediaan ke arah kerjaya masa


depan

Matlamat
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pendidikan Seni Visual memberi fokus kepada usaha mencungkil
dan mengembangkan bakat juga potensi murid supaya dapat

Pendidikan Seni Visual boleh menjadikan pengajaran dan

mengamalkan kemahiran yang dipelajari seterusnya melahirkan

pembelajaran lebih seronok serta membentukdan guru dan murid

murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran, berketerampilan

menjadi

serta bersikap positif dalam kehidupan.

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, guru boleh

lebih

kreatif

dan

inovatif.

Dalam

melaksanakan

mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard


Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah:

Aspek yang diberi penekanan adalah perkembangan motor halus


dan motor kasar. Kemahiran menggambar, mencorak, membentuk

Pembelajaran kendiri

dan membina serta penghargaan kepada hasil kraf tradisional

Kolaboratif

boleh dimasukkan ke.dalam perkembangan motor halus dan motor

Pembelajaran berasaskan projek

kasar Proses ini memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti bagi

Inkuiri-penemuan

memenuhi kehendak tajuk berdasarkan kebolehan, kreativiti dan

Penyelesaian masalah

inovasi.

Pembelajaran masteri

Konstruktivisme

Pembelajaran Penerokaan

Objektif
i.

Pendidikan Seni Visual membolehkan murid

ii.

menunjukkan kemahiran kognitif, psikomotor dan sosial

iii.

mengembangkan bakat, kreativiti dan inovasi.


6

DRAF
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

RPI memperincikan antara lain:


i.

Tahap prestasi sedia ada murid

ii.

Perancangan akademik dan bukan akademik

adalah satu dokumen

iii.

Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid

bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang

iv.

Objektif pendidikan yang boleh diukur

dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan

v.

Objektif,

Definisi Rancangan Pendidikan Individu:


Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

prosedur

dan

urutan

pentaksiran

bagi

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian

panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran


dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid.

vi.

Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid

(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid

vii.

Perancangan,

jangkamasa

dan

tarikh

sesuatu

perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan

Berkeperluan Khas, 2000)


viii.

Perancangan dan persediaan bagi membantu dan

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai

membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran

disiplin

mereka.

yang

disediakan

bagi

memenuhi

keperluan

murid

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan


dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan
PENTAKSIRAN SEKOLAH

penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang


disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah
tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama

tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,

dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran

perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,

murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu

dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan

memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan

peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat

atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak

sokongan lain.

sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan


item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
7

DRAF
Pentaksiran Rujukan Standard

penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk


menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan

Standard

aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang

tuju

murid.

yang

jelas

daripada

guru

dan

pihak

sekolah

untuk

Prestasi

Pentaksiran

diguna

untuk

Rujukan

melihat

Standard

kemajuan

merupakan

dan

proses

memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham

mempunyai ciri-ciri berikut:

dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari

Holistik

iaitu

menyeluruh

mampu

tentang

memberi

penguasaan,

maklumat

berdasarkan

pernyataan

standard

Pentaksiran

sedemikian

tidak

prestasi

yang

membandingkan

ditetapkan.
pencapaian

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan

pengetahuan,

kemahiran, dan pengamalan nilai murni;

dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid

Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring

dalam pembelajaran.

dengan PdP;

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,

Fleksibel

iaitu

kaedah

pentaksiran

yang

Murid dinilai secara adil dan saksama

kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan

pelbagai

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan

dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum

Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan

balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.

standard kurikulum.

Maklumat

yang

diperolehi

membolehkan

pihak

yang

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf


dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting

PS boleh dilaksanakan secara:

dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.

negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

masing.

pembelajaran, semester atau tahun.

DRAF
Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu

TAHAP

yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.

PENGUASAAN
3

Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap

MAKSUD

TAFSIRAN UMUM

Tahu, Faham

Murid

menggunakan

dan Boleh Buat

pengetahuan

untuk

TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna

melaksanakan

pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran TMK

kemahiran

(Suaian)

situasi.
4

Tafsiran Umum

TAHAP
PENGUASAAN
1

MAKSUD

TAFSIRAN UMUM

pada

suatu

Tahu, Faham

Murid

melaksanakan

dan Boleh Buat

sesuatu kemahiran dengan

dengan

beradab,

Beradab

prosedur

iaitu

mengikut

atau

secara

sistematik.
Tahu

Murid tahu perkara asas,


atau

boleh

kemahiran

melakukan
asas

atau

memberi respons terhadap

sesuatu

Tahu, Faham

Murid

dan Boleh Buat

sesuatu

kemahiran

dengan

situasi

baharu,

Beradab Terpuji

mengikut

melaksanakan
pada

dengan

prosedur

atau

sistematik,

serta

perkara yang asas.

secara

Tahu dan

Murid

tekal, dan bersikap positif.

Faham

kefahaman untuk menukar


bentuk

menunjukkan

komunikasi

menterjemah

Tahu, Faham

Murid

atau

dan Boleh Buat

menggunakan pengetahuan

serta

dengan

dan kemahiran sedia ada

Beradab Mithali

untuk

digunakan

situasi

baharu

menjelaskan apa yang telah


dipelajari.

berupaya

pada
secara

DRAF
TAHAP
PENGUASAAN

MAKSUD

TAHAP

TAFSIRAN UMUM

TAFSIRAN

PENGUASAAN

sistematik, bersikap positif,

dalam penghasilan karya yang kreatif.

kreatif dan inovatif, serta

boleh dicontohi.

Menzahirkan

idea

kreatif

berpandukan

kemahiran bahasa seni visual, media ,proses

Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

dan teknik yang betul dalam penghasilan karya


serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan

TAHAP

sejarah seni, tokoh seni dan warisan seni

TAFSIRAN

negara.

PENGUASAAN
1

Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,

TMK(Suaian)

media serta proses dan teknik pada karya.


2

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,


PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

media serta proses dan teknik pada karya.


3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media serta proses dan

Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah

teknik dalam penghasilan karya.

dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman

Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang

dan kemahiran bahasa seni visual, media serta

dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada

proses dan teknik dalam penghasilan karya.

waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman

keupayaan murid berdasarkan

dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan

disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard

teknik serta menggunakan media yang betul

pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap

10

Standard Prestasi yang telah

DRAF
muridnya untuk

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah

mencapai tahap keupayaan yang lebih baik

penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan

dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.


Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari
dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan

Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu

seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan

tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses

Pentaksiran

pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains

mengintegrasikan

standard

kurikulum

dan

adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai

pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.

murni.
Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh
Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara

dijalankan adalah:

individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan


Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek

folio.

kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah


pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,

Esei:

bukan hasil akhir yang diperoleh.

menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau


lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

11

Esei

mempamerkan

tentang

kemahiran

murid

untuk

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.1 Melakar secara spontan

1.1.1 Menghasilkan lakaran


dengan teknik

untuk menghasilkan imej.

gosokan.

i.

Memilih dua bahan yang boleh menghasilkan corak


dengan teknik gosokan.

Menghasilkan gosokan bebas menggunakan :


pensel
pensel warna

12

Mengecam pensel dan pensel warna untuk membuat


gosokan.

2
pensel

ii. pensel warna

TAFSIRAN

Menghasilkan lakaran corak dengan teknik gosokan


menggunakan :
pensel
pensel warna

Menghasilkan imej bercorak dengan teknik gosokan


menggunakan gabungan pensel dan pensel warna.

Menghasilkan gabungan corak dengan teknik gosokan


menggunakan pelbagai media secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.1 Melakar secara spontan

1.1.2

Mengecam doh, pensel, pembaris dan ranting kayu.

Menyatakan dua alatan dan kegunaannya dalam


teknik gurisan.
pensel
pembaris
ranting kayu

Menghasilkan lakaran
teknik gurisan pada doh

untuk menghasilkan imej.

dengan menggunakan.

i.

TAFSIRAN

pensel

ii. pembaris
iii. ranting kayu
3

13

Membuat lakaran pada sebarang permukaan


menggunakan teknik gurisan. (contohnya : tanah liat,
polisterin) dengan menggunakan :
pensel
pembaris
ranting kayu
Menghasilkan lakaran imej secara spontan dengan
teknik gurisan pada doh dengan menggunakan :
pensel
pembaris
ranting kayu

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

14

TAFSIRAN

Menggunakan
gabungan
dua
alatan
bagi
menghasilkan imej dengan teknik gurisan pada doh.

Menghasilkan lakaran atau corak menggunakan


teknik gurisan dengan pelbagai alat dan bahan
secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.2 Menghasilkan gambar.

1.2.1 Menghasilkan gambar

TAFSIRAN

Mengecam bahan dan alatan bagi menghasilkan kolaj.

dengan teknik kolaj


menggunakan.

i.

kertas warna
3

ii. kertas surat khabar


iii. kertas majalah

15

Menghasilkan lakaran gambar bebas menggunakan


pensel.
Membentuk cebisan kertas dengan teknik :
memotong
mengoyak
menggunting
Menghasilkan
gambar
menggunakan :
kertas warna,
kertas surat khabar
kertas majalah

dengan

teknik

kolaj

Menghasilkan
gambar
dengan
teknik
menggunakan gabungan ketiga-tiga bahan.
kertas warna,
kertas surat khabar
kertas majalah

kolaj

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

16

TAFSIRAN

Menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj


dengan bahan kitar semula secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.2 Menghasilkan gambar.

1.2.2 Menghasilkan gambar

TAFSIRAN

Mengecam alatan dan media untuk menghasilkan


gambar menggunakan teknik montaj.

Menyatakan kegunaan alatan dan media bagi


menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj.

dengan menggunakan
teknik montaj.

i.

menggunting, menyusun
dan menampal
3

Menghasilkan gambar bertema menggunakan teknik


montaj.

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj mengikut


tema dengan gabungan pelbagai media dan alatan.

17

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj.


i.
menggunting, menyusun dan menampal

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj dengan


menggunakan gabungan pelbagai bahan kitar semula
secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.3 Mewarna.

1.3.1 Mengenal warna asas.


i.

TAFSIRAN

Mengecam warna asas: biru, kuning dan merah


mengikut rupa organik dan rupa geometri.

Melakar rupa organik dan rupa geometri

Mewarna
rupa
organik
menggunakan warna asas.

Menghasilkan gambar rupa organik dan rupa geometri


menggunakan warna asas.

Menghasilkan corak menggunakan rupa organik dan


rupa geometri menggunakan warna asas dengan
pelbagai teknik.

Menghasilkan perspektif rupa organik


geometri menggunakan warna asas.

biru

ii. kuning
iii. merah

1.3.2 Mewarna rupa organik

atau

rupa

geometri

dengan menggunakan
warna asas.

1.3.3 Mewarna rupa geometri


dengan menggunakan
warna asas.

18

dan

rupa

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

1.4 Meneroka unsur seni.

1.4.1 Mengenal jenis-jenis

TAFSIRAN

Mengecam 4 jenis garisan

garisan.

i.

garisan titik-titik

ii.

garisan putus-putus

iii.

garisan berlingkar

iv.

garisan beralun

v.

garisan berbulu

vi.

garisan zig-zag

1.4.2 Menghasilkan gambar

Menghasilkan lakaran bebas menggunakan


i.
garisan titik-titik
ii.
garisan putus-putus
iii. garisan berlingkar
iv. garisan beralun
v. garisan berbulu
vi. garisan zig-zag

Menghasilkan gambar menggunakan gabungan tiga


jenis garisan.

Menghasilkan gambar tunggal menggunakan jenis-jenis


garisan

Menghasilkan corak bertema menggunakan gabungan


jenis-jenis garisan.

dengan menggunakan
gabungan jenis-jenis
garisan.

19

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN
6

20

TAFSIRAN

Menghasilkan gambar atau corak menggunakan


gabungan jenis-jenis garisan dengan pelbagai teknik
dan media secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN
1

1. 4 Meneroka unsur seni.

1.4.3 Mengenal jenis-jenis


jalinan.

i.

jalinan tampak

ii. jalinan sentuh

1.4.4 Mengenal sifat-sifat

Mengecam jenis-jenis jalinan tampak dan jalinan sentuh


Menyatakan sifat-sifat jalinan tampak dan jalinan sentuh
:
kasar
berbulu
berduri

Menghasilkan sifat-sifat jalinan tampak menggunakan


media kering

Menghasilkan sifat-sifat
jalinan sentuh dengan
menggunakan unsur dua dimensi dan tiga dimensi.

jalinan.

i.

TAFSIRAN

kasar

ii. berbulu
iii. berduri

1.4.5 Menghasilkan sifat-sifat

jalinan menggunakan
pelbagai teknik dan
media.

21

Menghasilkan jalinan sentuh dan jalinan tampak


menggunakan pelbagai teknik dan media.

Menghasilkan model menggunakan gabungan sifat-sifat


jalinan sentuh dan jalinan tampak secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

2.1

Mereka corak secara


tidak terancang.

2.1.1

Menghasilkan corak

TAFSIRAN

Mengecam bahan yang sesuai dengan teknik capan.

Menghasilkan capan bebas.

Menghasilkan capan corak buah-buahan,


sayuran, keratan batang dan dedaun.

Menghasilkan corak capan menggunakan pelbagai


bahan kitar semula.

Menghasilkan corak capan menggunakan gabungan


semua bahan.

Menghasilkan corak pada kotak hadiah menggunakan


gabungan corak capan dan kolaj secara kreatif.

dengan teknik capan


menggunakan.
i.

buah-buahan

ii.

sayur-sayuran

iii.

keratan batang

iv.

dedaun

v.

bahan kitar semula

22

sayur-

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

2.2 Mereka corak secara

2.2.1

Mengenal rupa positif.

2.2.2

Mengenal rupa negatif.

2.2.3

Menghasilkan rupa

TAFSIRAN

Mengecam rupa positif dan rupa negatif.

Menghasilkan lakaran rupa

Mewarna rupa positif dengan warna cerah dan warna


gelap.

Mereka corak ulangan menggunakan rupa positif dan


rupa negatif.

Menghasilkan corak cerminan rupa positif dan rupa


negatif menggunakan teknik capan.

terancang.

positif.

2.2.4

Menghasilkan rupa
negatif.

23

Menghasilkan corak rupa positif dan rupa negatif


dengan menggunakan pelbagai teknik dan media
secara kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

2.3 Membuat projek.

2.3.1

Menghasilkan corak

Mengecam alatan dan bahan bagi menghasilkan projek.

Menyatakan kegunaan alatan dan bahan bagi menghasilkan


projek:

Menghasilkan projek menggunakan corak stensilan.

Menghasilkan projek gabungan corak stensilan dan kolaj.

Menghasilkan pelbagai corak dengan menggunakan teknik :

menggunakan teknik
i.

stensilan

ii.

kolaj

stensilan

kolaj

Menghasilkan pelbagai corak dan media dengan gabungan


teknik stensilan dan teknik kolaj secara kreatif.

24

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

3.1 Membuat binaan mudah

3.1.1

Menghasilkan origami
i.

bentuk kenderaan

ii.

bentuk bunga

iii.

bentuk haiwan

2
3

25

TAFSIRAN

Mengecam origami:
bentuk kenderaan
bentuk bunga
bentuk haiwan
Menyatakan alatan dan bahan untuk menghasilkan
origami.
Menghasilkan origami mudah secara bebas.
Menghasilkan origami:
bentuk kenderaan
bentuk bunga
bentuk haiwan

Menghias origami dengan pelbagai bahan dan alat.

Menghasilkan model bentuk kenderaan, bentuk bunga


dan bentuk haiwan dengan teknik origami secara
kreatif.

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

3.1 Membuat binaan mudah.

3.1.2

Menghasilkan mobail.

26

Mengecam mobail.

Menyatakan alatan dan bahan untuk menghasilkan


mobail.

Menghasilkan mobail menggunakan hasil kerja sedia


ada.

Menghasilkan
semula:

Menghias mobail secara kreatif menggunakan pelbagai


bahan.

Menghasilkan mobail dan stabail


pelbagai bahan dan alat secara kreatif.

mobail

menggunakan

bahan

kitar

menggunakan

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

3.2 Membuat projek.

3.2.1

Menghasilkan model

TAFSIRAN

Mengecam model robot.

Menyatakan empat bahan yang digunakan untuk


menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj.

Menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj.

Menghias dan mempamerkan model robot.

Menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj


menggunakan gabungan pelbagai teknik dan media
secara kreatif.

robot dengan teknik


asemblaj.

27

Menghasilkan asemblaj kreatif

DRAF
TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk..)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

4.1 Mengenal Kraf

Mengecam jenis wau :


layang-layang
wau bulan
wau kucing

Memilih motif flora dan motif fauna.

Menghias dan membuat kemasan akhir wau dengan :


motif flora
motif fauna

4.1.1 Mengenal jenis wau.

Tradisional.
i.

layang-layang

ii.

wau bulan

iii.

wau kucing

TAFSIRAN

4.1.2 Menghias wau dengan


Motif.
i.
ii.

flora
4

fauna

28

Menghias dan membuat kemasan akhir wau dengan


gabungan motif flora dan motif fauna.

Menghasil dan menghias lain-lain jenis wau dengan


pelbagai motif.

Mereka cipta wau secara kreatif.

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai